Daňová soustava ČR – ekonomie (3)

 

   Otázka: Daňová soustava ČR

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Mortez

 

 

Je provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy do státního rozpočtu.

Jsou chápány jako spoluúčast občanů na státním rozpočtu

 

K modelování výše daní slouží daňové principy:

1)      Princip daňové neutrality – zdanění nemá negativně ovlivňovat podnikatele, zda podnikat. Nemá záviset na druhu podnikatelské činnosti, financování podniku domácím nebo zahraničním kapitálem (každého vyměřujeme stejně).

2)      Princip daňové univerzality – musí existovat co nejméně výjimek z daňových pravidel.

3)      Princip daňové výnosnosti – zabezpečení dostatečných příjmů do státních rozpočtů.

4)      Princip daňové únosnosti – daň musí být dostatečná, ale ne přehnaně vysoká.

5)      Princip daňové pružnosti – výše daně se mění v závislosti na ekonomických potřebách státu.

6)      Princip daňové zpracovatelnosti – stát musí zabezpečit správce daní (vyměření, výběr, odvod do státního rozpočtu) – zajištěno cestou FÚ.

 

Rozdělení daní (vychází z podstaty vybírání a přiznávání těchto daní):

a)      Přímé – zdanění příjmu nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny příslušnému FÚ na základě písemného daňového přiznání poplatníka.

b)      Nepřímé – zdanění prodeje zboží (statky a služby), přiznává a odvádí je FÚ plátce této daně (prodávající, který prodal zboží). Nepřímé jsou nazývány proto, že je platí kupující (část ceny zboží).

c)      Reálné

Objemově jsou pro státní rozpočet významnější nepřímé daně (daň přidané hodnoty a spotřební daň), třetí a největší příjem má pak stát u daní z příjmů fyzických a právnických osob.

a)      Přímé daně – zdanění příjmů nebo majetku. Rozdělení:

1)      Daně z příjmu

 

  •   Fyzických osob

Poplatníkem jsou osoby, které se obvykle zdržují na území ČR a mají daňovou povinnost z příjmu v ČR i ze zahraničí.

Daňové přiznání podávají podnikatelé do 3 měsíců od konce zdaňovacího období (obvykle do 31. 3.; daňový poradce – 31. 6.), nebo ukončení podnikatelské činnosti.

U zaměstnanců podává zaměstnavatel do 15. 2.

Základem daně je součet všech příjmů snížen o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů

 

  •  Právnických osob

Platí všechny právnické osoby kromě ČNB.

Základem pro výpočet daně je zisk.

 

2)      Daně majetkové

û  Daň z nemovitosti (pozemky, budovy atd.)

Rozlišujeme daň z pozemku a ze stavby

Z pozemku – orná půda, zahrada, stavební pozemky atd.

Osvobozeny – státní pozemky, školní pozemky, hřbitovy atd.

Ze stavby – stavby k bydlení, rekreaci, podnikatelské činnosti atd.

Osvobozeny – státní, obecní, církevní stavby, školy atd.

 

– Daň silniční

Předmětem daně jsou motorová vozidla používaná pro podnikání

Sazba daně závisí u osobních automobilů na objemu válců, u nákladních vozidel na hmotnosti a počtu náprav

Osvobozeny – diplomatická, vojenská, policejní hasičská, zdravotnická vozidla, hromadná doprava a technické služby

 

3)      Daně z převodu majetku

–  Daň dědická

–  Daň darovací

–  Daň z převodu nemovitosti

Platí se z úplatného převodu nemovitostí (prodej).

Poplatníkem je prodávající, ručitelem kupující.

Základem daně je odhadní nebo prodejní cena (vždy vyšší).

Daňové přiznání se podává do 3 měsíců od zápisu do katastru.

b)      Nepřímé daně – zdaněním prodeje zboží – plátce přiznává FÚ. Rozdělení:

1)      DPH

–  Z výrobků a zboží

–  Ze služeb

Poplatníkem je spotřebitel.

Plátcem je prodejce, výrobce a dovozce.

Daň tvoří část ceny výrobku a služeb.

 

2)      Spotřební daň

–  Z tabákových výrobků

–  Z lihu, piva a vína

–  Z uhlovodíkových paliv a maziv

Poplatníkem je spotřebitel vybraných druhů zboží

Plátci jsou výrobci, dovozci (mimo EU), provozovatelé daňových skladů

Spotřební daň tvoří součást základu pro výpočet DPH

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy