Dlouhodobý majetek – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Dlouhodobý majetek – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie, Finance

Přidal(a): Terezka + Veselkan

 

 

Dlouhodobý majetek

 • majetek, který podnik potřebuje k provozování své činnosti, používá se déle než jeden rok, postupně se opotřebovává a přenáší svou hodnotu do ceny produktů DHM se eviduje na inventárních kartách (obsahuje název DM, inventární číslo, bližší technické údaje, dodavatel, výrobce, datum a způsob pořízení, pořizovací cena, údaje o odpisování, rozměry, datum a způsob vyřazení DM.
 • Doba trvání nad 1 rok,
 • Částečně se odepisuje,
 • Tento majetek se opotřebovává.

 

Dělíme na: 

 • hmotný,
 • nehmotný,
 • finanční,

 

Dlouhodobý hmotný majetek

 • má hmotnou podstatu,
 • doba trvání nad 1 rok,
 • pořizovací cena je vyšší než 80.000 Kč,
 • částečně se odepisuje.
 • nemovitý – vinice, chmelnice, pěstitelské celky, budovy, haly, pozemky apod.,
 • movitý – dá se přemisťovat – auta, stroje, pořízení – tažná zvířata atd..

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 • doba trvání nad 1 rok,
 • pořizovací cena je vyšší než 60.000 Kč,
 • má nehmotnou podstatu,
 • celý se odepisuje,
 • receptury, licence, patenty, software, počítačové programy, autorská a vydavatelská práva, goodwill, know-how.

 

Dlouhodobý finanční majetek

 • doba trvání nad 1 rok,
 • neodepisuje se,
 • oceňuje se pouze cena pořízení,
 • termínovaný vklad nad 1 rok, akcie nad 1 rok.

 

Způsoby pořízení majetku do firmy:

 • a. Nákupem,
 • b. Darem,
 • c. Vlastní výrobou,
 • d. Leasingem – pronájmem,
 • e. Převodem z osobního vlastnictví do podnikatelského sektoru.

 

Oceňování dlouhodobého majetku:
Pořizovací cena:

 • pouze při nákupu = cena pořízení + náklady spojené s pořízením (př. doprava, clo, montáž).

Reprodukční pořizovací cena:

 • používá se při darovaném nebo volně nabytém majetku a nemáme účtenku,
 • tento majetek oceňuje soudní znalec.

Cena vlastních nákladů:

 • u majetku, který si vyrobíme ve firmě – zůstatková cena (PC – oprávky = součet odpisů).

 

Pořízení DM

 • a. Nákup od dodavatele
  • za pořizovací cenu
 • b. Vlastní výroba
  • ve vlastních nákladech
 • c. Převod z osobního vlastnictví majitele do vlastnictví podniku
  • za reprodukční cenu
 • d. Vklady společníků do společnosti
  • za reprodukční cenu
 • e. Darováním
  • za reprodukční cenu

 

Vyřazení DM

 • a. Prodej nepotřebného DM
 • b. Likvidace odepsaného DM (sešrotování)
 • c. Darování
 • d. Převod z majetku do osobního vlastnictví
 • e. Likvidace v důsledku škody

 

Opotřebení DM

a) Fyzické

 • způsobeno užíváním DM (stroje, automobil, …)
 • může být způsobeno nevhodným umístěním (vlhké prostředí)

b) Morální

 • technické zastarávání DM
 • zejména u výpočetní techniky a elektroniky

 

Odpisy

 • opotřebení majetku vyjádřené v penězích,
 • Fyzické – přístroj přestává být přesný a jeho výkon není maximální,
 • Morální – přístroj zastarává.

 

Druhy:

 • Účetní – nepovinné, jsou upraveny zákonem o účetnictví a účetní jednotka je provádí pro skutečný přehled majetku ve firmě.
 • Daňové – účetní jednotka je musí povinně vykonávat, jsou zakotveny v zákonu o dani z příjmu.

 

Daňové odpisy se skládají ze 2 metod:
Metoda rovnoměrného odepisování:

 • používá se většinou u majetku, který se málo opotřebovává,
 • po celou dobu se odepisuje stejná částka.

Metoda zrychleného odepisování:

 • u majetku, který se opotřebovává rychle,
 • první roky se odepisuje vyšší částka, která se postupně snižuje.

 

Máme 6 odpisových skupin:

 • 1. skupina – 3 roky se neodepisuje – kancelářské stroje, nástroje, nářadí,
 • 6. skupina – 50 let se odepisuje – budovy, hotely, domy.

 

Zásady odepisování:

 • po celou dobu odepisování se používá jenom jedna metoda,
 • zaokrouhlujeme nahoru na celá čísla,
 • pouze podnikatel/majitel.

 

Funkce:

 • Nákladová – pomocí odpisů přenášíme hodnotu DHM do nákladů,
 • Zdrojová – pomoc odpisů se vrací peníze (likvidita) zpátky do podnikání,
 • Rozvojová – umožňuje-li stát podnikatelům rychle odepisovat majetek, nutí je zavádět nové technologie do výroby.

 

Technické zhodnocení DM

 • Výdaje na rekonstrukci, modernizaci, nástavbu a přestavbu DM, které za zdaňovací období převýšily 40.000 Kč
  • opotřebení DM, který byl technicky zhodnocen v roce, ve kterém dojde k TZ
 • Navýšíme PC o TZ
 • Používáme sazby a koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu

 

Financování pořízení DM:

 • vlastní zdroje (odpisy, zisky, vklady společníků)
 • cizí zdroje (úvěry, emise obligací)
 • leasing (pronájem DM)
 • Koupě na splátky

 

Reprodukce DM

 • Majetek se morálně a fyzicky opotřebovává, proto potřebuje údržbu a opravu.
 • údržba, oprava = reprodukce,
 • Prostá – výměna jednoho stroje za druhý se stejným výkonem,
 • Rozšířená – výměna za lepší stroj,
 • Zúžená.

 

Evidence DM

Důvody:

 • pro inventarizaci,
 • kvůli odepisování,
 • přehled o finanční hodnotě firmy,
 • kvůli pojišťovně (živelné pohromy, krádeže).

 

Provádí se do tzv. Inventárních karet (ve hmotné i elektronické podobě)

 • povinně musí obsahovat inventární číslo, které je přidělené,
 • způsob odepisování,
 • vstupní cena,
 • velikost ročního odpisu.

 

Způsoby vyřazení majetku

 • a. Prodej,
 • b. Dar,
 • c. Likvidace (úplná, částečná).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!