Daň z přidané hodnoty – otázka z účetnictví

 

Otázka: Financování podniku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Terka

 

Daň z přidané hodnoty – je nepřímá, všeobecná  daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

 

Přidaná hodnota – je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje vztah mezi tržbami za výkony a náklady na pořízení jednotlivých vstupů od dodavatele

Např. vstupy za 100,- + 21% DPH a výstupy za 300,- + 21% DPH – přidanou hodnotou je 200,- a 21% z 200,- musíme odvést finančnímu úřadu

 

Druhy osob:

Osoba povinná k dani – FO nebo PO, která vyvíjí ekonomickou činnost

Plátce daně – plátcem daně se stává osoba povinná k dani v těchto případech:

– pokud má sídlo v tuzemsku a obrat za posledních 12 kalendářních měsíců překročil 1 000 000,-

– pokud je členem sdružení a celkový obrat osob v rámci sdružení přesáhne 1 000 000,- nebo jeden z účastníků sdružení už je plátcem daně nebo se jím stane

– dobrovolně pokud má sídlo v tuzemsku a uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, plátcem daně se stává dnem doručení rozhodnutí správce daně

 

Osoba identifikovaná k dani:

– osoba povinná k dani, která není plátcem nebo PO nepovinná k dani se stane osobou identifikovanou k dani, pokud pořizuje z jiného členského státu EU:

a) zboží, které je předmětem spotřební daně

b) nový dopravní prostředek

c) zboží, které nepodléhá spotřební dani v hodnotě vyšší než 326 000,-

– osoba povinná k dani, která není plátcem se stane osobou identifikovanou k dani, pokud přijme od podnikatele z jiného členského státu EU nebo ze třetí země:

a) službu

b) zboží s instalací nebo montáží

c) zboží dodané sítěmi nebo soustavami, např. elektřina

– osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem se stává osobou identifikovanou k dani ode dne poskytnutí služby do jiného členského státu EU

 

Podnikatel (osoba povinná k dani ) je povinen se registrovat  u správce daně (FÚ) do 15 dnů ode

dne, kdy se stal osobou registrovanou k dani.

 

Předmět DPH:

Předměte daně je:

– dodání zboží a převod nemovitostí

– poskytování služeb (pokud tato plnění uskutečňuje osoba povinná k dani a místem plnění je tuzemsko)

– pořízení zboží z členských států EU osobou povinnou k dani v rámci ekonomické činnosti nebo PO nepovinnou k dani

– pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU za úplatu osobou nepovinnou k dani

– dovoz zboží ze třetí země

 

Předmětem daně není:

-pořízení z jiného členského státu EU, které:

a) nepodléhá spotřební dani a jehož hodnota nepřekročila v běžném ani v předchozím kalendářním roce 326 000,-

b) zboží pořídil podnikatel – neplátce DPH, soukromá osoba, právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání

– předmětem daně není např.: aktivace majetku a služeb, manka a škody na majetku, bezplatné poskytnutí reklamního předmětu opatřeného logem v hodnotě do 500,- bez DPH, předmět ovšem nesmí podléhat spotřební dani

 

Plnění:

Zdanitelná – zdanitelná plnění jsou všechna plnění, která nejsou osvobozená. Pokud je plátce daně uskutečňuje, musí je zdanit a daň na výstupu odvést FÚ

a) tuzemská plnění – např. dodání zboží, převod nemovitostí, a poskytování služeb za úplatu osobou povinnou k dani, poskytnutí daru nebo bezúplatné poskytnutí služby pro účely nesouvisející s podnikáním, použití majetku pro osobní spotřebu nebo pro zaměstnance

b) plněni v rámci členských zemí EU

c) plnění v rámci dovozu a vývozu do třetích zemí

 

Osvobozená – plátce daně u těchto plnění nesmí uplatnit daň na výstupu

a) s nárokem na odpočet daně – neuplatňuje se daň na výstupu, je tu možnost uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši a patří sem: dodání zboží do jiného členského státu EU, vývoz zboží do třetí země, poskytnutí služeb do třetí země, přeprava osob do států EU nebo třetí země, dodání nového dopravního prostředku

b) bez nároku na odpočet daně – zákaz uplatnění daně na výstupu, ztráta možnosti uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu a patří sem: základní poštovní služby a dodání poštovních známek, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, sociální pomoc, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, zdravotnické služby

 

Nárok na odpočet daně

– nárok na odpočet daně máme tehdy, když splníme tyto podmínky:

-předmět plnění je pro  moji ekonomickou činnost

-mám daňový doklad vystavený plátcem se všemi náležitostmi podle zákona o DPH

-uplatňuji odpočet na správnou sazbu daně sdělíme si navzájem správné DIČ)

 

Nárok můžeme uplatňovat buď:

  • v plné výši – uplatňuje se tehdy, kdy moje činnost podléhá DPH
  • krácený nárok na odpočet – uplatňujeme v případě, že část mé činnosti podléhá DPH a část mé činnosti je osvobozená od DPH bez nároku na odpočet
  • v poměrné výši – nárok v poměrné výši uplatňujeme tehdy, kdy část zdanitelného plnění použijeme pro uskutečnění ekonomické činnosti a část pro jiné činnosti – např. pro osobní spotřebu nebo dar

 

Nárok na odpočet si můžeme uplatnit nejdříve ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 31.12.

 

Daňový doklad: je písemnost, která splňuje podmínky stanovené zákonem, má listinnou nebo elektronickou podobu, za jeho správnost vždy odpovídá osoba, která plnění uskutečňuje – tedy dodavatel

– náležitosti daňového dokladu:

– označení osoby, která uskutečňuje plnění a její DIČ

– označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje a její DIČ, pokud jí bylo přiděleno

– evidenční číslo dokladu

– rozsah a předmět plnění

– den vystavení daňového dokladu

– den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty

– jednotková cena bez daně, základ daně, sazba daně, výše daně v českých korunách

-pokud se jedná o osvobozené plnění – odkaz na příslušné ustanovení zákona

-pokud daň odvádí kupující, tak informace „daň odvede zákazník“, např. při přenosu daňové povinnosti v tuzemsku

 

V ČR daňové doklady vystavuje:

a) plátce DPH – vystavuje daňové doklady především v rámci své ekonomické činnosti – při dodání zboží do jiného členského státu, daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění

b) osoba povinná k dani – podnikatel vystavuje daňový doklad především v případě, že uskutečňuje dodání zboží nebo služby s instalací pro jiného podnikatele z EU nebo ze třetí země

Daňové doklady –např. faktury, zjednodušený daňový doklad  – vystavuje se do 10 000,-, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o použití, souhrnný daňový doklad

 

Daňová povinnost:

– je rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet na vstupu a označuje se jako:

a) nadměrný odpočet – daň na vstupu je > než daň na výstupu

b)vlastní daňová povinnost daň na vstupu je < než daň na výstupu

Přenesení daňové povinnosti:

Přenesení daňové povinnosti znamená, že dodavatel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad bez vyčíslené DPH.

Místo ní bude na dokladu informace o sazbě DPH a povinnosti odběratele doplnit a přiznat DPH.

Odběratel musí na přijatém daňovém dokladu výši daně doplnit a odpovídá za správné přiřazení sazby daně i za její výpočet.

– v tuzemsku dochází k přenesení daňové povinnosti u těchto plnění: dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH, převod povolenek na emise skleníkových plynů, stavební a montáž práce, např. opravy bytových a nebytových prostor

 

Zdaňovací období:

– zdaňovací období je časový interval, za který se daňový doklad stanovuje a za který se daň hradí, např.: měsíc, čtvrtletí

Měsíční zdaňovací období:

– v prvních dvou letech po registraci je zdaňovacím období kalendářní měsíc bez ohledu na výši obratu

– v dalších letech se plátce DPH může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím bude čtvrtletí pokud:

– jeho obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 10 milionů Kč

– není označen jako nespolehlivý plátce

– nepodniká v rámci skupiny

– změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného roku

 

Daňové přiznání:

– je akt buď FO nebo PO vůči státu, kdy FO přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem

– daňové přiznání je plátce povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že mu daňová povinnost nevznikla

– vznikne-li nadměrný odpočet:  je správcem daně vrácen do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání (o tento příplatek se nemusí žádat).

– vznikne-li vlastní daňová povinnost: je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání( do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že mu daňová povinnost nevznikla)

 

Správa DPH v tuzemsku: správcem DPH je místně příslušný finanční úřad. Celní úřad je správdem daně jen ve specifických případech.

Správcem daně v ČR může být: FÚ, celní orgán, územní orgány státní správy

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!