Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování

 

Otázka: Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

Dlouhodobý majetek a jeho členění:
– majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí svou původní formu, postupně se opotřebovává
– eviduje se v 0 účtové třídě
– zahrnujeme do něho:
a) dlouhodobý hmotný majetek
b) dlouhodobý nehmotný majetek
c) dlouhodobý finanční majetek

 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
• 021 pozemky, budovy, stavby bez ohledu na jejich pořizovací cenu
• 022 samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok (dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, inventář-nábytek)
– PC je vyšší než 40 000
• 025 pěstitelské celky trvalých porostů (sady, pole, vinice)
• 026 dospělá zvířata (krávy, koně, dobytek)
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý hmotný majetek jehož pořizovací cena je nižší nebo rovna 40 000 Kč – účetní jednotka se rozhoduje zda ho dá jako DM a bude odepisovat a nebo ho dá do spotřeby

 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
– jedná se o majetek, který má PC větší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok
013 software
• 014 předměty z práv průmyslového vlastnictví (ochranné známky)
• 014 know-how – licence
• 011 zřizovací výdaje – spojené se založením firmy
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je menší nebo rovna 60 000 Kč – lze účtovat přímo do spotřeby 518

 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
– doba držení je delší než 1 rok
– zajišťuje výnos a také podíl v nějaké firmě
• 061,062,063 – jedná se o evidenci cenných papírů, neboli majetkových podílů
rozhodující vliv – více jak 50% na 061
podstatný vliv – 20-50%
ostatní vliv – méně než 20%
• 065 – nakoupené dluhopisy se splatností delší než jeden rok
• 066,067 – půjčka jiné firmě
• 069 – termínované vklady
– majetkové cenné papíry (akcie), vklady v obchodních společnostech, nakupované dluhopisy, které podnik nakupuje pro dlouhodobou investici

 

 

Oceňování dlouhodobého majetku:
– dlouhodobý majetek se oceňuje těmito způsoby:
POŘIZOVACÍ CENOU
– pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (přepravné, provize, pojištění, clo, také průzkumné a projektové práce, které tvoří součást stavebních objektů (demolice starého objektu), kolaudační poplatky
– nezahrnujeme školení zaměstnanců, vybavení zásobami, úroky, které pak půjdou časem do nákladu ve formě odpisů, kurzové ztráty

 

VLASTNÍMI NÁKLADY
– veškeré náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastí činností (= výrobní režie)
-materiál, nakoupené služby, mzda zaměstnance, ne práce živnostníka

 

REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENOU
– při bezplatném nabytí majetku – darování či dotace
– cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
– dary, inventarizační přebytek, dům
– pokud fyzická osoba vložila svůj majetek do podnikání (movitá věc), může používat PC 1 rok zpětně, poté používá reprodukční pořizovací cenu
– u nemovitých věcí je to 5 let, potom použití RPC

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
– zahrnuje se do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek
– jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace majetku
– pokud je TZ za rok větší než 40 000 Kč, jedná se o navýšení PC
– pokud je TZ za rok menší nebo rovno 40 000 Kč, jedná se 548 u hmotného, 518 u nehmotného majetku
– NE OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
– TZ lze i na pronajatém majetku, ale musí být souhlas vlastníka: do 40 000 Kč na 548, více než 40 000 Kč na 019 nebo 029 – lze odepisovat

 

OCEŇOVÁNÍ DFM
– pořizovací cena= cena pořízení + provize makléře, poplatky burze (navýšení ceny akcie)
– nebo reálná cena=cena akcie v určitý okamžik

 

Pořízení dlouhodobého majetku:
– dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek lze pořídit mnoha způsoby:

 

dodavatelský způsob – nákup (buď hotově nebo na fakturu)
a) bez zálohy
041 nebo 042/321 + DPH 343/321
01. nebo 02. / 041 nebo 042
–  041 může mít na konci roku zůstatek, představuje hodnotu nepoužitého majetku
b) včetně zálohy
051 nebo 052 / 221 (VBÚ úhrada zálohy)
041 nebo 042 / 321 + PDH 343 / 321 (přijatá faktura)
321 / 051 nebo 052 (zaúčtování zálohy)
021 / 041 (zařazení DM)

 

vlastní činností – vnitropodniková cena=vlastním nákladům
– při tomto způsobu vznikají účetní jednotce náklady
– tyto výdaje souvisí s pořízením DM, lze je uplatnit pouze v nákladech ve formě odpisů, z tohoto důvodů je nutné tyto částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů
01. nebo 02. / 623 nebo 624 – vytvoření vlastní činností; 621 je vlastní doprava

 

darováním
– získaný dar zvyšuje vlastní kapitál a účtuje se: 01. nebo 02. / 413
– oceňuje se reprodukční pořizovací cenou

 

převod z osobního vlastnictví do podnikání – FO
– týká se pouze FO, která vede účetnictví
– účtuje se zvýšení aktiv, ale také zvýšení vlastních zdrojů: 01. nebo 02 / 491

 

vklad společníka
– 01. nebo 02. / 411 nebo 413
– 411 navýšení ZK bude zapsáno v obchodním rejstříku
– 413 navýšení ZK nebude zapsáno v obchodním rejstříku

 

bezplatné převzetí po skončení finančního leasingu
– finanční leasing je forma nájmu, kdy pronajatý majetek po ukončení nájmu je převzat nájemcem
– po skončení leasingu, firma převezme majetek, který již nemusí odepisovat = je zcela odepsaný
– 01. nebo 02. / 07. nebo 08. (oprávky)
– nejčastěji se pořizují auta a stroje 022

 

pořízení DFM
– 043/221 + 043/379 – makléř
– 06. /043 – zaevidování cenného papíru
– 221 / 665 – výnosy z cenného papíru
DIVIDENDY jsou již zdaněny u zdroje – jedná se již o daňově neuznatelný výnos

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!