Bankovnictví – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Bankovnictví

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): amy19

 

 

Bankovní systém – souhrn všech bankovních institucí na území daného státu a vztahy mezi nimi.

Bankovní instituce – obchodují s penězi = shromažďují depozita od klientů a poskytují úvěry.

Banka – peněžní ústav obchodující s penězi, který má statut banky (zákon o bankách)

Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu

 

Druhy bankovních systémů

Jednostupňový – (pro centrálně plánovanou ekonomiku-většinou komouši)v čele je centr. banka se sítí svých poboček a ostatní banky jsou na CB přímo závislé a nejsou samostatnými podnik. subjekty.

Dvoustupňový – (pro tržní ekonomiku) v čele je centr. banka a ostatní banky jsou na CB nepřímo závislé a jsou samostatnými podnik. subjekty = univerzální (činnost bank se mezi sebou příliš neliší)

 • před rokem 1990 u nás existoval pouze jednoúrovňový bankovní systém, kdy existovala pouze jedna banka
 • nyní zde existuje dvouúrovňový bankovní systém, kdy je centrální banka nadřazená obchodním bankám

 

Funkce centrálních bank

 • měnová politika (péče o kvalitu a stabilitu měny)- určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku – vztah domácí měny k ostatním měnám
 • emisní činnost – CB jako jediná vydává hotovostní peníze (udává formáty, ochranné prvky)
 • stojí v čele státu = je bankou bank
 • je správcem státního dluhu a devizových rezerv
 • je bankou vlády státu
 • stanovuje cenu zlata, kurzy cizích měn
 • spoluzakladatel nových bank
 • provádí bankovní dozor – dohlíží nad činností obchodních bank, vrcholná instituce bankovního dozoru
 • zastupuje daný stát na zasedáních význ.světových institucí MMF a Světová banka (ČR členem)
 • sleduje množství peněz v oběhu
 • spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách
 • obchoduje s cennými papíry

 

Nástroje centrální banky

diskont:

základní úroková sazba v ekonomice a je nejnižší. Funguje úměra: pokud stoupá inflace, stoupá i diskont. Od ní se odvíjejí ostatní sazby. Když stát chce podporovat podnikání, snaží se diskontní sazbu snižovat. ČNB za kterou sama půjčuje ostatním bankám.

repo sazba:

Repo sazba je jedna ze tří úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou. Dalšími jsou diskontní sazba a lombardní sazba úroková sazba, za kterou odkupuje centrální banka od komerčních bank jimi eskontované směnky (reeskont)

Souvisí se státními pokladničními poukázky

lombardní sazba:

označuje se L. Vyšší než diskont a repo-sazba. Používá se jako úroková sazba na úvěry obchodních bank se zástavou cenných papírů

 

povinné minimální rezervy:

centrální banka předepisuje obchodním bankám určité % z vkladů, které si musí u centrální banky bezúročně uložit ve firmě povinné minimální rezervy

direktivní nařízení bankám = povinné minimální rezervy, které musí ze zákona držet OB u ČNB

pravidla likvidity:

ČNB určuje obchodním bankám, jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy. Krátkodobé úvěry by měly být kryty krátkodobými zdroji a dlouhodobé úvěry dlouhodobými zdroji

operace na volném trhu:

ČNB obchoduje s cennými papíry → státní pokladniční poukázky (emituje ministerstvo financí, jsou využívány k vyrovnání schodků státního rozpočtu jako nástroj měnové politiky, určeny pro obchodování na mezibankovním trhu. Nominální hodnota 1 poukázky je přibližně 1.000.000,-. Doba splatnosti den až rok. Mezi bankami velký zájem => jsou kryté státem

 

Bankovní systém (soustava) ČR

Bankovní soustavu většiny států tvoří banky

Centrální (emisní) – náplní její činností je emise peněž, je bankou bank (reguluje jejich činnost, poskytuje bankám úvěry, drží část jejich vkladů), řídí množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurs, provádí bankovní dozor (legálnost bankovních operací, povoluje zakládání bank), je bankou vlády. V ČR tuto úlohu plní ČNB

Obchodní (komerční) – tyto banky podnikají na finančním trhu, např. ČSOB, GE Money Bank, UniCredit Bank, Česká spořitelna.
Provádějí: aktivní operace – ty přinášejí výnosy z přijatých úroků, zejména jde o poskytování úvěrů
pasivní operace – při nich banky úroky vyplácejí, např. z přijatých vkladů
služby (neutrální operace) – vedení účtů, devizové a valutové služby, poradenství,
podávání informací, obchody s cennými papíry

 

Obchodní banky

Všeobecné podmínky Obchodních bank pro vedení a zřízení účtu vychází ze zák. o bankách a ČNB.

Každá obchodní banka musí být a.s. s počátečním vkladem minimálně 500 milionů. Cílem OB je zisk.

 • univerzální (podle toho jaké služby poskytují)
 • specializované – (poskytují téměř všechny služby zaměřené určitou klientelu), specializace může být zřejmá už z názvu (Spořitelna, Agrobanka) tyto banky vydělávají na tom, že peníze prodávají za vyšší cenu než nakupují (úroky), úrok, který banka poskytne z vkladu je menší než úroky, které vybírá od svých dlužníků, banka nejdřív musí nakoupit peníze, aby je mohla prodávat

 

základní funkce banky:

 1. vkladové (depozitní) služby (běžný účet, termínované vklady, vkladové certifikáty, bankovní obligace, vkladní knížky, bankomaty)
 2. úvěrové služby
 3. bankovní služby (ostatní – směnečné služby, operace se směnkami)

Bankovní operace – bezhotovostní-převody z účtu na účet, platební karty-bezhotov platby v obchodě

Hotovostní operace – výběr hotovosti z BU např. na výdej mezd zaměstnancům.

 

Obchodování banky na trhu

 • devizový (obchod s cizí měnou)
 • kapitálový (dlouhodobé úvěry)
 • peněžní (výpis z účtu, krátkodobé úvěry…)

obchodní banky jsou podnikatelské subjekty a vyvíjí činnost za účelem dosažení zisku (zisk je dán ziskovým rozpětím = úroky přijaté z úvěrů – úroky vydané z vkladů. Často uměle zvyšován bankovními poplatky)

např.Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchod.banka, Union banka

Specializované banky – (3 banky)

Konsolidační banka – vlastník stát, do roku 1995 odčerpávala od bank nedobytné pohledávky kvuli konkurenceschopnosti bank. Od roku 2001- konsolidační agentura a.s..

Hypoteční banka – poskytuje úvěry oprati hypotéce

Českomoravská záruční a rozvojová banka – poskytuje úvěry na úroky z úvěrů drobným podnikům.

Stavební spořitelny – (6 spořitelen, a.s.) poskytují spoření, které napomáhá vyřešení složité situace bydlení občanů ČR, výhodou je státní podpora. např. Českomoravská stav.spořitelna, Stav. Spoř. KB.

 

Finanční trh

 • trh, na kterém se obchoduje se specifickým zbožím a to penězi či cennými papíry

 

vlastnosti finančního trhu:

 • trh je největší
 • z hlediska ekonomického a politického je trh nejpružnější
 • trh je zajímavý

 

rozdělení finančního trhu:

 • peněžní trh
  • trh, na kterém se obchoduje s krátkodobými vklady, cennými papíry, úvěry
  • vše je splatné do 1 roku
  • kapitálový trh
  • primární: cenné papíry, které jsou na burze poprvé
  • sekundární: cenné papíry již vydané
  • trh drahých kovů
  • obchoduje se zde s drahými kovy
  • tento trh je doplňkový
  • devizový trh
  • trh založený na poptávce a nabídce po národních měnách

Dvoustupňový systém univerzálních bank v čele s ČNB

 

ČNB – její funkce a nástroje

 • zákon o ČNB zák.č.6/1993 Sb. vznik: 1993
 • stojí v čele státu = je bankou bank
 • je správcem státního dluhu a devizových rezerv
 • je bankou vlády státu
 • hlavní funkcí ČNB je péče o stabilitu a kvalitu měny
 • řídí množství peněz v oběhu (hotové, nehotové)
 • provádí bankovní dozor
 • zastupuje daný stát na zasedáních význ.světových institucí MMF a Světová banka(ČR členem)

 

Vedení účtů a platební styk

Jak založit účet

Banky vedou účty na základě písemné smlouvy o řízení a vedení účtu. K založení účtu je třeba doložit právní subjektivitu. Proto banky vyžadují předložení různých dokladů. Pro občana postačí občanský průkaz, podnikatelé překládají výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku a další vyžadované doklady, např. společenskou smlouvu.

 

Banky striktně rozlišují účty:

 • Pro podnikatele
 • Pro obyvatelstvo

 

Při zakládání účtu se současně vytváří podpisový vzor pro ty, kteří budou mít právo s účtem nakládat. Znamená to, že s prostředku na účtu může nakládat nejen majitel, ale i všechny osoby, které k nakládání s prostředky zmocní. A to je právě uvedeno na podpisovém vzoru.

Zároveň se dohodne předávání výpisů – zda si bude klient výpisy osobně vyzvedávat nebo zda budou zasílány poštou.  Výpisy mohou být zpracovávány denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně – záleží na tom jak často výpis potřebujeme a jak vysoké jsou poplatky za výpis.

Banky běžně otevírají účty s dalšími službami – automaticky vydají platební kartu, umožňují ovládat účet telefonem a po internetu, zadávat trvalé platební příkazy, nabízejí čerpání úvěru do určitého limitu.

Účty mohou být vedeny nejen v korunách, ale i v některé cizí měně = DEVIZOVÉ ÚČTY. Pro naše podmínky budou nejčastěji účty v EUR nebo v USD.

 

Ukládání peněz na účet

Majitel účtu, oprávnění osoby podle podpisového vzoru i osoby, které mají právo disponovat s penězi na účtu.

 • Hotově – u přepážky v bance, používá se pokladní složenky.

K uložení je možné použít noční trezor nebo zaslat prostředky poštovní poukázkou

 • Bezhotovostně – zasláním prostředku z jiného účtu

 

Výběr hotovosti

Výběr hotovosti lze provést

 • Na přepážce banky pomocí výběrního lístku nebo šeku(jen k zúčtování). Ve všech případech je však třeba prokázat totožnost
 • V bankomatu pomocí platební karty

 

Platby zprostředkované poštou

Obyvatelstvo k placení využívá často služeb pošt – hlavně poštovních poukázek, popř. plateb SIPO – soustředění inkaso plateb obyvatelstva)

Poštovní poukázky

POUKÁZKA A – používá se pro odeslání hotovosti na účet v bance. Platí tak občané různým organizacím například pojistné, nájemné, obědy ve škole, školné v jazykové nebo jiné škole. V rámci tohoto typu existuje poukázka A – doklad V. Firmy, které jsou příjemci peněz uzavírají s poštou smlouvu, na základě které jim pošta fakturuje cenu za tuto službu. Odesílatel za tuto službu neplatí

POUKÁZKA B –  slouží k proplacení hotovosti z účtů u bank. Občané tak dostávají npříkla přeplatky elektřiny, plynu, žáci peníze od rodičů z jejich účtu

POUKÁZKA C – slouží k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce

SIPO (sdružené inkasu plateb obyvatelstva)

Službu poskytuje Česká pošta. Na jednom dokladu umožňuje SIPO provádět všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, pojistné, elektřina) na základě předěleného spojovacího čísla. Platbu dokladu SIPO lze uskutečnit hotově u přepážky na poště nebo u doručovatele, ale také bezhotovostně.

 

Bezhotovostní placení

Podle zákona musí fyzické i právnické osoby platby v hodnotě na 15 000 Eur provádět bezhotovostně.

 

Úhradová forma

Plátce zadá příkaz k úhradě, banka z jeho účtu odepíše prostředky, odešle je jiné bance, která je přepíše příjemci platby. Obě strany pak budou o provedení úhrady informovány výpisem z účtu.

 • Jednotlivý – pro jednu platbu
 • Hromadný – pro více plateb, mohou být vrčeny různým příjemcům
 • Trvalý – je pro platby, které se pravidelně opakují. Banka nám ušetří práci tím, že trvalý příkaz zadáme jen jednou a platby jsou pak posílány na určitý účet a v určené výší. Můžeme tak zadat příkaz k úhradě nájemného, splátek půjček, sociálního nebo zdravotního pojištění

 

Údaje:

 • na vrub účtu číslo – číslo našeho účtu
 • kód banky – banky mají přiděleny kódy, aby se rozlišilo, kam prostředky směřují
 • ve prospěch účtu číslo – číslo účtu příjemce platby
 • kód banky – kód banky příjemce
 • datum splatnosti – banky přijímají i příkazy, jejichž splatnost je v ten samý den, kdy příkaz podáme
 • variabilní symbol – umožňuje příjemci určit o jakou platbu jde
 • konstantní symbol – určuje druh platby, používá se pro statistické sledování. Jeho vyplnění je nepovinné
 • specifický symbol – používá se v případě potřeby blíže určit platbu, většinou se nevyplňuje
 • popis pro vlastní potřebu, zpráva pro příjemce
 • uložit k autorizaci
 • podpis a odeslání

 

Z čeho se skládá číslo účtu

Číslo účtu se nejčastěji píše s lomítkem, za kterým je kód banky. V případě, že má účet předšíslí, píše se před číslo účtu a odděluje se pomlčkou

 

Inkasní forma

Zadává příjemce peněz(dodavatel, věřitel), např. u telefonních účtů, plateb elektřiny nebo plateb SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva např. platby za plyn, nájem)

Majitel účtu ovšem musí předem inkaso povolit – majitel účtu dává bance písemný souhlas. Zároveň určí maximální výše je možná inkasovat. Příjemce peněž pak zadává příkaz k inkasu. Ten může být opět jednotlivým hromadný nebo trvalý. Pět ho zadat i telefonicky, internetem

 

Přímé bankovnictví aneb proč chodit do banky

Přímým bankovnictvím rozumíme styk s bankou bez osobního kontaktu s personálem banky. Vyžaduje však důkladné zabezpečení – heslem, přenášením údajů zašifrovaně atd..

 

Nejobvyklejšími formami jsou:

Samoobslužné zóny – v bance je vyhrazen prostor u vstupu přístupný 24 hodin denně s několika automaty – bankomatem, automatem na výpisy automatem pro přijímání příkazů k úhradě apod.

Ovládání účtu na dálku

 • Phonebanking – využívá se ve dvou podobách. V první podobě zřídí banka telefonní linku, kam zavoláme. Druhá představuje GSM banking. Nainstaluje si speciální software.
 • Homebanking – dálkové propojedí s pankou pomocí speciálního software
 • Internetbanking – umožňuje komunikot s bankou přes internet.

 

Platební karty

 • Debetní karty – lze použít k placení. Peněžní částka je odepsána z účtu kupujícího a připsána na účet prodávajícího . slouží k výběru hotových peněz prostřednictvím bankomatů. Finanční částka kterou čerpáme je limitována aktuálním množství finančních prostředku na účtu. Ale můžeme si sjednat tzv. kontokoren. Můžeme prostředky čerpat i do minusu, nesmíme překročit určitý limit => vyšší úrok
 • Kreditní (úvěrové) karty – stejně jako debetní. Těmito kartami však čerpáme finanční prostředky které si půjčujeme od banky a to do výše dohodnutého limitu. Toto čerpání je automatická a může se libovolně opakovat, způsob čerpání úvěru

 

Elektronická peněženka

Jsou určeny k platbám drobných transakcí, které se nevyplatí zúčtovat po jednotlivých položkách. Elektronickou peněženku nebijeme určitou částkou a pak s ní platíme, ať už v obchodech, nebo na internetu.

 

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Opatření proti tzv. praní špinavých peněz. Tím se rozumí zakrytí nezákonného původu peněz a vzbuzení dojmu, že pochází z legální činnosti. Musíme identifikovat účastníky obchodu, jestli je částka vyšší než 1 000 EURO. Identifikovat zákazníka musejí především osoby, které přicházejí často do styku s penězi, zejména banky, pošty, obchodníci s cennými papíry, ale také auditoři, účetní, daňový poplatníci, notáři.

 

Bankovní a jiné poplatky

Každá banka má svůj sazebník poplatků. (měsíční poplatek, vedení běžného účtu, měsíční výpis z účtu, výběry z bankomatů …)

 

Zrušení účtu

Musíme vrátit předem platební karty, šekovou knížku, zároveň je třeba zrušit trvalé příkazy, až se provedou všechna zúčtování plateb platební kartou, vyúčtují se úroky a bankovní polataky se účet uzavře a zbylá částka vyplatí majiteli účtu.

 

Pasivní operace – vklady

 

banka přijímá vklady a je v dlužnické pozici

 

Druhy vkladů

Vklady na běžný účet – nebývá ukládání peněz, ale provádění platebního styku. Výše v kladů neustále kolísá, nízké úrokové sazby

Spořící účet – je typem bankovního účtu pro libovolné ukládání prostředků. Lépe úročeny než na běžných účtech. Disponování s nimi nebo výběr bývá určitým způsoben omezen. (např. výpovědní lhůtou)

Terminované vklady – vklady jsou sjednávány na pevně stanovenou částku a ne dobu určitou. Poté vklad můžeme vybrat nebo bývá nabízeno automatické obnovení vkladu. Vklad je možná za sankční poplatek předčasně ukončit.

Pokud bychom se rozhodovali, zda peníze vložit do banky, či je využít jiným způsobem, zvažujeme výhody a nevýhody:

Výhody vkladů

 • Bezpečné uložení
 • Snadné založení
 • Rychlá dostupnost prostředků na běžném účtu

 

Nevýhody vkladů

 • Nízké úrokové sazby
 • Případné postihy za dřívější výběr spořících či termínovaných vkladů

 

Pojištění vkladů

Zřízen Fond pojištění vkladů, tvořený povinnými příspěvky bank. V případě, že některá banka zkrachuje, vyplatí Fond vkladatelům jejich vklad s tím, že výše náhrady je omezena určitou maximální částkou. Od roku 2010 maximum činí 100 000 EUR.

 

Úročení vkladů a úvěrů

Úrok – částka, kterou buď dostaneme nebo platíme

Úroková míra(sazba) vyjadřuje v procentech jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit

Úrok se může počítat za různé období:

 • Roční – p.a. (per annum)
 • Pololetní – p.s. (per semestrum)
 • Čtvrtletní – p.q. (per quartale)
 • Měsíční – p.m (per mensem)

 

Jak se stanoví úrokové sazby

Berou v úvahu nabídku a poptávku, sazby konkurence, sazby centrální banky i své náklady. Důlelžitým faktorem při stanovení výše úrokových sazeb je inflace. Inflace znehodnocuje vklady a úvěry. Banky proto při růstu inflace zvyšují úroky z úvěrů a zároveň i úroky z vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala, a nedocházelo tak k jejich vybírání.

Vzhledem k těmto faktorům jsou úrokové sazby stanoveny jako:

 • Pevné – sazba z vkladu (nebo úvěru) je stejná po celou dobu – např. 10 % p. a.
 • Pohyblivé – úrokové sazby platí po určitou dobu a banka si ponechávám právo je v době trvání vkladu (nebo poskytnutí úvěrů) změnit. Jestli se změní situace (např. vzroste inflace, zesílí konkurence), banka sazby upraví)

 

Výpočty úroků z vkladů

Úrok =

Při počítaní dnů nejčastěji uvažujeme 30 dní v měsíci 360 v roce

Počet dnů = (měsíc ukončení vkladu – měsíc uložení peněz) *30 + (den v měsíci ukončení vkladu – den v měsíci uložení peněz)

 

Složené úročení

Jen tehdy máme uložený prostředky delší dobu

Končená jistina = počáteční jistina * úročitel Úročitel =

 

Úročení při anuitních platbách

Postupné ukládání stejné částky po určitou doby se pak tato platba nazývá anuita

Výpočty lze provádět pomocí finančních kalkulaček na internetu

 

Banka je povinna z úroků vybírat srážkovou daň z příjmů. (2012 – 15%)

Reálná úroková sazba  je úroková sazba, kterou nabízí banka snížíme o míru inflace

 

Aktivní operace – úvěry

banka poskytuje úvěry a vystupuje v roli věřitele

banka sleduje dva cíle:

 • výnosnost úvěru:
 • banka musí stanovit takové úroky z úvěru, aby vydělala a přitom to nesmí být tak vysoký úrok, aby jej firmy či občané nebyli schopni zaplatit – úrok pevný nebo proměnlivý
 • návratnost úvěru:
 • banka se musí zajistit proti případnému nesplácení dlužníka (prověřuje bonitu klienta)

 

Druhy úvěrů

 • krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku
  • kontokorentní úvěr: kombinace běžného účtu s možností čerpat kontokorentní úvěr do výše úvěrového limitu daného ve smlouvě o zřízení účtu
  • eskontní úvěr: souvisí s eskontem či odkupem směnky klienta před dobou splatnosti bankou
  • revolvingový úvěr: banka umožňuje klientům opakované čerpání úvěru, přičemž předešlé půjčky musí být splaceny, ale tyto úvěry jsou poskytovány pouze věrnostním zákazníkům
  • lombardní úvěr: úvěr jištěný zástavbou movité věci
 • střednědobé(do 4 let) a dlouhodobé (nad 4 roky) úvěry
 • hypoteční úvěr: úvěr jištěný zástavbou majetku
 • emisní úvěr: úvěr spojený s emisí cenných papírů
 • spotřební půjčky občanům
 • speciální úvěry
 • faktoring: odkup krátkodobých pohledávek do 1 roku
 • forfaiting: odkup dlouhodobých pohledávek nad 1 rok
 • jiné zdroje

 

Na jaké účely se poskytují úvěry

Banky mají zájem poskytovat účelové úvěrů – na konkrétní potřebu. Mohou posoudit oprávněnost požadované částky a snadněji odhadnout, zda bude dlužník schopen úvěr splácet.

Nicméně jsou rozšířeny i neúčelové úvěry – napři hotovostní půjčky občanům či kontokorentní úvěry

 

Úvěry pro podnikatelské účely

Nejčastějšími účely či druhy úvěrů bývají:

 • Úvěry na zásoby
 • Úvěr na pohledávky za odběrateli – podnik má krátkodobě nedostatek prostředků, který bude vyrovnán úhradou pohledávek
 • Úvěr na pokrytí sezónního výkyvu v nákladech – typický pro zemědělství,
 • Úvěry na investice – nap pořízení staveb a strojů atd.
 • úvěrové výpomoci – podnik nemá přechodně dostatek finančních prostředků na platby svým dodavatelé, na výplaty mezd apod.

Banky také poskytují podniků neúčelové úvěr

 

Úvěry občanům

Mezi účelové úvěry patří na pořízení či modernizaci bytu na výstavbu rodinného domku, na nákup automobilu, na nákup zařízení do bytu a ostatního zboží dlouhodobé spotřeby. Banka za svého klienta zaplatí zboží nebo službu.

Půjčky bez udání účelu nebo splátkový prodej

Hypoteční úvěr – na nákup nemovitosti na výstavbu nemovitosti nebo na její rekonstrukci, na modernizaci či opravu. Splatnost může být i 30 let. Je na dlouho dobu, úroková sazba není stanovena až do okamžiku splacení, ale na tzv. fixace (napři na 5 let) po této době ji banka může změnit a v této době také můžeme hypotéku jednorázově splatit.

 

Neúčelové úvěry pro podnikatele i občany

 • Kontokorentní úvěr – můžeme vyčerpat více, než je na něm uloženo. Účet má záporný zůstatek bývá stanoven úvěrový limit, který buď nemůžeme překročit vůbec nebo se při jeho překročení zvyšuje úroková sazba, čerpání a splácení probíhá automaticky vybírání a ukládání peněz.
 • Eskontní úvěr – banky odkupují od svých klientů směnky před datem jejich splatnosti. V případě, že dlužník odkoupenou směnku nesplatí , bude banka požadovat zaplacení směnky od majitele, který směnku předložil k eskontu. Poskytuje se podnikatelům
 • Osobní půjčka – rychlá půjčka – poskytuje občanům do určité výše a to buď v hotovosti, nebo na převedením částky na účet.
 • Kreditní karty – kartou můžeme čerpat prostředky z úvěrového účtu, nebo při výběru z bankomatu. Čerpat je můžeme prakticky kdykoliv, opakovaně nebo jednorázově. Úvěr je veden na samostatném úvěrovém účtu.
 • Pokud je úvěr splacen během tzv. bezúročného období ú přibližně do 45 dnů) nebývá úročen.
 • Americká hypotéka – na rozdíl běžně známého hypotečního úvěru jde o úvěr neúčelový, prostředky lze použít na libovolné potřeby. Protože jde o hypotéku, ručí se nemovitostí. Úroková sazba bývá o něco vyšší než u hypoték na bydlení. Ale zároveň nižší než u běžných bankovních úvěrů
 • Akceptační úvěr – je spojen se směnkou. Banka akceptuje směnku, kterou na ni vystaví její klient a to na částku a lhůtu dohodnutou v úvěrové smlouvě. Banka u tohoto úvěru neposkytuje platební prostředky, nýbrž garantuje zaplacení nějakého závazku (=úvěr závazkový) Při poskytnutí úvěru banka akceptuje od svého klienta (příjemce úvěru) cizí směnku s jednou podmínkou, že klient musí stihnout složit peníze na pokrytí závazku bance před uplynutím lhůty (splatností směnky).

 

Jiné možnosti půjček

 • Splátkový prodej
 • Nebankovních finančních společností
 • Zastávány – půjčují peníze v hodnotě věci, kterou přineseme do zástavy. Po uplynutí sjednané doby můžeme doby můžeme věc získat zpět, pokud uhradíme částku a dohodnutou přirážku.

 

Jištění proti bankovním rizikům při úvěru

 • banka prověřuje bonitu klienta: klient musí předložit doklad o příjmu
 • banka požaduje podnikatelský zájem: klient musí předložit slovní vizi do budoucna a přiložit předpokládaný finanční plán
 • banka požaduje ručitele
 • banka prověřuje ukazatele likvidity: finanční analýzu
 • banka si vymezuje právo na vinkulaci vkladu: zablokování vkladu dlužníka v případě neplacení úvěru

 

Bankovní služby

 • směnárenská činnost: devizové operace a výměna valut
 • zprostředkovávání obchodu s cennými papíry
 • bezpečnostní schránky na ukládání cenností
 • poradenská služba

 

Splátka úvěrů

Splácí se anuitě, přičemž anuita zahrnuje jak splátku úvěru tak úroky. Lez provést pomocí internetu.

 

Splátky navyšují i bankovní poplatky

Banky za úvěr požadují nejen úrok. Za poskytnutí úvěru, jeho vedení apod. vybírají řadu poplatků, které úvěr déle zdražují. Proto zákon stanoví, že v nabídkách úvěru musí být povinně uváděna RPSN – roční procentní sazba nákladů, udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel splatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami s právou a dalšími výdaji spojenými s čerpání úvěru.
je zásadně roční, tudíž nenastává omyl při porovnání úrokových sazen za různou dobu zároveň zahrnuje všechny platby spojené s úvěrem – poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za převod peněz, případné pojištění schopnosti splácet, u leasingu odkupní cenu,

 

Postu při pořizování úvěrů

Musíme porovnat a vybírat. Výše úrokové sazby a poplatků, výši úvěru, který můžeme získat, na co lze úvěr použít, jaké zajištění úvěru bude banka požadovat, na jakou dobu můžeme úvěr získat,

 

Podání žádost o úvěr

 1. Úvodní schůzka – obě strany zjišťují podmínky pro poskytnutí, výši možného úvěru a vymezují se požadované podklady. Před poskytnutím úvěru banky ověřují zda jde o spolehlivého klienta. Údaje o tom jak klienti spláceli své závazky mohou banky získat z úvěrových registrů.
 2. Žádost o úvěr – podává se, jestliže banka vyslovila předběžný souhlas s poskytnutím úvěru. K žádosti se přikládá dokumentace, které obsahuji:
 3. Zjištění úvěru proti nesplácení – banka posuzuje dostatečnost tohoto zajištění, pro určtié druhy úvěrů stanoví předem způsob zajištění. Nejčastěji se využívá
  • Zástavu majetku
  • Záruku
  • Pojištění
 4. Finanční situaci žadatele
 5. Účel úvěru
 6. Analýza žádosti o úvěr
 7. Poskytnutí úvěru, úvěrová smlouva
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!