Daňová soustava – otázka z účetnictví (4)

 

Otázka: Daňová soustava

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Kája

 

 

Podstata a význam daní

 • daň je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba FO nebo PO do státního rozpočtu, do rozpočtů územních správních celků
 • daně stát vybírá proto, aby získal peníze na zajištění fungování státu, na financování veškeré výrobní sféry
 • daně jsou nejdůležitějším příjmem do státního rozpočtu
 • daň = příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona odčerpává část důchodu subjektu

 

Základní daňové pojmy:

 • poplatník– fyzická nebo právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena
 • plátce – je fyzická nebo právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvádět státu (má povinnost vypočítat a odvést daň)
 • základ daně – je to částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň
 • sazba daně – je procentem vyjádřený poměr daně / základ daně
 • správce daně – je příslušný finanční úřad kam plátci daně odvádí
 • zdaňovací období – je časové rozmezí, za které se bude daň platit, může to být rok, měsíc…
 • předmět daně – udává, z čeho se daň vybírá

 

Daňová soustava

 • je založena na těchto principech:
 • spravedlnost zdanění
 • všeobecnost zdanění
 • účinnost zdanění
 • harmonizace

 

Struktura daňové soustavy

Přímé daně

 • důchodové
 • daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • majetkové
 • daň z nemovitosti
 • daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
 • daň silniční

 

Nepřímé daně

 • univerzální
 • daň z přidané hodnoty
 • selektivní
 • daň spotřební

 

Přímé daně

Daň z příjmu

a) fyzických osob

 • pokud jsme na zálohách zaplatili více, finanční úřad nám přeplatek vrátí
 • plátce i poplatník musí do konce března podat daňové přiznání, ve kterém může ještě uplatnit slevy na daních a konečnou daň zaplatí finančnímu úřadu
 • takto získáme základ daně, ze které se vypočítává daň ve výši 15%
 • celkovou výši daně zjistíme tak, že sečteme všechny druhy příjmů, kterých poplatník dosáhl za kalendářní rok a odečteme od nich prokazatelně vynaložené výdaje na její dosažení a udržení
 • výpočty daní provádí plátce (ze mzdy zaměstnavatel)
 • zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, ale daň platíme zálohově každý měsíc
 • ostatních příjmů, u kterých dochází ke zvýšení majetku
 • pronájmu
 • kapitálového majetku
 • podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti
 • předmětem daně jsou peněžní a nepeněžní příjmy plynoucí z:
 • poplatníkem této daně je fyzická osoba s bydlištěm na území ČR nebo osoba, která se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dnů v roce)

 

b) daň z příjmu právnických osob

 • poplatníkem jsou právnické osoby se sídlem v ČR a daň platí z příjmů, kterých dosáhly na území ČR i na příjmy plynoucí ze zahraničí
 • u poplatníků, kteří nemají své sídlo na území ČR se daňová povinnost vztahuje na příjmy dosažené na území ČR
 • předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem
 • veškeré druhy příjmů jsou od daně osvobozeny např. členské příspěvky, příjmy z loterií
 • základem daně je částka, o které příjmy zdaňovací období přesahují náklady vynaložené na jejich dosažení
 • zjištěný výsledek hospodaření (zisk) upravíme o připočitatelné a odpočitatelné položky a zaokrouhlí se na celé tisícikoruny dolů
 • zdaňovací období je 1 rok
 • daň se platí zálohově podle příjmů
 • poplatník je povinen podat daňové přiznání, i když vykáže v příslušném roce daňovou ztrátu nebo nulovou povinnost
 • podnikatel musí vypočítat a odvádět finančnímu úřadu daň z příjmů ze závislé činnosti svých zaměstnanců

 

Daň z nemovitosti:

 • nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí

 

a) daň z pozemků

 • předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí
 • poplatník je vlastník pozemku
 • základ daně se u zemědělské půdy stanovuje z ceny pozemku za 1m2 podle jejich bonity (úrodnosti)
 • osvobození: pozemky ve vlastnictví státu (školy, galerie)

 

b) daň ze staveb

 • předmětem daně jsou dokončené stavby na území ČR
 • stavby, které slouží k bydlení, rekreaci a podnikatelské činnosti
 • poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která stavbu vlastní
 • zdaňovací období je 1 kalendářní rok, daňové přiznání je nutno podat do konce ledna a daň uhradit do konce května

 

Daň z převodu nemovitosti

 • majitel nemovitosti ji může prodat za kupní nebo prodejní cenu a má povinnost ze získaných peněz uhradit daň
 • platí z té částky, která je vyšší

 

Daň dědická a darovací

 • jsou to jednorázové daně a pro účely daňového řízení rozhoduje příbuzenský poměr
 • rozlišujeme:

I. skupina – děti, manžel (ka)

II. skupina – rodiče, osoby žijící ve společné domácnosti alespoň 1 rok (druh, družka)

III. skupina – sourozenci, neteř, synovec

IV. skupina – bratranci, sestřenice, prarodiče

 

Daň silniční

 • postihuje provoz vymezených vozidel v silniční síti, je to účelová daň, získané prostředky se výhradně používají na údržby, opravy, výstavby silnic a dálnic
 • předmětem je držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu
 • základ daně vychází u nákladních vozidel z jejich hmotnosti a počtu náprav a u osobních vozidel z objemu válců

 

Nepřímé daně

 • jsou součástí ceny zboží a služeb a zaplatí je ten, kdo si zboží nebo službu koupí

 

Daň spotřební

 • placena jednorázově při prvním prodeji od výrobce nebo při dovozu ze zahraničí spolu s clem a DPH na celnici
 • předmět daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené: tabákové výrobky, lihoviny, víno, pivo, paliva
 • ze zdravotních a ekologických důvodů má společnost zájem omezovat spotřebu těchto výrobků
 • stát tak získává finanční prostředky i přes toto zdražení je budou lidé dále kupovat
 • plátci daně jsou výrobci nebo dovozci a poplatníci lidé
 • sazby daně jsou stanoveny pro každý druh výrobku v závislosti na měrných jednotkách (ks nebo kg tabáku…)
 • zdaňovací období je 1 měsíc
 • plátce v průběhu zdaňovacího období eviduje svou daňovou povinnost a musí vystavit daňové doklady

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

 • největší příjem do státního rozpočtu
 • upravena zákonem o DPH
 • přidaná hodnota je rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků a služeb, náklady na materiál a polotovary použité při výrobě
 • přidaná hodnota se skládá z: mezd, úroků, zisku přidaných z produktu danou firmou nebo odvětvím
 • předností této daně:
  • všeobecnost zdanění– vztahuje se na všechny, co podnikají a podléhají povinné registraci nebo se zaregistrují dobrovolně bez ohledu na předmět podnikání
  • zdanění spotřeby– spotřebováváš méně, tak méně zaplatíš do státního rozpočtu
 • z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou sám k výrobku přidal
 • daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby so spotřeby, omezuje možnosti daňových úniků
 • sbližujeme se s daňovými systémy EU
 • nevýhodou této daně je značná administrativní náročnost na straně podnikatelů a finančních úřadů, kteří je kontrolují
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!