Časové rozlišení nákladů a výnosů – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Časové rozlišení nákladů a výnosů – maturitní otázka

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Terezka

 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

V účetnictví je nutné se řídit zásadami účetnictví. Jednou ze zásad je akruální princip:

  • aby byly informace za dané období správné a průkazné, je nutné zobrazovat jen takové účetní případy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisí bez ohledu na samotný tok peněz,
  • do účetního období je nutné zaúčtovat právě ty náklady a výnosy, které s ním souvisejí časově i věcně,
  • povinnost účtovat časové rozlišení vzniká při přechodu do nového účetního období,
  • nemusí se používat u nevýznamných částek (předplatné časopisů, nákup kalendářů..).

Vždy k sobě patří:
náklad – výdaj,
výnos – příjem.

381 – Náklady příštích období

– aktivní účet,
– výdaje běžného období, které souvisí s hospodářskými operacemi příštího období → předem placené nájemné – náklady na propagaci – např. placení reklamy na celý rok.

Př.:

Rok 2020 – prosinec: FAP za leden 2021             381/ 321
Rok 2021 – leden                                                     518/ 381

VBÚ – zaplaceno za reklamu od 1.4.2020 do 31.3.2021 v hodnotě 48 000 Kč
– od 1.4. do 31.12.2020     – 36 000 Kč       518/ 221
– od 1.1. do 31.3.2021        – 12 000 Kč       381/ 221
– leden 2021                       – 12 000 Kč        518/ 381

382 – Komplexní náklady příštích období

– aktivní účet → technický rozvoj, náklady na rozběhnutí nové výroby (zelená učebnice str. 173).

Př.:

Vysčítané náklady do nové výroby za rok 2020 vyšly  1 000 000 Kč          382/ 555   !
→ celou částku rozpočítáme do dalších let – např. 4 roky
– podíl komplexních nákladů roku 2020                          250 000 Kč           555/ 382
– podíl komplexních nákladů roku 2021                          250 000 Kč           555/ 382
– podíl komplexních nákladů roku 2022                          250 000 Kč           555/ 382
– podíl komplexních nákladů roku 2023                          250 000 Kč           555/ 382

383 – Výdaje příštích období

– pasivní účet,
– náklady, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdaj → nájem placený zpětně – nájem placený v lednu za prosinec loňského roku.

Př.:

– VÚD – zaúčtování nájemného za prosinec 2020                     30 000 Kč      518/ 383
→ známe přesnou částku za pronájem, ale nemáme fakturu
– VBÚ – platbu jsme uskutečnili až v lednu 2021                       30 000 Kč      383/ 221

384 – Výnosy příštích období

– pasivní účet,
– příjmy v běžném období, které patří do výnosů v dalším období → předem přijaté školné, nájem, permanentka.

Př.:

– VBÚ – v říjnu nám přišlo školné na následující rok     120 000 Kč      221/ 384
2020                36 000 Kč      384/ 602
2021                 84 000 Kč     384/ 602
školní rok 10 měsíců →   120 000 : 10 = 12 000
2020 – 4 měsíce   → 12 000 . 4 = 36 000
2021 – 6 měsíců  → 12 000 . 6 = 84 000

385 – Příjmy příštích období

– aktivní účet,
– výnosy běžného období, které nebyly dosud uhrazeny → nájemné za prosinec placeno v lednu, pojišťovnou přiznané plnění, ale zatím nezaplacené.

Př.:

– v prosinci 2020 nám pojišťovna přiznala plnění               50 000 Kč       385/ 648
– VBÚ – leden 2021 – přišly nám peníze od pojišťovny      50 000 Kč       221/ 385

388 – Dohadný účet aktivní

– výnosy s těchto pohledávek patří do běžného období,
→ náhrada škodné události od pojišťovny – pojišťovna nepotvrdila výši náhrady do účetní uzávěrky.

Př.:

Pojišťovna přiznala náhradu, ale zatím nevyčíslila hodnotu
– VÚD – k 31.12.2020 zaúčtujeme dohadnou pohledávku          50 000 Kč       388/ 648
– VÚD – leden 2021 – p. přiznala náhradu v hodnotě                  45 000 Kč       378/ 388
– VÚD – zrušení zůstatku dohadné položky                                      5 000 Kč      648/ 388  !
– VBÚ – platba od pojišťovny                                                             45 000 Kč      221/ 378

Pojišťovna přiznala náhradu, ale zatím nevyčíslila hodnotu
– VÚD – k 31.12.2020 zaúčtujeme dohadnou pohledávku         100 000 Kč       388/ 648
– VÚD – leden 2021 – p. přiznala náhradu v hodnotě                  103 000 Kč      378/ 388
– VÚD – zrušení zůstatku dohadné položky                                        3 000 Kč     388/ 648  !
– VBÚ – příjem pěnez od pojišťovny                                                103 000 Kč      221/ 378

389 – Dohadný účet pasivní

– nevyfakturované dodávky – zboží, materiál, energie → máme zboží, materiál – nemáme fakturu.

Př.:

Nevyfakturované energie k 31.12.2020 – odhad –         150 000 Kč      502/ 389
– leden 2021 – FAP za energie cena bez DPH –               140 000 Kč      389/ 321
–   10 % DPH –                   14 000 Kč     343/ 321
– rozdíl mezi odhadem a  fakturou –                                     10 000 Kč    389/ 502 !

Účtujeme způsobem B
Nevyfakturovaný materiál ke konci roku – odhad –        200 000 Kč     501/ 389
– leden 2021 – FAP za materiál  – cena bez DPH –            220 000 Kč    389/ 321
–   21 % DPH –                 46 200 Kč     343/ 321
– rozdíl mezi odhadem a  fakturou –                                       20 000 Kč     501/ 389

Neplátce DPH – Účtujeme způsobem B
Nevyfakturované zboží ke konci roku – odhad –           60 000 Kč     504/ 389
– leden 2021 – FAP za zboží celková částka s daní  –     65 000 Kč    389/ 321
– rozdíl mezi odhadem a  fakturou –                                  5 000 Kč    504/ 389

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!