Dlouhodobý majetek – ekonomie (5)

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Účetnictví a ekonomie

   Přidal(a): sara

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK

 • majetek, rozdělení a význam pro podnik
 • charakteristika dlouhodobého majetku
 • pořízení, opotřebení, evidence a péče o dlouhodobý majetek
 • výrobní kapacita jako podklad investiční výstavby
 • výběr, hodnocení a financování investic

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK

 • používá se déle než 1 rok, postupně se opotřebovává, nemění svoji podobu a přenáší svou hodnotu do ceny produktů.

 

ROZDĚLENÍ DM:

 1. HMOTNÝ DM – má hmotnou povahu – lze uchopit.
  • NEMOVITÝ – má pevný základ se zemí, nelze přemístit (stavby, pozemky), není stanovena minimální cena.
  • MOVITÝ – nemá pevný základ se zemí, lze přemístit (stroje, zařízení, auta…)

cena > 40 000,- (pokud je cena < 40 000,- jedná se o drobný HDM).

Dále lze HDM rozdělit na odpisovaný a neodpisovaný (pozemky, umělecká díla)

 1. NEHMOTNÝ DM – nemá hmotnou povahu- nelze uchopit. (SW, licence, patenty, know-how, autorská práva…) cena > 60 000,- odpisuje se.
 2. FINANČNÍ DM – jedná se o cenné papíry s dobou držení či splatnosti > než 1 rok, bez ohledu na cenu. (akcie, směnky, dluhopisy, obligace)

 

OCENĚNÍ DM

Závisí na způsobu pořízení DM:

 1. POŘIZOVACÍ CENOU – skládá se z ceny pořízení a vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (doprava, montáž, clo, pojištění, provize…) používá se v případě nákupu DM.
 2. VLASTNÍMI NÁKLADY – pokud si firma vyrábí DM sama. Obsahuje materiálové a mzdové náklady na výrobu + ostatní přímé náklady, nesmí zahrnovat zisk firmy!
 3. REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA – v případě nově zjištěného DM (dar, převod z osobního vlastnictví, či vklad jiné firmy) cenu stanovuje odhadce – znalec.
 4. ZVÝŠENÁ VSTUPNÍ CENA – pokud v průběhu užívání DM došlo k technickému zhodnocení za vice jak 40 000,- v jednom roce.

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Jedná se o modernizaci, rekonstrukci či přestavbu DM. Nesmí se jednat o opravu čí údržbu!

Velké TZ – celková cena za 1 rok > 40 000,- (zvyšuje vstupní cenu – odpisuje se)

Malé TZ – < 40 000,- (nezvyšuje vstupní cenu, dává se přímo do nákladů).

 

OPOTŘEBENÍ DM

Dlouhodobý majetek se při užívání postupně opotřebovává, a tak jeho hodnota přechází do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů.

 

Druhy opotřebení:

MORÁLNÍ – vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce (výpočetní technika, software …)

FYZICKÉ – vzniká v důsledku užívání. Projevuje se – koroze, chátrání, poruchovost, únava materiálu…

U některých druhů DM může docházet ke kombinaci obou druhů opotřebení (např. osobní automobil)

 

Základní odpisové pojmy:

ODPIS – je peněžní vyjádření opotřebení majetku za 1 rok.

OPRÁVKA – je souhrn ročních odpisů za celou dobu užívání dlouhodobého majetku.

POŘIZOVACÍ CENA (PC) – je cena pořízení majetku + vedlejší náklady související s jeho pořízením, např: doprava, montáž, provize, clo…

ZŮSTATKOVÁ CENA (ZC) – je to pořizovací cena snížená o oprávky.

 

DRUHY ODPISŮ

Rozlišujeme dva druhy odpisů:

 1. Účetní odpisy – vyjadřují skutečné opotřebení majetku, stanovuje si je firma sama. Minimální doba odpisování je 1 rok a počítají se s přesností na měsíce.
 2. Daňové odpisy – jejich výpočet se řídí dle Zákona o dani z příjmu, majetek je rozdělen do 6 odpisových skupin, které udávají počet let odpisování. Firma si může zvolit ze dvou metod odpisování: rovnoměrné a zrychlené Po celou dobu odpisování nelze metody měnit.

 

DAŇOVÉ ODPISY

Postup daňový odpisů:

 1. Zařazení majetku do odpisové skupiny (1. – 6.)
 2. Určení doby odpisování (3 – 50 let)
 3. Volba odpisové metody (rovnoměrná či zrychlená).
 4. Vlastní výpočet odpisu.

 

ODPISOVÉ METODY A VÝPOČTY

a) ROVNOMĚRNÁ METODA

ODPIS = PC * odpisová sazba/100

 

b) ZRYCHLENÁ METODA

ODPIS v 1. roce = PC / koef.

ODPIS v dalších letech = 2 * ZC / koef. – počet odepsaných let

 

DAŇOVÉ ODPISY ZE ZVÝŠENÉ VSTUPNÍ CENY

V případě TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ dlouhodobého majetku v průběhu odpisování se zvýší jeho pořizovací cena, čímž se změní u rovnoměrné metody odpisové sazby a zrychlené metody odpisové koeficienty. Současně se prodlouží doba odpisování i o několik let.

POZOR: u rovnoměrné metody se v posledním roce uplatní odpis jen do výše zůstatkové ceny!

 

ZVÝŠENÝ ODPIS V 1. ROCE

U vybraného DHM je možné za určitých podmínek zvýšit daňový odpis:

 1. o 20% – u nově pořízených strojů pro zemědělskou a lesní výrobu
 2. o 15% – u nově pořízených zařízení pro čištění a úpravu vody
 3. o 10% – většiny majetku zařazeného v 1. – 3. odpisové skupině (mimo osobních a nákladních automobilů a letadel)

 

ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

Řídí se daňovými zákony, nehmotný DM je rozdělen do několika skupin dle doby odpisování. Ta je daná v měsících (min. 36 měsíců, max. 72 měsíců)

 

ÚČETNÍ ODPISY

– vyjadřují skutečné opotřebení majetku, stanovuje si je firma sama.

Minimální doba odpisování je 1 rok a počítají se s přesností na měsíce.

Účetní odpisy se zahrnují do cenové kalkulace výrobků či služeb a stávají se tak součástí ceny.

Výpočet účetních odpisů – firma si volí ze dvou postupů:

 1. Podle doby používání (počet let)
 2. Podle skutečného výkonu (ujeté km, odpracované hodiny…)

 

Postup účetních odpisů

 1. Určení způsobu výpočtu (podle doby používání či výkonu).
 2. Stanovení doby používání (např. 5 let) či výkonu (např. 150 000 km)
 3. Vlastní výpočet měsíčního a ročního odpisu.
 4. Zaúčtování odpisu = Má dáti: Náklady ODPIS / Dal: OPRÁVKY DM

 

PÉČE O DLOUHODOBÝ MAJETEK

 • úkolem je udržovat DM v provozuschopném stavu (snižovat jeho opotřebení)

 

Dvě činnosti péče o DM:

 1. Údržba – předcházet poruchám, minimalizovat opotřebení (mazání, čištění, seřízení, výměna kapalin…)
 2. Opravy – uvedení nefunkčního či poškozeného DM do provozuschopného stavu.

 

Péči o DM provádí:

 • Firma sama – má na to specializované útvary ve firmě (údržbáři, opraváři).
 • Specializované firmy – servisy, opravny…

 

VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Majetek vyřazujeme v případě opotřebení, poškození (havárie), nepotřebnosti, nadbytečnosti apod.

 

MOŽNOSTI VYŘAZENÍ:

 • prodej
 • darování
 • převedení do osobního užívání podnikatele
 • vklad do jiné firmy
 • likvidace (odvoz do sběrny, na skládku, demolice)

 

EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Veškerý DM je třeba ve firmě evidovat:

 1. V den jeho pořízení se vyhotoví zápis o převzetí
 2. Dále se vystaví karta DM (inventární karta)
 3. V den vyřazení se vyhotoví zápis o vyřazení

 

INVENTÁRNÍ KARTA

Základní doklad pro evidenci DM, může být v papírové podobě (tiskopis), v současné době má podobu elektronického formuláře v rámci specializovaného SW.

 

Obsahuje:

 • Název DM
 • Inventární číslo DM
 • Bližší technické údaje (výkon motoru, …)
 • Výrobce, dodavatele
 • Datum a způsob pořízení
 • Pořizovací cena
 • Údaje o odpisování – odpisová skupina, počet let, odpisová metoda, odpisy, oprávky a zůstatková cenu.
 • Další údaje – výrobní číslo, RZ, rozměry…
 • Datum a způsob vyřazení DM.

 

KAPACITA DM

je schopnost podniku vyprodukovat určité množství výrobků či služeb za určité období (hod, směna, den, týden, dekáda, měsíc, 1/4letí, 1/2letí, rok) při optimálních podmínkách.

 

Optimální podmínky = bezporuchovost strojů, nulová absence zaměstnanců, včasnost dodávek zásob, bezvadná výroba, žádné výpadky energií…

Výrobní kapacita určuje maximální množství, které lze vyrobit.

 

VÝPOČET VÝROBNÍ KAPACITY

Vychází z těchto údajů:

 1. KAPACITNÍ NORMY – má dvě podoby:
 2. KAPACITNÍ NORMA ČASU – udává čas potřebný na jednotku výroby (ks, kg, m, l…) př. Jednu součástku vyrobí stroj za 5 min.
 3. KAPACITNÍ NORMA VÝKONNOSTI – udává množství, které lze vyprodukovat za určitý čas. (za 1 hod. vyrobí 12 součástek)
 4. POČET ZAŘÍZENÍ – stroje, auta, …
 5. VYUŽITELNÝ ČASOVÝ FOND – maximální čas, který může být jednotka zařízení v provozu. Od celkového pracovního času se odečtou plánovaná přerušení provozu (údržba, dovolená).

 

POSTUP STANOVENÍ VČF:

 1. Od celkového počtu dní v období odečteme soboty, neděle a svátky, popř. dovolené
 2. Počet pracovních dní vynásobíme počtem hodin za den
 3. Odečteme plánované opravy, údržbu, přerušení provozu… výsledkem je VČF.

 

Příklad:

Vypočítejte VČF 2. ¼ 2014, když jsou plánovány 2 dny dovolené (2. a 9. 5.), jsou 2 směny po 7,5 hod. A oprava a údržba je stanovena na 2% z celkového počtu hodin.

 

ŘEŠENÍ:

 1. počet dní v 2. ¼ letí je 91 – víkendy 26 – svátky 3 – dovolená 2 = 60 dní
 2. počet hodin za den 7,5 * 2 směny = 15 hodin * 60 dní = 900 hodin
 3. opravy 2% z 900 h = 18 hodin

VČF = 900 – 18 = 882 hodiny

 

VÝPOČET VÝROBNÍ KAPACITY

Jsou dvě možnosti, dle zadané kapacitní normy:

 1. S KAPACITNÍ NORMOU VÝKONNOSTI (KNV):

VK= VČF*KNV*počet zařízení

 1. S KAPACITNÍ NORNOU ČASU (KNČ):

VK=VČF/KNČ*PZ

KAPACITA PLOCHY (PROSTORU)

V některých případech je dána kapacita velikostí plochy, místo výkonu stroje, počtu hodin…

Např. kolik strojů se vejde do dílny, počet lavic do třídy, cestujících do autobusu, náklad do dodávky….

 

VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY

Vypočtená výrobní kapacita udává 100% stav výroby. Ve skutečnosti je její využití menší a to z důvodu, že nenastanou optimální podmínky (poruchy, absence…), nebo není na trhu odpovídající poptávka.

 

Využití VK se počítá jako:

 • Plánované využití VK = plánovaná výroba*100

Kapacita                                            (%)

 • Skutečné využití VK = skutečná výroba*100

Kapacita                                            (%)

Příklad:

Vypočtená výrobní kapacita firmy je 105 840 ks ve 2. ¼ 2014, plán výroby na toto období je 96 000 ks, skutečně bylo vyrobeno jen 89 650 ks.                                          

         

Řešení:

Plánované VVK = 96 000*100/105 840 = 91%

Skutečné VVK = 89 650*100/105 840 = 85%

 

OPATŘENÍ VE VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY

Mohou nastat dvě situace:

 1. NEDOSTATEČNÁ VÝROBNÍ KAPACITA
  • Dlouhodobě – koupě nových strojů, prostor, přijmeme nové zaměstnance
  • Krátkodobě – přesčasy, soboty, další směna, pronájem strojů, brigádníci
 2. NEVYUŽITÁ VÝROBNÍ KAPACITA
  • Dlouhodobě  – prodej strojů, prostor, propustíme zaměstnance
  • Krátkodobě – dovolená, údržba, kratší pracovní doba, pronájem strojů,

 

POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Důvody pro pořízení DM:

