Cenné papíry a jejich účtování – účetnictví

 

   Otázka: Bankovnictví a cenné papíry

   Předmět: Účetnictví (Finance)

   Přidal(a): didisceramo

 

 

Cenné papíry

 • dlouhodobé – skupina 06 a 473 (dluhopisy)
 • krátkodobé – 25. skupina
 • vyjadřuje pohledávku majitele za tím, kdo ho vydal

 

Druhy cenných papírů:

 • listinná podoba
 • zaknihovaná podoba – v elektronické podobě a jsou evidovány v centrálním depozitáři cenných papírů

 

Podle toho, co z nich plyne:

 • majetkové CP (akcie, podílové listy)
 • úvěrové (dluhové) – směnky, dluhopisy, státní pokladniční poukázky atd.
  (+ úrok, ten není na směnce)

 

Z hlediska času

 • krátkodobé – splatnost do 1 roku
 • dlouhodobé – splatnost delší než 1 rok

 

Hodnota cenného papíru:

 • nominální (jmenovitá)
  • u cenných papírů v listinné podobě je na cenném papíru vytištěná
 • tržní hodnota
  • ta, za kterou se CP nakupuje a prodává

 

Směnky

 • Patří mezi cenné papíry
  • Směnka k inkasu →moje pohledávka, odběratel zaplatí mě
  • Směnka k úhradě → můj závazek, já platím dodavateli
 • patří mezi úvěrové cenné papíry
 • funkce směnek:
  • je platebním prostředkem – umožňuje platbu odložit, k tomu musí být vyměřen směnečný úrok, který je součástí směnečné částky
 • z pohledu věřitele se jedná o směnku k inkasu
 • z pohledu dlužníka se jedná o směnku k úhradě
 • jsou cenným papírem
  • krátkodobým (splatný do 1 roku)
  • dlouhodobým (nad 1 rok)
 • zajišťovací prostředek (banka vystaví prázdnou směnku, když si bereme úvěr)
 • směnka vlastní
  • zaplatím
  • vystavuje dlužník
  • zavazuje se, že zaplatí částku na směnce uvedenou
  • vystavuje věřitele, kde přikazuje směnečníkovi (zaplaťte) částku na směnce uvedenou
  • pokud bude formulace „na můj řad vlastní“ -> 2 firmy
  • pokud bude napsáno jen „na řad“ -> může být i 3. osoba
  • směnečník (dlužník) musí směnku podepsat (akceptovat), že souhlasí se směnečným závazkem – jinak neplatí

 

 • směnečná částka = hodnota pohledávky/závazku + směnečný úrok -> úrok není na směnce vidět
 • směnečný úrok = pohledávka (závazek) /100 * úroková sazba * měsíce /12 (dny /360) – jen u krátkodobých
 • eskont směnky
  • prodej směnky před dnem splatnosti bance, banka si strhává diskont (úrok) + bankovní poplatky
 • do doby splatnosti směnky poskytuje tzv. eskontní úvěr

 

Směnka k inkasu

 • použijeme, když budeme mít pohledávku
 • účet 258 – aktivní
 • účtujeme pouze krátkodobé směnky k inkasu (dlouhodobý fin. Majetek 06 – 069 atd.)

 

FAV za služby odběrateli 311 / 602

 • Úhrad FAV směnkou 258 / 311
 • Úrok ze směnky (výnos) 258 / 662
 • Úhrada směnky 221 / 258

 

Předložení směnky bance

 • Předání směnky bance 313 / 258
 • Vrácení směnky bankou 258 /313

 

Poskytnutí eskontního úvěru na základě směnky

 • Předání směnky bance 313 / 258
 • Avízo o úhradě směnky 232 / 313
  • (avízo=papír, kde banka oznamuje, že je vše splaceno)
 • Poskytnutí eskontního úvěru 221 / 232

 

Avízo o neuhrazené směnce

 • Splátka eskontního úvěru 231 / 221
 • Vrácení směnky 258 / 313

 

Směnka k úhradě

 • účtujeme z pohledu dlužníka – v roli odběratele – kupujícího
 • používáme na úhradu závazků
 • krátkodobé směnky k úhradě evidujeme na 322 -> pasivum
 • úrok ze směnky je pro firmu náklad, protože ho bude platit

 

 • FAP za služby 518 / 321
 • Úhrada FAP směnkou 321 / 322
 • Úrok ze směnky (náklad) 562 / 322
 • Úhrada směnky 322 / 221

 

Vydané=emitované dluhopisy

 • Dluhopis = cenný papír (úvěrové)
 • Vydání dluhopisů souvisí se získáváním finančních prostředků
 • Abychom mohli vydat dluhopisy, musíme mít povolení od ČNB a ministerstva financí
 • emitent si sám opatřuje peněžní prostředky a zavazuje se, že ke dni splatnosti odkoupí dluhopisy zpět a zaplatí úrok navíc
 • krátkodobé 241 X dlouhodobé 473

 

Účtování:

 • z pohledu emitenta (dlužníka)
  • evidujeme na účtu
   • 241 – emitované krátkodobé dluhopisy (pasivní)
   • 473 – emitované dlouhodobé dluhopisy (pasivní)
 1. emise dluhopisu 375/241
 2. odkoupení dluhopisu věřitelem 221/375
 3. odkoupení dluhopisu zpět od věřitele 241/221
 4. zaplacení úrokem 241/221

 

 • z pohledu věřitele
  • evidujeme na účtu
   • 256 – dlouhodobé cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti (aktivní) -> krátkodobé
   • 065 – dluhové cenné papíry držené do splatnosti (dlouhodobé)
 1. nákup krátkodobého dluhopisu 256/100/221
 2. předpis úroku 256/200/666
 3. prodej dluhopisu emitentovi 221/256/100
 4. přijetí úroku 221/256/200

 

Krátkodobé cenné papíry

 • Skupina 25
 • Oceňují se v pořizovací ceně (cena pořízení + náklady spojené s pořízením, např. provize)
 • jestli se jedná o
  • krátkodobé
  • dlouhodobé
 • nebo o
  • obchodovatelné
  • neobchodovatelné
 • účet 251
  • aktivní účet
  • evidujeme zde cenné papíry (nakoupené) se kterými obchodujeme na finančních trzích -> transakce proběhne do 1 roku
  • při nákupu cenných papírů používáme pořizovací cenu
  • při prodeji používáme prodejní cenu

 

Nákup/ pořízení KFM

 • Nákup KFM 259 / 211,221
 • Provize z obchodu s CP 259 / 211,221
 • Zařazení do KFM 251,253,256 / 259

 

Prodej KFM

 • Prodej KFM 221,211 / 661
 • Úbytek KFM 561 / 251,253,256

 

Výnos z vlastnění KFM

 • Podíl na zisku (dividenda) 221 / 666
 • Získáváme již zdaněné v HV se odečítají

 

Dlouhodobé cenné papíry

 • termínované vklady se splatností nad 1 rok
 • společnost si je kupuje
 • bude pro mě znamenat dlouhodobý fin. majetek
 • 061, 062, 063 -> různé podíly ve firmě – vedlejší pořizovací náklady můžeme zaúčtovat přímo na ně na MD
 • nebo využijeme účet 043 – pořízení DFM
  dlouhodobý finanční majetek

 

Vliv ve společnosti:

 1. Rozhodující → více než 50% akcií v jiné společnosti
 2. Podstatný → 20-50% akcií v jiné společnosti
 3. Neobchodovatelné → méně než 20%

 

Účtování:

 • nákup CP (PC+vedlejší N) 043 / 221,211,379
 • převzetí CP do evidence 061,062,063 / 043
 • prodej CP 221,211,378 / 661
 • podíly na CP (zdaněné) 221,211,378 / 665
 • získáváme již zdaněné, v HV se odečítají
 • úbytek prodaných CP 561 / 061,062,063
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!