Daně a daňová soustava – otázka z účetnictví

 

   Otázka: Daně a daňová soustava

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): atiffa

 

Daň: povinná platba do státního rozpočtu

Platba:

 • neúčelová
 • neekvivalentní

 

Daňové principy: princip solidarity a nenávratnosti

 • Daně jsou nástroj přerozdělování a financování společen. potřeb

 

Daňová reforma 1993 a s ní souvisí další daňové principy

 • Spravedlnost zdanění (stejné podmínky pro všechny podnikatelské subjekty)
 • Všeobecnost zdanění (jedná se o plošnou působnost daní s minimem vyjímek)
 • Účinnost zdanění: vyznačuje Lafferova křivka
  • Nastavení vhodné daňové sazby v souladu s možnostmi daňových poplatníků
 • Harmonizace: naší daňové soustavy a s daňovými soustavami EU

 

Základní daňové pojmy

Předmět daně: to čeho se daň týká

Základ daně: je částka, ze které se daň počítá

Plátce: FO, PO která má povinnost odvést daň

Poplatník: FO, PO která daň platí ze své peněženky

Daňová sazba: udává poměr daně k základu daně

Správce daně: je ten kdo daň vybírá, je to finanční úřad nebo celnice

 

Registrace k daním: do 30 dnů od zahájení podnikání

 • FÚ přidělí daňové identifikační číslo
 • FO – kód státu (CZ) – rodné číslo
 • PO – kód státu (CZ) – IČ firmy

 

Struktura daňové soustavy

 • Přímé daně:
  • Platí, že plátce = poplatník, sráží se přímo z našich příjmů, závisí na výši příjmů a konkrétní majetkové situace
  • Důchodové
   • Daň z příjmu FO
   • Daň z příjmu PO
   • Srážková daň (banka srazí daň z úroků)
 • Majetkové
  • Silniční daň
  • Daň z nemovitosti
  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Daň dědická = daň z příjmu FO
  • Daň darovací = daň z příjmu FO

 

 • Nepřímé daně:
  • Plátce se nerovná poplatník
  • Jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb
  • Nezávisí na příjmech nebo na majetkové situaci poplatníka, ale na tom kolik výrobků a služeb koupí
   1. Univerzální: daň z přidané hodnoty
   2. Selektivní (výběrové): spotřební daň
    • Ekologické daně (pevné paliva, elektrika)

 

DPH:

 • týká se každého, přináší nejvíce prostředků do stát. rozpočtu
 • Součástí cen výrobků a služeb je vybírána postupně při každém prodeji
 • Přidaná hodnota vzniká zpracováním materiálových vstupů, DPH na vstupu je DPH při nákupu, daň na výstupu je DPH při prodeji

 

Daňová povinnost     

 • daň na výstupu
 • daň na vstupu

Předmět daně: prodej výrobků a poskytování služeb

Základ daně: je prodejní cena

 

Plátce

Prodávající: osoba povinná k dani FO nebo PO s obratem za předchozích 12 kalendářních měsíců větší než milion

Poplatník: kupující

 

Sazba daně:

 • 21%
 • 15%
 • 10% léky, dětská výživa, knihy

 

Správce daně je finanční úřad

Zdaňovací období – měsíčně

 

Osvobození od daně:

 • poštovní služby
 • rozhlasové, televizní vysílání
 • výchova, vzdělání
 • zdravotnické služby
 • sociální pomoc
 • vratné lahve

 

Spotřební daň

předmět:

 • alkohol
 • tabákové výrobky
 • uhlovodíkové paliva a maziva

základ je dán množstvím v naturálních jednotkách

sazba daně závisí na měrných jednotkách

 

př.: kolik činí spotřební daň u 0,5L lahve 40% alkoholu?

1hl etanolu stojí 28500,-

285*0,5*0,4=57 kč

 

Spotřební daň nezávisí na ceně

Plátce: je prodávající výrobci

Poplatník: je kupující

Zdaňovací období: 1 měsíc

Správce daně: celnice

Smysl spotřební daně: snaha o omezení spotřeby vybraných produktů, případně eliminace negativních dopadů spojené s jejich konzumací (spotřebou)

 

Nepřímé ekologické daně:

 • daň ze zemního plynu
 • daň z elektriky
 • daň z pevných paliv

 

plátce: distributor

poplatník: odběratel

 • základní sazba závisí na fyzikálních jednotkách

zdaňovací období: 1 měsíc

správce: celnice

 

Přímé daně:

 • důchodové: daň z příjmů FO

 

Předmět daně: příjmy FO rozdělené do 5 skupin

 1. příjmy ze závislé činnosti (mzda)
 2. příjmy z podnikání
 3. příjmy z pronájmu
 4. příjmy z kapitálového majetku
 5. ostatní příležitostné příjmy

 

základ daně:

super hrubá mzda (HM +sp(25=)+zp(9%)zaměstnavatele

rozdíl příjmy mínus výdaje

 • ve skutečné výši
 • paušálem

 

paušál:

 • 80% zemědělství, řemeslnictví (živnosti)
 • 60% ostatní živnosti
 • 40% svobodné povolání
 • 30% pronájem

Plátce: poplatník FO, s bydlištěm na území čr,

Plátce může být i zaměstnavatel, pokud odvádí daně za zaměstnance, který nemá další příjem

 

Sazba daně: 15%

Zdaňovací období: 1 rok,

běžně se podává do 31. 3. následujícího roku

Firma za zaměstnance do 15.2.

Daňový poradce do 30.6.

 

Slevy na dani:

 • 2070,- na poplatníka
 • 1117,- na 1 dítě, 1417,- na 2, 1717,- na 3 a další
 • 335,- na studenta
 • 24840,- na manželku

 

Osvobození od daně:

 • příjmy z prodeje bytů (pokud zde měl poplatní trvalý bydliště déle než 2 roky)
 • příjem z prodeje nemovitosti (doba nabytí a prodeje 5 let)
 • stipendia
 • dávky nemocenské, důchodového pojištění, státní sociální podpory

plátce: poplatník, všechny právnické osoby (firmy)

předmět daně: příjmy z veškeré činnosti firmy a s nakládáním s veškerým majetkem

základ daně: je zisk, od výnosu odečtu náklady

 

snížení základu daně:

 • daňová ztráta z předchozího období
 • dary (alespoň 200,-) max 5% daňového základu
 • financování vědy, vzdělávání, kultura, sport, charitativní akce, sazba: 19%

sleva na dani: 18 000,- za každého zaměstnance se zdrav. Pojištěním 60 000,- za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením

Zdaňovací období: 1 rok

 

Srážková daň: vybírána srážkou přímo u zdroje z příjmu při jeho výplatě – neobjevují se v daňovém přiznání

Sazba: 15% (např. úroky z vkladů, dividendy, příjmy autorů z příspěvků do TV, radia, novin)

 

Přímé daně majetkové

 • daň silniční
  • předmět: vozidla určena k podnikání
  • základní sazba: závisí na typu vozidla, u osobních automobilů je to dle objemu válců v motoru a u nákladních aut podle počtu náprav + celková hmotnost
  • plátce: poplatník – FO nebo PO zapsaná v technickém průkazu jako vlastník
  • zdaňovací období: 1 rok
  • osvobození od daně:
   • vozidla ozbrojených sil
   • hasiči, záchranka, horská služba
   • pohotovostní vozidla (voda, plyn….)
   • diplomatická vozidla
   • značkovače, zametači
 • daň z nemovitosti – tvoří je daň z pozemků a ze staveb
  • předmět: všechny stavby, pozemky na území čr zapsané v katastru nemovitostí
  • základní sazba: závisí na 3 faktorech
   • druh pozemku a jeho využití (pole, les, louka….)
   • plocha
   • lokalita (obce mohou využívat místního koeficientu 1 – 5 dle atraktivity)
  • poplatník – plátce, vlastník nemovitosti, zapsaný v katastru nem.
  • Zdaňovací období – 1 rok – květen, podává nový vlastník nemovitosti, který nikdy nepodával nebo podává při změně

 

Daň z nemovitosti nezáleží na ceně nemovitosti

 

Daň dědická

 • Daň z příjmu FO od 2014 – Prakticky zaniká
 • Nově jsou osvobozeni i vzdálení příbuzní, přátelé, PO

 

Daň darovací

Od 2014 spadá pod daň z příjmu FO

Osvobození: příbuzný v rodině přímé a vedlejší

Dar od osoby, která s poplatníkem min. rok před darováním žil ve společné domácnosti

Dary nabyté příležitostně do hodnoty 15 000,-

Dar – bezúplatný příjem

SAZBA 15%

Základ – hodnota daru

Plátce – poplatník, příjemce daru

 

Daň z nabytých nemovitých věcí

Od r. 2014

 • Přímá daň jednorázová
 • Platí se při prodeji nemovitostí
 • Předmět – prodávaná nemovitost
 • Základ
  • nabývací hodnota – sjednána kupní cena
  • Srovnávací daňová hodnota 75% tzv. směrné hodnoty, 75% ceny dle znaleckého posudku
  • Bere z vl. Úvahy cena nemovit. V místě podobných
 • Plátce – poplatník (prodávající)
 • Kupující může být ručitel
 • Sazba 4%
 • Osvobození – koupě nově postaveného domu, bytu
  • Účel – podpora
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!