Daňová soustava – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Daňová soustava

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

DAŇOVÁ SOUSTAVA

Historicky – je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. S předchůdci dnešních daní se setkáváme ve starém Řecku a Římě. Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušným zákonem a jednotlivé země se mohou daňovým systémem výrazně lišit. Daňové zákony v ČR jsou nejčastěji novelizované.

Stát je zde hned v několika směrech tlaku:

 • stát potřebuje vybrat peníze od občanů a firem pro své rozvojové cíle,
 • občané a firmy naopak chtějí daně co nejnižší,
 • řada daní je svázána s mezinárodním obchodem – pohybem kapitálu a zde jsou tlaky na
  sjednocení daní s ostatními státy (dohoda o zamezení dvojího zdanění),
 • stát musí respektovat sociální únosnost daní.

 

Zásadní daňová reforma v ČR proběhla k 1.1.1993 a náš DS přijal tyto principy:

 • Spravedlnost zdanění – stejné podmínky pro zdanění platí pro různé typy subjektů jak tuzemské
  tak zahraniční,
 • Všeobecnost zdanění – zdanění podléhají všechny typy vlastnictví,
 • Účinnost zdanění – slevy na dani všem podnikatelům, kteří zaměstnávají tělesně postižené
  občany a úlevy při sponzoringu, sportovních, charitativních a kulturních akcích,
 • Princip harmonizace – sbližování naší daňové soustavy se soustavami EU (napři. Daň z obratu →
  na DPH),
  Daň – peněžní částka, která je povinná a pravidelná – zákonem stanovená platba, která plyne do státního rozpočtu.

Poplatník – je FO nebo PO, kterému daň zkrátí každý měsíc jeho příjem.

Plátce – FO nebo PO, která skutečně platí a odvádí daň Finančnímu úřadu/Státu.
Živnostník – poplatník a plátce v jedné osobě.
Zaměstnanec – poplatník.

Základ daně – je částka ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň.

Sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně.

Správce daní – je FÚ nebo celnice.

Přímé daně – ovlivní každý měsíc náš příjem (daně důchodové →.daň z příjmu Fo a PO, daně majetkové → daň z pozemku, ze staveb, silniční, daň z nabytí movitých věcí).

Důchod:

 • u zaměstnance → mzda nebo plat,
 • živnostník →  příjem mínus výdej,
 • PO →  výnos mínus náklad = hospodářský výsledek

 

DAŇOVÁ SOUSTAVA

ENERGETICKÁ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ
DŮCHODOVÁ MAJETKOVÁ UNIVERZÁLNÍ SELEKTIVNÍ
→ z energie → Z příjmu FO → ze staveb → DPH = spotřební
→ z plynu → Z výnosu PO → z pozemku → z piva, vína
→ z pevných paliv → silniční → z tabáku
→ nabytí mo. věcí

→ z poh. hmot

 

DANĚ ENERGETICKÁ (od r. 2008)

→ z plynu,
→ elektriky,
→ pevných paliv.

 

DANĚ NEPŘÍMÉ

= nepřímo ovlivňují občanům jejich příjem,
→ protože záleží na něm, jestli si daný statek koupí nebo nekoupí,
! Tyto daně tvoří největší příjem do státního rozpočtu!
Univerzální
→ DPH,
Selektivní
→  spotřební daň (z cigaret, alkoholu, z pohonných hmot, z lihu).

UNIVERZÁLNÍ
– účastní se jak výroba tak i zákazník,
– výrobce/obchodník ji připočítává ke zboží nebo službě,
– zákazník ji platí s cenou služby nebo zboží.

→ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – DPH,

 • – tvoří nejdůležitější příjem do státního rozpočtu – jde o nepřímou univerzální daň,
 • – tato daň se dříve nazývala/používala jako daň z obratu,
 • – daň je vybírána při každém prodeji, kdy poplatníkem daně je kupující a plátcem je prodávající.

Předmětem daně je:
1. Prodej zboží nebo nemovitosti,
2. Prodej služby za úplatu v tuzemsku,
3. Pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu plátcem DPH,
4. Dovoz z nečlenských států EU s místem plnění v Tuzemsku.
→ Předmětem DPH jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu!

Kdo má povinnost k DPH:
– každá FO nebo PO, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a stane se plátcem DPH,
pokud jeho obrat za nejbližších 12 po sobě jdoucích měsíců činil 1 milion Kč,
– proto má povinnost k dani a proto do 15 dní od skončení posledního měsíce, kdy překročil tento
limit, je povinen se registrovat na FÚ (dostává DIČ),
– obratem se rozumí → výnosy (příjmy) za prodej zboží nebo službu,
– podnikatel se může stát plátcem DPH i dobrovolně, i když jeho obrat nedosahuje 1 mil. Kč,
→ po obdržení daňové identifikační číslo – je povinen archivovat daňový doklad 10 let.
– DIČ – u PO → CZ + IČO = – u živnostníka → CZ + rodné číslo

Daňový doklad má tyto náležitosti:
– druh zboží                      – sazba
– cena zboží                      – celková cena
→ Zjednodušený daňový doklad – používá se do 10 tisíc Kč a když klient platí v hotovosti.

DPH se dělí na:
Na vstupu – za nákup materiálu, zboží – dá se vrátit od FÚ (když je větší než na výstupu) FAP 343 -MD,
Na výstupu – za prodej zboží, služby – odvádím FÚ (rozdíl vstup mínus výstup –odvádím) FAV 343- D,
Nadměrný odpočet (vratka) → pokud nárok na odpočet přijatých plnění převýší daňovou povinnost Daňový povinnost → znamená přiznat a odvést DPH FÚ.

Náležitosti Daňového dokladu:
– věrohodnost – správné údaje,
– čitelnost – není čitelný = není platný,
– neporušitelnost.

Sazby DPH:

Základní sazba – 21 %,
→ Uplatňuje se na zboží a služby kromě výjimek v 1 a 2 snížené sazbě,
První snížená sazba – 15 %,
→ Uplatňuje se na zboží → potraviny, dětské pleny, živá zvířata, služby – kultura, vodné, stočné,
Druhá snížená sazba – 10 %,
→ stravovací služby, točené pivo, ubytovací služby, oprava obuvi.
Nepodléhá DPH – jsou osvobozeny,
→ poštovní služby,
→ pojišťovací činnost,
→ sociální pomoc.

Zdaňovací období
– každý měsíc – pokud plátce překročí limit za předcházející kalendářní rok 10 mil. Kč,
→ ale do 10 milionů může požádat plátce o prodloužení zdaňovacího období 1x za čtvrt roku.

 

SELEKTIVNÍ

 • = Spotřební daň,
 • = nepřímá selektivní daň a je vybírána prostřednictví prodeje vybraných druhů zboží (je vybírána jednorázově – už při prvním prodeji).

Předmětem daně jsou:

 • 1. minerální oleje – pohonné hmoty (nejvyšší)
 • 2. daň z lihu
 • 3. daň z piva
 • 4. daň z vína
 • 5. daň z tabákových výrobků

Zdaňovací období

 • jeden měsíc – pokud v daném/určitém měsíci nevznikne daňová povinnost daňové přiznání se nepodává,
 • Poplatník – kupující (zákazník- kupuje si výrobky pro svoji spotřebu),
 • Plátcem – výrobci – u tuzemské produkce nebo u zahraničních produktů dovozce.

Sazby daně – jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku a závisí na tzv. Měrných jednotkách (litr, kilo, kusy) → nezávisí na ceně výrobku.

Základ daně

 • tabákové výrobky = kusy, kila,
 • alkohol = litr a % alkoholu/ čistého lihu.

 

DANĚ PŘÍMÉ

– přímo ovlivňují můj příjem.

DŮCHODOVÉ

DAŇ Z PŘÍJMU FO:
Daňový rezident = daňový poplatník,
– každá FO, která má bydliště na území ČR nebo zde minimálně pobývá 183 dní v kalendářním roce a má tzv. neomezenou daňovou povinnost (všeobecnou) – daní své veškeré příjmy které nabyl na území ČR nebo veškeré příjmy které plynou ze zahraničí.
Daňový NErezident
– jsou to FO, kteří mají bydliště v zahraničí a zdržují se na území ČR poté platí daň z příjmů, které mají na území ČR.

Předmětem daně jsou:
= veškeré příjmy FO!
→ příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
– z pracovně právního vztahu, kdy poplatníkem je zaměstnanec, plátcem je zaměstnavatel, funkční požitky – odměny členů statutárního orgánu, dozorčí rady, výslužné u armády a policie.
→ příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti
– příjmy živnostníka, podíly komplementářů K.S. a příjmy z výkonů nezávislého povolání (lékař, advokát, notář), příjmy daňových poradců, ze zemědělské, lesní a vodní výroby.
→ příjmy z kapitálové výnosnosti
– dividendy z akcií, úroky z cenných papírů, úroky z úvěry a nebo termínovaných vkladů.
→ příjmy z pronájmu
– nemovitých věcí (domů, věcí, pozemku),
– movitých věcí (letadlo, loď, auto),
→ ostatní příjmy
– daň dědická a darovací (dříve spadala do daní majetkových), ostatní příležitostné služby nad 6.000 Kč (za kalendářní rok).

Sazba daně:
15% – počítá se z hrubé mzdy (změna 1.1.2021*),
* byla zrušena superhrubá mzda – náklady zaměstnavatele za zaměstnance – odvody sociální + zdravotní,
– současně došlo k zavedení 23% daně u osob s nadprůměrnými příjmy.

Položky odpočitatelné od základu daně:
– na poplatníka – 2320 Kč (dřív na 2 070 Kč),
– na studenta,
– na manželku/ manžela, žijící s poplatníkem,
– na důchodce,
– na dítě žijící ve společné domácnosti – na 1. 1267 Kč, na 2. 1617 Kč, na 3. a další 2017 Kč,
– na děti se ZTP,
– úroky z hypotéky,
– ze životního či důchodového pojištění,
– dary – v hodně minimálně 2.000 Kč a výš,
– dárcovství krve (2.000Kč) a krevní plazmy (až 20.000 Kč).

Zdaňovací období:
– Kalendářní popřípadě hospodářský rok,
– podnikatel může podat přiznání sám za sebe nebo může požádat daňového poradce,
– za zaměstnance podává daňové přiznání zaměstnavatel.

Osvobození od daně:
– FO nemusí danit,
– příjmy z prodeje bytů a rodinných domů, ale pokud v něm měl poplatník bydliště min. 2 roky,
– příjmy z prodeje movitých věcí – ale musí být majitelem alespoň 1 rok,
– příjmy ve formě nemocenského nebo důchodového pojištění a podpory v nezaměstnanosti.

→ DANĚ Z PŘÍJMU PO = z výnosu PO,
– Poplatníkem – PO, které mají sídlo v ČR a daní své veškeré příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, ale i z
příjmů plynoucích ze ze zahraničí,
– Poplatník je zároveň i plátce v jedné osobě,
– Dani nepodléhá ČNB.

Předmětem daně jsou:
– veškeré výnosy a nakládání s majetkem, které účetní jednotka získala (výnos – náklad = výsledek hospodaření).
Sazba daně:
– 19% – od základu daně si může podnikatel odečíst.
→ hodnotu darů v minimální výši 2.000 Kč.
Zdaňovací období:
– Kalendářní popřípadě hospodářský rok.

Závěr:
Pokud PO vykáže zisk, tento zisk zdaní z příjmu PO – a zdaněný zisk zůstane v podnikání/ve firmě
→ už dalšímu zdanění nepodléhá.
→ Pokud však tento zdaněný zisk chtějí společníci využít k jiným účelům (např. Nakoupit dividenda) musí ho zdanit ještě 15 %.

MAJETKOVÉ
– daně reálné – povinnost zaplatit daň vzniká na základně vlastnického vztahu půdy nebo pozemku bez ohledu na to jestli vlastník má dostatečný příjem nebo ne – je povinen ji zaplatit.

 

→ DAŇ Z POZEMKU
Předmět daně – pozemky na území ČR, které jsou evidované v pozemkových knihách na katastrálním úřadě → orná půda, zahrady, ovocné sady (rozloha, bonita půdy, lokalita).
Předmětem daně nejsou
→ vodní plochy které patří státu s výjimkou rybolovu,
→ pozemky sloužící pro obranu státu,
→ chráněné parky, lesy které patří státu,
Základ daně – cena půdy – je závislá na bonitě (kvalitě), lokalitě a rozloze.

→ DAŇ ZE STAVEB
Předmět daně – veškeré stavby na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí → s výjimkou vodovodů, přehrad, silnic a dálnic,
Základ daně – m2 zastavěné plochy a počet pater,
Poplatník – vlastník, nájemce, kteří mají nárok k trvalému zajištění.

 

→ DAŇ SILNIČNÍ
Předmětem daně – jsou motorová vozidla, kolové traktory, přípojná vozidla (která slouží k podnikání),
Poplatníkem i plátcem – majitel vozidla uvedený v technickém průkaze vozidla,
Základ daně – u osobních aut (obsah válce v cm3) u kamionů (počet náprav),
Osvobození od daně – sanitky, policie, hasiči, horská služba,
Povinnost danit – počíná dnem, kdy se vozidlo začne používat podnikání a stane se předmětem
evidence.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!