Bankovní marketing – seminární práce

 

   Otázka: Bankovní marketing

   Předmět: Marketing, Bankovnictví

   Přidal(a): Monika

 

 

Bankovní marketing

Seminární práce

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor

 

OBSAH

 • Úloha reklamy v bankovnictví.
  • Psychologie reklamy
  • Metody psychologie reklamy
 • Analýza konkurenčního prostředí trhu komerčních bank
 • Bankovní marketingový mix
  • Produkt
  • Cena
 • Referenční skupiny v reklamě
  • Vliv referenční skupiny na chování spotřebitele
 • Mediální referenční skupiny v praxi
  • Celebrity branding
  • Zapojení celebrit
 • Příklady bankovních reklam v televizi

 

Úvod

Můžeme se často setkat s konstatováním,že díky moderním komunikačním technologiím je reklama všudypřítomná. Rádio, rozhlas, televize, tisk, elektronická média, to vše jsou
nástroje. Veřejnosti umožňují rychle získávat informace, vyjadřovat se k nim, seznamovat se s nabídkami výrobků, služeb, objednávat si je, včetně možnosti okamžitého zaplacení
platební kartou. Možnosti rychlé nabídky a rychlého prodeje si uvědomují podnikatelé, živnostníci i veřejnost. Konkurence ve všech oborech činnosti je tvrdá. Platí pravidlo, že
kdo dříve přijde s nápadem nebo se zbožím na trh, získává výhodu.Využití cíleného marketingu je pro banky důležitý faktor. Umožňuje mimo jiné cílit na konkrétní skupiny, které mají svá specifika. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby obsah reklamních sdělení tomuto stavu odpovídal. Příjemce reklamních sdělení se soustřeďuje na reklamu, o které již na začátku pozná, že obsahuje sdělení, které bude pro jeho osobu užitečné a přínosné.

Cílem seminárské práce je ozřejmit pojem bankovního marketingu. Práce se bude soustředit na charakteristiku bankovních reklam především v televizi. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část seznamuje s úlohou reklamy v bankovnictví z pohledu psychologie reklamy. Psychologie reklamy, její využívané metody, motivace spotřebitelů a význam emocí a návyků pro motivaci jsou základem první kapitoly. Banky, které působí v České republice proto vybírají pro své reklamní spoty osoby, o kterých jsou přesvědčeny, že jejich vystoupení bude mít v reklamních spotech skutečný efekt. Druhá kapitola se věnuje celebritám z pohledu možností spolupráce s podnikatelskými subjekty a vysvětluje využití celebrit v reklamě bankovnictví.

Třetí kapitola se zabývá analýzou a konkurencí mezi bankami. Čtvrtá kapitola příbližuje finanční trh z pohledu možnosti využití marketingu. Bankovní služby a produkty
však řadou svých specifik způsobují také změnu v marketingovém mixu. Klasický marketingový mix, který je při marketingovém řízení využíván, představuje ve své základní
podobě: produkt, cena , propagace a distribuce. Pátá kapitola je o vlivu referenční skupiny na chování spotřebitele, které ovlivňují všeobecné nebo obecně definované hodnoty a chování a komparativní referenční skupiny. Šestou kapitolu uzavají jednotlivé příklady reklam bank.

 

Úloha reklamy v bankovnictví

Banky bývají obecně považovány za ekonomicky silné subjekty. Pro úspěšné řízení marketingové strategie finanční instituce je zapotřebí také důkladná znalost trhu, na kterém banka působí. Na úspěch každé finanční instituce se podílí její schopnost správně zhodnotit a vyhledávat nové tržní příležitosti, udržet si stávající klienty, ale současně také dokázat přilákat nové klienty a zdokonalovat účinnost marketingové strategie. Mohou si dovolit získat pro reklamu významné celebrity, jejichž prostřednictvím chtějí ještě efektivněji na spotřebitele zapůsobit v médiích, zejména pak v televizním vysílání. Každá banka tedy musí znát své interní možnosti. Marketingově zaměřená finanční instituce zahajuje tento proces analýzou svého okolí, analýzou vlastní instituce i stanovení možností dalšího rozvoje. Pro posouzení reálných možností dalšího vývoje tak musí analyzovat jak vnější, tak vnitřní prostředí.

 

Psychologie reklamy
Dnešní spotřebitelé už od útlého věku přijímají vědomě i nevědomě reklamní sdělení a díky tomu si vytváří určitý práh vnímání citlivosti a pozornosti. Každý jedinec má vlastní práh vnímání. Díky dlouhodobému vnímání vytváří konkrétní postoje, na které reklama průběžně emocionálně působí.

 

Metody psychologie reklamy
V psychologii reklamy se používají některé metody, které jsou běžné v základním a aplikovaném psychologickém výzkumu. Uplatňované postupy se snaží zachytit a prozkoumat, co se děje v lidské psychice. Osobní spotřebitel nakupuje zboží pro vlastní potřebu, organizační spotřebitel (zahrnuje ziskové a neziskové organizace, instituce atd.) nakupuje zboží pro svou činnost. Nakupování jakéhokoliv zboží nebo služeb je téměř vždy záležitostí reklamy.V posledních letech se můžeme často setkat s tvrzením, že reklama je v našem životě všudypřítomná. Zkušenosti prokazují, že se na reklamní sdělení díváme pouze po určitý čas. Pokud je reklama příliš častá, a navíc z pohledu mnoha spotřebitelů agresivní, dostavuje se opačný výsledek. Lidé se pak snaží reklamu alespoň částečně eliminovat.

Psychologie reklamy se zabývá základními zákonitostmi, které ovlivňují rozhodování spotřebitele. Na prvním místě je úloha smyslového vnímání, které v první etapě zpracovávají lidské orgány. Následuje zpracování informací a jejich třídění. V této fázi potenciální zákazník analyzuje, zda výrobek skutečně potřebuje, zda má lepší kvalitativní vlastnosti než ten, který má již v domácnosti. Dále je jedinec ovlivňován lidmi ve skupině, se kterými se stýká a se kterými hovoří o svých záměrech koupit určitý produkt na základě prezentované reklamy. Zároveň předpokládá, že se někteří jednotlivci ve skupině vyjádří k novému produktu kriticky, anebo kladně.

Jedinci mají odlišnou motivaci k rozhodování o koupi některého výrobku nebo služby. Zajímavá je otázka, jaké psychologické mechanismy hrají při rozhodování o nákupu roli. Spotřebitel má určité duševní vlastnosti, např. vnímání, paměť a ty určitým způsobem směřují jeho pozornost na konkrétní cíl. Psychologie reklamy má v práci své opodstatnění. Je rozhodujícím lidským faktorem, který určuje, zda budou nabízený výrobek nebo služba zakoupeny. Motivaci musí mít nejen zákazníci, ale také samotní prodejci. Nelze hovořit o motivaci pouze jedné strany. Prodejci se snaží být sami  motivováni, aby našli správný a efektivní způsob prodeje, což v případě úspěchu znamená, že prodejce si může vyžádat u výrobce další zboží. Prodejci jsou tak motivováni identifikovat nové kupující a budovat si zákaznickou loajalitu.

 

Analýza konkurenčního prostředí trhu komerčních bank

Vývoj bankovního sektoru je charakteristický svoji univerzálností. Konkurence představuje mezifiremní rivalitu, kdy se každá firma působícím na daném trhu snaží o maximalizaci svého zisku a zvýšení svého tržního podílu. Je to ovšem jev žádoucí na každém trhu, protože jen díky konkurenčním silám dochází k zefektivňování práce a zdokonalování produktů a poskytovaných služeb. V závislosti na konkurenci nemají jednotlivé finanční instituce možnost neomezené tvorby ceny. Je proto nezbytné klást větší pozornost i na analýzu konkurence, její charakter i stupeň konkurenceschopnosti jednotlivých finančních institucí, jež na daném trhu působí. Konkurenční prostředí by tedy měla každá marketingově řízená banka dobře znát. Nutností je neustálé porovnávání nabízených produktů, jejich ceny, distribučních kanálů či využití komunikačního mixu s konkurencí. Pro naplnění tohoto cíle musí každá banka nejprve určit veškeré své konkurenty na daném trhu, analyzovat jejich charakter a konkurenceschopnost. Na základě takto zjištěných informací si musí banka stanovit své možnosti rozvoje pro budoucí strategii, kterou si zvolí.

Při analýze konkurenčního prostředí sleduje banka nejen existenci přímých konkurentů, ale zaměřuje se i na identifikaci nových či potenciálních finančních institucí, které mohou na daný trh vstoupit. Banka analyzuje jejich specializovanost či univerzálnost, dále velikost, síť poboček anebo řadu poskytovaných produktů a služeb. Veškeré informace o konkurenci lze získat z výročních zpráv, informačních materiálů konkurence, bankovních časopisů, webových stránek finanční instituce, na základě výzkumu veřejného mínění apod.

V bankovním sektoru může docházet k tzv. overbanking, tj. situace, kdy na finančním trhu existuje neúměrný a zejména drahý počet bank a jejich poboček, které připadají na určitý počet klientů. Svoji konkurenceschopnost mohou banky zvyšovat rozšířením okruhu svých činností, zvyšováním kvality poskytovaných služeb, snižováním nákladů nebo koncentrací
kapitálu.

Rozšiřováním okruhu svých činností lze docílit zmenšení rozdílů mezi finančními institucemi na daném trhu, dochází k růstu rozmanitosti a složitosti bankovních nástrojů. Silné konkurenční prostředí spolu s rostoucími požadavky klientů nutí finanční instituce ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Důsledkem je pak odliv peněžních prostředků z oblasti bankovních činností do nebankovních činností.

Zvyšování kapitálové síly prostřednictvím koncentrace kapitálu znamená pro banku racionalizaci řízení, což je doprovázeno snižováním nákladů. V silně konkurenčním prostředí dochází k tlaku na snižování požadované ziskovosti, čímž je snižována také horní hranice úrokové marže. Reakcí finanční instituce na tuto situaci je snižování nákladů tak, aby byla zachována požadované úroveň ziskovosti, a to na základě posunu spodní hranice úrokové marže. Kapitálové fúze finančních institucí tak představují možnost, jak výrazně snižovat
náklady a dosáhnout úspornějšího řízení instituce.

 

Bankovní marketingový mix

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, kterým při jejich vzájemné a vhodné kombinaci, může finanční instituce dosáhnout požadovaného cíle. Mezi základní prvky marketingového mixu patří:

 • produkt,
 • cena,
 • distribuce,

 

Pomocí těchto čtyř základních nástrojů marketingu je možné realizovat různé marketingové strategie zaměřující se na klienta anebo trh, lze provést vhodnou segmentaci trhu, stanovení
cílů, popř. také vyčíst důležité informace o samotném klientovi a jeho jednání. V souvislosti se specifickými vlastnostmi služeb je však nutné provést rozšíření této základní verze
marketingového mixu. Rozšířený marketingový mix tak vystupuje s dalšími prvky, na které je brán ohled:

 • personálu
 • proces
 • fyzické prostředí

Takto upravený marketingový mix lépe vystihuje podstatu aktivit, které mohou banky přivést ke zvýšení poptávky po jejich produktech. Ačkoli lze využitím vhodné kombinace dosáhnout větší spokojenosti klientů, dochází tímto také k ovlivnění tržního postavení banky a možnosti získání konkurenční výhody

 

Produkt

Bankovní produkty jsou specifickými produkty, které slouží k uspokojení potřeb a přání zákazníků. V současné době je na finančním trhu mnoho produktů, jež jsou bankami poskytovány. S ohledem na nemožnost dlouhodobé komparativní výhody se na trhu objevuje řada naprosto identických produktů, které jsou odlišovány pouze svými rozdílnými doprovodnými službami. Klient tak má často možnost nalézt tu variantu produktu, která plně odpovídá jeho představám. Z tohoto působení také vychází jedno z možných rozdělení bankovních produktů, a sice na základě schopnosti přizpůsobit se přáním klienta. Při tomto rozdělení je však nutné analyzována také rychlost, se kterou je možné požadovaného přizpůsobení dosáhnout. Na základě těchto kritérií rozlišujeme:

 • základní produkty – produkty, které se nejrychleji přizpůsobují požadavkům klienta. Nabídka těchto produktů je velmi rozsáhlá, rozmanitá, bez speciálních nákladů
  a bez dalších speciálních podmínek na klienta. Jedná se tedy o produkty, jež nabízí každá banka a u kterých může klient vztah kdykoliv ukončit.
 • hvězdy – produkty, u nichž dochází k dostatečně rychlému přizpůsobení se klientovým přáním. Tvoří hlavní složku produktové nabídky bank. Produkty všeobecně dostupné, pro klienty se stávají zajímavé zejména svými charakteristikami a kvalitou. Jsou spojeny s představou klientů o výhodách, které jim banka prostřednictvím tohoto produktu nabízí.
 • komplementární produkty – představují doplňky k hlavním základním produktům či hvězdám. V nabídce bank vystupují jako komplementy, což také způsobuje jejich pomalejší schopnost přizpůsobení. Pozice těchto produktů je závislá od celkové poptávky po těchto komplementech, s ohledem na jejich specializaci a další nabízené vlastnosti. Na rozdíl od základních produktů se vyznačují nedostatečnou konkurenceschopností.
 • produkty s nejpomalejším přizpůsobováním potřebám klientů – zahrnují produkty, s jejichž využíváním jsou spojené administrativní, právní, technické či jiné speciální požadavky. Výsledkem přijetí těchto produktů klientem je obvykle jejich trvalé využívání.

 

Cena

Základním prvkem marketingového mixu je cena, která představuje vyjádření hodnoty produktu, kterou je klient ochotný za využívání produktu zaplatit. Proto jsou všechna cenová
rozhodnutí významné zejména z hlediska vnímané hodnoty a kvality produktu či služby zákazníkem. Na rozdíl od ostatních prvků marketingového mixu je cena specifická, jelikož
jako jediná určuje výnosovou položku, zatímco ostatní prvky marketingového mixu služeb představují pro finanční instituci pouze náklady. Cena je bezprostředně spjata s objemem
prodeje a tvorbou zisku. V závislosti na stanovené marketingové strategii je tedy poměrně jednoduché ji přizpůsobit.

V bankovním sektoru je cena často považována za velmi důležitou, protože zákazníci jsou vnímaví na cenu služby, kterou poměřují např. s výškou úrokové sazby, která je jim bankou poskytována. Často tedy dochází ze strany klientů k porovnávání produktu vlastní banky, který využívají, s obdobnými produkty jiných bank, které jsou na finančním trhu k dispozici. Jelikož u produktů a nabízených služeb v bankovním sektoru není možné využívat dlouhodobě výhodu plynoucí z inovace či nového produktu, jsou ceny bankovních produktů různých finančních institucí bez významnějších rozdílů

 

Referenční skupiny v reklamě

Vliv referenční skupiny na chování spotřebitele
Referenční skupiny rozdělujeme na informativní referenční skupiny, které ovlivňují všeobecné nebo obecně definované hodnoty a chování a komparativní referenční skupiny, které slouží jako měřítka pro specifické a úzce definované postoje nebo chování. „Kromě nich existují také nepřímé referenční skupiny z těch jednotlivců nebo skupin, s nimiž nemá osoba přímý osobní kontakt. Sem patří filmové hvězdy, sportovní hvězdy, TV osobnosti nebo dokonce i pěkné oblečení a zajímavě vypadající lidé na ulici.  Jedná se o jednotlivce nebo skupiny, které jsou veřejností chápány jako důvěryhodné, mají přitažlivost a určitou moc. Proto jsou využívány jako nástroje prezentace různých bankovních produktů a služeb. Efektivita jejich vlivu
odpovídá nápaditosti a potřebnosti prezentovaného produktu. Platí pravidlo, že produkt, který je pro televizního diváka vizuálně přitažlivý, nápadný a vyčnívá z řady ostatních
prezentovaných nabídek jiných bank, má všechny předpoklady pro to, aby byl na spotřebitelském trhu úspěšný. Přitom stále platí pravidlo, že oslovený zákazník bude porovnávat nabízený produkt s produkty jiných bank.

 

Mediální referenční skupiny v praxi

Celebrity branding
Zadavatelé reklamy vnímají využití celebrit jako nástroj k výraznějšímu zdůraznění obchodních a marketingových aktivit. Jsou přesvědčeni, že účast významných celebrit
posílí zájem spotřebitelů, kteří reklamu s celebritou vnímají, o jejich produkty nebo služby. Kdo je považován v České republice za celebritu? Nutné je uvést, že díky bulvárnímu tisku
a jeho soustavné prezentaci herců a zpěváků různých kvalit část veřejnosti považuje za celebrity je. Píše se o nich téměř denně, bulvární tisk a také soukromé televizní stanice (příkladem je televize Prima) představují tyto osoby jako významné české celebrity. V tomto případě téměř zaniká skutečný význam celebrit – sportovců, kteří svou sportovní aktivitou vytvořili pověst sobě i zemi, kterou reprezentují, vědců, kteří svými znalostmi vytvořili nové objevy například pro záchranu lidského života.

 

Důvody ke spolupráci

Reklama zejména v televizi je spojena z mnoha důvodů s celebritami. V České republice, se až na čestné výjimky, za celebritu zejména pak v bulvárním tisku, považuje kdekdo, ten, kdo způsobil nějaký výstřelek, skandál, kdo sice nic záslužného pro širokou veřejnost nedokázal, ale umí na sebe upozornit svou nekultivovanou výřečností a provokací. Podstatné je, aby celebrita byla dobře veřejně, obecně známou osobností, protože to je jeden ze způsobů, jak zlepšit značku výrobku. Tato osoba musí být vnímána jako důvěryhodná pokud jde o odbornost, spolehlivost, oblíbenost nebo atraktivitu. Pohled spotřebitelů na vhodnost skutečných celebrit v reklamě je rozdílný. Mnozí se domnívají, že to není nutné, protože zboží se má tzv. propagovat samo svou kvalitou, účasti celebrit v reklamě, kteří si za ni nechávají zaplatit hodně vysoké částky, jen prodražuje výrobek a mnohé z nich nevěří tomu, co prodávají.

 

Zapojení celebrit

Zapojení celebrit formou osobního vystupování v reklamním spotu, který byl vytvořen na zakázku konkrétního podnikatelského subjektu, se stalo běžnou součástí reklamního
sdělení. Úloha účasti celebrit v jakýchkoli reklamách je veřejností vnímána rozporuplně. Domněnka, že když v reklamě bude účinkovat celebrita, bude pro zadavatele reklamy znamenat vyšší obchodní aktivitu, nemusí být vždy správná. Češi jsou snad už pověstní tím, že značná část je závistivá. Úspěšní lidé jsou podezíráni, že k penězům nepřišli
poctivě, že „si je určitě nakradli“ apod.

Ovšem základní myšlenkou tohoto způsobu prezentace nabídky produktů zadavatelů reklamy je skutečnost, že se domnívají, že využití celebrit v jejich reklamním sdělení více
a efektivněji upoutá pozornost příjemců sdělení a část z nich bude iniciovat k zakoupení nabízeného výrobku nebo služby. Ve vystoupeních sdělují nabídku zadavatele reklamy
celebrity, lidé, kteří jsou známí svými pracovními a sportovními výkony a v průběhu let si vybudovali kladné image ve společnosti. Pro zadavatele reklamy jsou tito lidé
důvěryhodní, protože mají určitý kredit a hodnotu. Mezi větší částí veřejnosti jsou oblíbení. Veřejnost si dobře uvědomuje, že sportovci, herci a další jedinci dosáhli výsledků díky
nadstandardně odvedené práci. Práci, za kterou byli odměněni nejen sportovními medailemi nebo oceněními za herecké výkony. Z tohoto pohledu také veřejnost chápe důvěryhodnost jejich vystoupení v reklamě

 

Banky lákají na řadu svých produktů, například na:

 • služby bez poplatků,
 • na hypotéční smlouvy s nízkým úrokem,
 • na různé druhy pojištění v rámci svých služeb
 • na podnikatelské úvěry s různými výhodami apod.

 

Air Bank: I banku můžete mít rádi

Kampaň Air Bank s názvem „Dva světy“ měla za cíl vymezit se oproti tradičním bankám. Oproti zaslouţilému stereotypnímu bankéři postavila banka mladého dynamického chlapíka, který postupně veřejnost seznamuje s hlavními výhodami Air Bank oproti konkurenci.

 

Na výhodnou půjčku Air Bank upozorňuje další reklama s bankéři (Tomáš Jeřábek & Tomáš Měcháček)

“Kolik byste řek, že náš klient přeplatí třeba při stotisícový půjčce?
dvacet tisíc?
Ale no tak, za co nás máte?
Třicet?
No tak…
Dobře tak 205 762…
Cha! Tak to už by nám asi neprošlo!
Myslíte?
To je moc… to je moc dobrej nápad…

Jestli nechcete platit  nesmysly, vezměte si levnější půjčku od nás.
Air Bank – i banku můžete mít rádi.“

 

Česká spořitelna: Vánoční cukroví v budoucnosti

Vánoce budoucnosti ukazuje Česká spořitelna v reklamě na bankovnictví George. Alespoň u pečení cukroví by to podle České spořitelny mohlo vypadat zajímavě, jenom je dobré si dávat pozor na některé pochoutky. Třeba s objednávkou na vosí hnízdo nebo medvědí pracny si koledujete o malér.

Česká spořitelna už nám v reklamě ukázala, jak se bude péct vánoční cukroví v budoucnosti, teď k tomu přidává i svůj pohled na vánoční pohádky.

 

“Na co to koukáte?
Na Mrazíka…
Jak se budou za sto let sledovat pohádky, nevíme, zato známe budoucnost bankovnictví.
Objevte ji i vy!“

 

Raiffeisenbank: Sloučení půjček je bomba (2018)

Úspěšný pokus o sloučení půjček proběhne v reklamě Raiffeisenbank s detektivem Arturem (Victor Solé) a jeho společnicí (Erica Bigia).

 

“Tak jsem to sloučil Arture, a je to bomba!
Říkal jsem, že to stojí za pokus.

Raiffeisenbank – Klientsky nejpřívětivější banka roku“

 

Fio banka: Kohák s kozou na nákupech

Jakub Kohák v nové reklamě s platební kartou od Fio banky a kozou Vlastou na nákupech. Náušnice za 1.000 Euro byly i pro kreditku Fio banky moc, tak dostala koza alespoň nové kozačky.

 

ČSOB: Taclík a Doležalová na módní přehlidce

Marek Taclík a Marie Doležalová opět v reklamě ČSOB, tentokrát na půjčku, u které ČSOB vrací jednu splátku ročně. Souvislost s módní přehlídkou je ve sloganu, kde to má být půjčka podle poslední módy.

 

MONETA Money Bank: Přijďte na lepší k nám

Nová reklama MONETA Money Bank opět s kocourem, ale už bez verináře Bartošky. Změnil se navíc i hlas, když Marka Taclíka nahradil Tomáš Racek. Aktuální spot láká na Expres půjčku s nižší úrokovou sazbou než ve vaší bance.

 

“Á, Mourkovi už to nejede. Všude Vám vykládaj, že líp se mít nemůžete, a pak Vám hodí, co dům dal. Nejvyšší čas jít na lepší! U nás máme dveře otevřený pro všechny. A okna taky samozřejmě.

Přijďte na lepší k nám!

Teď Vám dáme půjčku s nižším úrokem než ve Vaší bance.

Moneta Money Bank – nejlepší čas je teď“

 

Komerční banka: stopování se schovaným spolujezdcem

Další reklama Komerční banky z kampaně „Pro reálný život„, tentokrát na osobní účet MůjÚčet Plus bez skrytých poplatků. Při jeho používání se vám potom nestane to, co řidiči ve spotu, když zastaví stopařce.

 

Poštovní spořitelna: sjednocená půjčka se skřítky

Další reklama Poštovní spořitelny se zpívajícími skřítky láká na převedení půjček se sníženým úrokem. Pomůže Poštovní sjednocená půjčka.

„Když vás splátky nahání,
za půjčky platíte víc a víc,
tak přejděte k nám, vše se usnadní,
ušetříte tak i víc než 30.000 na úrocích.
Sloučit půjčky v jednu umíme, i splátky vám snížíme,
vše za vás zdarma u nás na poště i online vyřešíme.

 

Převeďte své půjčky do Poštovní spořitelny. A ušetřete na úrocích více než 30 000 Kč“

 

Závěr

Pravidelný divák sledující programy na různých českých televizních stanicích má možnost sledovat, jaké reklamy v průběhu televizních přestávek jsou divákům nabízeny. Kdo věnuje tomuto tématu stálou pozornost, je schopen si učinit následující závěry. Do pozadí ustoupily reklamy na drobné spotřebitelské zboží, více se objevují reklamy některých obchodních řetězců, sílí televizní kampaň na prodej osobních automobilů a výrazně stoupá počet televizních spotů z oblasti bankovnictví.

Jak již bylo zmíněno, cílem této seminárské práce bylo tedy objasnit pojem bankovního marketingu. Marketing se obecně za poslední roky stal nedílnou součástí existence a efektivnosti hospodaření každého podnikatelského subjektu. Marketing proto představuje také nedílnou součást každé moderní, efektivně hospodařící banky. Dobře zvolený marketingový přístup a marketingové strategie, to je prvotní krok směřující banku k úspěšnému dosažení vytyčeného cíle.

 

Seznam použitých zdrojů

 • PAYNE, Adrian. Marketing služeb. Alena Pfeiferová; Veronika Dobešová. Praha : Grada Publishing, 1996.
 • VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně. Petr Somogyi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008.
 • CHLEBOVSKÝ, Vít. CRM – Řízení vztahů se zákazníky. Brno: Computer Press, 2005.
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada, 2008.
 • TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, 2004.

 

Zdroje z internetu

 • http://www.mesec.cz
 • http://www.banky.cz
 • http://www.finance.idnes.cz
 • http://www.cnb.cz
 • http://www.tvspoty.cz/
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!