Bankovnictví – maturitní otázka

 

   Otázka: Bankovnictví

   Předmět: Ekonomie/Bankovnictví a pojišťovnictví

   Přidal(a): Shamanka

 

Do roku 1990 byl jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem státní banky československé.
Nyní dvouúrovňový bankovní systém:
1) centrální banka ČNB – státní instituce, nepodnikatelský subjekt
2) obchodní banky – podnikatelské subjekty

 

Ústřední banka (centrální banka) – Česká Národní Banka Praha

 • vznik v r. 1993, její činnost upravuje Ústava ČR a zákon o ČNB
 • „banka bank“
 • nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada ČNB (guvernér Z. Tůma, 2 víceguvernéři, 4 vrchní ředitelé)
 • hlavním úkolem je péče o stabilitu měny

 

Funkce ČNB:

1) určuje a provádí vnitřní a vnější měnovou politiku

2) vydává bankovky a mince

3) sleduje množství peněz v oběhu

4) řídí peněžní oběh a platební styk

5 vykonává bankovní dohled nad bankami 2. stupně = bankovní dozor

6) vede účty státního rozpočtu a státních fondů

7) ostatní funkce (ovlivňování devizového hospodářství)

8) spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách

9) obchoduje s cennými papíry (především státními)

 

1. Určuje a provádí měnovou politiku (MP)

– měnová politika ovlivňuje celkové množství peněz v ekonomice

– cílem je udržet stabilitu měny, aby nedocházelo k inflaci

 

^ množství peněz v EKO                                          ˇ množství peněz v EKO

 

– zvýšení poptávky po zboží a službách                               – snížení poptávky po zboží a službách

– zvýšení nabídky výrobků                                        – snížení nabídky výrobků

– vyšší zaměstnanost                                                            – růst nezaměstnanosti

– ALE vyšší míra inflace                                            – ALE nižší míra inflace

 

Nástroje ČNB pro řízení MP

 • Povinné minimální rezervy (nepřímý nástroj) – CB předepisuje obchodním bankám určitého % z vkladů (2%) držet jako rezerva na účtu u ČNB, tyto peníze se úročí, míru rezerv určuje ČNB (ale ^ rezerv =  ˇ snížení peněz v EKO, a naopak). Tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí protiinflačně

 

 • Diskontní sazba (nepřímý nástroj) – základní úroková sazba v ekonomice, za kterou mohou obchodní banky ČR ukládat přes noc u CB dočasně volnou likviditu. Diskontní sazby nepřímo ovlivňuje výši úvěrů pro podnikatelskou sféru
 • Operace na volném trhu (nepřímý nástroj) – nákup a prodej státních CP centrální bankou (ale prodej st. CP = stahování peněz v ekonomice)

 

 • Ostatní nástroje (přímý nástroj) – úvěrové limity, minimální úrokové sazby z vkladů, maximální úrokové sazby z úvěrů

 

 • Repo sazba – úroková sazba centrální banky pro termínované operace s cennými papíry. Je to refinanční sazba a je nejběžnější ÚS ve vztahu CB k obchodním bankám.

 

 • Lombardní sazba – úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů. Je vždy vyšší než diskont nebo repo sazba.

 

 • Pravidla likvidity – centrální banka určuje obchodním bankám jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy. Tzn. že krátkodobé úvěry jsou kryty z krátkodobých zdrojů a dlouhodobé úvěry z dlouhodobých zdrojů.

 

2. Vydává bankovky a mince

 

– ČNB má jako jediná banka výhradní právo emise hotovostních českých peněz

– ČNB stanovuje míry, hmotnost, materiál, vzhled a nominální hodnotu českých peněz a jejich vydání do oběhu

 

3. Řídí peněžní oběh a platební styk

a) hotovostní            – pečuje o množství peněz v oběhu (hodnoty i kusy)

– sleduje a doplňuje množství peněz podle nominálních hodnot

b) bezhotovostní      – stanoví zásady vedení účtů u bank a provádění platebního styku

– od r. 1992 realizuje mezibankovní platební styk v domácí měně zúčtovací centrum ČNB (Clearingové centrum)

 

4. Vykonává bankovní dohled nad bankami 2. stupně

– dohled nad všemi ostatními bankami 2. stupně

– cíl: omezit rizika, chránit zájmy vkladatelů a funkčnost bankovního systému

– nástroje: udělování bankovních licencí, dohled na dálku (výkazy) a na místě, odnětí licence, nucená správa

 

5. Ostatní funkce CB

– „banka bank“ = vede účty bank, rezervní účty a úvěruje banky

– „banka státu“ = vede prostředky st. rozpočtu, poskytuje státu úvěr, spravuje st. dluh, reprezentuje finančně stát

– vyhlašuje kurzy koruny, je správcem měnových rezerv ve zlatě a v devizových prostředcích

Obchodní banky

 

 • jsou ovlivňovány ČNB (mají od ní licenci)
 • emitují rozhodující množství bankovních peněz

cílem je dosažení zisku

Zisk banky je dán:
– úrokovým rozpětím (úroky úvěru – úroky vkladu)
– poplatky za služby (vedení účtu, zprostředkování plateb, atd.)

Obchodní banky vykonávají:
1) pasivní operace  (banka přijímá peníze, je v dlužnické pozici)
2) aktivní operace  (banka poskytuje úvěry, vystupuje v roli věřitele)

 

Služby obchodních bank:

1. shromaždování vkladů,

termínované

netermínované

2. zakládání a vedení účtů  – běžné účty, termínované účty, devizové účty atd.
Při založení klient prokáže identitu občanským průkazem a doloží živnostenské oprávnění nebo výpis z OR. Pak podepíše s bankou smlouvu o běžném účtu jejíž nedílnou součástí je podpisový vzor. O pohybech na účtu je klient informován formou výpisu z běžného účtu.

3. bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční

 

a) bezhotovostní platební styk domácí = přes ČNB Clearingové centrum:

příkaz k úhradě vystavuje dlužník a přikazuje tak své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele (trvalý příkaz k úhradě, příkaz k inkasu – vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dlužníka, že si smí z dlužníkova účtu sám převést dlužnou částku).
b)bezhotovostní platební styk se zahraničím

Mezinárodní platební styk – probíhá přes korespondenční banky

= česká banka si s cizí bankou vymění dokumenty a podpisové vzory a navzájem si otevřou účty

Nostro účet

–       účet dané české banky ( ČSOB ) u jiné banky ( BoA )

Loro účet

–       účet korespondenční banky BoA u ČSOB

zprávy o převodu plateb cizí měny si banky předávají přes telekomunikační systém = Swift

= Society for worldwide interbank financial telecomunication
(platba formou dokumentárního inkasa nebo dokumentárního akreditivu

 

4. platební karty – kreditní, debetní

platební karty – vydávány k běžným nebo žirovým účtům a umožňují majiteli karty operativně vybírat hotovost (24 hodin denně, z kteréhokoliv tuzemského popř. i zahraničního bankomatu – podle typu karty) nebo používat přímo k bezhotovostní platbě u smluvních maloobchodních partnerů, v restauracích, ubytovacích zařízení atd. Mezi nejvýznamnější mezinárodní kartové systémy patří Europay/MasterCard, VISA, American Express, Dinners Club.

 

a)    debetní  – čerpání pouze do výše zůstatku na běžném účtu( u těchto karet nebývá povoleno čerpat účet do záporu) a

b)     kreditní (úvěrová karta, která umožňuje poskytnutí úvěru, úroky z tohoto úvěru však bývají hodně vysoké). S některými kartami bývají spojené i doprovodné služby jako pojištění, asistenční služba apod.

 

5. vydávání šeků (cestovní)jejich vydávání a použití se řídí zákonem směnečným a šekovým,jsou to cenné papíry. . Šeky můžeme členit na soukromé (vystavované nebankovními subjekty, které mají u některé banky veden účet) a bankovní (vystavované přímo bankami).


6. homebanking,

klient je přes modem napojen svým firemním nebo domácím počítačem na počítač banky a může si sám kontrolovat stav účtu a zadávat příkazy, aniž by musel jít osobně do pobočky banky. Obdobou této služby je napojení klientova mobilního telefonu na banku.

 

7.  internetbanking

8. směnárenská činnost

 výměna valut a deviz (včetně cestovních šeků) v aktuálním kurzu
9. devizové operace

banky provádí bezhotovostní platební styk i v cizích měnách a nabízejí svým klientům možnost zajistit se proti kurzovým rizikům bankovními devizovými deriváty – swapy, forwardy, opce.

 

SWAP = současný závazek koupit a zároveň prodat stejné množství jedné měny proti druhé pro různá data splatnosti ( nebo naopak )

 

FWD = termínový obchod – vypořádání obchodu nastává za více nebo méně než 2 pracovní dny

–       současný závazek koupit nebo prodat předem specifikované množství deviz k určitému pevně stanovenému datu za pevně stanovenou cenu

 

OPCE = opční kontrakt dává svému majiteli ( kupujícímu opce ) PRÁVO ( nikoliv však POVINNOST ) koupit nebo prodat v rámci tohoto kontraktu specifikované aktivum za předem stanovenou cenu a k předem dohodnutému datu


Valuta – value date – den skutečného vypořádání obchodu
Spot – promptní obchod – vypořádání nastává za 2 pracovní dny po uzavření obchodu

10.  zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty

většina bank má své makléře na BCP Praha a za úplatu zajišťují pro klienty zprostředkování nákupu či prodeje cenných papírů. Minimální výše investice by neměla být nižší než 10 miliónů, kvůli rozložení rizika.
11.  bezpečnostní schránky a ukládání cenností

banky nabízejí za úplatu možnost uložení cenností v jejich trezorech a bezpečnostních schránkách
12.  poradenské služby

Členění obchodních bank:

a) univerzální:           – banky poskytující všechny běžné činnosti všem zákaznickým skupinám

 

b) specializované:    – banky územní (působí na určitém území)

– banky zákaznické (určitá skupina zákazníků)

– banky produktové (omezená licence pro určité bankovní služby, např. hypoteční úvěr)

Základní funkce obchodních bank

 

depozitní (vkladová) – částka peněz uložená na účtu, dělí se na

c)    termínované (na pevný termín (např. termínované účty) nebo s výpovědní lhůtou (vkladní knížky s výpovědní lhůtou apod a

d)    netermínované vklady, depozita jsou v pasivech banky (vklady na viděnou) – klient může svůj vklad kdykoliv vybrat, proto je tento vklad úročen velmi nízkým procentem. Příkladem jsou běžné účty podnikatelů, vkladní knížky a sporožira občanů apod.

 

úvěrová – poskytované úvěry podnikatelům, občanům, státům a státním orgánům; výše úvěru a splatnost se mohou značně lišit, úvěrováním vytváření banky bezhotovostní peníze (tzv. multiplikace)

úvěr = návratná forma poskytnutí peněžních prostředků

úrok = odměna bance za poskytnutý úvěr, tj. úrok je cenou úvěru

 

Druhy úvěrů:
1) krátkodobé (do 1 roku)
a) Kontokorentní úvěry – jsou kombinací BÚ s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu, stanoveného ve smlouvě o kontokorentním úvěru.
b) Eskontní úvěr – souvisí s odkoupením (eskontem) směnky klienta před dobou splatnosti směnky.
c) Akceptační – banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem – příjemcem akceptačního úvěru, a tím se stává hlavním směnečným dlužníkem (pouze nejlepším klientům)
d) Revolvingový – klient může čerpat úvěr opakovaně, nemusí být sepsána smlouva, podmínkou je splacení předešlé půjčky. Pouze pro vynikající klienty
e) Lombardní úvěr – úvěr jištěný zástavou movité věci (cenné papíry, zboží atd.)

2) střednědobé a dlouhodobé (se splatností od 1 do 10 let – výjimečně delší)
a) hypoteční – jištěný hypotékou (zástavou nemovitostí)

b) americká hypotéka
b) emisní – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů
c) spotřební půjčky občanům

d) investiční – půjčky firmám
Zvláštní forma úvěru:
1) faktoring – odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku
2) forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok)

 

zprostředkování bezhotovostních plateb – zajišťuje bezhotovostní převod platebních prostředků, placení šekem a platební kartou

 

Zásady bankovních činností-operací

 

Při své bankovní činnosti banky dodržují 3 následující zásady:

 

a) zásada bankovní likvidity = schopnost dostát krátkodobým závazků, banka musí být schopna vyplatit vkladatelům kdykoliv vložené peníze, banka musí být solventní (okamžitě hradit právě splatné závazky)

 

b) zásada bankovní ziskovosti =  (Bankovní zisk = Výnosy banky – Náklady banky)

 

Bankovní zisk (= rozdíl mezi Výnosy a Náklady banky)

 

Výnosy banky (= přijaté úroky z úvěrů, výnosy z CP, výnosy z účtů u jiných bank, přijaté provize a poplatky, užití rezerv a opravných položek, mimořádné výnosy z kursových rozdílů

 

Náklady banky (= vyplacené úroky z vkladů, placené poplatky a provize, vyplacené prémie a výhry, mzdy a odpisy, mimořádné náklady z kursových rozdílů

 

c) zásada bankovní jistoty (bezpečnosti) = banka se musí vyhnout velkým rizikům při všech bankovních činnostech › úvěrová, kursová, inflační a politicko-ekonomická rizika
V případě, že banka nemá dostatek finančních zdrojů a potřebuje je, může je získat pomocí:
– úvěru od ČNB
– úvěru od ostatních bank
– emisí (vydáváním) bankovních obligací – bývá v miliardových objemech, jsou dlouhodobým zdrojem, jsou jen u větších bank

 

Zajištění návratnosti úvěru:

1) než poskytne banka klientovi úvěr prověřuje si:
bonitu klienta – schopnost a ochota dostát závazku, majetkové poměry žadatele
podnikatelský záměr – nač si podnikatel bere úvěr, návratnost projektu
likviditu – schopnost přeměny majetku na hotové peníze

2) někdy i
– zástavy nemovitosti (hypoteční úvěr)
– zástavy movitosti – cenné papíry, stroje, zásoby (lombardní úvěr)
– ručitelé (u občanských půjček), ručit mohou i podnikatelské subjekty za podnikatelské úvěry
– vinkulace vkladu (zablokování vkladu dlužníka na účtu či na knížce ve prospěch věřitele pro případ nesplacení úvěru)

– postoupení pohledávek

 

Stanovení výše úrokových sazeb

–       2 způsoby stanovení

1)    pevná úroková sazba

2)    pohyblivá úroková sazba
– mění se v závislosti na určitých proměnných „úročení“

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!