Cenné papíry – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Cenné papíry – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

CENNÉ PAPÍRY

 • Právní listina mezi věřitelem a dlužníkem,
 • Každý CP, aby byl platný →  musí mít předepsané náležitosti,
  → většinou ho schvaluje MF (ministerstvo fin.).

CP může být:

 • majetkový – vlastnický (podílové listy nebo akcie),
 • dlužnický – emitentem je dlužník, který se zavázal, že splatí jistinu + úrok.

CP mají dvojí cenu:

 • Nominální cena – je napsaná na CP (slovem i písmem),
 • Tržní – nákup/prodej v daném okamžiku.

PARI                  N = T

NADPARI          N < T

PODPARI          N > T

POD PARI = Dis ážio

ÁŽIO = rozdíl N a T

 

Podoba cenného papíru:

 • v materializované neboli hmotné podobě (př. akcie),
 • dematerializovaná ve středisku CP = zaknihovaná,
 • akcie (složení) => plášť – kuponový arch → talón.

Dělení CP z časového hlediska:

Do 1. roku

– krátkodobé:

 • → směnka,
 • → šeky,
 • → depozitní certifikáty,
 • → státní pokladniční poukázky,
 • → akcie do 1. roku.

Nad 1. rok

– dlouhodobé:

 • → podílové listy,
 • → dluhopisy,
 • → hypoteční zástavní listy.

KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

 SMĚNKA

 • – dlužnický CP,
 • – směnku může vydávat osoba starší 18 let,
 • – nekontroluje MF, ale podléhá zákonu o směnkách a šecích,
 • – může být napsaná na čemkoliv.

Náležitosti směnky:

 • Název směnka,
 • Směnečná suma slovem i písmem (někdy se uvádí i druh směnky),
 • Jméno emitenta/dlužníka a věřitele,
 • Datum vystavení směnky, datum a podpisy (věřitele a dlužníka),
  Slovo „zaplať“ – týká se dvou účastníků,
  Slovo „zaplaťte“ – probíhá mezi třemi účastníky, jako třetí strana vstupuje banka.

Směnka je převoditelná rubopisem – tzn. na rub směnky se napíše nový majitel směnky → nový majitel většinou bývá banka. = směnka cizí.

Použití směnky:

 1. Platidlo,
 2. Mezinárodní platidlo,
 3. Krátkodobý zdroj finančního/cizího krytí,
 4. Zástava (např. při lombardním úvěru).

Fixní směnka → má  stanovený fixní den splatnosti (další druhy směnky – Vista směnka, dato-směnka).

ŠEK

 • – dlužnický cenný papír (stejně jako směnka),
 • – podléhá zákonu o směnkách a šecích (najdeme v Občanském zákoníku),
 • – příkaz mé bance, aby vyplatila šekovou sumu tomu kdo ji přinese do banky.

Náležitosti šeku:

 • – musí obsahovat slovo „šek“,
 • – kód šeku,
 • – nominální hodnotu šeku → slovem i číslem,
 • – šekovníka a šekovatele (= název banky, kt. proplácí šek),
 • – údaj místa, kde má být placeno (sídlo banky),
 • – podpisy obou stran.

Druhy šeků:

 1. Bankovní šeky (ověřené bankou),
 2. Podnikatelské šeky (riziko úpadku firmy),
 3. Na jméno nebo Na doručitele.

Splatnost šeku:

 • – splatnost v tuzemsku – 7 dní,
 • – v zemích EU – 20 dní,
 • – mimo EU – 70 až 80 dní.

DEPOZITNÍ CERTIFIKÁT

 • – krátkodobý dlužnický CP (cenný papír),
 • – emitentem (ten kdo ho vydává) je banka → vydává ho klientovi, kt. vložil volnou likviditu (peníze) do banky na 3-12 měsíců (jedná se o termínovaný vklad klienta),
 • – výnosem je fixní = neměnný úrok → tento CP je atraktivní pro zákazníka,
 • – objem (emisi) kontroluje ministerstvo financí.

STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKA

 • – emitentem je stát,
 • – obdoba obligace = dluhopisu,
 • – stát emituje tyto poukázky, aby krátkodobě přikryl schodek státního rozpočtu (→potřebuje okamžité peníze), (schodek státního rozpočtu – výdaje X příjmy),
 • – objem (emisi) kontroluje ministerstvo financí,
 • – stát je prodává: → na mezibankovních trzích (zahraniční trh) a její nominální hodnota je milion až miliarda, → holandským typem aukce (sestupným tendencím).

AKCIE do 1 roku

– majetkový CP → řadíme do peněžního trhu.

DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

 • – nad 1 rok,
 • – řadíme je do kapitálového trhu,
 • – všechny tyto CP podléhají kontrole ministerstva financí,

– u DCP probíhá dvojí emise:

 • → 1. primární – obchoduje se s CP, kt. jsou úplně nové (nikdy se s nimi neobchodovalo) – jsou poprvé na finančním trhu,
 • → 2. sekundární – u těchto CP již probíhal nákup a prodej opakovaně.

AKCIE nad 1 rok
– majetkový CP → řadíme do kapitálového trhu,
– potvrzují podíl držený ve společnosti,
– držitel akcie = akcionář,
práva akcionáře:

 • dividenda,
 • právo hlasovat na valné hromadě,
 • přednostní právo upisování dalších akcií,
 • právo na likvidační zůstatek,

Rizika akcie:

→ cenové (závisí na obchodních trendech příslušné společnosti a na ekonomické a politické situaci),
→ úvěrové (investice se mohou stát bezcenné v případě platební neschopnosti společnosti),
→ likvidity (obchodovatelnost akcií).
Náležitosti akcie:
→ označení, že jde o akcii,
→ identifikaci společnosti,
→ jmenovitou hodnotu,
→ číselné označení,
→ označení formy akcie (pokud není vydaná jako zaknihovaný CP),
→ u akcie na jméno – jednoznačnou identifikaci akcionáře,
→ podpis člena/členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.

PODÍLOVÉ LISTY
– majetkový CP  →  řadíme do kapitálového trhu,
– investor vkládá likviditu (kapitál) do podílového fondu,
– emitují je speciální finanční subjekty = podílové fondy (musí mít udělenou licenci) → dohled provádí ČNB,
– úkolem je prodávat své podílové listy na základě získaného kapitálu od různých investorů, jako je občan nebo firma,
– cíl = dosažení zisku, ze kt. poté vyplácí podíly vlastníkům podílového listu,
– vlastníci mají 3 práva:

 • – právo na podíl ze zisku,
 • – právo na likvidační zůstatek,
 • – právo na přednostní nákup nových podílových listů,
  + mají právo zúčastnit se valné hromady, ale nesmí hlasovat.

OBLIGACE

 • – dlužní úpis/dluhopis,
 • – řadíme do kapitálového trhu,
 • – dlužník obligace (ten kdo ji vydává) se zavazuje, že splatí jistinu (určená  částka) + úrok.

Emitenti obligace:

 • → velké korporace,
 • → stát,
 • → banky,
 • → město/obec.

> obligace jsou bezpečnější než akcie

 • – obligace podléhají při emisi schválení Ministerstvu financí,
 • – jejich nominální hodnota je v řádech stovek milionů.

Druhy obligací:

 • > hmotné (materializované),
 • > nehmotné (dematerializované – zaknihované) – zaregistrované v ÚSP,
 • > na jméno,
 • > na majitele,
 • > se zárukou (ručí majetkem),
 • > bez záruky („goodwill“ → dobrým jménem),
 • > s pevným úrokem,
 • > proměnlivým úrokem.

Obligace představují z daňového hlediska levnější způsob financování než emise akcií.

CENA – nominální X tržní.

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

– poměrně mladý CP → ručeny hypotečním úvěrem (= krytý nemovitou zástavou),

 • – HZL – je vystaven přes 3 subjekty:
 • → žadatel o hypotéku,
 • → banka,
 • → investor.
 1. žadatel zažádá o hypotéku → žadatel je dlužník – banka je věřitel,
 2. investor dává peníze do banky → hypoteční úvěr je krytý nemovitostí,
 3. banka funguje jako prostřední.

FINANČNÍ TRH

 • – zvláštní forma trhu → je to systém kt. se vytvořil proto, aby bylo možné prodávat a kupovat krátkodobý nebo dlouhodobý kapitál,
 • – účast kupujícího (zákazníka) na FT znamená nezbytnost investičního vkladu.

– zákazník vyžaduje 3 kritéria:

 • → výnosnost (očekávaná míra zisku),
 • → bezpečnost (aby se CP udržel minimálně ve stavu „pari“ tzn. nominální hodnota= tržní),
 • → likviditu (platební schopnost + snadná obchodovatelnost s CP).

FT se dělí na:

 • → peněžní,
 • → kapitálový,
 • → devizový.

PENĚŽNÍ TRH

 • – předmětem je krátk. kapitál do 1 roku,
 • – je poměrně bezpečný,
 • – nižší úroková sazba.

Subjekty PT:

 • → banky,
 • → burzy,
 • → FO i PO.

 

Nástroje PT:

 1. vklady na BÚ – vklad na viděnou tzv. netermínované vklady,
 2. termínované vklady do 1r,
 3. krátkodobé CP (směnka, šek, depozitní certifikát, státní poklad. poukázka),
 4. krátkodobé bankovní úvěry.

Kontokorentní úvěr

 • – složen ze 2 účtů:
 • → běžného,
 • → úvěrového : výhoda pro klienta – může jít do mínusu, výhoda pro banku – pakliže klient nesplatí do limitu zvyšují úrokovou sazbu.

Lombardní úvěr

 • – jedná se o podnikatelský úvěrového,
 • – je krytý movitou zástavou (zboží ve firmě, stroj, směnka).

Revolvingový úvěr

 • – opakující se úvěr,
 • – je určen bonitním klientům,
 • – po úplném splacení → klient nemusí sepisovat úvěrovou smlouvu.

S-kontní úvěr

 • – směnečný,
 • – banka odkupuje směnku od věřitele před dobou splatnosti → sráží z ní diskont a sama ji poté v plné výši vymáhá na dlužníkovi.

Akceptační úvěr

– banka akceptuje prodlevu nezaplacení směnky mezi věřitelem a dlužníkem (→ banka přidrží směnku než dojde k zaplacení směnky).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy