Dlouhodobý majetek – opotřebení a vyřazení – účetnictví

 

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

Dlouhodobý majetek a jeho členění:
– majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí svou původní formu, postupně se opotřebovává
– eviduje se v 0 účtové třídě
– zahrnujeme do něho:
a) dlouhodobý hmotný majetek
b) dlouhodobý nehmotný majetek
c) dlouhodobý finanční majetek

 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
• 021 pozemky, budovy, stavby bez ohledu na jejich pořizovací cenu
• 022 samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok (dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, inventář-nábytek)
– PC je vyšší než 40 000
• 025 pěstitelské celky trvalých porostů (sady, pole, vinice)
• 026 dospělá zvířata (krávy, koně, dobytek)
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý hmotný majetek jehož pořizovací cena je nižší nebo rovna 40 000 Kč – účetní jednotka se rozhoduje zda ho dá jako DM a bude odepisovat a nebo ho dá do spotřeby

 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
– jedná se o majetek, který má PC větší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok
• 013 software
• 014 předměty z práv průmyslového vlastnictví (ochranné známky)
• 014 know-how – licence
• 011 zřizovací výdaje – spojené se založením firmy
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je menší nebo rovna 60 000 Kč – lze účtovat přímo do spotřeby 518

 

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
– doba držení je delší než 1 rok
– zajišťuje výnos a také podíl v nějaké firmě
• 061,062,063 – jedná se o evidenci cenných papírů, neboli majetkových podílů
rozhodující vliv – více jak 50% na 061
podstatný vliv – 20-50%
ostatní vliv – méně než 20%
• 065 – nakoupené dluhopisy se splatností delší než jeden rok
• 066,067 – půjčka jiné firmě
• 069 – termínované vklady
– investování do: majetkové cenné papíry (akcie), vklady v obchodních společnostech, nakupované dluhopisy, drahé kovy či umělecká díla, termínované vklady

 

Opotřebení dlouhodobého majetku:
– hlavním charakterem DM je, že se postupně opotřebovává
– opotřebení DM je fyzické (v důsledku užívání) a morální (v důsledku zaostávání po technické stránce a ztrácí svou hodnotu)
opotřebení DM se vyjadřuje odpisy, peněžní částkou připadající na jedno účetní období
úhrn odpisů za celou dobu užívání DM představují oprávky k DM
– ZŮSTATKOVÁ CENA = PC –  OPRÁVKY

 

Odpisy dlouhodobého majetku:
– odepisování se týká především dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku kromě účtové skupiny 03 – Dlouhodobý majetek neodepisovaný

a) Účetní odpisy

– mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku
– sazbu si stanoví účetní jednotka sama (podle předpokládané doby životnosti DM, nebo podle výkonu), počítají se s přesností na měsíce
PŘÍKLAD: Dne 9.2.2006 byla zakoupena a zařazena do evidence kopírka, která měla pořizovací cenu 48 000Kč. Plánovaná doba životnosti 4 roky = 48 měsíců
Měsíční odpis = VSTUPNÍ CENA (POŘIZOVACÍ) = 48 000 = 1 000KČ
POČET MĚSÍCŮ 48
odpisy za rok 2006: 10 měsíců * 1000 = 10 000 Kč/měsíc
odpisy za rok 2007: 12 měsíců * 1000 = 12 000 Kč/měsíc
odpisy za rok 2008: 12 měsíců * 1000 = 12 000 Kč/měsíc
odpisy za rok 2009: 12 měsíců * 1000 = 12 000 Kč/měsíc
odpisy za rok 2010: 2 měsíce * 1000 = 2 000 Kč/měsíc
48 měsíců 48 000 Kč


b) Daňové odpisy
 – vypočet podle zákona o dani z příjmu
– daňový zákon stanoví pravidla pro výpočet odpisů, které může účetní jednotka uplatnit jako daňově uznatelný náklad
– počítají se vždy jako roční odpisy
– v zákoně o dani z příjmu jsou uvedeny odpisové skupiny pro zařazení DM a ke každé odpisové skupině je uvedena doba odpisování (6 odpisových skupin, které se liší dobou odepisování)
– účetní jednotka si může vybrat jakým způsobem chce odepisovat:
• ROVNOMĚRNĚ – LINEÁRNĚ:
– neřeší se okamžik pořízení
– sazby v procentech %
– zaokrouhlení na Kč nahoru

 

• ZRYCHLENĚ – DEGRESIVNĚ
– počítání pomocí koeficientu
– 1 rok = PC/ koeficient v prvním roce
další roky = 2 * ZC / koeficient v dalších letech – počet dosud odepsaných let

Příklad: Zjistěte rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v 1. a 2. roce rovnoměrného odpisování:

 

Rozdíl = účetní – daňové odpisy

R1 = 10 000 – 9 600 = 400 Kč

R2 = 12 000 – 19 200 = -7 200 Kč

Rozdíl ovlivní základ daně
– při transformaci HV z běžné činnosti se rozdíl (účetní – daňové odpisy) přičítá (většinou -)

 

+ možnost zvýšeného odpisu v 1. roce
– Zákon o dani z příjmu umožňuje použití zvýšeného odpisu o 10% 1. roce
– podmínky:    odpisová skupina 1, 2 a 3
první vlastník
pokud není využíváno na základě koncese (taxi či sanitka)

 

c) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
– odpisy se počítají s přesností na měsíce – je tedy velice důležité, kdy byl během roku majetek pořízen
– pokud má účetní jednotka právo na užívání na dobu určitou – vydělí se vstupní cena počtem měsíců této sjednané doby
– pokud nemá účetní jednotka právo na užívání na dobu určitou – tak se jedná o audiovizuální díly (počet měsíců stanoveným v ZDP
– software 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců, filmy 18 měsíců

 

Účtování odpisů:
– vypočtené opisy jsou pro účetní jednotky nákladem 551 / 07. nebo 08.
– odpisy také snižují hodnotu majetku a to nepřímo pomocí oprávek

 

Vyřazení dlouhodobého majetku:
– vyřazujeme zejména:
• fyzickou likvidací v důsledku opotřebení nebo poškození
• prodejem
• bezúplatným převodem – darováním
• v důsledku manka
• přeřazením z podnikání do osobního užívání

 

a) likvidace
– majetek je zcela odepsaný (PC=ZC)
082/022 – vyřazení v PC

– majetek není zcela odepsaný (PC se nerovná ZC)
551/082 – zaúčtování ZC (řádný odpis)
082/022 – vyřazení v PC

 

b) prodej
541/082 – ZC
082/022 – vyřazení v PC
311/641 + DPH 311/343 – faktura vystavená a prodej DM
+ prodej DFM 561/061,062,063
221/661 – v tržní ceně

 

c) darování
543/082 – ZC (hodnota daru)
543/343 – odvod daně ze ZC (není daňově uznatelný a zvyšuje hodnotu daru)
082/022 – vyřazení DM v PC

 

d) v důsledku škody či manka
549/082 – ZC
082/022 – vyřazení v PC
378 či 335/648 – předpis k náhradě

 

e) převod do osobního užívání
491/082 – ZC
082/022 – vyřazení v PC
* darování pozemků bez DPH v PC 543/031

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!