Daňová soustava – ekonomie

 

   Otázka: Daňová soustava

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Dudis

 

 

Základní pojmy

–          Daň = je nevratná finanční částka, kterou stát vymáhá periodicky od svých subjektů a neposkytuje za ni žádné proti plnění

–          Poplatník = je osoba, které daň snižuje prostředky, jež má k dispozici, leží na ní daňové břemeno

–          Plátce = je osoba, která daň skutečně platí

–          Správce daně = je příslušný finanční úřad

–          Základ daně = je to částka příjmů, která přesahuje výdaje nutné na jeho dosažení, zajištění a udržení

 

Daňová soustava

–          tvoří provázaný systém, který má tyto důvody:

 • fiskální důvod = hlavně zajistit dostatečná přísun do fiskálu
 • zdravotní důvod = stát záměrně zatěžuje některé výrobky vyšší daní, pokud tyto škodí zdraví
 • ekologický důvod = v zájmu ochrany životního prostředí jsou některé výrobky výrazně zdaněny (př. hnědé uhlí)

–          přesto však musí Daňová soustava respektovat některé daňové principy:

 • Daňové neutrality – daň nesmí ovlivňovat podnikatelské rozhodnutí
 • Daňové universality – daň má platit universálně s minimem výjimek po delší dobu
 • Daňové výnosnosti – musí zajistit dostatečná přísun do fiskálu
 • Daňové únosnosti – daňové břemeno musí být „snesitelné“
 • Daňové spravovatelnosti – správa a výběr daní byly co nejjednodušší a daly se snadno počítat a vymáhat

 

Daně Přímé

Paušální daň

–          Paušální daň je jednou z možností, jak optimalizovat svoje daňové povinnosti.

–          O paušální daň lze požádat na FU do  31. Března běžného roku  a při stanovení její výše se obvykle postupuje tak, jako by žádný minimální daňový základ neexistoval. Minimální částka paušální daně ovšem po slevách na dani z příjmů činí 600 kč. Poplatník, který předpokládá, že mu v průběhu zdaňovacího období vznikne nárok na daňový bonus, nemůže tento bonus uplatnit při stanovení daně paušální částkou. Daň pak stanoví běžným způsobem a v daňovém přiznání uplatní celé daňové zvýhodnění, na které má podle §35c zákona nárok.

–          Kdo může žádat o stanovení Paušální daně:

 • poplatník, jehož roční příjmy v posledních 3 letech nepřesáhly 5 mil. kč
 • plátce i neplátce DPH
 • podnikatel bez zaměstnanců apod.

 

Daň z nemovitosti

–          tato daň se dělí na:

 • daň z pozemků
 • daň ze staveb

 

Daň z pozemků

–          pozemek se rozumí ohraničená část zemského povrchu, která je vymezena příslušnými právními normami

–          poplatníkem daně je osoba, která je zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník

–          jsou pozemky, které nespadají pod tuto daň (chovné rybníky, lesy, pozemky určené pro ochranu státu, …)

–          další skupina pozemku je od daně osvobozena to jsou např. hřbitovy, pozemky určené pro veřejnou dopravu městské parky, veřejná sportoviště apod.

–          základem daně je výměra a cena pozemku stanovena podle platných předpisů (pozemková mapa)

 

Daň ze staveb

–          stavbou se rozumí nemovitost, která je spjata základem se zemí

–          předmětem daně jsou stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí a dále také stavby, které byli postavena před tímto zákonným rozhodnutím

–          týká se rovněž bytů včetně podílů na společných částech nemovitostí

–          je-li však v budově, kde je více bytů více než 3 byty v soukromém vlastnictví, musí tito vlastníci založit bytové družstvo, které odvádí jednotně daň z nemovitosti

–          poplatníky daně jsou osoby zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci

–          osvobozené jsou stavby, které jsou ve vlastnictví státu (obecní úřad apod.), stavby ve vlastnictví církví, stavby sloužící školám, galeriím, muzeím, knihovnám, sloužící obecně prospěšnému zájmu ( rybářská klubovna apod.)

–          poplatníci jsou povinni vyplnit daňové přiznání do konce měsíce ledna a daň zaplatit do konce měsíce května, nenastane-li žádná změna, která by měla vliv na výpočet daně již se nemusí opět vyplňovat daňové přiznání, ale daň se musí platit každoročně

–          sazba daně činí: zastavěna plocha x cena + koeficient zahrnující další nadzemní podlaží x koeficient stanovený dle velikosti obce

 

Daň silniční

–          předmětem daně jsou motorová silniční vozidla včetně přípojných vozidel, která jsou registrována na území ČR a jsou využívána k podnikatelské činnosti

–          poplatníkem daně je držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu

–          nevztahuje se na vozidlo provozující zemědělskou činnost, lesnickou činnost, elektrické motorová vozidla, 1 a 3 stopová vozidla motorová vozidla

–          osvobozena jsou vozidla provozující městskou a příměstskou osobní dopravu, vozidla s právem přednosti jízdy, vojska ministerstva obrany, poštovní vozidla

–          sazba se počítá u osobních vozidel podle objemu válce a u nákladních motorových vozidel podle tlaku na nápravu

–          daň se platí jednorázově nebo ve čtyřech splátkách

 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti

–          jedná se o daň, která je upravena zákonem a je rozdělena na tři samostatné části:

 • dědická daň
 • darovací daň
 • daň z převodu nemovitosti

 

Dědická daň

–          u nás se může dělit:

 • ze závěti
 • ze zákona

–          dědictví se vypořádá vždy na základě příslušného pravomocného rozhodnutí soudce

–          předmětem daně je majetek nemovitá i movitý v hodnotě, kterou má ke dni smrti zůstavitele

–          hodnota dědictví se snižuje o dluhy zůstavitele, náklady na pohřeb a odměny pro notáře či jiných úkonů spojených s dědictvím

–          dnes jsou od placení této daně osvobozeni dědicové v první linií

 

Darovací daň

–          zde se musí rozlišovat, jedná-li se o darování Z, anebo DO tuzemska či ciziny

–          při darování v rámci ČR je plátcem daně nabyvatel

–          při darování do ciziny je plátcem daně dárce

 

Daň z převodu nemovitosti

–          jedná se o jednorázová úplatný převod vlastnictví z nemovitosti z jedné osoby na druhou

–          výše daně činí 3% z hodnoty měňovaného pozemku

–          jedná-li se o vzájemná převod dvou nemovitostí, posuzuje se to jako převod jeden, s tím že poplatek se počítá z té větší výměry

–          poplatníkem je převodce a kupující je ručitelem

 

Nepřímé daně

DPH

–          jedná se o zvláštní formu spotřební daně

–          daňovými subjekty u nás jsou:

 • osoby povinné k dani
  • jsou to FO či PO jejichž obrat za nejvýše 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhl částku 1 milion kč
  • plátcem se stávají do nejpozději 25 dne následujícího měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu
 • osoby osvobozené od daně
  • jejich obrat nepřesáhl 1 milion kč
 • osoby identifikované k dani
  • tyto nemají postavení plátců, pro daňové účely jim bude přiděleno DIČ
 • osoby dobrovolně účastné

–          zdaňovací období

 • kalendářní měsíc
  • u plátců jejichž obrat za nejvýše 12 předchozích kalendářních měsíců přesáhl 10 milionů kč
 • kalendářní čtvrtletí
  • pro všechny ostatní

–          předmět daně

 • dodání zboží
 • poskytnutí služby v tuzemsku
 • pořízení zboží ze zemí EU
 • poskytnutí služby z EU
 • pořízení zboží ze třetí země (mimo EU)

–          daň na vstupu a výstupu

 • daň na vstupu
  • je částka, kterou podnikatel zaplatí v ceně nákupu za přijaté zdanitelné plnění
 • daň na výstupu
  • je částka, kterou podnikatel musí přirazit ke své produkci, kterou dále prodává
 • daňová povinnost pak činí:
  • daň na vstupu – daň na výstupu