 • Nahrazuje stávající – již opotřebený majetek (fyzicky i morálně)
 • Rozšíření výrobní kapacity firmy
 • Rozšiřujeme výrobu – nové výrobky (potřeba jiných strojů)
 • Nařízené pořízení DM – normy, zákony (bezpečnost, ekologie)

 

INVESTICE = vynaložené prostředky (náklady) na pořízení DM

PRŮBĚH INVESTIC

Probíhá v několika fázích:

 1. Rozhodnutí o investici
 2. Hodnocení investice
 3. Výběr dodavatele
 4. Financování investic
 5. ROZHODNUTÍ O INVESTICI
 6. požadavek jednotlivých útvarů firmy (potřeba nového stroje)
 7. porovnání požadavku s dlouhodobým plánem rozvoje firmy
 8. zpracování investičního projektu (jen u významných investic – stavby…)
 9. posouzení efektivnosti a výběr projektu
 10. HODNOCENÍ INVESTIC

 

Při hodnocení se posuzuje výnosnost a riziko investice.

Výnosnost (efektivita) investice – určení výše zisku, který nám přinese nová investice a její návratnost.

Riziko investice – posouzení vlivů, které mohou snížit výnosnost investice.

Existuje provázanost mezi výnosností a rizikem: výnosná investice = riziková investice a naopak.

 

Ukazatele efektivnosti investic:

 • Výnosnost investic = čistý roční zisk z investice/hodnota investice

Udává, kolik Kč čistého zisku vynese, každá investovaná koruna. Výsledek se porovná s očekávanou hodnotou a rozhodne se, zda provést investici či NE.

 • Doba splacení (návratnost) = hodnota investice/čistý roční zisk z investice

Udává, za jak dlouho bude investice splacena z čistého zisku investice. Tato doba musí být kratší než vlastní doba životnosti investice (stroje).

 

 1. VÝBĚR DODAVATELE

Záleží na velikosti (hodnotě) investice.

U menších investic probíhá výběr bez nutnosti vypsání výběrového řízení, to se provádí jen u větších investic, nebo u firem zřizovaných státem.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ spočívá ve zveřejnění nabídky (poptávky) popř. oslovení více firem. Zájemci v určeném termínu zašlou své zapečetěné nabídky. Poté hodnotící komise otevře nabídky, které vyhodnotí dle předem určených kritérií (cena, servis, technické parametry, výkon, záruka…)

Celý průběh výběru dodavatele DM je podobný jako u oběžného majetku.

Při výběru je třeba zohlednit i ekologické hlediska investice. Např. nízká spotřeba, použité ekologicky šetrné materiály, ekologicky nenáročná přeprava…

 

 1. FINANCOVÁNÍ INVESTIC

a) Vlastní zdroje

 • vklad podnikatele, či společníků
 • zisk z podnikání
 • odpisy (jejich zdrojová funkce – započítávají se do ceny výkonů a zůstávají firmě na obnovu DM)
 • výnosy z prodeje starého DM

 

b) Cizí zdroje

 • Bankovní úvěr – např. podnikatelský úvěr na pořízení DM
 • Nebankovní úvěry
 • Koupě na splátky – prodávající umožní kupujícímu postupné splácení
 • Leasing

 

LEASING – jedná se o pronájem

Rozlišujeme:

 1. Finanční leasing – má dlouhodobý charakter, po skončení pronájmu si nájemce odkupuje předmět leasingu za symbolickou cenu od leasingové společnosti – poskytovatele leasingu.
 2. Operativní leasing – má krátkodobý charakter, po skončení pronájmu vrací nájemce předmět leasingu leasingové společnosti.
 3. Zpětný leasing – slouží k získání finančních prostředků – firma prodá svůj stávající majetek leasingové společnosti a ihned si ho pronajme zpět.

 

Pojmy:

Leasingová společnost – firma poskytující specializovaný finanční produkt – leasing.

Akontace – úvodní navýšená splátka, většinou min. 30% z hodnoty předmětu leasingu.

Doba leasingu – počet měsíců trvání pronájmu (24, 36, 48, 60, … měsíců).

Leasingová „splátka“ – výše měsíčního nájmu, je daňově uznatelná.

Splátkový kalendář – přesný měsíční rozpis splátek po celou dobu leasingu.

Hodnota leasingu – celková cena leasingu (pořizovací cena + pojištění předmětu leasingu + zisk leasingové společnosti)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!