Dlouhodobý majetek – ekonomie

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Hanka

 

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM)

CHARAKTERISTIKA  DM

 • dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0.
 • Dlouhodobý majetek zahrnuje:
  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • dlouhodobý finanční majetek
  • dlouhodobý majetek slouží podniku déle než jeden rok, během svého používání nemění svojí formu, většinou se opotřebovává.

 

ČLENĚNÍ DM

1) HMOTNÝ DM (účtová skupina 02 a 03)

 • a) nemovitosti: budovy, pozemky, stavby
 • b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak 40 000,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení
 • c) technické zhodnocení: představuje nástavby, přístavby, modernizace, stavební úpravy hodnota musí být vyšší jak 40 000,- Kč
 • d) pěstitelské celky trvalých porostů: s dobou plodnosti delší, jak 3 roky, chmelnice, vinice, sady
 • e) základní stáda: tažná zvířata, koně, osli, dostihový koně
 • f) drobný hmotný majetek: cena je menší nebo rovna 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, může být zařazen v hmotném dlouhodobém nebo oběžném majetku
 • g) jiný DHM – bez ohledu na výši ocenění. Patří sem např. umělecká díla(pokud nejsou součástí stavby), movité kulturní památky

 

2) NEHMOTNÝ DM (účtová skupina 01)

// vstupní cena je větší než 60 000,- Kč

 • a) software: programové vybavení počítačů nakoupené samostatně nebo vytvoření vlastní činností
 • b) ocenitelná práva: výrobně technické poznatky – know-how, licence, autorská práva
 • c) nehmotné výsledky výzkumné činnosti a činnosti odborné: technologické postupy, projekty, receptury
 • d) zřizovací výdaje: výdaje na založení a zřízení toho daného podniku
 • e) drobný nehmotný majetek: vstupní cena je menší nebo rovna 60 000,- Kč a doba použitelnosti větší, jak 1 rok

 

3) FINANČNÍ DM (účtová skupina 06)

// podnik tento majetek nepotřebuje k provozování své činnosti, vkládá do něj volné peněžní prostředky, důvod pořízení: získání výnosu v budoucnosti

 • a) cenné papíry: akcie jiných podniků – dividenda
 • b) půjčky jiným podnikům s dobou splatnosti větší, jak 1 rok: dlouhodobé pohledávky
 • c) termínované vklady na dobu delší, jak 1 rok: nesoucí výnosový úrok

  V případě, že podnik hodlá finanční majetek držet po dobu kratší jak 1rok,bude začleněn do kategorie krátkodobého finančního majetku( účtová skupina 25) 

 

OCEŇOVÁNÍ DM

 • při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři způsoby ocenění
  • a) pořizovací cena
  • b) vlastními náklady
  • c) reprodukční pořizovací cenou

 

a) Ocenění pořizovací cenou

 • touto cenou se oceňuje dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související. Např. doprava, montáž, clo

b) Ocenění vlastními náklady

 •  takto se ocení dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, který je vytvořený vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořeným dlouhodobým majetkem – tzv. výrobní režie.

c) Ocenění reprodukční pořizovací cenou

 • tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Ocenění reprodukční pořizovací cenou se používá zejména v těchto případech:
 • majetek nabytý bez úplaty (darem, přebytek zjištěn při inventarizaci)
 • majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu.

 

POŘÍZENÍ DM

Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný lze pořídit zejména těmito způsoby

 • a) nákupem (dodavatelský způsob)
 • b) vytvoření vlastní činností
 • c) bezúplatným nabytím
 • d) vklady společníků
 • e) převodem z osobního užívání do podnikání
 • f) darováním
 • g) finanční leasing (pronájem): pronájem dlouhodobého majetku
  • proces pořízení dlouhodobého majetku se zachycuje na účty účtové skupiny
  • 04 – nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořízený dlouhodobý finanční majetek. Úkolem těchto účtů je zjistit skutečné pořizovací náklady nabývaného majetku.
 • h) dodavatelsky(nákupem):
  • 1) dodavatel z EU – účet. Jednotka si sama vypočítá DPH, kterou je povinna přiznat na výstupu(tzv. přidanění)a také si nárokuje tuto daň jako pohledávku vůči správci daně.
  • 2) dodavatel mimo EU – celní orgán vyměří clo, které je součástí PC(závazek vůči celnímu úřadu se eviduje na účtu 379- jiné závazky).Clo vystupuje do základu pro výpočet DPH.
 • i) vkladem společníka
 • j) přeřazení z osobního užívání do podnikání

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DM

 • jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období částku 40 000,- Kč.

Účtování technického zhodnocení

 • Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové skupiny 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď:
  • a) zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (na účtech účtových skupin 01, 02)
  • b) tvoří samotnou položku (v případě, že je technické zhodnocení provedeno např. na pronajatém majetku), v takovém případě se využívají samotné syntetické účty

 

ANALYTICKÁ EVIDENCE DM

 • cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku. Obsahem požadovaných informací je zejména:
 • název nebo popis majetku, popř. číselné označení
 • datum a způsob pořízení
 • datum zaúčtování na příslušný účet, tj. uvedení do užívání
 • ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách
 • údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů
 • informace o zůstatkových cenách účetních a daňových
 • datum a způsob vyřazení

 

OPRAVNÉ POLOŽKY K DM

 • Při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku. Je.li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku.
 • Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomoci učtu 09x – Opravné položky k dlouhodobému majetku, a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky účet 559 – Tvorba opravné položky.
 • Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci. Zrušení, snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů ve prospěch účtu 559 a souvztažně na vrub účtu 09x.

 

Vyřazení DM :

 • likvidace: -z důvodu technické zaostalosti
 • z důvodu neopravitelných poruch
 • darování: – podnikatel může darovat DM např. formou sponzorských darů na různé např.   humanitární účely
 • prodej: – v případě nepotřebnosti pro  zajišťování hospodářských úkolů
 • přeřazení do osobního užívání: – podnikatel již nepotřebuje DM pro podnikání, ale v osobním užívání jej upotřebí

 

Evidence DM :

 • 1) zápis převzetí DM
 • 2) inventární karta
 • 3) zápis o vyřazení DM

 

Inventární karta stroje, zařízení a dopravního prostředku

                                          Ze dne ………

 

Podnik ………….                                                          Inventární číslo ……………

Název stroje …………….

Způsob pořízení …………..                                         Vstupní cena …………….

Technický popis:

 

Zápis o vyřazení strojů, zařízení a dopravních prostředků

                                              Ze dne ……………

Podnik:                                                        Číslo zápisu: ……………

 

Název dlouhodobého                                  Výrobní číslo ………………

Majetku …………..                   

U strojů typ: ……….                                  Výrobce  a rok výroby………

Důvod vyřazení ……..

Poř. cena: …………..                           Oprávky: ……..           Zůstatková cena: ……

 

Rozpočet výsledků vyřazení:

Náklady ……                            Výnosy ……………                 Výsledek

Rozhodnutí

vedoucího ………                                                    Podpis……………..

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!