Dlouhodobý majetek – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Dlouhodobý majetek – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK

– Doba trvání nad 1 rok,
– Částečně se odepisuje,
– Tento majetek se opotřebovává.
Dělíme na: 
– HMOTNÝ,
– NEHMOTNÝ,
– FINANČNÍ,

Dlouhodobý HMOTNÝ majetek
– má hmotnou podstatu,
– doba trvání nad 1 rok,
– pořizovací cena je vyšší než 80.000 Kč,
– částečně se odepisuje.
→ nemovitý – vinice, chmelnice, pěstitelské celky, budovy, haly, pozemky apod.,
→ movitý – dá se přemisťovat – auta, stroje, pořízení – tažná zvířata atd..

Dlouhodobý NEHMOTNÝ majetek
– doba trvání nad 1 rok,
– pořizovací cena je vyšší než 60.000 Kč,
– má nehmotnou podstatu,
– celý se odepisuje,
→ receptury, licence, patenty, software, počítačové programy, autorská a vydavatelská práva, goodwill, know-how.

Dlouhodobý FINANČNÍ majetek
– doba trvání nad 1 rok,
– neodepisuje se,
– oceňuje se pouze cena pořízení,
→ termínovaný vklad nad 1 rok, akcie nad 1 rok.

Způsoby pořízení majetku do firmy:
1. Nákupem,
2. Darem,
3. Vlastní výrobou,
4. Leasingem – pronájmem,
5. Převodem z osobního vlastnictví do podnikatelského sektoru.

Oceňování dlouhodobého majetku:
→ Pořizovací cena:
– pouze při nákupu = cena pořízení + náklady spojené s pořízením (př. doprava, clo, montáž).
→ Reprodukční pořizovací cena:
– používá se při darovaném nebo volně nabytém majetku a nemáme účtenku,
– tento majetek oceňuje soudní znalec.
→ Cena vlastních nákladů:
– u majetku, který si vyrobíme ve firmě – zůstatková cena (PC – oprávky = součet odpisů).

ODPISY

– opotřebení majetku vyjádřené v penězích,
→ Fyzické – přístroj přestává být přesný a jeho výkon není maximální,
→ Morální – přístroj zastarává.

Druhy:
Účetní – nepovinné, jsou upraveny zákonem o účetnictví a účetní jednotka je provádí pro skutečný přehled majetku ve firmě.
Daňové – účetní jednotka je musí povinně vykonávat, jsou zakotveny v zákonu o dani z příjmu.

Daňové odpisy se skládají ze 2 metod:
1. Metoda rovnoměrného odepisování:
– používá se většinou u majetku, který se málo opotřebovává,
– po celou dobu se odepisuje stejná částka.
2. Metoda zrychleného odepisování:
– u majetku, který se opotřebovává rychle,
– první roky se odepisuje vyšší částka, která se postupně snižuje.

Máme 6 odpisových skupin:
1. skupina – 3 roky se neodepisuje – kancelářské stroje, nástroje, nářadí,
6. skupina – 50 let se odepisuje – budovy, hotely, domy.

Zásady odepisování:
– po celou dobu odepisování se používá jenom jedna metoda,
– zaokrouhlujeme nahoru na celá čísla,
– pouze podnikatel/majitel.

Funkce:
Nákladová – pomocí odpisů přenášíme hodnotu DHM do nákladů,
Zdrojová – pomoc odpisů se vrací peníze (likvidita) zpátky do podnikání,
Rozvojová – umožňuje-li stát podnikatelům rychle odepisovat majetek, nutí je zavádět nové technologie do výroby.

REPRODUKCE DM

= Majetek se morálně a fyzicky opotřebovává, proto potřebuje údržbu a opravu.
→ údržba, oprava = reprodukce,
→ Prostá – výměna jednoho stroje za druhý se stejným výkonem,
→ Rozšířená – výměna za lepší stroj,
→ Zúžená.

EVIDENCE DM

Důvody:
– pro inventarizaci,
– kvůli odepisování,
– přehled o finanční hodnotě firmy,
– kvůli pojišťovně (živelné pohromy, krádeže).

Provádí se do tzv. Inventárních karet (ve hmotné i elektronické podobě)
→ povinně musí obsahovat inventární číslo, které je přidělené,
→ způsob odepisování,
→ vstupní cena,
→ velikost ročního odpisu.

ZPŮSOBY VYŘAZENÍ MAJETKU
1. Prodej,
2. Dar,
3. Likvidace
(úplná, částečná).

 

 


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy