Charakteristika a typologie cestovního ruchu

 

Otázka: Charakteristika a typologie CR

Předmět: Cestovní ruch, Ekonomie

Přidal(a): zojiiik

 

 

Charakteristika CR, základní složky CR, typologie CR

 • objekt, subjekt, turisté, výletníci, činitelé a význam CR, druhy a formy CR, předpoklady, rajonizace a oblasti CR

 

Charakteristika CR

 • Česká republika patří mezi země s vhodnými přírodními a kulturně historickými předpoklady pro rozvoj CR

 

Definice CR :

 • Je charakterizovaná těmito pohyby obyvatel :
  • Opuštění místa trvalého bydliště
  • Dočasný charakter pohybu mimo místo trvalého bydliště
  • Výkon určitých činností ale i pasivní odpočinek
 • Na uspokojování potřebě účastníků CR se přímo nebo nepřímo podílejí ekonomické a mimoekonomické činnosti. Ty jsou navzájem spojeny a tvoří ucelený systém – CR

 

Základní pojmy v CR

Objekt

 • a) Rekreační prostor
 • b) Materiálně technická základna

 

Subjekt

 • a) Orgány a organizace zabývající se CR
 • b) Pracovníci CR
 • c) Účastníci CR

 

Světová organizace

 • Světová organizace (W.P.O) přijala definici pojmu CR pojem CR turismu

 

Turista ( tourist )

 • dočasní návštěvníci, kteří v navštívené zemi stráví alespoň 1 noc v hromadném ubytovacím zařízení nebo-li v soukromí a motivem jejich cestování je zábava, dovolená, sport, nebo vyřizování různých záležitostí.

 

Výletník (some-day-visitor)

– dočasní návštěvníci, kteří v navštívené zemi se zdrží pouze 1 den aniž by v této zemi pracovali

 

Návštěvník ( visitor )

– cestují do jiné země na dobu nepřekračující 12 měsíců a motivem jejich cesty je jiný než výdělečně činnost

 

Stálý obyvatel ( revident )

– v dané zemi žije min. 1 rok

 

Typologie CR

1) Forma CR

a) Rekreační CR

– přispívá k regeneraci fyzických a duševních sil člověka

– aktivní a pasivní styl odpočinku

– tento CR představuje nejširší účast obyvatelstva na CR

– objevují se zde sportovní aktivity, kulturní aktivity, podle přání a zálib účastníků

– uskutečňuje se v rekreačních prostředích, chalupy, chaty

 

b) Kulturně – poznávací CR

– zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic, zvyků,…..

– dále je zaměřen na poznávání kulturně historických památek, kulturních zařízení (divadla, muzea,…), kulturní akce ( festivaly, divadelní představení, historické akce,….),  kulturní krajina a zábavní parky ( chráněná území, přírodní parky, zahrady,…..)

 

c) Zdravotně orientovaný CR

– lázeňský turismus ( wellness,….)

– zdravotní turismus ( cykloturistika,….)

 

d) CR se společenskými motivy

– návštěvy známých a příbuzných

– návštěvy společenských událostí

 

e) sportovně orientovaný CR

– fotbal, volejbal,…………..

 

f) CR s profesní motivací

– kongresy, veletrhy, výstavy, obchodní cesty

– incentivní CR

 

2) Druhy CR

a) CR podle místa realizace

Domácí CR

= tuzemci cestují na našem území a nepřekračují hranice

 

Zahraniční CR

= vždy jde o překročení 1 nebo více hranic států

= z pohledu států se jedná o příjezdový CR (cizinci přijíždějí do určité země), výjezdový CR (tuzemci vyjíždějí do zahraničí) , průjezd osob přes jiný stát

 

b) CR podle vztahu platební bilanci státu

Aktivní

= příjezdový CR (peníze jdou do rozpočtu ČR)

 

Pasivní

= výjezdový (peníze jdou do rozpočtu jiného státu)

 

c) CR podle délky

Krátkodobý

= déle než 48 hodin

 

Dlouhodobý

= více než 4 přenocování

 

d) Podle počtu účastníků

Individuální

Hromadný

 

e) Podle způli zabezpečení

– zabezpečuje CK a CA – organizovaný

neorganizovaný – každý si zajišťuje sám

 

f) Podle financování

Komerční – volný

Sociální – vázaný

 

g) Podle věku účastníků

– CR dětí a mládeže – organizovaný

– CR rodin s dětmi

– CR mládeže (15 – 24let)

– CR seniorů (skupina s nejvíce rozvinutou a rozdílnou motivací)

 

h) Podle místa pobytu

– městský turismus

– venkovský turismus

– turismus ve střediscích CR (přímořská, horská a zábavní)

– lázeňský turismus

 

ch) podle ročního období

– letní turismus

– zimní turismus

– sezónní turismus

– mimo sezónní turismus

 

i) Podle vlivů na životní prostředí

Tvrdý turismus

– nebere ohled na sociální a na vnější prostředí (masový turismus)

 

Měkký turismus

– šetrný na životní prostředí

 

Předpoklady rozvoje CR

– Hlavní předpoklady s podmínky úspěšného rozvoje CR členíme:

 • Přírodní předpoklady
 • Kulturně-historické předpoklady
 • Materiálně technické předpoklady
 • Politické
 • Ekologické
 • Personální
 • Administrativní
 • Demografické

 

Přírodní předpoklady

– jsou dány především charakterem terénu (např. roviny, vrchoviny, hory, stepy, pouště) klimatickými podmínkami, vodními toky a vodními plochami (moře, jezera, rybníky, vodopády) přírodními zdroji ( léčebné prameny) a přírodními zvláštnostmi ( přírodní rezervace, sopky, propasti,….)

 

Kulturně-historické předpoklady

a) Architektonické památky

– hrady, zámky, památkové rezervace, památníky, významné průmyslové stavby

(Litoměřický pivovar, skanzeny,……)

 

b) Lidové tradice a umění

– jízda králů, lidové kroje, lidová architektura a tradiční zvyky

 

c) Kulturní akce

– divadelní představení, festivaly, koncerty

 

d) Existence významných míst

– Chlumec, Kutná hora

 

Sociálně ekonomické předpoklady

– k těmto předpokladům řadíme celkovou úroveň ekonomiky státu, která je vyjádřena výší HDP, platební bilancí, celková životní úroveň, příjmy obyvatelstva, nabídky zboží a služeb

 

Materiálně technické předpoklady

– sítě ubytovacích, dopravních, stravovacích, maloobchodních, sportovně rekreačních, kulturních a další zařízení které slouží CR

 

Politické předpoklady

– stabilita a nestabilita státu (teror, násilí, války, chudoba,…)

 

Ekologické předpoklady

– příznivé přírodní prostředí, čistota ovzduší, vod a potravin

 

Personální předpoklady

– okruh lidí kolem CR (průvodci, pracovníci CK, pracovníci hradů a zámků)

 

Rajonizace CR

– Je zmapování hlavních předpokladů pro CR

– Obsahuje rozbor území ČR na základě zhodnocení přírodních podmínek, dopravní dostupnosti, materiální a technické základny CR, historických objektů a negativních jevů které snižují kvalitu území

 

– První rajonizace byla zpracována v roce 1962 a celkem bylo určeno 67 oblastí CR

– V roce 1981 byly nově stanoveny oblasti CR a to zvláště v kategorii měst a lázeňských míst a v současné době dochází k aktualizaci

 

Členění dle významu a kvality

1. Kategorie

– jsou to oblasti které mají nejkvalitnější podmínky, umožňuje rozvíjet příjezdový CR ( např. Krkonoše, Západočeské lázně, Šumava, Jeseníky, Beskydy

 

2. Kategorie

– oblasti které mají velmi kvalitní předpoklady, tyto kvality jsou převážně celostátního významu a jen z části se mohou uplatnit v rozvoji příjezdového CR ( např. Českomoravská Vrchovina, Jizerské hory, Máchův kraj, Orlické hory,  a Jihočeské rybníky )

 

3. Kategorie

– tyto oblasti mají vhodné a kvalitní předpoklady, ale mají omezené možnosti k rozvoji příjezdového CR, jejich kvality jsou významné na úrovni krajské, celostátní, ojediněle i na mezinárodní (Brdy, Podkrkonoší, Křivoklátsko)

 

4. Kategorie

– převažuje krajský a místní význam (Železné hory)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!