Dlouhodobý majetek – ekonomie (3)

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Účetnictví a ekonomie

   Přidal(a): Kaččka

 

 

Pořizovací cena větší než 60 tisíc

Doba upotřebitelnosti déle než 1 rok

 

NEHMOTNÝ

– Zřizovací výdaje

– Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti

– Software

– Ocenitelná práva  (KNOW-HOW)

 

HMOTNÝ

– Pozemky,budovy,haly,stavby, umělecká díla

– Movité věci s vyšší cenou než 40 tisíc

– Pěstitelské celky trvalých porostů

– Základní stádo a tažná zvířata

– Otvírky nových lomů,pískoven,hlinišť,technické rekultivace

 

FINANČNÍ

– Cenné papíry,vklady

– Půjčky

 

VÝROBNÍ KAPACITA

-Je maximální množství výrobků,které podnik může vyrobit za optimálních podmínek za rok

 

VK= ČF*N*V

ČF-čistý časový fond = doba,za kterou stroj skutečně pracuje

 

VYUŽITÍ VÝROBNÍ KAPACITY

Plánované využití =   plánovaná produkce * 100/Výrobní kapacita

Skutečné využití =   skutečná produkce * 100/výrobní kapacita

Procento splnění plánu =  skutečná produkce * 100/plánovaná produkce

 

RŮST VÝROBY MŮŽE BÝT DOSAŽEN:

Bez investic

-Vyšším využitím výrobní kapacity – s investicemi do DM

– Vyšším využitím směnnosti

 

VYUŽITÍ HMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

-EXTENZIVNÍ (časové)

skutečný čas činnosti Dm v hodinách

Ke =        časový fond DM v hodinách

 

-INTENZIVNÍ ( výkonné)

 

skutečný výkon DM za hodinu

Ki =   maximální možný výkon DM za hodinu

 

– KOMPLEXNÍ (celkové)

 

KK = Ke * Ki

 

POŘÍZENÍ

–         nákup

–         vlastní výroba

–         darování

–         přeřazení z osobního užívání

–         leasing  – PROVOZNÍ  – na určitou dobu,po splacení vráceno majiteli

– FINANČNÍ   – po splacení zůstává mě

 

OPOTŘEBENÍ

-MORÁLNÍ – technický rozvoj vytváří dokonalejší DM

-FINANČNÍ – výrobní nebo jinou činností (koroze apod.)

 

ODPISY

ÚČETNÍ

-odpisy si podnik stanovuje sám vyjadřuje tedy skutečnou míru opotřebení

– vychází buď z doby upotřebitelnosti nebo z celkového výkonu majetku

  100  

odpisová sazba v % =   doba upotřebitelnosti

 

DAŇOVÉ

výpočet daňových odpisů musí podnik převzít ze zákona o daních z příjmu

-odpisuje vlastník

 

METODY DAŇOVÉHO ODPISOVÁNÍ

-ROVNOMĚRNÉ

  VC

RO =   100    * OS

 

-ZRYCHLENÉ

VC         

OD1 =    5

 

 2*(VC-OP)

OD2 =     k- 1  ( 6-1)

 

VC =  vstupní cena

OP = oprávky

OS =  odpisová skupina

 

VSTUPNÍ CENA MAJETKU JE:

– pořizovací cena ( cena pořízení + veškeré náklady )

– vlastní náklady

–  reprodukční pořizovací cena (stanovena soudním znalcem)

 

ZVÝŠENÁ VSTUPNÍ CENA

-je vstupní cena zvýšená o technické zhodnocení provedené vlastníkem (rekonstrukce,přístavby….)

 

vstupní cena

roční odpisy =      100                   * odpisová sazba

 

EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

-a) zápis o převzetí DM

-b) inventární karta

-c) zápis o vyřazení

 

VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

– likvidace

– prodej

– darování

– přeřazení do osobního užívání

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy