Bankovnictví – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Bankovnictví

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Aný

 

Banky

Druhy bank:

a) centrální (emisní)

náplní její činnosti je emise peněz

je bankou bank (reguluje jejich činnost, poskytuje bankám úvěry), banka vlády

řídí množství peněz v oběhu

reguluje měnový kurs

provádí bankovní dozor (povoluje zakládání bank)

v ČR – Česká národní banka (ČNB)

 

b) obchodní (komerční)

podnikají na fin. trhu (např. ČSOB, KM, Česká spořitelna)

provádějí:

 • aktivní operace – přinášejí výnosy z přijatých úroků (zejména z úvěrů)
 • pasivní operace – banky úroky vyplácejí (např. z přijatých vkladů)
 • služby – vedení účtů, devizové a valutní služby, poradenství, obchody s cennými papíry atd.

 

V dnešní době banky rozšiřují svou činnost o další oblasti: pojišťovny, leasingové společnosti, stavební spořitelny atd.

 

Vedení účtů a platební styk

A) Založení účtu

– na základě písemné smlouvy

– třeba doložit právní subjektivitu (způsobilost k právním úkonům) – předložením různých dokladů (občan – OP; podnikatelé – výpis ze ŽR nebo OR)

členění účtů:

1) pro podnikatele – na těchto účtech nesráží daň z úroků

2) pro obyvatelstvo – z úroků na těchto účtech je banka povinna srazit daň a odvést ji

– při zakládání účtu se současně vytváří podpisový vzor pro ty, kt. budou mít právo s účtem nakládat

– dohodne se předávání výpisů –  výpisy osobně vyzvedávat nebo zasílat poštou (zpracovány denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně)

Banky poskytují další služby: vydávají platební kartu, umožňují ovládat účet telefonem a po internetu.

 

Devizové účty – účty vedené v cizí měně. Vklady a výběry jsou možné buď v měně, ve kt. je účet veden, nebo v jiné měně (dle kursu).

 

B) Ukládání peněz

– může kdokoliv – majitel, oprávněné osoby dle podpisového vzoru, ale i osoby, kt. nemají právo disponovat s penězi na účtu). U vyšších částek se musí prokazovat totožnost!

– peníze je možné uložit:

 • hotově – u přepážky v bance – pokladní složenka.
 • bezhotovostně – zasláním prostředků z jiného účtu

 

C) Platby z účtu

– před provedením úhrady banka ověřuje:

a) zda je na účtu dostatek peněz, v opačném případě se platba neprovede

b) zda je daná osoba k tomu oprávněna – zda byl zadán PIN

 

Výběr hotovosti – lze provést:

 • pomocí výběrového lístku nebo šeku
 • v bankomatu pomocí platební karty

 

Platby zprostředkované poštou

poštovní poukázky:

 • poukázka A – odesílání hotovosti na účet v bance (nájemné, obědy), odesílatel za tuto službu neplatí
 • poukázka B – k proplacení hotovosti z účtu u bank (např. přeplatky elektřiny, plynu)
 • poukázka C – k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce

SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) – na jednom dokladu umožňuje provádět všechny pravidelné platby (voda, plyn) na základě přiděleného spojovacího čísla

 

Bezhotovostní placení

Plátce zadá příkaz k úhradě → banka z jeho účtu odepíše prostředky → odešle je jiné bance, kt. je připíše příjemci platby (obě strany jsou pak informovány VBÚ).

 

Příkaz k úhradě:

jednotlivý – pro 1 platbu

hromadný – pro více plateb

trvalý – pro platby, kt. se pravidelně opakují (nájemné, splátky půjček); platby jsou posílány na určitý účet v určité výši a v určitý den

– u každého příkazu k úhradě musíme dodat:

 • na vrub účtu číslo – číslo našeho účtu (účtu z něhož bude placeno)
 • kód banky – banky mají přiděleny kódy, aby se rozlišilo, kam prostředky směřují

– další údaje:

 • ve prospěch účtu číslo
 • kód banky
 • datum splatnosti
 • variabilní symbol
 • konstantní symbol a specifický symbol – nepovinné
 • podpis pro vlastní spotřebu, zpráva pro příjemce
 • uložit k autorizaci
 • podpis a odeslání

 

Z čeho se skládá číslo účtu

Číslo účtu se nejčastěji píše s lomítkem, za kt. je kód banky. V případě, že má účet předčíslí, píše se před číslo účtu a odděluje se pomlčkou.

 

Inkasní forma

Příkaz zadává příjemce peněz (dodavatel, věřitel) např. u plateb elektřiny nebo SIPO. Majitel účtu s tím musí souhlasit – předem inkaso povolit, zároveň určí max. výši, do jaké je možné inkasovat. Příjemce peněz pak zadá příkaz k inkasu (jednotlivý, hromadný, trvalý). Lze zadat telefonicky, internetem atd.

 

Přímé bankovnictví

– jde o styk s bankou bez osobního kontaktu s personálem banky

– formy:

 1. samoobslužné zóny – v bance je vyhrazen prostor přístupný 24 h denně s několika automaty (bankomat, automat na výpisy, ..)
 2. ovládání účtu na dálku

   phonebanking – 1) banka zřídí tel. linku, kam zavoláme a dáme příkaz

2) GSM banking – do mobilu je nainstalován speciální software pro kontakt s bankou

   homebanking – dálkové propojení s bankou pomocí software, lze vytvořit příkazy k úhradě a odeslat přímo bance

   internetbankig – umožňuje komunikovat s bankou prostřednictvím internetu pomocí běžného prohlížeče

 1. platební karty:
  Debetní karty – pokud máme v bance účet, placení v obchodech – peněžní částka je odepsána z účtu kupujícího a připsána na účet prodávajícího. Výběr hotových peněz u účtu prostřednictvím bankomatů. Částka, kterou můžeme čerpat, je limitována aktuálním množstvím peněz na účtu – v případě, že máme sjednaný kontokorent, můžeme čerpat i do mínusu.

 

Kreditní (úvěrové) karty – umožňují platit za zboží a služby a případně vybírat z bankomatu. Těmito kartami však čerpáme fin. prostředky, kt. si půjčujeme od banky – a to do výše dohodnutého limitu – čerpání je automatické a může se libovolně opakovat.

 

Elektronická peněženka

 • určena k platbám drobných transakcí, které se nevyplatí zúčtovat po jednotlivých položkách
 • obdoba dobíjecí karty mobilního operátora. Nabijeme ji určitou částkou a pak s ní platíme

 

Zrušení účtu

–  před zrušením musí majitel vrátit platební karty, případně šekovou knížku

–  je třeba zrušit trvalé příkazy. Až se provedou všechna zaúčtování kartou, vyúčtování úroků a bankovních poplatků, účet se uzavře a zbylá částka se vyplatí majiteli účtu.

 

Pasivní bankovní operace – vklady

 

1) Vklady na běžných účtech – účelem nebývá ukládání peněz, ale provádění platebního styku. Výše vkladů stále kolísá → nepředstavují pro banku stabilní zdroj financí → nízké úrokové sazby.

2) Spořicí účet – libovolné ukládání prostředků, lepší úročení než na běžných účtech, omezen výběr nebo disponování, né vždy lze použít k běžným platbám (u některých může být výběr omezen výpovědní lhůtou)

3) Vkladní knížky – tradiční způsob ukládání prostředků, potvrzuje vklad (pokud s ním chceme disponovat, musíme si jej vybrat), mohou mít také výpovědní lhůtu

4) Termínované vklady – jsou sjednávány na pevně stanovenou částku a na dobu určitou, po níž vklad končí a prostředky bychom měli vybrat (bývá k němu nabízené automatické obnovení vkladu – za sankční poplatek)

 

Devizový vkladběžný účet v korunách nebo v cizí měně.

 

Úročení vkladů (úvěrů)

úrok – částka, kt. dostaneme nebo platíme

úroková míra (sazba) – vyjadřuje v %, jakou část částky bude úrok činit (z jistiny). Důležitým faktorem při stanovení úrokových sazeb je inflace (znehodnocuje vklady a úvěry). Úrokové sazby jsou stanoveny jako:

 • pevné – sazba je stejná po celou dobu
 • pohyblivé – úrokové sazby platí po určitou dobu, banka je mění podle situace

 

Aktivní bankovní operace – úvěry

– druhy úvěrů:

 • krátkodobé – do 1 roku
 • střednědobé – do 4 let
 • dlouhodobé – nad 4 roky

– na jaké účely se úvěry poskytují:

 • účelové – na konkrétní potřebu, mohou u nich posoudit oprávněnost požadované částky a snadněji odhadnout, zda bude dlužník schopen úvěr splácet
 • neúčelové – např. hotovostní půjčky občanům či kontokorentní úvěry

– úvěry pro podnikatelské účely:

 • úvěr na zásoby
 • na pohledávky za odběrateli
 • na pokrytí sezónního výkyvu v nákladech
 • úvěr na investice (na pořízení staveb, strojů atd.)
 • úvěrové výpomoci (na platby dodavatelům a zaměstnancům atd.)

Banky dále poskytují podnikům neúčelové úvěry.

– úvěry občanům:

 • účelové – na pořízení (modernizaci) bytu, domu, auta atd. banka zaplatí za svého klienta vybrané zboží (služby) → má zaručeno, že klient nepoužije prostředky na jiný účel, než uvedl v žádosti.
 • hypoteční – ke koupi nemovitosti, na její výstavbu či rekonstrukci atd. Je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (splatnost může být i 40 let).

 

Neúčelové úvěry pro podnikatele i občany

1) Kontokorentní – smlouva je uzavřena o čerpání úvěru z bankovního účtu (můžeme z něj čerpat více, než je na něm uloženo). Bývá stanoven limit (nemůžeme překročit, pokud ano, zvyšuje se úroková sazba). Mívá vyšší úrokovou sazbu než ostatní úvěry.

2) Eskontní – banky odkupují od svých klientů směnky před datem jejich splatnosti, v případě že dlužník odkoupenou směnu bance nezaplatí, bude banka požadovat zaplacení od majitele, kt. směnku předložil k eskontu (poskytuje se podnikatelům).

3) Osobní půjčka – půjčuje se občanům do určité výše (v hotovosti nebo převodem na bankovní účet). Stačí předložit průkaz totožnosti a potvrzení o příjmu.

4) Kreditní karty – čerpáme prostředky z úvěrového účtu, úvěr je veden na samostatném úvěrovém účtu.

5) Americká hypotéka – jde o úvěr neúčelový, prostředky lze použít libovolně. Vždy se ručí nemovitostí. Umožňuje si půjčit poměrně vysokou částku. Poskytuje se na dobu 3-20 let.

 

Nebankovní úvěry

Splátkový prodej – pořízen spotřebních předmětů. Dnes již nevyžaduje kontaktovat banku. Prodejci dávají možnost si věc koupit na splátky. Je to úvěr zprostředkovaný prodávajícímu (např. Cetelem, Homecredit).

Nebankovní finanční společnosti – může jít o riskantní cestu, v řadě případů mají tyto půjčky vyšší úrokové sazby a tvrdé podmínky při nesplácení. Rychlá půjčka, do domu, na cokoliv, není třeba doklad o příjmu.

Zastavárny – půjčují peníze v hodnotě věci, kt. přineseme do zastavárny. Po uplynutí sjednané doby můžeme věc získat zpět, když zaplatíme částku + přirážku. Většinou jde o jednu z posledních cest jak získat peníze.

 

Splátky úvěru

Úvěr se nejčastěji splácí anuitně (anuita – jestliže pravidelně ukládáme po určitou dobu stejnou částku nebo pravidelně určitou částkou splácíme úvěr). Splátky navyšují bankovní poplatky, a proto v nabídce úvěru musí být uvedena RPSN (roční procentní sazba nákladů)

 • udává procentní podíl z dlužné částky, kt. musí spotřebitel zaplatit za období 1 roku v souvislosti se splátkami atd.
 • je roční – nenastává omyl při porovnání úrokových sazeb za různou dobu, zahrnuje zejména:
  * poplatky za uzavřené smlouvy, správu úvěru, vedení účtu atd.
  * případné pojištění schopnosti splácet
  * u leasingu odkupní cenu, popř. první navýšenou cenu

 

Postup při vybírání úvěrů

1) Porovnávání nabídek úvěrů – výše úrokové sazby a poplatků (porovnáváme RPSN), výše úvěru kt. můžeme získat, na co lze úvěr použít, jaké zajištění úvěru bude banka požadovat, na jakou dobu můžeme úvěr získat

2) Podání žádosti o úvěr – postup:

 • úvodní schůzka – obě strany zjišťují podmínky pro poskytnutí, výši úvěru a vymezují se požadované předpoklady. Ověřuje se, zda je klient spolehlivý → banky získají z úvěrových registrů informace.
 • žádost o úvěr – přikládá se dokumentace, kt. obsahuje:
  a) zajištění úvěru proti nesplácení – předem stanoví způsob zajištění
  b) finanční situaci žadatele – podniky ji dokládají účetními výkazy, uvádí, zda žadatel má již jiné úvěry či splácí leasing
 • c) účel úvěru – předkládá se podnikatelský záměr, doklady o uvažované koupi atd. (také neúčelový úvěr – omezen určitou max. částkou)

 

3) Analýza žádosti o úvěr – zkoumá reálnost záměru, schopnost klienta splatit úvěr, ověřuje se zajištění úvěru

4) Poskytnutí úvěru, úvěrová smlouva

 

Poskytování úvěrů občanům

– u jednotlivých druhů úvěrů jsou stanoveny úrokové sazby max. lhůty, účel úvěru apod.

– nabízejí se i rychlé půjčky bez jištění

– nejdůležitější podklady bývají:

 • doložení finanční situace
 • posouzení, zda občan bude schopen úvěr splatit
 • zajištění úvěru

 

Ostatní služby bank

 1. poskytování informací o klientech
 2. operace s cennými papíry
 3. poradenství
 4. řízení a správa majetku klientů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!