Cíle a základy hospodaření – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Cíle a základy hospodaření – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

POTŘEBY

= pocit nedostatku, které si člověk uvědomuje a snaží se je odstranit.

 • Seberealizace
 • Uznání a obdiv
 • Sounáležitost a láska
 • Bezpečí a životní jistota
 • Fyziologické potřeby

 

STATKY

= předměty, které uspokojují naše potřeby,

 • – Volné – bezprostředně k dispozici – voda, vzduch,
 • – Ekonomické – výsledkem činnosti člověka a nejsou volně dostupné, získáme je pouze výměnou z něco jiného např. Vynaložit práci,
 • – Spotřební – slouží k uspokojení potřeb přímo – potraviny, oděv,
 • – Kapitálové – slouží k výrobě nebo poskyt. potřeb – obilí, vařič, látka, nitě, šicí stroj,
 • – Volné – získáváme „jakoby“ zdarma, jsou poskytovány státem – stát na ně získává prostředky z daní (platíme nepřímo) např. Veřejné pouliční osvětlení,
 • – Hmotné – věci – chléb, dům, boty, městské osvětlené,
 • – Nehmotné – duchovní výtvory – počítačový program, znalost cizího jazyka

 

SLUŽBY

= činnosti uspokojující potřeby,

 • – opravy, doprava, obchodní činnost, kadeřnické služ., lékařská péče, ochrana majetku, obrana státu,
 • – Věcné – týkají se předmětů – oprava obuvi, autoopravny,
 • – Osobní – týkají se přímo člověka – kadeřnictví, kosmetika, lékařské služby,

 

Potřeby stále rostou:

 1. a) každý člověk může mít jiné potřeby – jsou ovlivňovány:
  Podstatou člověka – jedinečná bytost – různý věk, vzdělání, fyzického a psychického založení člověka,
  Okolím a společností – vyspělost ekonomicky, úroveň vzdělání v celém státě, životní prostředí,
  Výší příjmů – jiné potřeby mají lidé se starobním důchodem a jiné třeba úspěšní manažeři,b) potřeby se vyvíjejí a rostou:
  S věkem – malé děti/gumové hračky, větší/panenky nebo autíčka dále kolo, motorku, auto –  se založením rodiny – byt, dům, zařízení,

S vývojem ekonomiky, technologickým pokrokem – tlačítkový x dotykový mobil.

 

VÝROBNÍ FAKTORY

= některé statky se nacházejí volně v přírodě, ale převážnou většinu statků je nutno vyrobit – k tomu slouží VF = činitele:

Přírodní zdroje:

 • I. = půda, nerostné bohatství, lesy, voda, vzduch,
  → půda je rozhodující činitel v zemědělství, nerostné bohatství v hutnictví,
 1. II. Kapitál
  = všechny kapitálové statky (hmotné i nehmotné) používané k práci (látka, nůžky, nitě, barva atd.)
  – Přírodní zdroje se vložením práce stávají kapitálem,
  → např. Uhlí je přírodní zdrojem, ale po vytěžení se stane palivem či surovinou → tedy kapitálem,
 • III. Práce
  = vynaložení fyzické a duševní energie člověka na získání statků či služeb,
  → práce švadleny, dělnice v balírně,
  – k vykonávání práce musí mít člověk fyzické a taky duševní schopnosti (určitou úroveň intelektu, znalostí a dovedností),
  → v průběhu vykonávání práce se schopnosti zdokonalují,

VF = činitelé

– slouží k získání statků a služeb – zahrnující přírodní zdroje, kapitál a práci,

Finanční kapitál = slouží k získání VF – k pořízení hmotného kapitálu, využití přírodních zdrojů a
placené práce,

 

VZÁCNOST

 • = charakteristika ekonomických statků, podstatou je užitečnost a omezenost daného statku,
 • → Říkáme, že potřeby jsou neomezené – ale zdroje k jejich uspokojení omezené naopak jsou,

Hranice produkční schopnosti:
– vyjadřuje maximální množství produkce, která lze ze zdrojů daného státu vytvořit,
– např. I v měřítku státu je k disp. jen omezené množství VF – orné půdy, práce schopných obyvatel,
→ v důsledku toho může stát vyprodukovat jen omezené množství statků a služeb,

Statky jsou vzácné, pokud jsou současně:
→ užitečné – uspokojují potřeby,
→ omezené – nejsou volně dostupné, za jejich získání jsme ochotni něco vyměnit nebo zaplatit,

 

OBĚTOVANÁ PŘÍLEŽITOST
– není dostatek služeb a statků pro všechny – musíme si vybírat mezi těmi, které chceme – vybereme jednu možnost a ztratíme druhou  → …….?

Náklady obětované příležitosti
– hodnota druhé nejlepší příležitosti, které se subjekt vzdá ve prospěch jiné příležitosti

 

ZISKOVÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ZISKOVÉ:

 • – hlavním cílem je zisk,
 • – v ČR podnikají tyto subjekty:
 • 1. Živnostník,
 • 2. Korporace (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.),
 • 3. Družstvo,
 • 4. Státní podniky,

→ zapisují se do obchodního rejstříku + musí dodržovat občanský zákoník,

NEZISKOVÉ:

 • – hlavním cílem není dosažení zisku, ale poskytovat sociální služby obyvatelstvu,
 • = veřejný sektor:
 • 1. Obrana státu,
 • 2. Rozvoj vědy, vzdělání a tělovýchovy,
 • 3. Ochrana kulturních památek,
 • 4. Humanitární činnost,
 • 5. Rozvoj duchovních hodnot,

→ jsou zakládány právnickým osobami a jsou přísně kontrolovány státem – hlavně jejich účetnictví!
→ zapisují se do OR (obchodní rejstřík),

Státní NEziskové organizace:
→ tyto neziskové organizace jsou 100% dotované státem a stát jim určuje předmět podnikání,

 • = Státní školy,
 • = Státní zdravotnictví,
 • = Obrana státu (armáda),
 • = Instituce pro ochranu životního prostředí,

NEstátní NEziskové organizace
→ částečná dotace od státu,

 • = Fundace (nadace a charity) – účelová zařízení se sociálním nebo zdravotním zaměřením, kdy peněžní zdroj plyne od dobrovolníků (Paraple, Kuře),
 • = Církevní organizace – peněžní zdroj od věřících a částečná dotace od státu,
 • = Politické strany,
 • = Spolky ( = občanská sdružení) – myslivecké, rybářské spolky.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!