Daňová soustava – otázka z účetnictví

 

Otázka: Daňová soustava

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Xenča

 

Daňová soustava:

 • struktura daňové soustavy vznikla v r. 1993
 • daňová soustava je vytvářena jako provázaný systém s cílem zabezpečit příjmy STÁTNÍHO ROZPOČTU, popř. VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, a to formou vybíraní daní, které slouží k zajištění VEŘEJNÉHO SEKTORU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a STÁTNÍ SPRÁVY

 

DAŇ:

 • daň slouží k zabezpečení funkce společnosti
 • je povinná, nenávratná, zákonem stanovená platba, kterou vybírá stát od FO nebo PO, je neúčelová a neekvivalentní, plyne do STÁTNÍHO ROZPOČTU nebo do ROZPOČTU MĚST A OBCÍ
 • základ daně je částka příjmů, která přesahuje výdaje nutné dosažení, zajištění a udržení, čímž daňová soustava u nás tvoří provázaný systém, který má tyto důvody:
 1. FISKÁLNÍ – zajistit dostatečný příjem financí do fiskálu
 2. ZDRAVOTNICKÝ – stát záměrně zatěžuje některé výrobky vyšší daní, pokud škodí zdraví
 3. EKOLOGICKÝ – v zájmu ochrany životního prostředí jsou některé výrobky výrazně zdaněny

 

 • přesto však musí daňová soustava RESPEKTOVAT některé daňové principy:
 1. PRINCIP DAŇOVÉ NEUTRALITY – daně nesmí ovlivňovat podnikatelské činnosti
 2. PRINCIP DAŇOVÉ UNIVERZALITY – daň má platit universálně s minimem výjimek na menší dobu
 3. PRINCIP DAŇOVÉ VÝNOSNOSTI – musí zajistit dostatečný přísun peněz do fiskálu
 4. PRINCIP DAŇOVÉ ÚNOSNOSTI – daňové břemeno musí mít princip SPRAVEDLNOSTI, aby bylo co nejjednodušší a daly se počítat a vymáhat

 

 • daně jsou:
 1. DAŇOVÍ REZIDENTI – jsou osoby, které mají na území ČR TP a nebo se zde obvykle zdržují (min. 183 dní).

Tito platí daně z příjmů získaných jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 1. DAŇOVÍ NEREZIDENTI – což jsou osoby, které zde nemají trvalý pobyt a tito platí z příjmů, které získali v tuzemsku
SELEKTIVNÍ DANĚ:

1.     daň spotřební (alkohol, cigarety a tabákové výrobky)

2.     daně ekologické

UNIVERSÁLNÍ DAŇ:

1.     DPH

DANĚ MAJETKOVÉ:

1.     daň z nemovitostí, dědická a darovací

2.     daň z převodu nemovitostí

3.     daň silniční

DANĚ DŮCHODOVÉ:

1.     daň z příjmů FO

2.     daň z příjmů PO

 

Daně přímé – které se srážejí přímo z našich příjmů nebo z majetku

Daně nepřímé – které jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb

 

Registrace k daním:

SPRÁVCE DANĚ:

 • finanční úřad – u FO – podle místa trvalého bydliště

– u PO – podle sídla firmy

 • celní úřad – při dovozu mimo EU (DPH a spotřební daň)
  POPLATNÍK DANĚ – FO nebo PO, která je podle právního předpisu povinna daně platit a u níž tato daň snižuje DISPONABILNÍ DŮCHOD
 • např. u daně z příjmu FO – zaměstnanec

PO – podnik

 

PLÁTCE DANĚ – FO nebo PO, která není dani sama zatížená, ale ze zákona má povinnost daň vybrat a odvést ji do státního rozpočtu

 • např. u daně z příjmu FO – zaměstnavatel

PO – podnik

 

Všichni plátci se musí u FINANČNÍHO ÚŘADU registrovat:

 • při zahájení podnikání do 30 dnů od získání oprávnění podnikat (např. od vydání živnostenského listu, nebo zapsání do obchodního rejstříku)
 • do 15 dnů od vzniku povinnosti platit daně (u DPH)

 

 • správce daně přidělí plátci DIČ – u PO = CZ + IČO

-u FO = CZ + rodné číslo     a vystaví OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

 

PLACENÍ DANÍ – které se provádí na základě podání DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ, které je buď:

 • ŘÁDNÉ – podává se v řádném termínu
 • OPRAVNÉ – když v termínu zjistíme chybu v řádném daňovém přiznání
 • DODATEČNÉ – podává se po termínu
 • daňové přiznání je možné podat v elektronické podobě s elektronickým podpisem
 • termíny a) pro podání daňového přiznání
 1. b) pro zaplacení daně Þ u některých daní je nutné platit ZÁLOHY NA DAŇ (např. u daně z příjmu FO, silniční daně)
 • při podání daňového přiznání finanční úřad zjišťuje SKUTEČNOU DAŇOVOU POVINNOST, kdy vzniká:
 1. NEDOPLATEK DANĚ Þ ve stanoveném termínu se musí vyměřená daň doplatit
 2. PŘEPLATEK (NADMĚRNÝ ODPOČET) Þ finanční úřad přeplatek vrátí na základě žádosti

 

DPH – daň z přidané hodnoty:

 • hodnota, která je přidána k původní hodnotě zboží
 • je nepřímou daní prostřednictvím dodávek zboží, služeb, stavebních objektů, při převodu či využívání práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví

 

DAŇOVÁ POVINNOST Ø částka, kterou podnik odvádí

DPH VÝSTUP – DPH VSTUP = daňová povinnost (+)

= nadměrný odpočet (-)

DPH vstup – FaP, VPD

DPH výstup – FaV, PPD

PŘEDMĚT DANĚ Ø předmětem daně je tzv. ZDANITELNÉ PLNĚNÍ = dodání zboží, poskytnutí služeb a převod nemovitostí (zejména koupě a prodej u RK)

Ø u některých výrobků a služeb se DPH NEVYBÍRÁ Þ od DPH jsou osvobozeny:

a)        poštovní služby, finanční činnosti, vzdělávání, zdravotnictví

b)       vývoz zboží a služeb

PLÁTCE DANĚ Ø je FO nebo PO, u které byl obrat za posledních 12 měsíců vyšší než 1 000 000,–Kč

Ø plátcem DPH může být i podnikatel s nižším obratem, pokud se dobrovolně registruje

POPLATNÍK DANĚ Ø jsou všichni, kteří nakupují zboží nebo služby od plátců DPH
ZÁKLAD DPH Ø základem DPH je cena zboží nebo služby

Ø při dovozu je základem DPH součet celní hodnoty a cla

CELNÍ HODNOTA Þ je celková hodnota zboží, vč. pořizovacích nákladů (zejména na dopravu)

SAZBY DPH Ø rozlišujeme:

a)        základní sazbu – 21%

b)       sníženou sazbu – 15%

TERMÍNY PRO PODÁNÍ DPH Ø zdaňovacím obdobím je u DPH:

a)        ČTVRTLETÍ – pokud roční obrat plátce nepřesahuje 10 000 000,–Kč

b)       MĚSÍC – pokud roční obrat plátce přesahuje částku 10 000 000,–Kč

Ø termíny podání daňového přiznání a platby DPH je stanovena na 25. den po skončení zdaňovacího období

DEN USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ Ø  den, kdy se dodávka zboží nebo služby považuje za provedenou a tehdy vzniká i povinnost vybrat DPH
ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD Ø  může se vystavovat v případě, že se jedná o částku nižší jak 10 000,–Kč vč. DPH a je hrazena v hotovosti
EVIDENCE DPH Ø  každý plátce DPH je povinen vést v rámci záznamní povinnosti soupisy všech dokladů, které se týkají DPH
VÝPOČET DPH a)        pro prodejní cenu vč. DPH

k = 21/121 – PRO ZÁKLADNÍ SAZBU

k = 0,1736

 

k = 15/115 – PRO SNÍŽENOU SAZBU

k = 0,1304

 

b)       pro prodejní cenu bez DPH

k = 21/100 – PRO ZÁKLADNÍ SAZBU

k = 0,21

 

k = 15/100 – PRO SNÍŽENOU SAZBU

k = 0,15

ZAOKROUHLOVÁNÍ DPH Ø do 1,25 na celou 1,–Kč

Ø od 1,26 do 1,75 na 1,50Kč

Ø od 1,76 na 2,–Kč

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FO

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PO

 

SPOTŘEBNÍ DANĚ

 • je součásti daňové soustavy v zemích s tržní ekonomikou

 

PŘEDMĚT DANĚ Ø předmětem daně je výroba a dovoz 5 komodit:

a)        uhlovodíková paliva a maziva (benzín, motorové oleje)

b)       líh a destiláty

c)        pivo

d)       víno

e)       tabák a tabákové výrobky

u každé skupiny zákon uvádí:

1.        kdo je jejich plátcem

2.        co je předmětem a  základem daně

3.        jaké je sazba a případné osvobození

PLÁTCE DANĚ Ø FO nebo PO, která uvedené zboží vyrábí nebo dováží (výrobce, dovozce)
ZÁKLAD DANĚ Ø množství uvedeného zboží vyjádřeného v určitých měrných jednotkách (cena výrobku)
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Ø musí být podáno do 25. dne následujícího měsíce

Ø do té doby musí být také daň uhrazena

SAZBY A VÝPOČET DANĚ Ø daň se vypočítavá VYNÁSOBENÍM ZÁKLADU DANĚ – SAZBOU DANĚ stanovenou pro příslušný vybraný výrobek

 

SILNIČNÍ DAŇ

 • daň je stanovena pevnou sazbou v Kč ročně

 

PŘEDMĚT DANĚ Ø předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrována a provozována v ČR, jsou – li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti
OSVOBOZENÍ OD DANĚ Ø jednostopá a tříkolová vozidla

Ø vozidla provozována ozbrojenými sílami

Ø vozidla civilní obrany

Ø vozidla bezpečnostních sborů

POPLATNÍKEM A PLÁTCEM DANĚ Ø je FO nebo PO, která je zapsána v technickém průkazu vozidla (jako držitel vozidla)
ZÁKLAD DANĚ Ø u OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Þ objem válců motoru v cm3

Ø u NÁKLADNÍCH AUTOMOBIŮ Þ je to celková hmotnost vozidla v tunách a počet náprav

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Ø musí být podáno nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI

 • váže se na ni VLASTNICKÝ nebo UŽIVATELSKÝ vztah k nemovitosti a zahrnuje se do NÁKLADU
 • vybírá se dle polohy nemovitosti a výnos z této daně je příjmem OBCÍ
 • daň z nemovitostí tvoří:
 1. daň z pozemků
 2. daň ze staveb

 

DAŇ Z POZEMKŮ:
Předmětem daně JSOU pozemky na území ČR, které jsou vedené v katastru nemovitostí
Předmětem NEJSOU lesní pozemky
  vodní plochy
  pozemky určené na obranu státu
Osvobozeny od daně jsou pozemky ve vlastnictví státu
  pozemky spravované pozemkovým fondem ČR
Základem daně je výměra v m2 * průměrná cena za m2
DAŇ ZE STAVEB:
Základem daně je zastavěná plocha v m2 a podlahová plocha v m2 u BYTŮ a NEBYTOVÝCH PROSTOR
 
Poplatníkem daně je vlastník nemovitosti
Termíny pro podání daňového přiznání do 31. ledna zdaňovacího období (pokud nedojde ke změně ve VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI, tak se v dalších letech daňové přiznání nepodává
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!