Daňová evidence – otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Daňová evidence

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB

Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Základním právním předpisem pro podnikatele je Obchodní zákoník, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy s podnikáním související.

Podnikatelem mohou být jak PO, tak i FO. FO podnikají nejčastěji na základě živnostenského oprávnění (vydává ho živnostenský úřad), a to po splnění podmínek podle živnostenského zákona, například: dosažení plnoletosti, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost (s výjimkou volných živností).

Podnikající PO jsou vždy účetními jednotkami. FO nemusí být ÚJ. V zákoně o účetnictví je určeno, které FO jsou ÚJ.

 • FO zapsány v OR jako podnikatelé
 • FO, které jsou podnikateli, a jejich obrat přesáhl 25 mil. korun
 • Ostatní FO, které vedou účetnictví na zákl. vlastního rozhodnutí

FO, jejichž obrat nepřekročí za předcházející kalendářní rok částku 25 mil. korun (a nejsou v OR) nebudou ze zákona ÚJ (mohou se ÚJ dobrovolně stát), tzn. Nevztahuje se na ně ZoÚ -> povedou daňovou evidenci příjmů a výdajů.

 

DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ = nejdůležitější kniha daňové evidence. Kniha, ve které se v průběhu roku zapisují údaje o hospodářských operacích vyjadřujících příjem nebo výdaj.

Cíle zapisování do deníku:

 • Zajistit údaje pro zjištění daňového základu
 • Zajistit evidenci o peněžních prostředcích v pokladně a na BÚ
 • Poskytnout podklady pro podrobnější analýzu výdajů a příjmů pro potřeby řízení a kontroly hospodárnosti

Forma, způsob a technika vedení deníku není předepsána. Podnikatel si ho vede způsobem zajišťujícím zaznamenání všech hospodářských operací v časové posloupnosti.

 

OSTATNÍ EVIDENCE

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, musí dle zákona o daních z příjmů ještě zajistit evidenci majetku a závazků.

Jedná se zejména o tyto složky majetku a závazků:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • zásoby
 • pohledávky
 • závazky

Forma a obsah této evidence není závazně předepsána a záleží na předmětu činnosti a složitosti výrobního procesu a na potřebách vnitropodnikového řízení.

 

Evidence pohledávek a závazků

slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik jemu dluží a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti.

Kniha faktur vydaných a přijatých – Je základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů. Bude zde soustředěna evidence pohledávek a závazků z běžných dodavatelsko­odběratelských vztahů mezi podnikateli.

Účetními doklady, na základě kterých zapisujeme do knihy pohledávek a závazků, jsou zejména faktury, výpisy z účtů u peněžních ústavů a příjmové i výdajové pokladní doklady při úhradách v hotovosti.

 

Evidence dlouhodobého majetku

Evidence by měla obsahovat minimálně tyto údaje:

 • název nebo popis složky majetku /případně číselné označení/
 • ocenění
 • datum pořízení
 • datum uvedení do užívání
 • zvolený způsob daňových odpisů
 • částky daňových odpisů za zdaňovací období
 • zřízené zástavní právo, příp. věcné břemeno
 • datum a způsob vyřazení

 

Evidence zásob

Stav a pohyb zásob se eviduje na skladních kartách. Karta by měla zachycovat

 • označení zásoby
 • datum pořízení
 • datum vyskladnění
 • ocenění
 • údaje o množství převzatého a vyskladněného materiálu

Stav zásob na skladní kartě musí být na konci účetního období odsouhlasen podle výsledků inventarizace a případné rozdíly vypořádány.

 

Ostatní evidence

Má-li podnikatel pro ni uplatnění, vede ještě další evidenci, např.

 • mzdové listy /pokud má zaměstnance/
 • knihu jízd
 • pokladní knihu /pro evidenci denních tržeb/
 • evidenci stálých plateb /např. leasingové splátky/

 

PŘÍJMY A VÝDAJE OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ

daňové P a V – takové P a V, které jsou podle zákona o DzPFO daňově uznatelné

nejčastěji zdanitelné P

 • tržby (zboží, služby, výrobky, materiál,…)
 • tržby z prodaného materiálu
 • tržby z hmotného majetku
 • připsané úroky

nejčastěji zdanitelné V

 • nákup materiálu
 • nákup zboží
 • úrok z úvěru
 • odpisy
 • cestovní náheady
 • provozní režie (energie, nákup kancelářských potřeb, cestovné, nájemné, telefonní poplatky, údržba, opravy, mzdy…)

 

PŘÍJMY A VÝDAJE NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ

nedaňové P a V – takové P a V, které jsou podle zákona o DzPFO daňově neuznatelné

 

nejčastěji nezdanitelné P

 • prostředky podnikatele vložené do podnikání (vklad)
 • přijatý úvěr
 • přijatý nadměrný odpočet
 • dary

 

nejčastěji nezdanitelné V

 • nákup DM
 • technické zhodnocení DM (nad 40 tis. Kč)
 • odvod DPH (daňová povinnost)
 • osobní výběr podnikatele
 • splátky úvěrů splátek
 • výdaje na prezentaci
 • manka a škody přesahující náhrady
 • pokuty a penále

 

VÝPOČET ZÁKLADU DANĚ

Rozdíl daňových příjmů a výdajů zapsaných v deníku musí být upraven o nepeněžní operace dle ZDP (zákon o daních z příjmů).

Nepeněžními operacemi se rozumí skutečnosti, které ovlivní základ daně, ale nevyvolávají pohyb peněz.

K poslednímu dni zdaňovacího období uzavírají podnikatelé jednotlivé složky daňové evidence. Zjišťují se:

 • souhrnné částky dani podléhajících příjmů a daňově uznatelných výdajů v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů
 • zůstatky peněžních prostředků na bankovním účtě a v pokladně (tyto stavy je nutné inventarizovat, tj. ověřit se skutečností)
 • stavy majetku v pomocných knihách (kartách) majetku (dlouhodobý majetek, zásoby, …I u tohoto majetku je nutné provést inventarizaci)
 • kurzové rozdíly u bankovních účtů vedených v cizích měnách a u valutových pokladen

 

Výsledek hospodaření se zjistí jako rozdíl součtu zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů.

Zdanitelné příjmy z deníku příjmů a výdajů se zvyšují o nepeněžní příjmy, které ovlivňují základ daně, např. o:

 • čerpání zákonných rezerv
 • příjmy ze zápočtu pohledávek

 

Daňově uznatelné výdaje z deníku příjmů a výdajů se zvýší o nepeněžní výdaje, tj. výdaje, které se v příslušném zdaňovacím období neprojeví jako úbytek peněžních prostředků, ale snižují daňový základ. Jedná se např. o:

 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • zůstatkovou cenu vyřazovaného hmotného majetku
 • tvorbu zákonných rezerv
 • časové rozlišení nájemného u finančního leasingu nepeněžní výdaje ze zápočtů pohledávek
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!