Charakteristika cestovního ruchu – maturitní otázka

 

   Otázka: Charakteristika cestovního ruchu

   Předmět: Cestovní ruch

   Přidal(a): stachelovanela

 

 

Činnost osoby cestující ve volném čase na přechodnou dobu mimo její trvalé bydliště, a to na přechodnou dobu v domácím CR – 6 měsíců, v zahraničním CR – 1 rok. Účel cesty není výdělečná činnost.

 

Historický vývoj:

 • Za nejstarší cestovatele považujeme staré Řeky, Římany, Egypťany a Peršany, kteří při svých cestách využívali organizátory cest stejně jako místních obyvatel ve funkci průvodců a tlumočníků
 • Důvodem cest bylo poznání neznámých krajů, vojenské výpravy, cesty kupců
 • První historicky dokázané popisy z cest máme od řeckého dějepisce Herodota z roku mezi lety 480-425 př.n.l., ve kterých popisuje země Středozemního moře, ubytovací zařízení, památky, pamětihodnosti, města a způsoby života
 • 2000 let př. n. l. – nejstarší Babylonská mapa
 • Tabula Pentigeriana = mapa římské říše

 

Středověk

 • Cestování bylo jen pro evropskou šlechtu, později i pro bohaté měšťany
 • Vynalezení kompasu a knihtisku

Marco Polo – Benátský kupec, napsal neznámější středověký cestopis Milion

Bartolomeo Diaz – Portugalec, obeplul Afriku a pojmenoval mys Dobré Naděje

Kryštof Kolumbus – objevil Ameriku roku 1492

 

Novověk

Thomas Cook – Organizoval první hromadný turistický výlet v Anglii.

 • je zakladatelem první moderní cestovní kanceláře.
 • Poukázal na velké množství poskytovaných a obstarávání služeb v CR, včetně služeb průvodců
 • Uplatnil mnoho prvků, které modifikované podobě používáme dodnes
 • a) vydávání blanketových úvěrových listů – dnes vouchery
 • b) používání roamingových listů – rezervace předem zaplaceného ubytování
 • c) zpracovávání popisů tras a časový harmonogram
 • d) uzavíraní dohod se železničními společnostmi

Karl Baedecker – Německý současník Cooka

 • Má významnou zásluhu na vydání průvodců se všemi informacemi

 

Přelom 19. a 20. století

 • Další rozvoj dopravy a její pozitivní vliv na CR například luxusní parníky a módní plavby

 

Poválečný vývoj u nás

Období do 1. světové války – Rychlý vývoz materiálně-technické základny – železnice, lodní doprava

 • Vyšší vrstvy tráví volno v lázeňských střediskách, nižší a střední vrstvy v přírodě
 • Neexistují hranice a stát nezasahuje do rozvoje CR

Období mezi 2. světovou válkou

 • Využívání zimních středisek a vznik nových dopravních prostředků – letadlo
 • Státy mají celní ochranu – vznik hranic, pasů, víz, cla
 • Zpomalil se rozvoj turismu což vyvolalo hospodářské krize
 • Založena 1. cestovní kancelář v ČR ČEDOK – 1920

Období po 2. světové válce – Rychlý nárůst turismu ve všech formách a druzích

 • Intenzivní rozvoj krátkodobého turismu a příměstské rekreace
 • V ČR se smí cestovat jen do socialistických zemí

Druhá polovina 20. století – Vznikly nové způsoby organizace turismu například prázdninové balíčky

 • Státní investice do dopravní infrastruktury
 • 1989 Velká říjnové revoluce – rozpad socialismu = cestování do celého světa

 

Klasifikace ČR

Podle geografického hlediska:

 • domácí CR – na území ČR
 • zahraniční CR – mimo území ČR
 • tranzitní CR – přejezd přes zahraniční území do cílové destinace
 • příjezdový CR – příjezd zahraničních turistů
 • vnitřní CR – souhrn aktivit spojených s domácím a příjezdovým cestovním ruchem

Podle časového hlediska:

 • každodenní, víkendový, týdenní
 • krátkodobý – jedná se o turismus zahrnující jedno až tři přenocování v rámci cesty
 • dlouhodobý – jedná se o turismus zahrnující 4 a více přenocování, avšak celková délka pobytu je omezena v rámci domácího turismu na délku 6 měsíců a v rámci mezinárodního turismu délkou 1 roku

Podle zabezpečení služeb:

 • organizovaný – většinou nákup zájezdů přes cestovní kanceláře
 • neorganizovaný – při tomto druhu turismu si účastník zabezpečuje cestu a pobyt vlastními silami
 • mimo veřejné formy – návštěva příbuzných/známých

Podle věku:

 • CR dětí a mládeže – de – do 15 let s dozorem, ml – mezi 16–26 lety
 • CR rodin s dětmi – služby jsou přizpůsobeny dětem
 • Seniorský CR – početná skupina s množstvím volného času a chutí cestovat – turista je ohraničen věkem

Podle dopadu na životní prostředí:

 • Měkký – minimálně narušuje
 • Tvrdý – působí výrazné změny

 

Podmínky pro dobrý rozvoj:

Základní podmínky

 • Bezpečnost v dané destinaci
 • Dostupnost dané země
 • Dostatečné fondy

 

Přírodní předpoklady: Rozmanitost přírodního prostředí na zemi jsou výsledkem různých přírodních činitelů:

 • tvárnost zemského povrchu – reliéf
 • podnebí – klima
 • vodstvo – povrchové a podzemní
 • flóra a fauna

 

Kulturně-historické předpoklady: Historický vývoj území a tvořivou činnost člověka vyvolává zájem turistů i v místech kde nejsou příznivé přírodní podmínky

 • architektonické památky – v různých slozích a pro jiné účely – hrady, zámky, zříceniny
 • památky výtvarného a užitého umění – v muzeích a galeriích
 • technické památky

 

Realizační předpoklady: umožňují uskutečnit nároky účastníků CR

 • Dopravní – základní podmínka realizace, hustota a kvalita dopravní sítě, dostupnost, časová dosažitelnost
 • Materiálně-technické – vybavení území ubytovacími, stravovacím, zábavními a sportovními zařízeními.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!