Daňový systém – otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Daňový systém

Předmět: Ekonome a účetnictví

Přidal(a): Helena Božková

 

 

DAŇOVÝ SYSTÉM

 • daň = platba ve prospěch veřejného rozpočtu (státní, obecní, krajský, …)
 • slouží k úhradě společných potřeb občanů
 • je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou, nenávratnou, neekvivalentní, neúčelovou, opakovanou (neekvivalentní znamená, že každý občan platí jinou částku daní a jinou „dostane zpět“ v podobě užití veřejných statků (= princip solidarity)

 

Členění daní

1.přímé daně – poplatník je platí přímo finančnímu úřadu

 • a) důchodové – odvádí se podle výše důchodů (= příjmů), tj. DPPO a DPFO
 • b) majetkové – odvádí se podle druhu a velikosti majetku (darovací z darů, dědická z dědictví atd.)

2. nepřímé – poplatník je neplatí přímo finančnímu úřadu, ale zaplatí je nepřímo v cenách zboží a služeb, které si kupuje (DPH, spotřební daň, ekologické daně)

 

daně univerzální – daně vybírané při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb (=DPH)

daně selektivní – daně vybírané pouze u vybraných druhů zboží (=spotřební daň)

 

Základní daňové pojmy

plátce = ten, kdo má povinnost daň odvádět finančnímu úřadu (ale nemusí to být z jeho peněz)

poplatník = ten, z jehož peněz je daň hrazena (ale nemusí ji odvádět FÚ přímo on)

např.

– u DPFO je poplatníkem zaměstnanec (daň se strhává z jeho mzdy), ale plátcem je zaměstnavatel (on za zaměstnance odvede daň FÚ)

– u daně z nemovitostí je plátcem i poplatníkem majitel nemovitosti (platí ze svých peněz a sám ji odvede FÚ)

 

základ daně = částka, ze které se vypočítá daň

sazba daně = procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

zdaňovací období – období, za které je daň placena (rok, měsíc, …)

splatnost daně = termín, do kterého musí být daň uhrazena

správce daně = státní instituce, která daně vyměřuje, vybírá, spravuje a může je vymáhat, tj. finanční úřad nebo celní úřad (u ekologických daní)

 

Funkce daňové soustavy

 1. fiskální – úkolem daňové soustavy je vytvořit dostatečně velký státní rozpočet, který by zabezpečil plynulé financován státního hospodářství
 2. regulační – reguluje spotřebu (zejména spotřební daně) – přispívá ke zdravější a ekologicky únosné spotřebě
 3. stimulační – daňová soustava má působit tak, aby stimulovala daňové poplatníky k ekonomickému rozhodování
 4. sociální – do daní se promítá sociální hledisko (např. slevy na děti, invalidy apod.)

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Poplatníci: fyzické osoby

Zdaňovací období: 1 rok

 

Předmět daně:

 • §6 – příjmy ze závislé činnosti
 • §7 – příjmy ze samostatné činnosti
 • §8 – příjmy z kapitálového majetku
 • §9 – příjmy z nájmu
 • §10 – ostatní příjmy

 

Osvobození od daně:

 • příjmy z prodeje domu, bytu (bydlel-li tam alespoň 2 roky nebo od nabytí uplynulo 5 let)
 • příjmy z prodeje movitých věcí (kromě CP, motorových vozidel, letadel a lodí)
 • dávky NP, DP, státní podpory apod.
 • stipendia, ceny z veřejné soutěže a další

 

Základ daně:

součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů (§ 6–10), kde dílčím základem jsou vždy příjmy – výdaje vynaložené na jejich dosažení

pozn.: pokud výdaje přesáhnou příjmy uvedené v §7 a 9, je rozdíl ztrátou, kterou lze odečíst od zjištěného daňového základu v následujících zdaňovacích obdobích (nejdéle v 5)

 

Nezdanitelná část ZD:

 • dary poskytnuté obcím, krajům, na vzdělání, výzkum apod. (max. 15 % ZD)
 • úroky zaplacené ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru
 • příspěvek na penzijní připojištění (odečte se výše ročních příspěvků snížená o 12.000, max. lze odečíst 12.000 Kč)
 • zaplacené pojistné na životní pojištění (maximálně 12.000,– Kč a smlouva musí být uzavřena do 60 let věku pojištěného)
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (max. 10.000,–)
 • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci (max. 1,5 % příjmů dle § 6 a zároveň max. 3.000,– Kč)

 

Sazba daně:

15 % ze ZD sníženého o nezdanitelnou část a odčitatelné položky a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů

pozn.: z vypočtené daně se odečtou slevy na dani (na poplatníka, studenta, dítě, atd.)

 

Daňové přiznání:

musí podat každý, jehož roční příjmy přesáhly 15.000,– Kč, a to i pokud vykazuje daňovou ztrátu!!! a to do 31. března následujícího roku, pokud si vezme daňového poradce termín se posouvá na 30. června následujícího roku

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Poplatníci: PO, organizační složky státu a další dle zákona

Zdaňovací období: kalendářní nebo hospodářský rok nebo účetní období

Předmět daně: příjmy/výnosy z veškeré činnosti

 

Osvobození od daně:

 • členské příspěvky zájmovým sdružením, profesním komorám, politickým stranám apod.
 • příjmy z provozu malých vodních elektráren
 • příjmy státních fondů
 • a spousta dalších

 

Základ daně: rozdíl mezi příjmy a výdaji (u účetní jednotky rozdíl mezi výnosy a náklady), který se dle zákona upraví

 

Odčitatelné položky:

 • daňová ztráta z předchozích zdaňovacích období (nejdéle 5 let stará)
 • výdaje vynaložené na výzkum a vývoj (v plné výši)

 

Sazba daně:

 • 19 %

 

Slevy na dani:

 • 18 000,– Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením
 • 60 000,– Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením
 • polovina daně, pokud zaměstnává alespoň 25 zaměstnanců a pokud více než 50 % PEPP jsou osoby se zdravotním postižením

 

Daňové přiznání

musí podat i pokud je ZD nula nebo daňová ztráta a to do 31. března následujícího roku, pokud si vezme daňového poradce termín se posouvá na 30. června následujícího roku

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek

 

a) DAŇ Z POZEMKŮ

Předmět daně: pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí

Poplatník: vlastník pozemku (není-li znám tak uživatel pozemku) nebo nájemce (u pronajatého pozemku)

 

Základ daně:

cena pozemku (která se zjistí jako rozloha pozemku v m2 krát průměrná cena půdy daná vyhláškou)

 

Sazba daně:

 • zahrady, sady – 0,75 %
 • trvalé travní porosty – 0,25 %
 • stavební pozemky – 2 Kč
 • zastavěná plocha – 0,20 Kč
 • u stavebních pozemků 1,– Kč/ m2, u ostatních 0,10 Kč/m2
 • !! sazba daně se násobí koeficientem, který se liší podle počtu obyvatel (např. v obcích nad 50000 obyvatel je koeficient 3,5)

 

b) DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK (bytů)

Předmět daně: zdanitelná stavba = budova, jednotka (předmětem není budova, ve které jsou jednotky)

Poplatník: vlastník stavby nebo jednotky (u pronajaté jednotky nájemce)

 

Základ daně:

 • u stavby zastavěná plocha (= výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2)
 • u bytu výměra podlahové plochy v m2

 

Sazba daně:

např. u obytných domů 2,– Kč za 1 m2 (u dalších podlaží + 0,75 Kč), u budovy pro rodinnou rekreaci 6,- Kč za 1 m2 , u samostatné garáže 8,- Kč za 1 m2

!! sazba se také násobí koeficientem dle počtu obyvatel obce

 

Zdaňovací období: kalendářní rok

Daňové přiznání: do 31. ledna zdaňovacího období

Splatnost: ½ do 31. května, ½ do 30. listopadu (pokud je daň méně než 5 000,- Kč je splatná celá do 31. května)

 

 

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • je příjmem státního rozpočtu

 

Poplatník daně:

převodce u nabytí koupí nebo směnou (pokud se ve smlouvě nedohodli jinak), v ostatních případech nabyvatel

 

Předmět daně:

úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci

 

Osvobození od daně:

osvobozeno je např. první úplatné nabytí rodinného domu, nabytí vlastnického práva k družstevnímu bytu FO

 

Základ daně:

nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (= většinou sjednaná nebo zjištěná cena)

tzn. v podstatě cena nemovitosti snížená o odměnu a náklady zaplacené za znalecký posudek

 

Sazba daně: 4 %

Výpočet daně: základ daně zaokrouhlený na 100,- nahoru x sazba

Daňové přiznání: nutno podat do 3 měsíců po měsíci, kdy byl proveden vklad do katastru nemovitostí nebo kdy byla nemovitost nabyta

 

Placení daně:

je-li daň méně než 200,- Kč, tak se neplatí

 

SILNIČNÍ DAŇ

Předmět daně: motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR používaná k podnikání nebo k jiné SVČ

 

Poplatník: FO nebo PO, která provozuje vozidlo registrované v ČR a je zapsaná v TP

Základ daně:

 • zdvihový objem motoru v cm3 u osobních aut
 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů
 • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel

 

Sazby daně:

např. u objemu motoru nad 2000 cm3 činí roční sazba daně 3.600,– Kč

 

Zdaňovací období: kalendářní rok

Daňové přiznání: podává poplatník do 31. ledna následujícího roku

Splatnost daně: ve lhůtě pro podání daňového přiznání

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Předmět daně:

 • dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci plnění v tuzemsku
 • pořízení zboží z jiného členského státu osobou povinnou k dani, dovoz zboží
 • pořízení dopravního prostředku z jiného státu osobou nepovinnou k dani

 

Osoba povinná k dani: FO nebo PO, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (místní příslušnost k FÚ se řídí sídlem nebo místem podnikání)

 

Plátce daně: osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat přesáhne 1 000 000 Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích měsíců (od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení)

 

Registrace plátce:

do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat (osoba může podat registraci také dobrovolně)

 

Daňová povinnost:

daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby podle toho, který den nastal dříve (při dovozu vzniká dne, kdy vzniká povinnosti uhradit clo)

 

Nárok na odpočet daně: má plátce, pokud přijaté plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti (např. bude z něj dál vyrábět)

 

Daňové doklady:

 • plátce je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdaň. plnění nebo od přijetí platby (podle toho, co nastalo dřív)
 • za správnost údajů odpovídá plátce, který uskutečňuje zdaň plnění
 • daňové doklady musí uschovávat nejméně 10 let od konce příslušného zdaň. období

 

Běžný daňový doklad (musí obsahovat – obch. jméno obou stran, jejich DIČ, číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, datum vystavení, datum uskutečnění plnění, jednotkovou cenu bez daně, ZD, sazbu daně, výši daně)

Zjednodušený daňový doklad (musí obsahovat – obch. jméno, DIČ, číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, datum plnění, sazbu DPH, částku) – lze vystavit, pokud částka je do 10 000 Kč

Splátkový či platební kalendář

 

Základ daně:

částka, kterou jako úplatu za zdanitelné plnění obdržel plátce, zahrnuje také clo, spotřební daň, ekologické daně

 

Sazby daně:

– základní sazba 21 % (platí pro většinu zboží a služeb)

– snížená sazba 15 % (platí pro zboží a služby vyjmenované v příloze Zákona o DPH, např. potraviny, knihy, léky, MHD apod.

– snížená sazba 10 % na léky, tištěné knihy a nenahraditelnou dětskou výživu

 

Osvobození od daně:

 • poštovní služby
 • rozhlas a TV
 • finanční a pojišťovací služby
 • výchova a vzdělávání
 • zdravotnické služby a zboží a jiné

 

Zdaňovací období:

kalendářní měsíc, ale plátce se může rozhodnout, že zdaňovacím obdobím bude čtvrtletí, pokud:

 • jeho obrat nepřesáhl 10 mil. Kč za předchozí kalendářní rok
 • není nespolehlivým plátcem a není skupinou
 • změnu zdaňovacího období oznámí do konce ledna příslušného roku

 

Daňové přiznání:

plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání (i pokud mu nevznikla daňová povinnost) na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí a zaplatit

 

Splatnost daně: ve lhůtě pro podání daňového přiznání

 

SPOTŘEBNÍ DANĚ

– mají za úkol omezit spotřeby zdraví škodlivých či nežádoucích výrobků

Předmět daně:

 • minerální oleje (benziny, oleje, zkapalněné ropné plyny)
 • líh
 • pivo
 • víno a meziprodukty
 • tabákové výrobky

 

Správce daně: celní orgány

Plátce daně: PO nebo FO, která uvedla vybrané výrobky do volného oběhu

Daňová povinnost: vzniká výrobou nebo dovozem vybraných výrobků (u dovozu dnem vzniku celního dluhu)

Zdaňovací období: kalendářní měsíc

Daňové přiznání: musí plátce předložit do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém povinnost vznikla

 

Základ daně:

 • u olejů – množství vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 15°
 • u lihu – množství lihu vyjádřené v hektolitrech při teplotě 20°
 • u piva, vína – množství vyjádřené v hl
 • u cigaret cena a množství v kusech

 

Výpočet daně: základ daně x sazba

 

Sazby daně:

např. benzin – 11.840,– Kč/1000 l, líh – 26.500,– Kč/hl, šumivá vína 2340,– Kč/hl

 

EKOLOGICKÉ DANĚ

(Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů)

 

Předmět daně:

 • plyn
 • pevná paliva (černé uhlí, brikety, hnědé uhlí, koks)
 • elektřina

 

Správce daně: orgány Celní správy

 

Plátce daně:

dodavatel, který na daňovém území dodal plyn (nebo paliva či elektřinu) konečnému spotřebiteli

 

Základ daně a sazba daně:

 • u plynu – množství v MWh spalného tepla, sazba cca 260,– Kč/MWh
 • u pevných paliv – množství vyjádřené v GJ spalného tepla, sazba 8,50 Kč/GJ
 • u elektřiny – množství elektřiny v MWh, sazba 28,30 Kč/MWh

 

Osvobození od daně:

 • plyn pro výrobu tepla v domácnostech nebo pro výrobu elektřiny
 • pevná paliva sloužící k výrobě elektřiny
 • ekologicky šetrná elektřina nebo elektřina vyrobená a spotřebovaná v dopravních prostředcích

 

Zdaňovací období: kalendářní měsíc

 

Daňová povinnost a splatnost daně:

do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém povinnost vznikla

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!