Dlouhodobý majetek – ekonomie (2)

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Rennyy

 

 

 

 

Struktura DM

Majetek, který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává a při práci se nemění. Jeho

vstupní cena přesahuje určitou hranici.

 

DM se dělí:

 1. Nehmotný DM – doba použitelnosti je delší než rok a pořizovací cena je vyšší cena než 60 000 Kč. Patenty, licence, autorská práva, software, ochranná známka.
 2. Hmotný DM – použitelnost delší než rok, patří zde i technické zhodnocení.

 

Dělení podle účetnictví:

  • Budovy, pozemky, stavby – bez ohledu na vstupní cenu
  • Movité věci (stroj, auto) – pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč
  • Pěstitelské celky trvalých porostů – lesy
  • Základní stádo a tažná zvířata – v zemědělství (stádo chovného dobytka)
 1. Dlouhodobý finanční majetek – použitelnost delší než rok, není určena výše vstupní ceny. Pořizován za účelem dosažení výnosů z úroků, pronájmu nebo za účelem ovládání jiných podniků.

Podnik může sám rozhodnout, zda majetek bude považovat za dlouhodobý nebo oběžný.

 

Pořízení DM

Podnik pořizuje majetek za určitou vstupní cenu.

Vstupní cena – pořizovací cena, která zahrnuje kupní cenu majetku a všechny náklady, které vznikly s pořízením (doprava, montáž).

Dělení vstupní ceny:

 1. VC = PC + vedlejší náklady Þ při koupi majetku
 2. vlastní náklady – pokud podnik získá majetek vlastní výrobou
 3. reprodukční pořizovací cena – v případě darování majetku nebo vložení staršího majetku do podnikání, kdy neznáme původní cenu. Stanovujeme odhadem, posudkem soudního znalce.

Dlouhodobý majetek je třeba modernizovat, vybavit dalším zařízením atd. Þ technické zhodnocení – výdaje na nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace. Jedná se o zhodnocení, kdy dojde ke zlepšení původních vlastností a cena přesahuje určitou hranici. VC se o technické zhodnocení zvyšuje.

 

Pořízení DM:

–          nákupem neboli dodavatelsky-          vlastní výrobou neboli ve vlastní režii-          Darováním-          Převod z osobního vlastnictví podnikatele-          Finanční leasing

–          Vklad majetku společníky

– pořizovací cena- vlast. náklady- reprodukční pořizovací cena- reprodukční pořizovací cena

 

Opotřebení DM

 1. morální (vývojově zastaralý)
 2. fyzické ( stroj se opotřebuje)

Opotřebení vyjadřují odpisy

Odpisy DM

VC majetku se pravidelně snižuje o určitou částku. Odpisy se sčítají a jejich souhrn se nazývá oprávky.

Oprávky – na začátku životnosti nulové a na konci ve výši vstupní ceny

Dělení odpisů:

 1. účetní – vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku
 2. daňové – stanoveny zákonem o daních z příjmů, kdy je stanovena doba životnosti majetku a způsob, jak odpisy počítat.

 

Účetní odpisy

2 způsoby výpočtu:

 1. odpisování podle doby upotřebitelnosti

Odpisová sazba v % = 100/doba životnosti

Roční odpis = (VC/100) *  odpisová sazba

 

 1. odpisování podle výkonu – vstupní cenu dělíme výkonem majetku, tímto výkonem rozumíme počet výrobků, které vyrobíme s pomocí určitého stroje

 

Daňové odpisy

Stanoveny zákonem o daních z příjmů.

 

Rovnoměrné odepisování – nutno dodržet minimální dobu odepisování a pro každou odpisovou skupinu je dána % odpisová sazba.Výpočet podobný jako u účetních odpisů:

Rov. odep. = (VC/100) * odpisová sazba

Odpisová sazba je u rov. odep. Nižší než v dalších letech.

 

Zrychlené odepisování

1rok = VC / koeficient za 1 rok

další roky = 2*ZC / (koeficient pro další roky – počet let dosavadního odepisování)

Cenu tech. zhodnocení připočítáme k ZC a získáme zvýšenou ZC.

 

Technické zhodnocení

Zlepšuje vlastnosti DM, zvyšuje VC ve zdaňovacím období, kdy bylo uvedeno do užívání.

Pro odepisování máme 2 možnosti:

 1. samostatné odepisování – TZ je samo o sobě DM, řadíme ho samostatně a samostatně odepisujeme. Způsob je snadnější a výhodný, kde za dobu životnosti proběhne TZ několikrát po sobě. Je řazeno ve stejné odpisové skupině jako původní majetek.
 2. odepisování z ceny zvýšené – TZ přičteme k ceně DM a získáme zvýšenou VC. Musíme použít jiné sazby nebo koeficienty, které jsou určeny pro odpisování ze zvýšené ceny. Doba odpisování se vždy prodlouží.

Rovnom. odep. = (VC s TZ / 100) * odpis. sazba zvýšená

Zrychle. odep.

Odpis v 1. roce zvýšení ZC = (2*ZC s TZ) /  koeficient pro zvýšenou VC

Další roky = ( 2*ZC o TZ) / (koef. pro zvýš. cenu. – počet let dosavadního odepis.)

 

Zásady platné při daňovém odpisování

–          odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do užívání

–          odpisy není poplatník povinen uplatnit

–          odpisování lze přerušit, je nutné pokračovat ale stejným způsobem

–          lez odepsat mas 100 % vstupní ceny

–          odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru

–          Daňové odpisy se počítají jako odpisy roční, pokud má poplatník evidován majetek ke konci příslušného zdaňovacího období. V jiných případech se počítají odpisy půlroční

 

Vyřazení DM

 • majetek vyřazujeme z důvodu fyzického nebo morálního opotřebení
 • z bezpečnostních důvodů (majetek, který může škodit živ. prostředí)
 • potřebujeme-li nové stroje, začínáme-li s novou výrobou

 

Evidence DM

Inventární karta – jsou zde zachyceny všechny údaje o DM. Jeho hmotnost, rozměry, datum pořízení, způsob odepisování (na druhé straně jsou odpisy za každý rok), zařazení do odpisové sk., technické zhodnocení, číslo DM atd.

 

Výrobní kapacita

VK je maximální množství výrobků, které je podnik schopen za sledované období a optimálních podmínek vyrobit. VK je většinou stanovena v naturálních jednotkách.

Kapacitní norma času (KNČ)– udává kolik času max potřebuje stroj na výrobu 1 výrobku za optimálních podmínek

VK = VČF / KNČ

Kapacitní norma výkonnosti (množství) (KNV)– udává max množství výrobků vyrobených za časovou jednotku za optimálních podmínek

VK = VČF * KNV

 

VČF – využitelný časový fond se vypočítá počet kalendářních dní v roce (365), mínus dny co se pracovního klidu (sobota, svátky…). Vynásobí se počtem směn a hodin za směnu a može se ještě odečíst doba oprav v hodinách.

 

Využití výrobní kapacity

VVK zjistíme poměrem mezi skutečnou výrobou a výrobní kapacitou. VK je vždy maximum, počítáme-li v %, je vždy 100 %. VVK je závislé na optimálních podmínkách výroby. Zvýšení využití dosáhneme zdokonalením pracovníků, zlepšením péče o DM, zlepšení organizace práce apod.

VVK= (skutečnost / VK)*100

 

Zdroje krytí DM (vlastní, cizí, leasing)

1. Vlastní zdroje –  do kterých patří odpisy, zisk, vklady společníků atd.

2. Cizí zdroje – do kterých patří bankovní úvěr, emise obligací, obchodní úvěr atd.

3. Leasing je pronájem DM

 

LEASING

–          pronajímatel – majitel předmětu leasingu po dobu nájmu

–          nájemce – uživatel předmětu leasingu

 

Leasingová splátka – pravidelný poplatek, který platí nájemce pronajímateli

Leasingový koeficient – poměr všech úhrad a pořizovací ceny, vyjadřuje o kolik přeplatíme, kdybychom ho koupili v hotovosti

Akontace – první mimořádná splátka, záloha, platba předem

 

Druhy leasingu:

 1. Finanční – dlouhodobý pronájem, trvá nejméně minimální dobu odpisování. Předmět zůstane ve vlastnictví nájemci
 2. Operativní – krátkodobý pronájem. Po ukončení smlouvy zůstává majitelem předmětu pronajímatel a dále předmět pronajímá

 

Výhody a nevýhody financování DM:

1. Vlastní zdroje

– uplyne dlouhá doba, než si VZ vytvoříme

– uplyne dlouhá doba, než si při investování do DM vrátí

– VZ znehodnocuje inflace

 

2. Úvěr

– úroky z úvěru jsou nákladem a zvyšují PC

– pomalá návratnost v odpisech

– banky nemusí úvěr poskytnou, poskytují na úvěry na kratší dobu¨

 

3. Leasing

– vyšší cena pořízení, ale splátky si můžu nájemce zahrnout do nákladů

– nesnižuje se likvidita podniku

– je lépe dostupný než úvěr

– neodepisuje se

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!