Členění dlouhodobého majetku – maturitní otázka

 

Otázka: Členění dlouhodobého majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lenka19

 

 

Dlouhodobý majetek je majetek, který se používá více než 1 rok a postupně se opotřebovává a jehož vstupní cena přesahuje určitou hranici. Nespotřebovává se, ale opotřebovává.

Dlouhodobý majetek (podobně jako ostatní majetkové složky) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0.

 

Dlouhodobý majetek se člení na:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • dlouhodobý finanční majetek

 

Členění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02 a 03)

Jedná se o majetek, který se vyznačuje dvěma vlastnostmi:

– má hmotnou podstatu

– není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok

 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří zejména:

 • pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění – účet 031
 • stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti (zachycují se zde všechny budovy, haly a stavby, a to bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost či cenu, patří sem také byty a nebytové prostory) – účet 021,
 • samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou v její vnitřní směrnici, (patří sem stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář, …) – účet 022

 

Poznámka:

V zákoně o daních z příjmu je pro začlenění do dlouhodobého hmotného majetku stanovena hranice 40 000 Kč, řada účetních jednotek proto používá toto ocenění i v účetnictví.

 

 • pěstitelské celky trvalých porostů (například chmelnice a vinice) – účet 025
 • dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda,hejna) s dobou použitelnosti nad jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou – účet 026
 • jiný dlouhodobý hmotný majetek – bez ohledu na výši ocenění. Patří sem například umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby), movité kulturní památky – účet 029, 032

 

Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na příslušný účet účtové skupiny 02 (pokud se odpisuje), popř. 03 (jestliže se neodpisuje).Odpisovaný majetek se opotřebovává postupně a toto opotřebení se vyjadřuje prostřednictvím oprávek.

 

U samostatných movitých věcí, které sice splňují podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění je nižší než stanovený limit (tzv. drobný hmotný majetek), může účetní jednotka rozhodnout, že o nich nebude účtovat jako o dlouhodobém hmotném majetku. O takovém majetku se potom účtuje jako o zásobách materiálu, a protože se většinou vydává ihned do používání, účtuje se zpravidla již samotný nákup přímo do nákladů (na účet 501 – spotřeba materiálu).

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání, což se doloží například protokolem o uvedení do užívání nebo jiným obdobným dokladem.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01)

Tato skupina majetku má následující znaky:

 

–  je nehmotné povahy

– doba používání je delší než jeden rok (touto dobou se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost)

– dosahuje výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka

 

Dlouhodobým majetkem se rozumí zejména zřizovací výdaje – účet 011, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – účet 012, software – 013, ocenitelná práva – 014 a goodwill – 017

 

– zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné případně další výdaje spojené se zahájením podnikání

– software (programové vybavení) za předpokladu, že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění

– ocenitelná práva – jedná se zejména o výrobně technické poznatky (know-how), licence.

 

Do dlouhodobého nehmotného majetku naopak nepatří například znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti.

 

U nehmotného majetku, kde není splněn cenový limit, který si účetní jednotka zvolila ve své vnitřní směrnici pro zařazení do DNM. přestože vyhovuje doba použitelnosti, není takovýto majetek považován za dlouhodobý nehmotný majetek a lze jej účtovat při pořízení přímo do nákladů – účet 518.

 

Poznámka:

V zákoně o daních z příjmů je uvedena hranice pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku 60 000 Kč, proto i v tomto případě řada účetních jednotek používá toto ocenění také v účetnictví.

 

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru, o nichž se účtuje v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Již z názvu je patrné, že se jedná o finanční majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet (vlastnit) déle než 12 měsíců.

 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří:

 1. Cenné papíry a podíly (účty 061, 062, 063, 065)

Majetkové účasti – tzn. cenné papíry a podíly, které zakládající účast v podnicích s podstatným nebo rozhodujícím vlivem.

 

 1. Dlouhodobě poskytnuté půjčky (účty 066,067)

Jedná se o půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok. Patří sem také vklad tichého společníka do společnosti, tzn. tichý společník se zavazuje poskytnout vklad a podílet se jím na podnikání. Zároveň se podílí na zisku nebo ztrátě společnosti, v níž se stal tichým společníkem.

 

 1. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069)

Jedná se například o termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok, dále o dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku apod.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy