Dlouhodobý majetek – ekonomie (4)

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Terka

 

– používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

krátkodobého majetku

 

Členění:

Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, budovybez ohledu na cenu a hmotný

majetek nad 40. 000,- Kč

 

Dlouhodobý nehmotný majetek –majetek, který se používá déle jak 1 rok, nad 60. 000,- Kč

 

Dlouhodobý finanční majetek – finanční investice (cenné papíry), oceňují se pořizovací

cenou, minimální cena není stanovena

 

Zvláštní kategorii tvoří drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

– používá se delší dobu než oběžný, ale nesplňuje cenové podmínky pro zařazení do DM

– nábytek, software

 

Oceňování majetku

 

– Oceňování = vyjádření v peněžní formě

-způsoby oceňování jsou závislé na způsobu pořízení majetku

–          Nákupem

–          Vlastní výrobou

–          Darováním, zděděním

–          Bezúplatným nabytím

 

1)      Dlouhodobý majetek a zásoby pořízené nákupem oceňujeme pořizovacími cenami

 

2)      Dlouhodobý majetek a zásoby vytvořené vlastní činností oceníme vlastními náklady

 

3)      Peněžní prostředky a ceniny oceníme jejichnominálními hodnotami

 

4)      Pohledávky a závazky oceníme jejich nominálními hodnotami

 

Pořizovací cena

= cena majetku (cena podle dokladu) + vedlejší pořizovací náklady (dopravné, montáž, clo, provize,

pojištění)

 

Vlastní náklady

= souhrn vynaložených nákladů (spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřebovaná energie)

 

Reprodukční pořizovací cena

= cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (cena obvyklá)

–          Bývá často určována soudním znalcem

–          Oceňujeme jí majetek získaný bezúplatně např. darováním

 

Podnikatelé pořizují svůj majetek ve vstupních cenách a v těchto cenách jej evidují

 

Členění oběžného majetku

zásoby

– nakupované         – materiálu

zboží

– vlastní výroba – hotové výrobky

nedokončené výrobky

 

krátkodobý finanční majetek

–          peníze v hotovosti – v pokladně

–          peníze na BÚ – u peněžního ústavu

–          ceniny – poštovní známky, kolky, telefonní karty, stravenky, dálniční nálepky

–          krátkodobé cenné papíry – platnost max. 1 rok nebo do roku cenný papír musí prodat

 

pohledávky

= nároky podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka

– např.: FAKTURA VYSTAVENÁ odběrateli

 

Zdroje financování

 

1) z hlediska původu dělíme:

vlastní zdroje

– základní kapitál a osobní vklady

– zisk po zdanění (samofinancování)

– odpisy (samofinancování)

 

cizí zdroje

– úvěry, půjčky

– krátkodobé závazky- u dodavatelů (nezaplacené faktury)

u zaměstnanců (nevyplacené mzdy)

u správy sociálního zabezpečení (neuhrazení SP)

u zdravotních pojišťoven (neuhrazené ZP)

 

2) z hlediska času:

                – krátkodobé financování

– dlouhodobé financování

 

 

Krátkodobé financování

krátkodobé závazky – u FÚ, dodavatelů, zaměstnanců …

– krátkodobé bankovní úvěry

– přijaté zálohy od odběratelů – elektřina, plyn

– krátkodobé obchodní úvěry – využití směnky

– zahraniční úvěr

– nebankovní instituce – provident

 

Dlouhodobé financování

– vklady majitelů

– odpisy

– zisk po zdanění

zisk                          daně – pro stát

zisk po zdanění

– z něho se vyplácí

– podíly na hospodářském výsledku (zaměstnanci)

– dividendy (společníci)

– příděly do fondů – povinné (rezervní) a nepovinné

 

– dlouhodobé bankovní úvěry

– dluhopisy

– zahraniční kapitál

– projektové financování

– finanční leasing

 

Odpisy

= peněžní vyjádření opotřebení

 

opotřebení:

fyzické

– aktivní – používáním

– pasivní – z důsledku přírodních vlivů a koroze

 

morální (ekonomické)

– v důsledku technického rozvoje

 

funkce odpisů:

– přenos hodnoty DM do nákladů podniku (mají vliv na zisk podniku)

– snižují vstupní cenu majetku na tzv. zůstatkovou cenu

                – tvorba zdrojů na pořízení nového DM

 

odpisy:

– daňové – určuj je stát, zákon o daních z příjmů

– účetní – vyjadřují opotřebení dle skutečnosti

Daňové odpisy

 

– postup:

1) zařazení majetku do 1 z 6 odpisových skupin

2) výběr způsobu odpisování  – způsob si účetní jednotka zvolí sama a nesmí ho po dobu

odpisování měnit

rovnoměrné nebo zrychlené

 

Rovnoměrný – počítáme ze vstupní ceny, kromě prvního roku(nenakupuje majetek na začátku roku, máme vždy stejnou částku

Zrychlený – K výpočtu musíme znát vstupní cenu, v dalších letech zůstatkovou cenu

 

oprávky = souhrn odpisů za celou dobu odpisování vyjadřující stupeň opotřebení

zůstatková cena = vstupní cena mínus oprávky

 

Daňové odpisy ze zvýšené ceny

= když je majetek vylepšen nebo zrekonstruován a jeho cena se zvyšuje =>technické zhodnocení

   technické zhodnocení

                = výdaje na nástavby, přístavby, stavební modernizace přesahující 40. 000,- Kč

 

Účetní odpisy

– vyjadřují opotřebení dle skutečnosti

– odpisuje se DM na základně odpisového plánu

slouží pro plánování, modernizaci a pro výpočet cen výrobků a služeb

 

2 způsoby výpočtu

a)      dle doby opotřebitelnosti

b)      dle výkonu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!