Daně – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Daně

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): FIbicko

 

 

 

 

Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu.

Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě.

Daň – příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

důchodu, subjektu (příjmů, majetku) na nenávratném principu.

Uspokojováni jsou i potřeby těch, kteří vůbec daně neplatí = princip solidarity.

Daň – povinná a nenávratná platba fyzických a právnických osob sloužící k zajištění příjmů do

státního nebo místního rozpočtu.

o Je právně vymahatelná.

Důvodem placení daně je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru jako je

například armáda, zdravotní péče nebo veřejná doprava.

 

Druhy daní:

o Přímé

– Daň z příjmů FO a PO – 15 % a 19 %

– Majetkové

• Z nemovitosti

• Převodu nemovitosti

o Při převodu se platí jednorázově.

– Silniční

• Podle náprav atd…

– Dědičné a darovací

o Nepřímé

– Univerzální – DPH

– Selektivní – spotřební (cigarety, alkohol)

– Na ochranu životního prostředí

Vysoké daně znamenají odliv kapitálu ze státu.

Naopak nízké daně (země daňového ráje) mají za následek zahraniční investice, tudíž příliv

kapitálu.

Podnik > daně > stát > sociální dávky > domácnost

 

Zákon o dani z příjmu

Zákon má 2 části:

 

Daň z příjmů FO

Poplatníkem daně je fyzická osoba žijící v ČR, nebo se zde zdržující alespoň 183 dní v roce.

Daňová povinnost se vztahuje na příjmy z ČR i ze zahraničí.

Podnikatelé platí sami za sebe, zaměstnanci odvádí zálohy na daň, zaměstnavatel podává po

skončení roku daňové přiznání.

Zdaňovací období je dokonce března, pokud platí zálohy z výplaty a vyúčtuje se při ročním

přiznání.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může požádat finanční úřad o prodloužení

termínu.¨

 

Předmětem daně jsou veškeré peněžní i nepeněžní příjmy (naturálie), kromě příjmů

osvobozených od daně.

 

Základ daně:

– U zaměstnanců je to hrubá mzda.

– Při daňové evidenci jsou to příjmy – výdaje tvoří základ daně.

– Sazba daně je lineární neboli rovnoměrná 15%.

 

Daň z příjmů PO

Od daně se osvobozuje pouze centrální banka.

Základem daně je zisk, odčitatelné položky – například dary.

Sazba daně 20%.

 

Daňové přiznání

Daň z příjmu FO a PO je nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu ČR.

Občané (studenti), kteří se zdržují na našem území, odvádí pouze daň z příjmu dosažených na

území ČR.

 

Daň z nemovitosti

Platí ten, kdo je vlastníkem nemovitosti.

Je spojena s vlastnictvím nemovitosti.

Plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě.

Zdaňovací období je kalendářní rok a podává se k 31.1.

 

Skládá se ze dvou částí:

o Z pozemků

– Zemědělská půda, lesy, stavební pozemky, chmelnice, vinice, sady, rybníky.

o Ze staveb

– Stavby spojené se zemí pevným základem a po kolaudaci.

Daňová povinnost je nepřenosná a nezávisí na komerční ceně nemovitosti, ale na metrech

čtverečních.

Osvobozené jsou nemovitosti dotčené živelnou pohromou maximálně 5 let.

 

Daň dědická a darovací

Poplatník je zároveň plátce (ten, kdo dostává peníze, dědic obdarovaný).

Je jednorázová, nesleduje tedy zdaňovací období.

Poplatník je povinen do 30 dní od vyřízení dědictví podat přiznání na finanční úřad, který mu

uvedenou daň vyměří.

Sazba daně z převodu nemovitosti činní 5%.

 

ze závislé činnosti (mzdy, platy),

z podnikání,

z kapitálového majetku (dividendy, úroky z vkladů),

z pronájmu (movitost i nemovitost),

ostatních (příležitostné – výhry, prodeje)

 

Silniční daň

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti.

Pokud zaměstnanec při výkonu své práce používá své soukromé vozidlo, pak platí daň

zaměstnavatel a proplácí i cestovní náhrady.

Sazba daně u osobních aut závisí na objemu válců a u nákladních aut závisí na hmotnosti a

počtu náprav.

 

příbuzní v přímé řadě (rodiče, děti, manželé),

příbuzní v nepřímé řadě,

ostatní (nejvyšší sazba daně)

 

Spotřební daň

 

Nepřímá spotřební daň

Nepřímá selektivní daň, která je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží.

Na rozdíl od DPH je placena jednorázově při prvním prodeji od výrobce, při dovozu ze zahraničí

na celnici.

 

Předmětem spotřební daně jsou:

o tabákové výrobky (cigarety, doutníky),

o pivo,

o líh a lihoviny,

o uhlovodíková paliva a maziva,

Zdaňovací období je jeden měsíc.

Při vývozu je nárok na vrácení daně.

Plátcem jsou výrobci a dovozci.

Poplatníci jsou všichni, kdo výrobky nakupují (daň je obsažena v ceně výrobku).

Sazba daně je stanovena pro každý druh výrobku.

Velikost daně není závislá na ceně výrobku.

Spotřební daň výrazně výrobky prodražuje.

Započítává se do základu daně pro výpočet DPH.

Osvobození od této daně jsou produkty, které jsou použity jako vzorky k povinným rozborům,

nebo k vědeckým účelům.

Dále líh, který je obsažen v potravinářských výrobcích a ve farmacii.

 

Př.:

o 1 litr čistého alkoholu stojí 234,- Kč.

o Vypočítej ½ litru 40 % alkoholu.

o Spotřební daň = 234 x 0,5 x 0,4 = 46,80 Kč

o Výroba stojí 10 Kč

o Zisk je 3,20 Kč

o SD je 46,80 Kč

o Konečná cena je 58,80 Kč

 

DPH

Neboli daň z přidané hodnoty.

Upravena zákonem číslo 588/1992 sbírky, daň z obratu.

Nepřímá univerzální daň, tvoří část ceny výrobků a služeb.

Poplatníkem jsou kupující, plátcem je prodávající.

Povinně se jako plátce DPH musí registrovat ti podnikatelé (PO a FO), kteří, jejichž obrat za

nejbližší 3 měsíce předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhly částku 750 000,- Kč.

Předmětem daně je prodej zboží a služeb i dary!

Sazba daně je 20% nebo snížená 10%.

Daňový doklad jediný než účetní, musí se archivovat 10 pro daňovou kontrolu.

 

Zdaňovací období je:

o čtvrtletně – obrat za rok více jak 2 mil. Kč

o měsíčně – obrat 10 mil. Kč a více.

o Mezi 2 a10 mil. Kč si můžeme vybrat, jestli chceme platit čtvrtletně nebo měsíčně DPH.

Výhody DPH – lehká sledovatelnost (snižuje daňové úniky).

o Všeobecnost zdanění a sblížení s EU.

Nevýhody – administrativní náročnost.

DPH vybírají finanční úřady, které jsou k tomu uzpůsobeny, dále celnice při dovozu (CLO).

U DPH musíme počítat celou daň na vstupu a celou daň na výstupu.

Plátcem je ten, kdo daň účtuje, přičítá ji k ceně (pivovar, ten kdo pivo prodává).

Poplatníci jsou ti, kdo skutečně daň platí (ten, kdo pivo kupuje a následně spotřebuje).

 

Příklad odvádění DPH:

pojišťovnictví, loterie a podobné hry,

poštovní služby,

výchova a vzdělání,

sociální pomoc,

zdravotnické služby a zboží,

finanční činnost, směnárna.

 

Podnikatel A

– Náklady – 5 000,-

– Zisk – 5 000,-

– Celkem 10 000,-

– DPH 2 000,-, které odvádí finančnímu úřadu

Podnikatel B

– Odkoupí od podnikatele A za 12 000,-

– Náklady 10 000,-

– Zisk 5 000,-

– Celkem 15 000,-

– DPH 3 000,-, odvádí finančnímu úřadu

Podnikatel C

– Odkoupí od podnikatele B za 18 000,-

– Náklady 15 000,-

– Zisk 10 000,-

– Celkem 25 000,-

– DPH 5 000,-, odvádí finančnímu úřadu

Konečný zákazník

– Zaplatí 30 000,-

– Finanční úřad

– Získal 10 000,- daň

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy