Cestovní ruch v ČR – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Cestovní ruch v České republice

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

VZNIK A VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU VE SVĚTĚ

Počátky vzniku cestovního ruchu

 • Počátky CR jsou spojeny se * prvních zemědělských společností v neolitu (od 8 000 př. n. l.).
 • Mezopotámie – obchodní a politické cesty (od 2 000 př. n. l.).
 • Starověké Řecko – olympijské hry, kolonizace Středomoří, duchovní a náboženské cesty, Hérodotos – první cestopisy (od 6. st. př. n. l.).
 • Římská říše – rozsáhlá síť silnic a viaduktů pro potřeby správy říše, pošty (přepřahací stanice – možnost ubytování), obchodní a poznávací cesty – vznikají první itineráře (od 3. st. př. n. l).
 • Starověk – velký rozmach cestovního ruchu =) * moderního cestovního ruchu.

 

Vývoj moderního cestovního ruchu

 • Do roku 1850 – poutní cesty, křižácké výpravy, obchodní a objevitelské cesty, cesty za vzděláním, cestovala hlavně šlechta a obchodníci, a to pěšky nebo na koni, drožkou nebo lodí.
 • 1850-1914 – cesty za zotavením a rekreací, cestovala nově vzniklá střední třída, jako dopravní prostředek se využívala železnice a parní loď.
 • 1914-1945 – kromě léčebných a rekreačních cest přibyly cesty s komerčním účelem, začali cestovat pracující s vyšší životní úrovní, začalo se cestovat automobilem, autobusem a hlavně letadlem (linkové lety).
 • Po roce 1945 – začaly cestovat všechny vrstvy obyvatelstva (ve vyspělých zemích, vznik charterových letů.
 • Cestovní ruch se rozvíjí především v hospodářsky vyspělých zemích (volný pohyb obyvatelstva, nárůst financí, více volného času, …).
 • Do rozvoje cestovního ruchu stále více zasahuje stát, v řadě zemí vznikají ministerstva a další instituce cestovního ruchu a mezinárodní organizace cestovního ruchu.
 • Dochází k velkému rozvoji materiálně-technické základny CR – budují se ubytovací, stravovací, dopravní, sportovní a ostatní zařízení, zejména v rekreačních a lázeňských střediscích = územní plánování.
 • Začínají vznikat nové profese, vážící se k cestovnímu ruchu + nové studijní a učební obory.
 • Do cestovního ruchu proniká moderní výpočetní technika a IT.
 • Thomas Cook – první CK, vouchery, rooming listy, smluvní ceny, náboženské cesty do Mekky, cesty kolem světa, cesty na světové výstavy (kolem poloviny 19. stol.).
 • Karl Baedecker – vydavatel cestovních příruček a cestopisů.

 

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

 1. etapa – od roku 1900 do 1. světové války
 • Cestují pouze bohatí měšťané a šlechta.
 • Cílem je moře nebo Alpy.
 • Rozvoj železnice a výstavba silnic.
 1. etapa – od roku 1918 do 2. světové války
 • Světová hospodářská krize =) brzdění vývoje cestovního ruchu.
 • Vliv státu – ochranářská rozhodnutí v celní, pasové, vízové oblasti.
 • Po České republice je cestovní ruch dostupný i pro chudší vrstvy.
 • Výstavba rekreačních objektů =) rozvoj ubytovacích služeb.
 • Rozvoj automobilového průmyslu =) vzestup cestováním autem.
 1. etapa – po 2. světové válce do roku 1989
 • Prudký nárůst domácího cestovního ruchu X omezené možnosti vycestovat do zahraničí.
 • Rozmach kolektivní rekreace (podniková rekreace), ale i individuální turistiky (chataření a chalupaření).
 • Rozšiřování sítě hotelů.
 1. etapa – vývoj po roce 1989
 • Otevření hranic =) prudký nárůst cest do zahraničí (moře: IT, ŠP, …).
 • Přechodná stagnace (zastavení) domácího cestovního ruchu.
 • Rozvoj příjezdového cestovního ruchu =) nárůst počtu hotelů (hlavně v Praze).
 • Potřeba vyšší kvalifikace a jazykové vybavenosti personálu.
 • Prudký nárůst cestovních kanceláří.

 

SOUČASNÝ STAV CESTOVNÍHO RUCHU

 • Cestovní ruch / Turismus je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.
 • Cestovní ruch tvoří významnou část národního hospodářství, zejména v některých zemích, a podle WTO mezinárodní cestovní ruch představuje asi 25 až 30% všech světových služeb a zaměstnává přes 100 miliónů osob.
 • V důsledku svého vlivu na tvorbu hrubého domácího produktu, devizové a daňové přínosy a tvorbu pracovních příležitostí je jeho rozvoj v zájmu každého státu.
 • Od března 2020 cestovní ruch prochází velkou krizí, dá se říct, že je / byl nejzasaženějším odvětvím, ale (snad už) blížící se konec pandemie ho opět ´´postaví na nohy´´.
 • Současné trendy v cestovním ruchu:
 • turisté preferují delší pobyty (na úkor častějších kratších),
 • práce na druhé straně světa = spojení Home Office s dovolenou,
 • zvýšení nároků na zdravotní, hygienické a bezpečnostní systémy,
 • bezkontaktní budoucnost – více využívání technologie (bezhotovostní platby již samozřejmostí),
 • opětovné posílení důležitosti CK – vrací se trend, že lidé cestují více s CK než sami.
 • Mezi nejnavštěvovanější státy světa patří: Francie, Spojené státy americké, Španělsko, Itálie, Turecko, Velká Británie, Německo, …

 

ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

 • Cestovní ruch v ĆR je předmětem zájmu a pravomocí několika orgánů na různých úrovních.

 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

 • Je pověřeno výkonem státní správy v oblasti cestovního ruchu, mezi hlavní činnosti patří:
 • návrhy příslušných právních norem, které upravují cestovní ruch,
 • tvorba a realizace programů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu,
 • koordinace činností ostatních orgánů působících v cestovním ruchu,
 • získávání a rozdělování finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu,
 • čerpáním finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie,
 • sledování a analýza statistických údajů o cestovním ruchu.

 

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU (CzechTourism)

 • Je organizace podřízená MMR a je odpovědná za propagaci České republiky na světovém trhu cestovního ruchu, hlavní aktivity vyvíjí v těchto oblastech:
 • účast na propagačních akcích cestovního ruchu (veletrzích, výstavách, …),
 • poskytování informací o České republice u nás i v zahraničí,
 • organizuje pobyty pro novináře v České republice s cílem přiblížit atraktivity České republiky pro nejširší okruh osob v zahraničí,
 • podporuje ucelené projekty poznávání ČR (Cesta po hradech, Cesta po zámcích, …),
 • zajišťuje regionální prezentace (cesty skupin a novinářů a pracovníků cestovních kanceláří do regionů České republiky),
 • vydává řadu propagačních materiálů o ČR (prospekty, katalogy, videokazety, …).

 

REGIONÁLNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

 • Působí na úrovni krajských úřadů a na úrovni jednotlivých městských a obecních úřadů.

 

ORGÁNY SAMOSPRÁVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

 • Působí na nejvyšší úrovni tj. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kde jsou zřízeny: Podvýbor pro obchod a cestovní ruch a Podvýbor pro propagaci České republiky v zahraničí, jejichž hlavními úkoly jsou volba a schvalování právních norem v cestovním ruchu.
 • Na úrovni regionů jsou samosprávnými orgány jednotlivá zastupitelstva krajů, měst a obcí =) zde zpravidla funguje Komise cestovního ruchu.

 

REGIONÁLNÍ, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ V CESTOVNÍM RUCHU

 • Jsou utvořena spojením několika měst, obcí, podnikatelských subjektů, aj. za účelem podpory cestovního ruchu v dané oblasti, sdružení může aktivně působit:
 • ve vymezeném územním regionu ČR (např.: Region Vysočina, Sdružení Český ráj, Sdružení obcí a měst Orlice, …),
 • ve vymezené profesní oblasti (např.: Klub českých turistů, Sdružení lázeňských míst ČR),
 • ve vymezeném nadnárodním regionu (např.: Euroregion Šumava, Euroregion Silessia, Euroregion Labe,…).

 

INFORMAČNÍ CENTRA

 • Subjekty cestovního ruchu, které poskytují prvotní informace návštěvníkům regionu a současně by měly danou oblast propagovat, informační centra se člení do následujících kategorií:
 • kategorie A = republikové infocentrum,
 • kategorie B = oblastní infocentrum,
 • kategorie C = místní celoroční infocentrum,
 • kategorie D = sezónní infocentrum.

 

PROFESNÍ SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

 • Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR),
 • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA),
 • Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR),
 • Národní federace hotelů a restaurací (NFHR),
 • Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA ČR),
 • Asociace průvodců ČR (AP ČR),
 • Asociace českých leteckých dopravců,
 • Svaz léčebných lázní České republiky,
 • Ústřední automotoklub ČR,
 • Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.),
 • Svaz provozovatelů vleků a lanovek.

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 • Zakladatelem první cestovní kanceláře na světě byl anglický podnikatel Thomas Cook (organizátor prvního domácího hromadného zájezdu při otevření železnice Derby – Rugby, poté první zahraniční zájezd na světovou výstavu v Paříži).
 • V ČR má nejdelší tradici Cestovní kancelář ČEDOK (Československá cestovní a dopravní kancelář), později začaly vznikat specializované cestovní kanceláře: CKM, Rekrea, Balea, po roce 1989 začalo vznikat velké množství CK, dnes zpřísnění podmínek pro vznik CK, ale stejně velká konkurence.
 • Mezi současné největší cestovní kanceláře působící v ČR patří např.:
 • CK Fischer,
 • CK Alexandria,
 • CK Blue Style,
 • Holidays Tours,
 • Exim Tours,
 • ESO Travel,
 • Mezi specializované CK působící v ČR patří např.:
 • CK Soleada – zájezdy do Jižní Ameriky,
 • CK Atis – zájezdy po ČR pro rodiny s dětmi, seniory, hendikepované, …
 • CK Alpina – aktivní dovolená v Alpách (zimní i letní),
 • CK Palomino – specialista na poutní zájezdy,
 • Delfín Travel – dovolená pro seniory.

 

ČSA (ČESKÉ AEROLINIE / CZECH AIRLINES)

 • České aerolinie, a. s. jsou českým národním leteckým dopravcem, navazující na identitu, tradici a hodnoty letecké společnosti Československé aerolinie, která byla po rozdělení ČSFR transformována na akciovou společnost a majetkově rozdělena mezi České aerolinie a nově vzniklou slovenskou leteckou společnost Slov-Air.
 • Jedná se o pátou nejstarší dosud fungující aerolinii na světě. Byla založena již v roce 1923. Sídlí na letišti Václava Havla v Praze 6 – Ruzyni.
 • ČSA je zakládajícím členem Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a také členem globální aliance leteckých společností Sky Team.
 • Zaměřuje se na obchodní přepravu cestujících na pravidelných linkách. K jejím dalším aktivitám patří provozování charterových letů nebo carga přepravy.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!