–          sazby daně

 • sazba základní
  • je 20% na většinu výrobků mimo ty, které jsou v příloze 1 (základní suroviny 10%)
 • sazba snížená
  • je 10% na většinu služeb

–          intakomunitární DPH

 • zdanitelným plněním se rozumí:
 1. dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služby v místě plnění v tuzemsku
 2. pořízení zboží z jiného členského státu EU
 3. dovoz zboží ze třetích zemí
 • jsou některá plnění, která jsou od daně osvobozena, avšak i mezi nimi je rozdíl, protože z některých můžeme nárokovat vrácení daně na vstupu, proto tato plnění dělíme na:

I. osvobozená od daně bez nároků na odpočet:

 1. poštovní služby
 2. provozování rozhlasového a televizního vysílání mimo komerční reklamy
 3. finanční činnosti
 4. pojišťovací činnost
 5. převod a nájem pozemků, bytů a nebytových prostor
 6. výchova a vzdělání
 7. zdravotnické služby a zboží
 8. sociální pomoc
 9. provozování loterií

 

II. osvobozená od daně s nárokem na odpočet:

 1. dodání zboží do jiného členského státu
 2. pořízení zboží z jiného členského státu
 3. vývoz zboží do třetí země
 4. poskytnutí služby do třetí země
 5. osvobozená plnění ve zvláštních případech (diplomatické mise, dodávka paliva,…)
 6. přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží
 7. přeprava osob
 8. dovoz zboží při zvláštních případech (dovoz zlata do ČNB)

–          intrakomunitární dodávky

 • jsou dodávky mezi členskými zeměmi EU

 

I.        dodání

1.    náš plátce dodává, plátci do jiné země

 • plátce si musí ověřit registraci obchodního partnera druhé strany
 • vystaví fakturu bez DPH
 • uvede vše do daňového přiznání

2.    plátci si musí ověřit jaké je limit dovozu zboží

 • vystaví fakturu s DPH
 • odvede daň v ČR
 • jedná-li se o dovoz nad limit vystaví fakturu s DPH a daň zaplatí v cizí zemi

 

II.           pořízení zboží

1.     náš plátce DPH pořizuje od plátce DPH

 • obdrží fakturu v eurech (bez DPH)
 • přepočítá podle platného kurzu a připočítá DPH
 • DPH pak v přiznání uvede na straně vstupu i výstupu

2.     náš plátce DPH pořizuje od neplátce DPH

 • obdrží fakturu v eurech (bez DPH)
 • přepočítá podle platného kurzu a zaplatí

 

Spotřební daň

–          stát záměrně zatěžuje některé skupinu zboží z důvodů zdravotního (ochrana zdraví), ekologického

–          jedná se o dobře prodejné zboží a to:

 • uhlovodíková paliva a maziva
 • pivo
 • lihoviny
 • víno
 • tabák a tabákové várobky

–          i když se jedná o dobře prodejné zboží, stát je záměrně zatěžuje, aby snížil jejich spotřebu, správcem této daně jsou příslušné celní úřady a zboží je zdaňováno pouze jednou při vstupu na trh

–          jsou určité skupiny, které jsou od daně osvobozeny či se jich netýkají (např. líh pro lékařské účely, tabák na vykuřování skleníku apod.)

 

Ekologické daně

–          od roku 2008 je u nás v rámci harmonizace daňové soustavy s daněmi EU zavedena Ekologická daň, která v sobě zahrnuje tři typy daní a to:

 • daň z plynu
 • daň z pevných paliv
 • daň z elektřiny

 

Daň z plynu

–          mají povinnost platit dodavatele a provozovatele distribučních a přepravních soustav

 

Daň z pevných paliv

–          předmětem jsou černé, hnědé uhlí, koks a polokoks

–          osvobozena jsou pouze paliva určena k výrobě elektřiny

 

Daň z elektřiny

–          platí všichni dodavatelé

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy