Daň z nemovitostí – účetnictví

 

Otázka: Daň z nemovitostí

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Kamikula1

 

 

Daň z pozemků a daň ze staveb

(Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se zemí).

Dělí se tak proto, že vlastník pozemku nemusí být i vlastníkem stavby (může být postavená chata na dlouhodobě pronajatém pozemku). Povinnost platby daně vzniká na základě vlastnictví či uživatelského práva a je třeba ji uhradit bez ohledu na výši příjmů.

 

 • Daň z pozemků

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Celkový výnos je příjmem obce, na jehož území se nemovitost nachází, FÚ je převádějí na účty jednotlivých obcí.

Základním údajem pro určení pozemku je název obce, katastrální území., pozemky jsou rozdělené na samostatné parcely mající své číslo, výměru, označení druhu pozemku.

Např. katastrální území Tábor Měšice číslo parcely 918/56, pozemek 450m2

 

Druhy pozemků jsou seřazeny do skupin.

 1. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocný sad, louky pastviny
 2. Pozemky hospodářských lesů, rybníky s chovem ryb
 3. Ostatní pozemky

 

Ad. 1 základem daně je cena půdy zjištěná výměrou pozemku x průměrná cena za m2 ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR, které stanoví seznam katastrálních území s průměrnými cenami pozemků dle kvality půdy

 

Sazba daně u pozemků:

Ad. 1 Sazba daně je 0,75 %

Ad. 2 základem je cena dle platných předpisů x výměra nebo výměra x  Kč 3, 80 za m2

Sazba je 0,25%

Ad. 3 základem je skutečná výměra pozemku v m2 k 1.1. zdaňovacího období

 

Sazba u ostatních pozemků je za každý 1 m2

 1. U zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč
 2. U ostatních ploch 0,20 Kč
 3. U stavebních pozemků 2,00 Kč

 

Stavebním pozemkem se rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, s vydaným stavebním povolením a po skončení se stane předmětem daně ze staveb.

Sazba se u stavebních pozemků násobí koeficientem na základě počtu obyvatel v obci. Např.

 • Obce do 1000 obyvatel koeficient 1,0
 • Praha koeficient 4,5 až 5,0

 

Př. vlastníte stavební pozemek o výměře 800 m2 a obec má 7 326 obyvatel. Vypočítejte daň z tohoto pozemku.

Pro obce s 6001 – 10 000 obyvatel je koeficient 1,6

Daň = základ daně x (sazba daně x koeficient)

Daň = 800  * (2*1,6) = 2 560 Kč

 

Od daně jsou osvobozeny pozemky ve vlastnictví státu a obcí, pozemky ke zlepšení životního prostředí, veřejně přístupné parky, určené pro veřejnou dopravu, sloužící školám, zdravotnickým zařízením, galeriím, pozemky na nichž stojí hřbitovy.

 

Poplatníci daně z pozemků jsou zpravidla vlastníci, mohou to být i nájemci a pokud vlastník není znám, tak uživatelé. Vlastnictví se prokazuje výpisem z katastru nemovitostí, které vydává katastrální úřad

 

 • Daň ze staveb

Stavba je nemovitost se zemí spojená pevným základem¨

 

Předmětem daně jsou stavby na území ČR:

 • Stavby na kterou bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
 • Stavby k individuální rekreaci
 • Byty
 • Nebytové prostory

 

Předmětem daně nejsou např. stavby přehrad, vodohospodářské stavby, rozvody energií, sloužící dopravě

Poplatníkem je zpravidla vlastník nebo nájemce u pronajatých staveb nebo nebytových prostor.

Má-li více subjektů vlastnické právo, platí daň společně a nerozdílně.

Od daně jsou osvobozeny stavby ve vlastnictví státu, kraje, obce, ve vlastnictví církví, sdružení, sloužící školám, muzeím, zdravotnickým zařízením, ke zlepšení životního prostředí, k zajištění hromadné osobní přepravy.

Platí i pro některé držitele ZTP nebo ZTP/P (zdravotně tělesně postižení/s průvodcem)

 

Základem daně:

 • U staveb je to zastavěná plocha v m2 k 1.1.
 • U bytů nebo nebytových prostor výměra v m2 k 1.1. vynásobená koeficientem 1,20, který zohledňuje podíl vlastníka na společných prostorech, nazývá se upravená podlahová plocha

 

Sazby daně :

Stanoví se podle zastavěné plochy pro obytné domy, byty, stavby pro rekreaci, garáže, stavby pro podnikatelskou činnost a ostatní, např. u obytných domů 2Kč za m2, u rekreačních staveb 6 Kč za m2, dále uvádím přesnější údaje pro Vaši představu

 • Jsou stanoveny: základní sazby, jejich zvýšení za každé další podlaží nadzemní, koeficienty podle počtu obyvatel v obci
 • U obytného domu je to 2Kč za m2 zastavěné plochy + dílny, kůlny, altány další 2 Kč u výměry nad 16 m2
 • U staveb k rekreaci 6 Kč za m2
 • U garáží 8 Kč za m2
 • Z staveb určených k podnikání 10 Kč za m2
 • U bytů 2 Kč za m2

 

Zdaňovací období je kalendářní rok.

Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna za předchozí rok

Poplatník je povinen si daň sám vypočítat a výši vyčíslit

Daň se u daně z pozemků i ze staveb zaokrouhluje na celé Kč.

 

 • Daň dědická
 • Daň darovací
 • Z převodu nemovitostí

 

Poplatníkem těchto daní obdarovaný, dědící nebo kdo převádí nemovitost. Společné mají rozdělení do skupin podle příbuzenských vztahů.

 1. Příbuzní v přímé řadě, předci, potomci, manželé
 2. Příbuzní v pobočné řadě, tj. sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety

 

 • Ostatní fyzické a právnické osoby

U dědické daně je poplatníkem dědic, ať už nabyl majetek nemovitý či movitý.

Dědit se může ze závěti, to mohou být osoby fyzické i právnické nebo ze zákona, jen fyzické.

Základem je cena majetku, která se snižuje o dluhy zůstavitele, přiměřené náklady spojené s pohřbem, odměnu a hotové výdaje pověřeného notáře, cenu majetku, který je od daně osvobozen. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

 

Darovací daň

Poplatníkem je obdarovaná osoba, předmětem je bezúplatné nabytí majetku. U daru do ciziny je poplatníkem dárce.

Daňové přiznání musí poplatník tj. dědic či obdarovaný podat příslušnému správci daně do 30 dnů od ukončení dědického řízení nebo bezúplatnému nabytí.

Daně se vypočítají shodným způsobem, liší se v tom, že dědická daň se pak násobí koeficientem 0,5 a je tedy poloviční.

Od daně dědické  a darovací je osvobozeno nabytí majetku v I. a II. Skupině.

Nesleduje se zde zdaňovací období, jde totiž o jednorázovou daň.

 

Daň z převodu nemovitostí

Jde o úplatný převod nemovitosti, poplatníkem je prodávající. Výše je stanovena pevnou 3% sazbou z ceny nemovitosti, kterou určí znalec v oboru oceňování.

(cena prodejní, za kterou se skutečně nemovitost prodá a cena určená soudním znalcem se od sebe mohou lišit, základem je vždy ta vyšší cena, ať už jde o cenu odhadní či cenu prodejní).

 

Daň z převodu nemovitostí se vztahuje se i na věcná břemena, jde o omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného a zapisuje se do katastru nemovitostí. (původní vlastník může dožít ve svém původním domě nebo soused může chodit přes pozemek).

 

K převodu nemovitosti může dojít i na základě rozhodnutí soudu

 

Daňové přiznání musí poplatník podat do tří měsíců po zapsání vkladu do katastru a součástí je i doložení kupní smlouvy a znaleckého posudku o ceně nemovitosti

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!