BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

   Otázka: BOZP

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): PD

 

 

 

 

Jednoduchý záznam o stavbě

 • Na stavbách které jsou jednodušší nebo na stavbě prováděné svépomocí
 • Od zahájení prací až do kolaudace

Identifikační údaje :

 • Název, místo, datum ohlášení
 • Údaje o účastnících výstavby
 • Údaje o ověřené projektové dokumentaci
 • Záznam o průběhu prací
 • Záznamy o mimořádných událostech

Musí být zaznamenány :

 • Postup prací a použitý materiál
 • Revize …. (komín, vodovod,….)
 • Ochrana veřejných zájmů a životního prostředí
 • Popsané odchylky od projektové dokumentace

 

KOLAUDACE STAVBY :

 • Řídí se stavebních zákonem
 • Stavbu mohu používat až po kolaudaci
 • Kolaudací končí činnost stavební na staveništi
 • O kolaudaci žádá investor (=stavebník) na stavebním úřadě
 • Termín sděluje stavební úřad nejméně 7 dní před kolaudací (účastníky písemně pozve)
 • Kolaudace se účastní všichni kteří se účastnili stavebního řízení (zhotovitel,stavbyvedoucí,projektant,investor,statní orgány)
 • Stavební úřad může pozvat instituce které jsou důležité pro kolaudaci (hasiči, hygienická stanice, český svaz tělesně postižených, inspektor bezpečnosti práce)

 

Stavebník připraví doklady :

 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Protokol o předání a převzetí a případný seznam zjištěných vad a nedodělků
 • Protokoly o provedených zkouškách zejména :
  • Stavebních materiálů a k-cí
  • Tlaková zkouška vodovodu
  • Tlaková zkouška plynovodu
  • Zkouška těsnosti kanalizace
  • Topná zkouška
  • Revize elektroinstalace
  • Atesty požární ochrany
 • Zkoumá se zda byla stavba provedena dle ověřené projektové dokumentace a zda byly splněny podmínky stanovené ve stavebním povolení
 • Podle zjištěných skutečností se vydává kolaudační rozhodnutí  povoluje užívání stavby
 • Bez kolaudačního rozhodnutí se nesmí stavba užívat

 

BOZP

 • Právní předpisy BOZP
  • Zákon č. 262/2006 sb. – zákoník práce
  • Zákon č. 309/2006 sb. – zajištěný dalších podmínek BOZP
  • Nařízení č. 362/2005 sb.- důležité pro stavebnictví
  • Nařízení č. 391/2006 sb. – minimální požadavky na BOZP na staveništi
  • Nařízení č. 101/2005 sb. – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

 

 • Dohled nad dodržováním BOZP
  • Státní úřad inspekce práce – Opava
  • Rada vlády pro BOZP
  • Oblastní inspektoráty práce (8 OIP)

 

 • Dozor nad bezpečností vyhrazených tez. Zařízení
  • Technická inspekce ČR – TIČR (=organizace státního odborového dozoru)

 

OBECNÉ ZÁSADY PRO BEZPEČNOSTI

 1. Zásada prevence
 2. Zásada osobní odpovědnosti

 

Práva a povinnosti zaměstnavatelů :

  • V obecné rovině
  • Právní předpisy (zákony, vyhlášky, ČSN, …)
 • Specifikace samostatných firem
 • Vnitropodnikové předpisy (směrnice, …)
 • Ústní pokyny (nadřízených pracovníků)

 

 • Povinnosti zaměstnavatele :
 • Zajistit bezpečnost zaměstnance
 • Hradit náklady spojené s ochranou
 • Vyhledávat rizika, příčiny a odstraňovat je
 • Přidělovat práci dle schopnosti zaměstnance
 • Zajistit školení BOZP
 • Koordinace více zaměstnanců
 • Vést evidenci úrazů

 

 • Práva a povinnosti zaměstnanců :
 • Na ochranu a informace na BOZP
 • Právo odmítnou rizikovou práci
 • Povinnosti dbát na bezpečnost
 • Povinnost projít školení BOZP
 • Povinnost projít lékařskou prohlídkou
 • Povinnost ochraných pomůcek
 • Povinnost dodržovat pracovní postupy
 • Zákaz alkoholu
 • Povinnosti nahlásit závady

 

Školení BOZP

 • Druhy pracovních úrazů
 1. Smrtelné
 2. Těžké
 3. Hromadné
 4. Ostatní úrazy (úrazy lehčího rázu)

 

 • postup při řešení pracovního úrazu
 1. ohlášení úrazu
 2. záznam o úrazu

Evidence drobných úrazů (kniha evidence drobných úrazů)

Při smrtelném, těžkém nebo hromadném úrazu je zaměstnavatel provést ohlášení na :

  • příslušný útvar policie
  • příslušný OIP
  • příslušný odborový svaz pracovníků
  • pojišťovna – pojištění odpovědnosti za škodu
 • musí se vyšetřit okolnosti a příčiny – do 5 dnů po oznámení se píše záznam o úrazu

 

 • záznam o úrazech za kalendářní měsíc zašle

 

 • OIP
 • Příslušná zdravotní pojišťovna
 • Postižený pracovník
 • Mzdová účtárna
 • Bezpečnostní technik
 • Příslušná pojišťovna (vyhláška č. 125/1993 sb.)

