Daňová soustava – účetnictví (2)

 

   Otázka: Daňová soustava

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): lucka.sisi

 

 

Daňová soustava

– daně představují významný příjem státu

– s předchůdci dnešních daní se setkáváme již ve starém Řecku a Římě

– daňový systém musíme vidět ve dvou rovinách

 

1.Makroekonomická úroveň

– vidí daně jako nástroj přerozdělování, příjem do státního rozpočtu a zdroj financování společenských potřeb

 

2.Mikroekonomická úroveň

– vidí konkrétní dopady daňové zátěže na firmy a občany, sociální únosnost zdanění

 

Základní pojmy

Poplatník –fyzická i právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena

Plátce – právnická a fyzická osoba, která má povinnost odvést daň státu

Základ daně – částka, ze které se určitým způsobem vypočítá odváděná daň

Sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně

Správce daně – vybírá daň, u většiny daní je to FÚ nebo celní úřad

Důchodová daň – ze zákona odvádí daň z příjmů. Platí ji poplatníci podle svého příjmu

Majetková daň – daň z nemovitosti, nemusí opakovaně dávat daňové přiznání, daň se odvádí i při převodu nemovitosti, darování, prodeji, z aut

Universální daň – DPH obsaženo v cenách produktů

Spotřební daně (selektivní) – jen u určitých druhů zboží, alkohol, cigarety, benzín, nafta

Sazba daně – je % vyjádřený poměr daně k základu daně

 

Přímé daně

– tyto daně se srážejí z našich příjmů

– jejich výše závisí na výši příjmů nebo jejich majetkové situaci

– máme povinnost podat daňové přiznání a daň ve stanoveném termínu zaplatit

– k těmto daním patří:

 

1)Daň z příjmu fyzických a právnických osob

– Fyzické osoby

– je nejvýznamější přímou daní, poplatníci jsou FO, které mají na území ČR bydliště nebo se alespoň 183 dní v kalendářním roce zdržují

– daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zahraničí

– plátci daně: podnikatelé(plátce je shodný s poplatníkem) a zaměstnanci(odvádí daň zaměstnavatel)

V případě FO se zdaňuje do 5 skupin příjmů:

a)  Ze závislé činnosti

– zejména příjmy ze zaměstnání (mzda), příjmy společníků v s. r. o., komandistů v komanditní společnosti, příjmy členů družstev

– funkční požitky = příjmy, které se vyplácejí za výkon veřejné funkce (platy členů vlády, poslanců, členů orgánů kraje)

– b)  z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

– prodej autorských práv

– c)  z kapitálového majetku

– zejména úroky

– d)  z pronájmu

– pokud je prováděn pravidelně

– e)  ostatní příjmy

– příležitostné příjmy z prodeje bytu, výhry v loterii

– zaměstnancům daň sráží zaměstnavatel měsíčně ze mzdy a sám je odvádí FÚ, jde o zálohy na daň

– pokud jsme neměli v průběhu jednoho roku více než 1 zaměstanvatele, bývá vhodné požádat o rořní zúčtování daně – to je potřebné i pro uznání slev na dani za penzijní připojištění, životní pojištění či za úroky z hypotéčního úvěru ze stavebního spoření

– v případě osob samostatně výdělečně činných se podává daňové přiznání a ve stejném termínu se daň odvádí

– v průběhu roku se také platí zálohy

– Právnické osoby

– vychází ze zisku = výnosy – náklady

– u této daně se nerozlišují druhy příjmů, takže odečteme veškeré náklady od veškerých výnosů

– po skončení roku se opět podává daňové přiznání

 

2)Daň z nemovitostí, dědická daň, darovací daň

Daň z nemovitosti

– jediná daň, kde se nemusí podávat daňové přiznání

– daň platí vlastník pozemku nebo stavby = poplatník

– výše daně se liší podle druhu pozemku, stavby apod., i podle místa kde nemovitost leží

– ve městech bývá daň vyšší

– správcem daně je FÚ, ten každoročně ověří podklady pro výpočet se daň předepíše

– poplatník obdrží daňový výměr, který jen uhradí

– zdaňovací období = kalendářní rok (uhradit do konce května FÚ)

 

Dědická a darovací daň

předmětem dědické daně je zděděný majetek – movitý i nemovitý

– od daně je osvobozen zděděný majetek, kde je dědicem příbuzný v přímé řadě

– poplatníkem je dědic

předmětem darovací daně je dar

– poplatníkem je příjemce daru

– pokud však věnujeme do ciziny, poplatníkem je dárce

– sazba daně darovací a dědická závisí na výši převáděného majetku, osvobozeni od daně: 1.skupina = příbuzní v přímé řadě (děti, syn, dcera)

2.skupina = příbuzní v nepřímé řadě (teta, strýc, bratranec, sestřenice)

3.skupina = ostatní – podle výše převáděného majetku

 

3)Daň z převodu nemovitostí

platí prodávající (3%)

předmětem daně z nemovitosti je prodej nemovitosti

poplatníkem je prodejce nemovitosti 3%

v případě prodeje – jednorázová daň, při prodeji musí být nový vlastník zaregistrován na katastru nemovitosti a podat daňové přiznání na úřad, který mu vyměří daň

poplatník je povinnen do 30 – ti dnů zaplatit daň

 

4)Daň silniční

předmětem jsou vozidla, která jsou využívána k podnikání, samostatně výdělečné činnosti (služební vozidla)

popltaníkem je v případě služebních vozů nebo soukromých vozů využívaných k podnikání držitel vozu zapsaných v technickém průkazu, v případě soukromých vozů zaměstnanců, které zaměstnanec použije k pracovní cestě, je to zaměstnavatel

základem daně u nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, kolových traktorů a autobusů je největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav

sazba daně je určena v korunách v roční výši, z této sazby jsou možné slevy, poskytující se autům, která plní nějaké emisní limity nebo pracující v zemědělství

zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, v jehož průběhu se platí 4 zálohy na daň

daňové přiznání se podává do 31. ledna dalšího roku

 

Nepřímé daně

– jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb

– jejich výše nezáleží na příjmech konkrétní osoby, ale na tom kolik výrobků a služeb si pořídí

– daň za nás vybírá prodávající a také ji za nás odvádí

 

1)DPH

– je nepřímou universální daní, tvoří část ceny výrobků a služeb

– je vybírána postupně při každém prodeji (když lesník prodá dřevo na pilu, když pila prodává desky do výrobny nábytkum když výroba prodává hotový nábytek do obchodu, když obchod prodává nábytek konečnému zákazníkovi)

– v zásadě platí, že se zboží a služby zdaňují základní sazbou 20%

př. Cena trička bez DPH 100 Kč a DPH 20 Kč

celková cena je 120 Kč

– některé druhy služeb a zboží mají sníženou tzv. Sazbu(10%)

uplatňuje se na zboží a služby, které jsou uvedeny v příloze zákona (napr. Potraviny, živá zvířata, voda, dětské pleny, knihy)

služby – (úprava a rozvod vody, hromadná pravidelná doprava cestujících, kulturní činnosti – výstavy, koncerty ap.)

– v některých případech jsou výrobky a služby osvobozeny od daně:

a)finanční činnosti, vzdělávání, zdravotnictví, většina poštovních služeb, rozhlasové a TV vysílání, loterie ap.

b)vývoz zboží a služeb nebo dodávka zboží do členského státu EU

 

Předmětem daně je:

a)prodej zboží z nemovitosti osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku

b)poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku

c)pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu plátcem DPH (import z EU) a pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU soukromou osobou – občanem

d)doboz z nečlenských států EU s místem plnění v tuzemsku

– předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu včetně nepenižitého plnění

 

Uplatňování DPH v tuzemsku (bez pohybu zboží a služeb do a z ČR)

– poplatníkem daně je kupující, plátcem daně je prodávající

– DPH lze platit dobrovolně

 

Zdaňovací období

– pokud plátce za předcházející rok nedosáhl obratu 2 miliony má zdaňovací období čtvrdletní

– měl – li obrat 2 – 10 milionů pak si může zvolit období:

– měsíční

– čtvrdletní

– pokud přesáhne obratem 10 milionů má zdaňovací období měsíční

– obratem rozumíme výnosy za prodej zboží a služeb ap.

– Plátce daně nemusí být každý prodávající v ČR, zákon definuje osoby povinné k dani a to pokud její obrat za nejbližších 12 bezprostředně přecházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč

– má – li prodávající obrat za předchozí rok větší než 1 000 000 Kč musí do 15 dnů od skončení měsíce, kdy překročil tento limit zaregistrovat se na FÚ. Každá firma zaregistrována v ČR k placení daní dostává přidělené DIČ u FO má tvar CZ a rodné číslo podnikatele a u PO má tvar CZ IČO PO (identifikační číslo podnikatele)

– podnik odvádí daň z přidané hodnoty o kterou zvýšil svou prací hodnotu určitého výrobku popř. Služby

– DPH se vypočítává z ceny zboží popř. Služeb. Každý podnik odvede jen tu část daně, která odpovídá přidané hodnotě

 

Princip DPH

– DPH vybírají finanční úřady v Tuzemsku a při obchodech v EU, Celnice – při dobozu zboží nečlenských zemí EU

– DPH se sice vypočítává z ceny zboží, popř. Služeb, ale celou tuto daň podnik (teda plátce) neodvádí. Daň se odvádí jen z částky představující hodnotu, kterou podnik přidal svou činností.

– Podnik který nakupuje výrobky či služby platí v ceně daň na vstupu

– při prodeji svých výrobků či služeb k ceně DPH připočítává daň na výstupu.

Rozdíl těchto dvou daní představuje částku, kterou podnik odvádí správci daně jako daňovou povinnost

 

Daňová povinnost = daň na výstupu – daň na vsupu

– podnik tedy odvede jen tu částku o kterou daň na výstupu přesahuje daň na vstupu

– odborně říkáme, že plátce má při nákupu nárok na odpočet daně, tedy na odečtení daně, kterou uhradil při nákupu výrobků a služeb od jiných podnikatelů

př. Truhlář koupí od pily prkna, pila požaduje 10 000 Kč a k této ceně připočte DPH 2000 Kč. (nutno poznamenat, základní sazba 20%)

– truhlář zaplatí pile 12 000 Kč, pila odvede FÚ 2000 Kč, z prken vyrobí truhlář stoly, za které požaduje 30 000 Kč, k ceně si připočítá DPH 6000 Kč, fakturuje tedy 36000 Kč

– truhlář má nárok na odpočet daně, nebude FÚ odvádět celých 6000 Kč, ale pouze 4000 Kč

– daň na vstupu = 2000,-

– daň na výstupu = 6000,-

– daňová povinnost = 6000,- – 2000,-

– daňová povinnost = 4000,-

 

Dovoz, vývoz

Dodávky v rámci EU

– daň by se měla vybírat v tom státě, kde se zboží spotřebuje

platí:

a)prodávající účtuje kupujícímu cenu bez DPH (dodání zboží do jiného členského státu je od daně osvobozeno)

b)kupující k ceně zboží připočítává daň jak na vstupu tak na výstupu. Výsledkem je , že pokud má příjemce nárok na odpočet daně neplatí v období, kdy se dodávky realizovala žádnou DPH. Teprve až zboží po určité době prodává připočte k ceně daň na výstupu a to v místní sazbě a teprve tehdy mu vznikne povinnost daň odvést

př. Čech prodává v červnu do Německa sklo za 10000euro. Němec uplatní daň na výstupu podle německé sazby např. 16 % což dá 1600 euro. Zároveň uplatní daň na vstupu a neplatí tedy žádnou daň. Daň na výstupu 2400 euro. Kolik odvede německému správci daně. (2400 euro)

– pokud firma v ČR pořizuje zboží nebo službu z jiné země EU (od plátce DPH) nakoupí ho bez DPH a je povinna v ČR přiznat DPH dle českého zákona o DPH

 

Uplatňování DPH při obchodu s nečlenskými státy EU

Vývoz – při vývozu zboží mimo EU podnikatelé DPH v ČR neplatí

Dovoz – při dovozu vybárají DPH celnice, základ DPH se vypočítá následovně

Základ DPH = celní hodnota zboží + clo + spotřební daň

– při dovozu je tedy DPH počítáno i ze cla a popř. spotřební daně

 

Počítání daně

1.Známe základ daně

2.Známe celkovou cenu

– předpokladem je znát sazbu daně

př. 1kg cukru (10%) stojí 23 Kč bez DPH

23. 0,10 = 2,30 = 2,-

cena celkem je tedy 25 Kč

 

př. tričko 100,- včetně DPH

100.20/120 = 16,67

cena trička bez DPH = 83,33 = 83,-

cena bez DPH = základ daně

 

2)Spotřební daň

– platí se z vybraných výrobků

– selektivní nepřímá daň

– předmětem jsou zejména výrobky z ropy, líh, tabákové výrobky, víno, lihoviny

– jde o výrobky jejichž spotřebu má společnost zájem omezovat (zdravotní důvody)

– představují významný příjem státu

– plátci jsou v zásadě výrobci a prodejci těchto produktů

– poplatníci jsou všichni, kteří tyto výrobky kupují

– daň se připočítává k ceně, kterou tak zvyšuje

– základem daně je množství v naturálních jednotkách

– u tabákových výrobků se základ daně stanoví částečně z ceny pro konečného spotřebitele z části z množství v kusech

– zdaňovací období je u spotřební daně 1 měsíc

– spotřební daň se započítvává do základu daně úro výpočet DPH

př. Spotřební daň na jeden litr čistého alkoholu je 285,-. Vypočítejte spotřební daň půllitrové láhve je 40 %, spotřební daň je 57 kč

– firma by takovou lahev vyrobila za 10 ,- , zisk by měla 2 ,- , spotřební daň je 57,- celkem 69,-

20% DPH = 13,80 = 14 kč

– celková cena je 83,-

– firma má malý zisk, stát si vezme většinu

 

3)Správa daní

– daňový řád upravuje záležitosti správy daní, upravuje zákon Daňový řád

– u PO

– placení daní se provádí na základě Daňového přiznání

– podává se za zdaňovací období

může být:

● roční

● čtvrtletní

● měsíční

– pro každou z daní jsou stanoveny termíny pro předložení daňového přiznání a pro zaplacení daně

př. Přiznání k dani z příjmů, které se podává do 31.3. následujícího roku

– přiznání k DPH se podává do 25. následujícího měsíce, popřípadě do 25. dne po skončení čtvrtletí

– daňové přiznání se podává buď na papírovém formuláři a elektronicky

– www.ceskadanovasprava.cz

– lze využít i elektronický podpis

– do stejného dne, do kterého se daňové přiznání podává se musí odvést daň

– na většinu daní se musejí během roku opět v přesně stanovených termínech platit zálohy

– při podání daňového přiznání se pak zjistí celková výše daní (daňová povinnost)

– může nastat přeplatek – pak lze požádat o vrácení nebo přenechat do dalšího roku

nedoplatek – daň musíme doplatit + zaplatit penále z doměřované částky a úrok z prodlení – ten se počítá za dobu, která uplynula mezi okamžikem chybně vypočítané daně a okamžikem daňové kontroly

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!