Daňová evidence – otázka z účetnictví

 

Otázka: Daňová evidence

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lenka

 

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • je obdobou dříve používaného jednoduchého účetnictví
 • zavedena od 1.1 2004
 • vedou ji fyzické osoby, které:
  • a) nevedou účetnictví (nemají povinnost vést) – nejsou účetní jednotkou
  • b) uplnatňují výdaje procentem z dosažených příjmů
 • upravuje ji zákon o daních z příjmu (§ 7b tohoto zákona)

 

Co říká zákon?

a) co daňová evidence zajišťuje

b) jakým způsobem je oceněn majetek a závazky

c)stavovuje povinnost provádět inventarizaci majetku

d)stanovuje povinnost provádět archivaci

 

Co z toho vyplývá?

-předpisy jsou značně volné

-nejsou předepsány povinné knihy majetku a závazků, ani karty majetku

-poplatník si může zvolit formu vedení tak, aby vyhovovala jeho potřebám

-musí ale dodržet základní požadavky zákona

 

Jaké požadavky to jsou?

-daňová evidence musí obsahovat informace o.

a) příjmech a výdajích

b) majetku a závazcích

 

Co je jejím cílem?

-slouží primárně ke zjištění základu daně

 

Co je její podstatou?

-zachycuje pouze peněžní toky související s podnikáním

-zachycuje stav majetku a závazků na konci zdaňovacího období

 

Evidence příjmů a výdajů

-hlavní součástí daňové evidence jsou údaje o příjmech a výdajích

-zapisují se do deníku příjmů a výdajů – jeho podoba není předepsána

-není dána povinnost řadit zápisy v časovém sledu

-není dána povinnost číselného označování dokladů ze kterých se zapisuje

-zapisujeme až v okamžiku pohybu peněz

-ze zápisu by mělo být patrné:

 • jestli příjem a výdaj se týká hotovosti nebo banka
 • jestli příjem a výdaj je daňový nebo nedaňový

 

Zápis do evidence příjmů a výdajů:

-každou částku musíme zapsat do dvou sloupečků – vždycky !!!

-minimálně 2x – 1x na pokladně nebo v bance

–  1x si vybrat jestli je daňový nebo nedaňový

 

Evidence příjmů:

-vychází z § 3 zákona o daních a příjmů

-příjem = peněžní i nepeněžní plnění

-evidují se tak, aby bylo jasné jaké:

-příjmy jsou předmětem daně

-příjmy nejsou předmětem daně

-příjmy jsou osvobozené od daně

-příjmy nejsou zahrnovány do základu daně

 

-příklad ,,daňových“příjmů: tržby za prodej, přijatá záloha, prodej počítače…

-příklad ,,nedaňových“ příjmů: osobní vklad, připsán úvěr…

 

Evidence výdajů:

-vychází z §24 zákona o daních z příjmu

-výdaj = peněžní i nepeněžní plnění

-evidují se tak, aby bylo jasné jaké:

-výdaje jsou daňové = ovlivňují základ daně

-výdaje jsou nedaňové = neovlivňují základ daně

 

-příklad ,,daňových“ výdajů: zaplaceno za nákup materiálu, úroky z úvěru, bankovní poplatky,  zaplacena záloha dodavateli, nákup PC za 25tis.,

-příklad ,,nedaňových“ výdajů: splátka úvěru, výběr pro osobní spotřebu, nákup auta za 500tis.

 

-podnikatel vedoucí daňovou evidenci nemá možnost volby hranice pro zatřídění do DHM, ale musí respektovat limit uvedený v ZDP, tj. 40 000 Kč !!

-do výdajů v daň.evidenci zahrnujeme i odpisy DM, tvorbu rezerv, i když se nejedná o skutečný výdaj peněžních prostředků

 

Průběžné položky

-slouží k zaznamenávání převodu peněžních prostředků podnikatele z pokladny na běžný účet a z běžného účtu do pokladny, příp.k pohybu peněz mezi více běžnými účty poplatníka

 

Evidence majetku a závazků

-podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, musí dle ZDP ještě zajistit evidenci majetku a závazků

-jedná se zejména o tyto složky majetku a závazků:

 • hmotný majetek
 • zásoby
 • pohledávky
 • závazky

 

Kniha pohledávek a závazků

-slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik jemu dluží a komu a kolik dluží on

 

-kniha faktur vydaných a přijatých

-základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů bude kniha přijatých a vydaných

faktur, ve které bude soustředěna evidence pohledávek a závazků

tato kniha musí poskytnout tyto informace:

 • oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků podložených účetními doklady (faktury apod.) podle jednotlivých dlužníků a věřitelů
 • označení (číslování) dokladů (faktur)
 • datum vzniku pohledávky, resp. Závazku
 • částku
 • datum splatnosti a způsob úhrady, např.hotově nebo bankovním převodem z účtu na účet
 • identifikační údaje pro spárování pohledávky či závazku a platby, např.uvedení dodavatelského čísla faktury, které jsou obvykle uváděny jako variabilní symbol na výpisu z BÚ
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!