Dlouhodobý a oběžný majetek

 

   Otázka: Dlouhodobý a oběžný majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Dlouhodobý majetek

 • Majetek, který je používán po dobu delší než jeden rok, postupně se opotřebovává.
 • Narozdíl od oběžného majetku tento majetek se nespotřebovává ale opotřebovává se (proto se odepisuje)
 • Během jeho životnosti může docházet i k technickému zhodnocení (modernizaci)
 • Dělení:
  • 1) Hmotný
   • Jeho pořizovací cena musí být vyžší než 40 000 Kč a dobu používání delší než jeden rok
   • Hmotný majetek se dělí na:
    • a) movitý (auto, stroj, PC)
    • b) nemovitý (pozemek, budova)
  • 2) Nehmotný: – Pořizovací cena vyžší než 60 000 Kč a jeho doba používání je delší než jeden rok (software, licence, obchodní značka)
  • 3) Finanční: – neodepisuje se, nemá stanovenou minimální pořizovací cenu, používání je delší než jeden rok (cené papíry- akcie)

 

Evidence dlouhodobého majetku

 • základní evidenci provádíme na inventárních kartách
 • inventární karta obsahuje:
  • inventární číslo
  • zvolený způsob odepisování
  • vstupní cenu
  • roční daňové odpisy
  • způsob vyřazení majetku
 • Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM
 • V případě technického zhodnocení majetku (nad 40 000 Kč) jsou údaje o zvýšené vstupní ceně zaznamenány v evidenci

 

Odpisy:

 • Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, ale dochází k jeho opotřebení, které je vyjádřeno v odpisech za určitý časový úsek
 • Dělení odpisů:
  • 1) účetní – přesněji vyjadřují opotřebení majetku v průběhu roku
  • 2) daňové – slouží pro stanovení daňového základu a nevyjadřují přesně opotřebení
 • Podnikatel má na výběr ze dvou druhů odpisů:
  • 1) rovnoměrný
  • 2) zrychlený
 • U obouch těchto druhů odpisování máme ještě odpisové skupiny:
  • 1. na 3 roky
  • 2. na 5 let
  • 3. na 10 let
  • 4. na 20 let
  • 5. na 30 let
  • 6. na 50 let

 

Oběžný majetek

 • Skupina majetku, kterou využívá podnik k zajištění své hlavní činnosti (výroba nebo poskytování služeb)
 • Je to krátkodobý majetek, který se spotřebovává do 1 roku.
 • Náklady vložené do oběžného majetku se vrací ve formě tržeb.
 • Majetek se nazývá oběžný, protože „obíhá“ a mění svoji podobu během krátkého období.
 • Rozdělení oběžného majetku:
  • 1) Zásoby
  • 2) Pohledávky
  • 3) Peněžní prostředky v pokladně a na bank. účtě
  • 4) Krátkodobé cenné papíry

 

Zásoby:

 • Hlavní složka oběžného majetku, slouží k zajištění plynulosti výroby, jsou na nich vázané finanční prostředky, proto se podnik snaží udržovat optimální výši zásob, aby byl zajištěn chod podniku s co nejmenšími náklady
 • Rozlišujeme:
  • a) zásoby vlastní výroby
  • b) zásoby cizí výroby
 • Dělení:
  • 1) materiálové zásoby
  • 2) zásoby nedokončené výroby
  • 3) zásoby výrobků
  • 4) zásoby zvířat
  • 5) zásoby nakoupeného zboží

 

Ocenění při pořízení nakupovaných zásob:

 • Nakupované zásoby oceňujeme podle ZoÚ skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení + vedlejšími pořizovacími náklady. Pořizovací cena se používá pro oceňování majetku pořízeného nákupem. Můžeme ji rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Jedná se o tyto náklady:

 • přepravné vyúčtované dodavatelem či provedené účetní jednotkou
 • provize
 • clo
 • pojistné
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!