 

 • ,,lehké´´ úrazy
 • Ohlášení nadřízenému
 • Sepsání zprávy do 2 dnů
 • Odeslání do 5 dne následujícího měsíce

 

Zásady BOZO na staveništi :

 • Oplocení staveniště
  • Min. 1,8 výšky
  • Krátkodobé práce  dvoutyčové zábradlí (výšky 1,1 m)
  • Lešení  proctor pod místem – vyloučení provozu, použití ochrané kce, vymezení a ohraničení
  • Krátkodobé práce  jednotyčové zábradlí ve vzdálenosti 1,5 m

 

 • Označení staveniště
  • Všechny vstupy  bezpečnostní tabulky a značky
 • Osvětlení
  • Zasahující do veřejné komunikace musí být v noci osvětleno červeným světlem
 • Komunikace pro pěší na staveništi
  • Lávka se zábradlím
  • Povrch nesmí být kluzký
  • Min. šířka 0,75m obousměrné 1,5m
  • Podchodná výška 2,1m
 • Vozidla
  • Čistá prostředí
 • Skladování
  • Sladovaná plocha musí být rovná a zpevněná, označeny zákazem vstupy nepovolaným osobám
  • Musí být zajištěna stabilita uloženého materiálu (klíny, opěry, … )
  • Nebezpečné látky musí být skladovány ve skladech a uzamčené +
 • Sypké materiály
  • Při ručním ukládání do 2 m
  • U pytlového materiálu by měly být převázané

 

 • Manipulace s materiálem
  • Muži – 50 kg
  • Ženy – 15 kg
  • Chlapci (16-18) 20 kg
 • Projít proškolením před používáním strojů

 

 • Vytyčení inženýrských sítí + Zajištění výkopu
 • Musí být zakrytý nebo zábradlí výšky 1,1 m
 • Uložený materiál v dálce cca 1 m

 

 • Výkop hlubších jak 1,5 m  výstupy po 30 m (žebřík)
 • Okraj výkopu nesmí být zatěžován zeminou min. 0,5 m od hrany výkopu
 • Zajištění výkopu musí být kontrolováno každý den odborným pracovníkem
 • Od hloubky 1,3m nesmí být ve výkopu osamocený zaměstnanec

 

 • Při provádění ručního a strojního provádění
  • Dělník musí být daleko od stroje
  • Obsluha stroje musí mít dostatečný výhled

 

Veřejné zakázky :

 • Zakázky které se financují z veřejného rozpočtu ČR nebo částečně z peněz EU
 • Realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem (investorem) a jedním nebo více zhotoviteli

 

Legislativa

 • Směrnice EP a rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání VZ na stavební práce, dodávky a služby
 • Směrnice EP a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávaní VZ subjekty působící v odvětví vod. Hospodářské, energetiky, doprava
 • Zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
 • ,,Transparentní´´ novela –zákon č. 55/2012 Sb. – účinnost od 1.4. 2012
 • Předpokládá se mnoho prováděcích právních předpisů – vyhlášky MMR (ministerstvo místního rozvoje) , zatím nejsou

 

Veřejná zakázka :

= zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zhotovitelem a dodavatelem, jejíž předmětem je

 • Úplatné poskytnutí dodávek či složek
 • Úplatné provádění stavebních prací

 

TYPY VZ

Dle předmětu dle předpokládané hodnoty

— VZ na dodávku — nadlimitní VZ

– – VZ na stavební práce — podlimitní VZ

— VZ na služby — VZ malého rozsahu

 

Typy zadavatelů

Veřejný zadavatel :

 • ČR (ministerstva, …)
 • Státní příspěvková organizace (CZECHINVEST)
 • ÚSC či příspěvková organizace (zřiz. Je ÚSC – území samosprávy celkem)
 • Jiná právnická osoba při splnění specifických podmínek
 •  Postupuje dle ZVZ u podlimitních a nadlimitních VZ + u VZMR dodržuje základní zásady dle 6

Sektorový zadavatel :

 • VZ souvisí s výkonem relevantní činnosti (činnost je prováděna jedním dodavatelem- viz 4 ZVZ
 • Osoba která má zvláštní výhradní právo (koncesi)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy