Cenné papíry a účtování, evidence finančního majetku

 

Otázka: Cenné papíry a účtování, evidence finančního majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

 

CENNÉ PAPÍRY

charakteristika:

 • představuji finanční majetek, vyjadřující majetkový podíl nebo pohledávku k jejich emitentovi (osobě, která je vydala)
 • zahrnujeme sem krátkodobé akcie, dluhopisy a směnky
 • prospěch: prodej se ziskem, podíl na zisku, úrok z daných dluhopisů

členění: v praxi se můžeme setkat s různým členěním cenných papírů:

1) podle jejich formy

 • a) listinné – mají podobu reálné listiny, na níž bývá vyznačená její nominální hodnota
 • b) zaknihované – jsou pouze zaevidované ve Středisku cenných papírů

2) podle obsahu

 • a) majetkové – vyjadřují majetkový podíl na společnosti, která je vydala (akcie)
 • b) dluhové – vyjadřují úvěrový vztah mezi jejich majitelem (věřitelem) a emitentem (dlužníkem), který má povinnost po uplynutí stanovené lhůty splatnosti dluhopis zpět odkoupit a vyplatit úrok

3) podle předpokládané doby držení

 • a) dlouhodobé – doba držení je delší než 1 rok (v účtové osnově v 06.)
  • podle míry účasti na ZK se tyto CP a podíly zachycují na účtech:
  • 061 – rozhodující vliv, více jak 50%
  • 062 – podstatný vliv, mezi 20 – 50%
  • 063 – ostatní vliv, méně než 20% s účastí na ZK společnosti
 • b) krátkodobé – doba držení do jednoho roku (v účtové osnově v 25. a 24.)
  • 25. krátkodobé CP a podíly (A ) –> koupím ho
  • 24. krátkodobé finanční výpomoci (P)  –> prodávám to

 

Oceňování cenných papírů:

 • oceňují se pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů souvisejících s jejich pořízením (poplatky a provize makléřům, poradcům, bankám), naopak součástí PC nejsou úroky z úvěru na pořízení CP a náklady spojené s držením CP
 • při pořízení CP lze jednotlivé složky PC účtovat nejprve na 043 (dlouhodobé) a 259 (krátkodobé)
 • nebo reálnou hodnotou – cena akcie v určitý okamžik

 

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRECH:

1) pořízení:

 • a) nákup CP
  • nákup CP včetně poplatků a provizí makléřům, burzám      259 nebo 043/ 379, 221 nebo 211
  • zařazení CP do majetku účetní jednotky v PC                       251,061,062 nebo 063/259 nebo 043
 • b) upsání vkladů
  • tento způsob se týká pořízením dlouhodobých CP (akcií) formou upsání vkladů do vznikající společnosti nebo společnosti, která navyšuje svůj ZK

 

2) výnosy z držby:

 • mají podobu podílů na zisku, tyto podíly jsou podle právní úpravy zdaňovány srážkovou dani 15% u zdrojem takže příjemce obdrží částku po zdanění -> výnos, který se v účetnictví objeví, nezvyšuje základ daně z příjmů
 • přijaté podíly na zisku po zdanění                221 nebo 211/665

 

3) prodej:

 • je potřeba zaúčtovat tržbu z prodeje do výnosů v prodejní ceně a účetní hodnotu tedy pořizovací cenu nebo reálnou cenu prodaných CP dát do nákladů
 • úbytek prodaných CP v PC                 561/251, 061, 062 nebo 063
 • tržby za prodej CP v prodejní ceně    221,211 nebo 378/661

 

ÚČTOVÁNÍ O DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

 • představují v účetnictví jejich vlastníka majetek, v účetnictví emitenta (ten, kdo je vydal) pak závazek vůči majiteli těchto CP
 • majitel: musí při pořízení určit, zda se jedná o CP dlouhodobé nebo krátkodobé a dál pak, zda je hodlá držet až do jejich splatnosti či nikoliv
  • výnos má podobu úroků, který je nutno rozlišit
  • -> dluhové cenné papíry k obchodování 253 (A)
  • nákup dluhopisů                               253/221          200 000 Kč
  • zpětný odprodej dluhopisů               221/253          200 000 Kč
  • přijatý úrok                                        221/662          10 000 Kč
 • emitent: zaúčtuje vydání dluhových CP jako závazek a současně jako pohledávku za budoucími majiteli dluhopisů (375/241 nebo 473)
  • prodejem se tato pohledávka zruší
  • úroky do dalších období se musí včas rozlišit
  • -> emitované krátkodobé dluhopisy 241 (P)
  • emise (vydání) dluhopisů                  375/241          10 000 000 Kč
  • odkoupení věřitelem                         211/375          10 000 000 Kč
  • zpětný odprodej emitenta                241/221          10 000 000 Kč
  • úrok placený                                      562/221          1 000 000 Kč

 

ÚČTOVÁNÍ O SMĚNKÁCH

charakteristika: jedná se o cenný papír, který vyjadřuje vztah věřitele a dlužníka – povinnost dlužníka vyplatit věřiteli ve stanovené době částku uvedenou na směnce v nominální hodnotě

 • musí mít písemnou podobu a obsahovat náležitosti předepsané směnečným zákonem
 • u účetnictví mohou vystupovat v různých podobách:
 • a) jako zajišťovací prostředek: směnky slouží k zajištění pohledávek z obchodního styku, oceňují se nominální hodnotou
 • b) jako cenný papír: zakoupeny zpravidla za účelem obchodování, oceňují se pořizovací cenou
  • účty 256, 253, 063 a 065
 • c) jako platební prostředek: použití k úhradě pohledávek a závazků
  • v účetnictví majitele (věřitele) se evidují jako CP, oceňují se pořizovací cenou
  •  z pohledu dlužníka směnka představuje závazek na účtu 322 nebo 478
 • výhody směnky z pohledu majitele (věřitele): obchodovatelnost (směnka je převoditelná – je možno ji prodat a získat tak peněžní prostředky před datem splatnosti); snazší
  • vymahatelnost (protest u notáře -> soud vydá příkaz proplacení); možnost vymáhat směnečnou pohledávku i na vedlejších dlužnících – ručitelích (každý, kdo jednou vlastnil směnku, se
  • v případě jeho postoupení stává ručitelem za směnečný dluh – indosament); možnost směnku eskontovat (prodej směnky bance před dobou její splatnosti a získat tak za ni peněžní prostředky ve formě eskontního úvěru)

 

SMĚNKY:

 • v inkasu (A) – vybírám 256 nebo 312                     • vlastní
 • k úhradě (P) – platím 322                                       • cizí
 • a) v inkasu

  • faktura vystavená za prodej výrobků            311/601                      40 000 Kč
  • odběratel akceptoval (přijal) směnku           256 nebo 312/311      40 000 Kč
  • úrok                                                               256/662                      5 000 Kč
  • úhrada směnky v plné výši                            221/256 nebo 312      45 000 Kč
  • + eskont směnky bance
  • pohledávka vůči bance                                  313/256 nebo 312      45 000 Kč
  • banka mi poskytne eskontní úvěr                 221/232 + 221/562    45 000 Kč (5 000 Kč je úrok)
  • avízo o úhradě směnky dlužníkem bance     232/313                      45 000 Kč
 • b) k úhradě
  • úhrada formou směnky (mnou)                    321/322 + 321/562    125 Kč (25 Kč je úrok)
  • splacení směnky (úrok)                                 322/221                      25 Kč

 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

 • je velice likvidní (zjištění toho je, jak jsme schopni rychle splácet své závazky)
 • a) peněžní hotovost
 • b) ceniny
 • c) vklady v bankách do 1 roku
 • d) obchodovatelné cenné papíry

 

a) POKLADNA 211

 • evidujeme se zde stav a pohyb peněz v hotovosti, dále pak stav šeků
 • ocenění je v nominální hodnotě
 • DOKLADY: při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad (originál + kopie), při výdeji peněz vystavuje pokladník výdajový pokladní doklad (originál)
 • ANALYTICKÁ EVIDENCE: a) podle hmotně odpovědných osob b) podle jednotlivých měn
 • má podobu pokladní knihy, zde se eviduje stav peněz v pokladně
 • skontro = denní uzávěrka porovnávající skutečný stav pokladny s pokladní knihou – minimálně 4x ročně musí být provedena inventarizace peněžních prostředků (obvykle jednou za čtvrt roku) – vnitropodnikové směrnice

 

INVENTARIZACE POKLADNY:

 • zákon o ÚČE říká, že se má provádět 1x ročně na konci účetního období
 • skutečný stav se porovnává se stavem účetním a je vyčíslen výsledek inventarizace v trojí možné podobě:
 • a) SHODA – neúčtuje se o ni
 • b) MANKO – představuje náklad na 569 Manka a škody na finančním majetku/211 -> předpis zaměstnanci
  • 335/668 Ostatní finanční výnosy -> zaměstnanec může manko uhradit
  • 1) hotově do pokladny 211/335.
  • 2) na účet 221/335.
  • 3) srážkou ze mzdy 331/335.
 • c) PŘEBYTEK – 211/668-Ostatní finanční výnosy
  • inventarizační rozdíly cenin se účtují stejně jako inventarizační rozdíly v pokladně.

 

b) CENINY 213

 • jedná se o peněžní prostředky tedy majetek, který má svojí jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá po vydání do spotřeby
  – patří mezi ně poštovní známky, dálniční známky, kolky, telefonní karty, stravenky, jízdenky na hromadnou dopravu apod.
  – nákup cenin: 213/211 nebo 213/321 FAP
  – spotřeba cenin se účtuje do nákladů (poštovní známky a telefonní karty na 518), (dálniční známky a kolky na 538 – Ostatní daně a poplatky)
  STRAVENKY: účtování o stravenkách má svá specifika, záleží na tom, jestli účetní jednotka svým zaměstnancům na úhradu stravenek přispívá nebo jim je prodává za plnou cenu. Zákon o dani z příjmu totiž umožňuje, aby zaměstnavatel přispíval na stravování zajišťované jinými subjekty a tento příspěvek si vyúčtoval jako daňové uznatelný náklad -> příspěvek může být maximálně 55% ceny jednoho hlavního jídla -> záznam tohoto příspěvku je na účtech 527/213
  – může jim přispívat i více, ale náklad, který vznikne nad výše uvedenou hranici se stává daňové neuznatelným a účtuje se 528/213

 

c) BANKOVNÍ ÚČTY 221

 • stav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na 221
 • druhy bankovních účtů podle měny a použití:
 • 1) běžný účet – je podnikatelský účet u banky, který slouží firmě pro bezhotovostní platební styk
  •  je u banky otevřen na základě písemné smlouvy, kterou je také dohodnuto úročení běžného účtu, úrok bývá většinou nízký, protože podnikatel peníze na účtu neváže, ale operativně je ihned používá
 • o pohybech na běžném účtu smí firma účtovat pouze na základě výpisu z běžného účtu.
 • 2) kontokorentní účet – jedná se o běžný a úvěrový účet
  • může mít i záporný zůstatek, banka na tomto účtu může poskytovat i tzv. kontokorentní úvěr
 • 3) devizový účet – peněžní prostředky v cizích měnách, k 31. 12. přepočet na kurz ČNB
 • 4) termínovaný vklad – má výpovědní lhůtou delší než 1 rok + vyšší úrok
 • DOKLADY: výpis z bankovního účtu
  • v případě více BÚ se používají analytické účty
  • ke dni účetní uzávěrky zasílá banka závěrečný VBÚ jako doklad pro provedení inventarizace BÚ

 

d) OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY 25.

 • majetkové (akcie, dluhopisy, směnky)
 • doba držení je do 1 roku
 • prospěch: prodej se ziskem, podíl na zisku, úrok z daných dluhopisů
 • krátkodobé cenné papíry a podíly (A, koupím to)
 • při pořízení se oceňují pořizovací cenou a součástí jsou různé poplatky a provize (makléřům, poradců, burzám) 259/221 + 259/ 379 -> 251/259
 • při prodeji se tržba účtuje jako finanční výnos 221/661 a účetní hodnota se promítne ve finančních nákladech 561/251 – úbytek CP v PC
 • HV výsledek z prodeje: 561-661

 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

 • doba držení je delší než 1 rok
 • zajišťuje výnos (dividendy) a podíl ve firmě
 • majetkové cenné papíry (akcie), vklady v obchodních společnostech, nakupované dluhopisy, které podnik nakupuje pro dlouhodobou investici
 • evidence CP podle vlivu:
  • 061 – rozhodující vliv, více jak 50%
  • 062 – podstatný vliv, mezi 20 – 50%
  • 063 – ostatní vliv, méně než 20% s účastí na ZK společnosti
  • 065 – nakoupené dluhopisy se splatností delší než jeden rok
  • 066,067 – půjčka jiné firmě
  • 069 – termínované vklady
 • OCEŇOVÁNÍ DFM
  • pořizovací cena= cena pořízení + provize makléře, poplatky burze (navýšení ceny akcie)
  • nebo reálná cena=cena akcie v určitý okamžik
  • pořízení DFM
  • 043/221 + 043/379 – makléř
  • 06. /043 – zaevidování cenného papíru
  • 221 / 665 – výnosy z cenného papíru
 • DIVIDENDY jsou již zdaněny u zdroje – jedná se již o daňově neuznatelný výnos
 • prodej DFM
  • úbytek prodaných CP v PC 561/061, 062 nebo 063
  • tržby za prodej CP v prodejní ceně 221,211 nebo 378/661
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy