Asie v cestovním ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Asie v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): stachelovanela

 

Poloha a rozloha

 • Asie svou rozlohou 44,4 milionu km2 pokrývá 30% souše a je největším světadílem na Zemi. Většina asijského území se rozkládá na severní a východní polokouli. Spolu s Evropou tvoří Asie největší kontinent zvaný Eurasie, pomyslným předělem mezi oběma světadíly je tzv. Eurasijská hranice.
 • Hranici tvoří v Severním ledovém oceánu ostrovy Nové Země, východní úpatí pohoří Ural, horní tok řeky Ural, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, Kumo-manyčská nížina, Kerčský průliv (Azovské a Černé moře), úžiny Bospor a Dardanely a pobřeží Malé Asie.
 • Od Afriky je Asie oddělena Suezskou šíjí a od Amerického kontinentu je oddělena Beringovým průlivem.
 • Okrajové body pevniny tvoří na severu mys Čeljuskinův (pol. Tajmyr), na východě mys Děžněvův (pol. Čukotka), na západě mys Baba (Turecko u průlivu Dardanely) a na jihu mys Buru (Malajský pol.).
 • Členitost kontinentu je obrovská jak v horizontálním, tak vertikálním členění. V Asii leží nejvyšší vrchol Země – Mt. Everest (Sagarmatha, Čumulangma) 8 849 m n. m i nejhlubší místo na planetě Zemi, Mariánský hlubokomořský příkop – 11 034 m pod úrovní mořské hladiny. Proláklina Mrtvého moře je nejníže položeným odkrytým místem na povrchu Země (- 400 m) a nejníže položeným slaným jezerem na světě. Džungarská brána je považována za nejvzdálenější světové místo od oceánského pobřeží, nejbližší moře je 2 650 km daleko. Asie má velkou členitost pobřeží s množstvím poloostrovů, souostroví a ostrovů. Rozkládá se zde i největší poloostrov světa – Arabský poloostrov, i největší záliv na Zemi – Perský (Arabský) záliv.

 

Povrch

 • severní část Asie tvoří rozsáhlé nížiny a ploché vysočiny: např. Západosibiřská a Severosibiřská nížina (bažinaté a neúrodné), Středosibiřská vysočina
 • směrem k jihu se povrch zvedá až k nejvyššímu pohoří světa, zvanému Himálajje nejmohutnější a nejvyšší pohoří na světě, nejvyšším vrcholem je Mt. Everest (Sagarmatha, Qomolangma Feng) dosahující 8 849 m n. m. Na Zemi se nachází celkem 14 vrcholů s výškou přesahující 8 000 m. Himálaje obsahují 10 osmitisícových vrcholů, zbývající 4 se nacházejí v Karákoramu.
 • jih Asie je tvořen řadou nížin – pro civilizační vývoj jsou nejdůležitější Indoganžská, Velká čínská a Mezopotámská nížina, a pohoří, např. Íránská vysočina, Jihočínská hornatina, Západní Ghát, Východní Ghát
 • na mnoha místech Asie se nachází sopečné pásy s množstvím činných sopek a s výskytem častých zemětřesenínejvětší koncentrace aktivních sopek je v oblasti Tichého oceánu, od severu např: Ključevskaja 4 750 m n. m. ležící v Rusku (pol. Kamčatka), Fudži 3 776 m n. m. na ostrově Honšú v Japonsku nebo Pinatubo 1 780 m n. m. na filipínském ostrově Luzon.

 

Podnebí

 • Asie zasahuje do všech podnebných pásů na zemi
 • na severu – chladné (polární a subpolární podnebí – letní teplotní maxima kolísají kolem 0°C, v zimě se projevuje oteplující vliv oceánu, proto teploty klesají jen k -30°C, nejnižší zimní teploty – 68°C, byly naměřeny v Ojmjakonu v Rusku) a mírné podnebí
 • ve vnitrozemí – kontinentální podnebí s velkými teplotními rozdíly mezi létem a zimou 
 • v centrální a jihozápadní Asii – podnebí subtropické (středomořské klima – oceánský typ podnebí, vyskytuje se na západním pobřeží – má teplé suché léto a deštivé mírné zimy, východní pobřeží – má subtropické klima s vlivem monzunu, srážky se dostavují v létě, zima je suchá a chladná), až tropické suché (důsledkem toho v těchto oblastech vznikly pouště)
 • v centrální Asii leží i Himálaj s vysokohorským podnebím
 • tropické podnebí jižní, jihovýchodní a východní části Asie výrazně ovlivňují monzuny, které v létě přinášejí na pevninu hojnost srážek (monzun je specifikem asijského podnebí)
 • tropické vlhké podnebí je typické i pro ostrovní část jihovýchodní Asie (Indonésie, Filipíny, Moluky)

 

Vodstvo

 • V Asii najdeme světové veletokyv jižní Asii, např.: řeky Gangu, Indus, Brahmaputru.
 • Řeky, které náleží k úmoří Severního ledového oceánu, řadíme zde např: Ob, Irtyš (nejdelší sibiřskou řeku 5 410 km), Jenisej, Lenu, dosahují maxima vodních stavů na jaře v době tání sněhu, minima na podzim a v zimě, větší část roku řeky na dolních tocích zamrzají.
 • Střední a jihozápadní Asie patří k oblastem s občasnými vodními toky označovanými jako vádí – vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích, náleží zde např: Amudarja, Syrdarja, Tigris (vodu ztrácejí výparem). 
 • Řeky východní Asie a poloostrovů Přední a Zadní Indie, např: Chang Jiang (Jang-c- iang = Modrá řeka), Huang He (Žlutá řeka), Mekong nebo Ganga s Brahmaputrou patří k monzunovým řekám, které dosahují maxima v době letního monzunu.

 

Jezera

 • Asie je kontinent bohatý na výskyt vodních nádrží přirozeného původu – jezerSvou rozmanitostí i rozlohou nemají ve světě obdoby. Podle původu vzniku rozlišujeme:
 • Reliktní jezera – jsou velmi stará jezera, která tvoří pozůstatek moří, vznikla vyzdvižením části moře nad okolní reliéf, a tak došlo k jeho oddělení od „mateřského“ moře.

 

Kaspické moře

 • plošně nejrozsáhlejší jezero na světě 
 • je vyplněno slanou vodou, tvoří proto největší zásobárnu slané jezerní vody na Zemi
 • téměř 80% vody přivádí do jezera největší evropská řeka Volha
 • jezero má rovněž nevyrovnanou salinitu, severní část v důsledku velkého přítoku sladké vody (Volha) v zimě může zamrzat, jižní část jezera je výrazně slanější
 • jezero postupně vysychá, zmenšuje se, vznikají nové ostrůvky a již došlo k oddělení původního zálivu Kara-Bogaz-Gol a vytvoření menšího lagunového jezera

 

Aralské jezero

 • jezero s velkou ekologickou katastrofou
 • původně dosahovalo rozlohy 66 500 km2 a řadilo se mezi největší světová jezera
 •  oblast významná pro lov sladkovodních ryb
 • současnost: jezero je rozděleno na tři části a plocha jezera se za posledních 40 let zmenšila o dvě třetiny – důsledek nadměrného odvádění vody do zavlažovacích kanálů pro zemědělské  účely – nedostatečná „výživa“ řekou Syrdarjou – navíc se jezero nachází v klimatu s obrovským výparem – dochází k zasolování půdy, vysychání jezera, vymizení původních rostlinných i živočišných druhů a vzniku pouště Aralkum
 • Tektonická jezera – patří mezi nejhlubší typy jezer, vzniklé pohybem zemských ker

 

Bajkal

 • nejhlubší jezero světa dosahující hloubky 1637 m
 • svým stářím (vzniklo před 25-30 mil let) je i nejstarším jezerem na Zemi
 • do jezera přitéká více než 500 řek, ale z jezera vytéká pouze jediná – Angara
 • zadržuje největší množství sladké vody na světě – 20 % světových zásob sladké vody

 

Balchaš

 • bezodtoké jezero střední Asie 

 

Mrtvé moře

 • nejnižší místo na Zemi – 392 m pod úrovní moře, jezero se nachází v příkopové propadlině (Jordánského příkopu), jeho dno leží -794 m pod hladinou světového oceánu 
 • dosahuje i největší salinity až 31 % – pro vysoký obsah solí a polohu téměř 400 m pod úrovni světového oceánu
 •  oblast je vyhledávaným lázeňským letoviskem, jezero vyživuje pouze řeka Jordán

 

Ledovcová jezera

 • jsou pozůstatkem pevninského nebo horského zalednění, např: Issyk-kul (Kyrgyzstán), Sevan (Malý Kavkaz)

 

Cestovní ruch

 • Asie disponuje širokou škálou přírodních i kulturněhistorických atraktivit, ale část jejího území je pro realizaci CR nevhodná, např. pouštní oblasti ve vnitrozemí Arabského poloostrova a Číny, prostory s vlhkým rovníkovým klimatem apod.
 • Avšak ani klimaticky i jinak vhodné oblasti nejsou plně využity.

Rozvoji brání řada skutečností:

 • hospodářská zaostalost mnohých zemí
 • pro zájemce z bohatých zemí je značná část kontinentu dopravně vzdálena, letecká doprava sice tento nedostatek překonává, ale zvyšuje náklady pobytu
 • v mnohých oblastech chybí vybavenost odpovídající běžnému standardu
 • nedostatečná zdravotnická a hygienická péče a ochrana zvyšují riziko nákazy nebezpečnými chorobami
 • negativně působí i napjatá politická situace v řadě oblastí
 • náboženský fundamentalismus vylučuje z CR řadu zajímavých lokalit   
 • Přes uvedené výše je region Asie stále intenzívněji zapojován do mezinárodního CR.

 

Jihozápadní Asie

Zahrnuje: 

 • středomořské státy (Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael, Kypr) 
 • arabské státy, východněji položené (Jordánsko, Saudská Arábie, Jemen, Kuvajt, Irák, Írán, Afghánistán, Spojené Arabské Emiráty = SAE a další)

 

Středomořské státy si v mezinárodním CR udržují mimořádné postavení díky:

 • výhodné dopravní poloze vůči Evropě
 • přírodním předpokladům – přímořská poloha s příznivým středomořským klimatem
 • souboru architektonických památek starověku i středověku, hlavním poutním místům křesťanů, muslimů i Židů
 • dobré úrovni služeb v hlavních městech, které jsou zpravidla východisky pro výlety za atraktivitami v okolí

 

Turecko

 • největší turistické centrum – Istanbul – leží u Bosporu, má množství historických památek v čele s chrámem Hagia Sofia (Boží moudrosti), změněný v mešitu, dnes je muzeem, je to jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa
 • nejnavštěvovanější částí státu je úzký pás pobřeží Egejského a Středozemního moře – Turecká riviéra se středisky Izmir, Bursa, Antalya
 • v blízkosti pobřeží se nacházejí významné historické památky – antická města – Trója, Pergamon, Efez, Milét
 • ve vnitrozemí budí pozornost kromě hlavního města Ankara i přírodní pozoruhodnosti (obě jsou zapsány na seznam UNESCO)
 • Pamukkale – travertinové kaskády
 • Göreme – skalní pyramidy a skalní obydlí a chrámy

 

Izrael 

 • k hlavním oblastem a střediskům CR patří místa spojená s dějinami židovského, křesťanského a muslimského náboženstvíNazaret, Jeruzalém, Betlém, Jericho
 • Jeruzalém – z atraktivit jsou nejvýznamnější: „Via Dolorosa“ (po níž se Kristus ubíral na Kalvárii), vrch Golgota s chrámem Božího hrobu, „Zeď nářků“, Skalní dóm se zlatou kupolí v centru Chrámové hory, která je zpřístupněna pouze za přísných podmínek a ve velmi omezené době (nutný správný oděv, zvláště u žen, který si lze půjčit u vchodu), Olivová hora s největším židovským hřbitovem na světě
 • Mrtvé moře 

 

Kypr

 • má dobré přírodní předpoklady pro CR (i když jeho rozdělení v roce 1974 jeho rozvoj částečně přibrzdilo)
 • většinu oblíbených prázdninových přímořských letovisek najdete v jižní (řecké) části ostrova. I když jsou výborně vybavené a nabízejí dostatek kulturního i sportovního vyžití, jejich nevýhodu jsou přeplněné pláže hlavně během letních měsíců. Mezi nejoblíbenější místa patří Ayia NapaLarnacaLimassol a městečko Paphos. Klidnější místo pro strávení dovolené je nutno hledat v severní (turecké) části ostrova, dovolená zde je mnohem klidnější a méně uspěchaná. Je však nutno počítat s nižší kvalitou poskytovaných služeb ve srovnání s jihem Kypru, což však bohatě vynahradí překrásné poloprázdné písečné pláže v letoviscích jako je Kyrenia nebo Famagusta.
 • Rozvoj CR v arabských státech narušily válečné konflikty. Z celé oblasti zůstala jedinými intenzivně navštěvovanými centry CR poutnická místa muslimů Mekka a Medina v Saudské Arábii. Intenzivně se rozvíjí turistická oblast Spojené arabské emiráty s výborným leteckým spojením s celým světem a množstvím luxusních hotelů v Abú Zabí, Dubaji a v Šardžá. Turisté navštěvují i Jordánsko, zejména hlavní město Ammán, skalní město Petra a středisko Akaba u Rudého moře.

 

Jižní Asie 

 • Zabírá indický subkontinent – poloostrov Přední Indie, na kterém leží: Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a ostrovní státy Srí Lanka a Maledivy.
 • Do mezinárodního CR se zapojují jen Indie, Nepál, Srí Lanka a Maledivy. V ostatních částech JA brání rozvoji CR islámský fundamentalismus a napjaté vnitropolitické poměry.

Nejpřitažlivější jsou:

 • architektonické památky svébytných kultur Indického poloostrova
 • nejvyšší světové velehory – Himálaj a Karákoram
 • exotika

Většímu rozvoji CR brání:

 • obtížné klimatické podmínky (pro návštěvu je nejméně vhodné období letního monzunu (červen–září) s velmi vlhkým a horkým počasím)
 • hygienické podmínky
 • nízká vybavenost službami

 

Indie

má značný počet kulturněhistorických památek – ke střediskům CR patří:

 • hlavní město Dillí
 • bývalá metropole Ágra s mauzoleeem Tádž Mahál (hrobka šacha Džihána a jeho nejmilejší manželky
 • Džajpúr s paláci z růžového pískovce
 • brána Indie Bombaj
 • největší město jižní Indie Madrás
 • svaté město hinduistů Benáres
 • protože hinduismus ani islám nepovažují koupání za mravné, nevznikla na dlouhém pobřeží Indického oceánu velká přímořská střediska
 • naopak příjemné podnebí předhůří Himálaje vedlo ke vzniku horských středisek na severovýchodě země (Dárdžíling, Simla aj.)

 

Nepál

 • hlavním cílem je Himálaj s nejvyšším vrcholem světa Mount Everestem (8 849 m) – horolezecké výpravy
 • jedinou vstupní branou do země je hlavní město Káthmándú
 • ke specifickým formám CR patří treking – náročné pěší několikadenní horské túry s průvodcem

 

Srí Lanka

 • ostrov Cejlon má příznivé podnebné podmínky pro pobyt u moře, zajímavou přírodu ve vnitrozemí
 • etnické boje zpomalily rozvoj CR

 

Maledivy

 • korálové souostroví v Indickém oceánu
 • dobrá a kvalitní turistická zařízení umožňující pocit volnosti a soukromí v příjemném teplém podnebí u čistého moře

 

Jihovýchodní Asie

 • Patří zde státy rozložené na poloostrově Zadní Indie a na množství přilehlých ostrovů.
 • Patří zde: Myanmar (Barma), Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam, Malajsie, Singapur, Brunej, Indonésie, Filipíny.

Oblast zahraničním návštěvníkům nabízí:

 • krásné písečné pláže v teplém monzunovém počasí
 • množství kulturněhistorických památek
 • exotické prostředí tropů s odlišnou kulturou obyvatel
 • CR se oblasti dynamicky rozvíjí. Turistickou velmocí mezi tamními státy se stalo Thajsko. Vysokou návštěvnost mají také Malajsie a Singapur. Ostatní země mají návštěvnost nižší, což je způsobeno vnitropolitickými poměry a nižší úrovní služeb CR.

 

Thajsko

Hlavní turistické cíle:

 • hlavní město Bangkok (Krungthep) s více než 300 buddhistickými chrámy (právě církevní stavby a kulturní odlišnosti buddhistického obyvatelstva jsou největší lákadla)
 • vynikající přímořská střediska s krásnými plážemi – k nejzajímavějším patří Pattaya (Thajský záliv), Phuket (právě pobřeží Indického oceánu na Malajské šíji bylo silně postiženo ničivými tsunami)
 • Do přírodně i etnograficky zajímavého vnitrozemí cestují cizinci méně často. Pro turisty nenáročné na pohodlí, ale náročné na dobrodružství se pořádají výpravy formou trekingu.
 • Motivem pro cesty do Thajska je i tzv. sexuální turistika podporovaná množstvím zábavních podniků, masážních salonů a rozšířenou prostitucí.

 

Malajsie

Je navštěvována především obyvateli okolních asijských zemí, evropských turistů přijíždí méně.

Turistické cíle:

 • hlavní město Kuala Lumpur – nejzajímavější památka Národní mešita
 • horská střediska s méně horkým podnebím (pohoří Cameron, Frazer´s Hill, Marwell Hill)
 • přímořská střediska s krásnými plážemi
 • sever ostrova Kalimantan (Borneo) – Národní park Kinabalu a folklor Dajaků, kteří byli donedávna lovci lebek

 

Singapur

 • Je dopravní křižovatkou do JV a V Asie, Austrálie a ostrovního Tichomoří, proto v návštěvnosti převažují tranzitní cestující s kratším pobytem.
 • Nabízí kvalitní služby CR a různá zábavní zařízení (herny, kasina, Tiger Balm Garden napodobující americký Disneyland).
 • Ostatní státy mají výborné předpoklady pro rozvoj CR, ovšem nejsou využity z důvodu špatné vnitropolitické situace a chudoby.
 • Vynikající možnosti má Indonésie (rozložená na velkém množství velkých i malých ostrovů) – turisticky nejvyužívanější je Bali, kde mezi cílovými lokalitami dominují klášterní komplex Borobudur a Národní park Komodo s výskytem dravého ještěra varana komodského.

 

Východní Asie (dálný východ)

 • Zahrnuje velké a lidnaté státy Čínu a Japonsko, i odlehlé, málo zalidněné Mongolsko a rovněž oba korejské státy.

 

Čína

 • Patří mezi velmoci v CR. Turisty láká rozdílná kultura s množstvím jedinečných kulturněhistorických památek, ale i krásy přírody.
 • Převládá však organizovaný CR se státní kontrolou (pro nedostatek vhodných ubytovacích zařízení, ale i z důvodů politických). Lze cestovat i individuálně, ale znamená to překonávat četné těžkosti, včetně jazykových. 

Turistické cíle:

 • hlavní město Peking s bývalým císařským palácem v tzv. Zakázaném městě, chrám Nebe, Letní palác, císařské zahrady (vše na seznamu UNESCO)
 • Velká čínská zeď (seznam UNESCO)
 • Tibet – horolezecké terény, Lhasa – palác Potala (seznam UNESCO)
 • Hongkong (do jisté míry autonomní)
 • velká města s historickými památkami
 • přírodně nejzajímavější je chráněná oblast mezi třemi souběžnými údolími horních toků řek Jang-ce, Mekong a Salwin (seznam UNESCO)

 

Japonsko

 • Ve světovém CR významný stát. Je prvořadou zdrojovou oblastí CR – vysoká životní úroveň učinila z Japonců jeden z národů, které nejvíce cestují po celém světě. Značný význam má také rozvinutý domácí cestovní ruch. Aktivní CR v Japonsku omezuje značná vzdálenost od ostatních zdrojových zemí a vysoká cenová úroveň služeb.
 • příznivé přírodní předpoklady pro CR – horský terén, množství horkých minerálních pramenů a léčivého vulkanického bahna, rozsáhlé lesy. Pobřeží nemá mnoho vhodných pláží, o to více jsou využívána jezera ve vnitrozemí.
 • Velkou návštěvnost mají horská rekreační střediska v zázemí velkých měst. Nejlépe vybavená jsou v severní části ostrova Honšú (Nagano) a na ostrově Hokkaidó (Sapporo). Z národních parků je nejatraktivnější areál kolem vulkánu Fudži (symbol země).
 • V mezinárodním CR jsou přitažlivé společenské zajímavosti ve spojení s tradičním způsobem japonského života (silná je fascinace uměním tradičního zahradnictví Japonců). Největší návštěvnost se soustřeďuje na hlavní město Tokio a okolí – pozoruhodný je komplex chrámových staveb v Nikkó („městě hrdinů“ 100 km od Tokia), historickou atraktivitou je soubor památek Kamakura (vybudovaný v souvislosti s příchodem buddhismu na ostrovy, kterému vévodí socha sedícího Buddhy).
 • Přitažlivá jsou i další města, hlavně Kjóto (bývalé hlavní město), Ósaka, Kóbe, Nara.
 • Pozornost poutají také města Hirošima a Nagasaki, na něž byly koncem 2. světové války svrženy americké atomové pumy.
 • Ostatní části makroregionu navštěvují účastníci CR málo.
 • Profesionálně zaměřený CR se uplatňuje v Korejské republice (jižní Korea) jako důsledek intenzivních obchodních kontaktů země s hospodářsky vyspělými státy světa.
 • V komunistické Korejské lidově demokratické republice (severní Korea) je CR vyloučen v důsledku politické izolace a hluboké hospodářské krize.
 • Mongolsko má dobré přírodní předpoklady, ale nevybudovanou infrastrukturu.

 

Střední Asie 

Do této oblasti řadíme samostatné státy, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu:

 • středoasijské země – Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
 • zakavkazské státy – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie
 • Téměř všechny tyto státy mají dobré lokalizační předpoklady pro CR – výrazné přírodní hodnoty (Kavkaz, Pamír, Ťan-šan) nebo vynikající kulturněhistorické památky (Baku v Ázerbájdžánu, Buchara, Chiva, Samarkand, Taškent v Uzbekistánu).
 • Návštěvnost je však nízká v důsledku neklidu v některých státech, nízká ekonomická úroveň a s tím nedostatečně vyvinutá infrastruktura. 
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!