Charakteristika cestovního ruchu – maturitní otázka

 

Otázka: Charakteristika CR

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): Dominik

 

 

 

CR – činnost osoby cestující ve svém volném čase mimo místo trvalého bydliště na přechodnou dobu, za jiným účelem než je výdělečná činnost

Působení CR – proniká přímo nebo nepřímo do odvětví národního hospodářství :

 

Přímý vliv :

– ubytovací zařízení

– stravovací

-cestovní kanceláře

-cestovní agentury

-lázně

 

Nepřímý vliv :

– výroba potravin

– výroba nápojů

– kultura

– vzdělání

-zemědělství

 

Základní pojmy – Účastník CR – Turista v domácím CR – alespoň jednou přenocuje, nepobývá déle než 6 měsíců

– Turista v zahraničním CR – alespoň jednou přenocuje, nepobývá déle než 1. rok

– Výletník v domácím a mez. CR – do 24. hod., nepřenocuje, jednodenní zájezd.

Cestující v CR – studenti, diplomaté, projíždějící, příslušníci ozbrojených sil, kočovníci

 

Členění CR – člení se podle:

a)Motivace = usměrňování v chování a jednání lidí, pro dosažení určitého cíle

Motivace v CR = souhrn vnitřních a vnějších podmětů, které vedou k účasti v CR

b) Způsobu realizace

 

A) Členění podle Motivace účastníků CR:

  1. Rekreační CR – forma odpočinku, k moři, z města na venkov, z nížin do hor, může být spojen s aktivním pobytem v přírodě, se sportovními aktivitami – houbaření, plavání, míčové hry, kutilství
  2. Sportovně-turistický CR – pěší turistika, cykloturistika, horská turistika, vodní turistika cesty fanoušků na Mistrovství světa ve např. fotbale
  1. Kulturně-poznávací CR – hrady, zámky, muzea, galerie, divadelní hry, festivaly, parky, zahrady
  2. Zdravotně orientovaný CR – cesty do lázní, rekreačních center, léčebné procedury-koupele, léčivé prameny, masáže, diety. Pobyty u moře, na horách, v lesích
  1. Lázeňský CR – specifický pobytem v lázních
  2. Přírodní CR – poznávání přírody, nenarušených a výjimečných míst-přírodní rezervace, NP, pěší turistika, pozorování živočichů, rostlin, veslování, fotografování
  1. Vzdělávací CR – jazykové kurzy, soustředění sportovců
  2. Venkovský CR – pěší turistika, vyjížďky na kolech, koni

Agroturismus – na rodinné farmě, poznávání tamního způsobu života

ekoagroturismus, hipoturistika, lovecká turistika, chataření, chalupaření

  1. Kongresový CR – zájem odborníků v určitém oboru setkat se se svými kolegy, získávat nové informace, vyměňovat si zkušenosti na přednáškách, kongresech
  1. CR se společenskými motivy – navázání kontaktu s lidmi, získání přátel a poznání života určité skupiny lidí

 

B) Členění podle způsobu realizace účastníků CR:

Podle místa na kterém probíhá :

– Domácí CR – uvnitř státu

– Zahraniční CR : – výjezdový –OUTGOINGOVÝ – pasivní – výdej platebních prostředků

– příjezdový – INCOMINGOVÝ – příjezd zahraničních turistů k nám, aktivní, zisk státu

– Transferový CR – Průjezd území určitého státu, nezahrnuje pobyt, aktivní CR, omezen počtem hodin

 

Podle financování

– komerční CRVolný – účastníci hradí účast na CR výhradně ze svých peněžních prostředků a o volbě

formy CR se rozhodují svobodně

– Sociální CRVázaný – úhrada je hrazena z části nebo plně např. z nemocenského pojištění nebo z FKSP = Fond kulturních a sociálních potřeb

– pro plnou nebo částečnou úhradu je potřeba obvykle splnit určité požadavky

 

Podle organizace

– Organizovaný – využití služeb CK, služby jsou tedy zajištěny organizací-např. cesta, pobyt, strava

 -Neorganizovaný – účastník si vše zařizuje sám, nebo využívá jen některé služby CK – doprava

 

Podle příslušnosti účastníků ke skupině

-Skupinový – kolektiv- formální, neformální

-Individuální – osoba a její rodina

 

Podle délky účasti

-Krátkodobý – do tří přenocování

-Dlouhodobý – více než tři přenocování

– v domácím – ne více než 6 měsíců

– v zahraničním – ne více než 1 rok

 

Podle dopadu na životní prostředí

-Měkký CR – minimálně narušuje přirozené prostředí v lokalitě

– co nejvíce využívá místní zdroje – tradiční způsob života, původní obydlí, potraviny

-Tvrdý CR – působí výrazné změny v původním životním prostřední

– nebere ohled na tradice, využívá maximálně všechny zdroje místa

 

Podle vlivu na platební bilanci státu

Aktivní – zahraniční turisté spotřebovávají zboží a služby dané země, příliv devizových

prostředků do státu

Pasivní – obyvatelé určité země odčerpávají devizové prostředky za účelem nákupu zboží a služeb

v jiné zemi – mněna měny z tuzemské na zahraniční

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy