Daňová soustava – maturitní otázka

 

Otázka: Daňová soustava

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): ondra

 

 

Co je daň

 • z pravidla pravidelně se opakující platba nevratná,
 • FO a PO do státního rozpočtu nižších správních celků
 • povinná a nenávratná platba, která je vybírána státem z titulu vlastnictví nějakého majetku nebo příjmu
 • přispíváme na hrazení nevýdělečných služeb (zdravotnictví, doprava, kultura, školství)

 

Význam daní

 • Nejdůležitější příjem státního rozpočtu
 • Nepřímý nástroj řízení

                            

Zásady daňové politiky

 • Zásada přiměřené výše daní
 • Zásada zdanění podle prospěchu
 • Zásada zdanění podle schopnosti splácet

 

Základní sazby zdaňování

 • Daň z příjmů PO – 19%
 • Daň z příjmů FO – 15%
 • Srážková daň – 15%
 • DPH
  • 21%
  • 15 %  na vybrané druhy zboží a služeb, např. na potraviny, nealkoholické nápoje
  • 10 % se vztahuje na vybrané druhy zboží, např. na kojeneckou výživu, léky, knihy

 

Základní daňové pojmy

 • plátce– osoba, která daň vyměřuje a odvádí ji do státního rozpočtu
 • poplatník – osoba, která skutečně daň uhradí
 • předmět daně – majetek, příjem, ze kterého se určuje daň
 • zdaňovací období – rozhodné období, časový úsek, za který se počítá příslušná daň
  • základním zdaňovacím obdobím je 1 kalendářní rok
 • daňový základ – většinou v penězích vyjádřená hodnota, ze které se počítá – daň
 • daňová sazba – procento daně, jaké % se bude odvádět z daňového základu
 • daňová povinnost – povinná činnost zaplatit, určuje buď daň nebo plátce nebo daňového poplatníka
 • daňové přiznání – je poplatník je povinen podat správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, uhradit je povinen do 31.5.

 

Přehled a charakteristika daní ČR

a) přímé daně

 • plátce + poplatník = 1 osoba
  • daně z příjmů: objektem daně je příjem
 • daň z příjmu PO – podniky, instituce, které mají nějaký zisk
 • daň z příjmu FO
  • majetkové daně: objektem zdanění je hmotná věc – majetek
 • daň z nemovitostí – budovy pevně spojené se zemí
 • daň z dědictví, darování, z převodu nemovitostí
  • daň silniční: z vlastnictví dopravních prostředků

b) nepřímé daně

 • plátce + poplatník = 2 různé osoby
  • univerzální daň: na všechno spotřební zboží DPH
 • selektivní (výběrová) daň
  • spotřební daň
 • všechny daně tvoří dohromady 64 % příjmů státního rozpočtu (v případě, že sociální pojištění je součástí státního rozpočtu)

 

Daň z příjmu fyzických osob

 • typ přímé daně
 • předmět daně: příjmy
 • zdaňovací období: kalendářní nebo hospodářský rok
 • Sazba daně: 15%

 

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy

 

Poplatník daně z příjmu FO

 • všechny FO s trvalým bydlištěm v ČR – i příjmy z domova i ze zahraničí
 • cizí státní příslušníci platí jen z příjmů, které vydělávají v naší republice
 • daň je určena % ze souhrnu všech příjmů za celý rok

 

Daň z příjmu právnických osob

poplatník:

 • podnikatelský subjekt (založen za účelem podnikání a podléhá dani z příjmu, veškeré příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem)
 • zdaňovací období:
  • kalendářní nebo hospodářský rok
  • Sazba daně: 19%
 • základ daně:
  • podvojná účetnictví a základ daně se odvozuje od výsledku hospodaření, který se pro účely stanovení daně dále upravuje
  • základ daně se zaokrouhluje na 1.000,- dolů

 

Majetkové daně

 • daň z nemovitostí (tj. daň z pozemků, daň ze staveb)
 • daň silniční
 • daně převodové (tj. daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí)

 

Daň z přidané hodnoty = daň univerzální (na všechno spotřební zboží)

 

Spotřební daň = daň selektivní

 • Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu, nebo snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce a/nebo pro společnost.
 • daň z minerálních olejů, daň z alkoholu, daň z cigaret a tabákových výrobků
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!