Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Dlouhodobý majetek

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Nikol1415

 

Dlouhodobý majetek

Charakteristika DM

= dlouhodobým majetkem rozumíme majetek, který setrvává z podniku déle než 1 rok, nemění svoji podobu, pouze se opotřebovává a pořizuje se za určitou vstupní cenu

 

Plánování DM

– nutno znát výrobní kapacitu (+ jiné druhy kapacity – daná plochou, přepravní atd.)

– výrobní kapacita (VK) = maximální množství výrobků, které může podnik za optimálních podmínek vyprodukovat za určité časové období (většinou rok)

– týká se strojů, určuje se, na kolik % je využita výrobní kapacita strojů

– porovnání potřebného objemu výroby a výr. kapacity => pořídit či vyřadit DM

 

Výpočet

 • KNČ – čas potřebný na výrobu určitého kusu např. 5 min na přišití jednoho rukávu
 • KNM – množství vyrobených kusů za určitou časovou jednotku např. 20 kusů za 1h
 • VČF(využitelný časový fond)- plánovaná doba, kdy může být zařízení v provozu, stanovena např. čtvrtletí, rok

 

Jak postupovat při výpočtu VČF?

Kalendářní fond(plánovací kalendář)

365-so,ne,sv (ze 365 odečítáme)

– dovolená

-plánovaná doba oprav a údržby

– nezaviněné prostoje

= VČF strojního zařízení v hodinách

 

1) výpočet výrobní kapacity pokud známe kapacitu normy množství

Kapacita = využitelný čas. fond  x kapacitní norma mn. x počet jednotek zařízení

 

2)výpočet výrobní kapacity, pokud známe kapacitní normy času

Kapacita = využitelný čas. fond /kapacitní norma času x počet jednotek zařízení

 

Pořizování DM = investiční výstavba

Odlišný postup, jde-li o strojní nebo stavební investici.

 • Investice do strojů a zařízení – zašleme poptávku, vybereme vhodného dodavatele, zašleme objednávku, dodavatel potvrdí -> vznik kupní smlouvy, dodávka, převzetí, proškolení zaměstnanců v práci se zaříz.

– pořizujeme, když rozšiřujeme výrobu, expandujeme, kvůli opotřebení, nařízení bez. práce

 • Stavební investice – účastní se investor (= ten, kdo investici pořizuje), projektant a dodavatelé

 – 3 etapy:

1. příprava: projektová dokumentace, pos. ef. investice, výběr dodavatele, získání povolení

2. provádění a kontrola výstavby

3. přejímka hotové stavby

 

Způsoby pořízení DM

 • Vlastní výroba (například, když podnik vyrábí počítače a jeden si nechá pro vlastní potřebu)
 • Nákup
 • Vklad majetku společníky obchodní společnosti
 • Dar
 • Přeřazení z osobního užívání (např. drobný podnikatel vloží do živnosti své vlastní auto)
 • Finanční leasing – leasingová společnosti majetek pořídí, pronajme ho podniku, který splácí cenu majetku měsíčně či čtvrtletně, a po ukončení splátek se předmět stává majetkem nájemce
 • Pronájem – na určité období -> operační (operativní) leasing

 

Oceňování DM

 • Pořizovací cena = kupní cena majetku a všechny vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž…)
 • Vlastní náklady = všechny přímé a nepřímé náklady spojené s výrobou
 • Reprodukční pořizovací cena = v případě darování majetku či vložení staršího majetku do podnikání, kdy neznáme již původní cenu. Vyjadřuje, jakou cenu má tento dlouhodobý majetek dnes. Stanovuje se odhadem, posudkem soudního znalce apod.
 • Cena na základě znaleckého posudku – např. u budovy

Může se modernizovat (= technické zhodnocení)

– nástavby, rekonstrukce, modernizace

– musí dojít ke zlepšení pův. vlastností

– vstupní cena se pak o techn. zh. zvyšuje

 

Členění DM

 • Hmotný dlouhodobý majetek

– doba použitelnosti delší než 1 rok

– vstupní cena je vyšší než 40. 000 Kč

– sklad, autobus, průmyslový robot, technické zhodnocení, pole

– majetek, který má dobu použitelnosti menší než rok, či vstupní cenu nižší než 40.00 Kč

může být pokládán za oběžný

 

 • Nehmotný dlouhodobý majetek

– doba použitelnosti delší než 1 rok

– vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč

– patenty, licence, ochranná známka, know-how, aut. práva

 

 • Dlouhodobý finanční majetek

– doba držení je delší než 1 rok

– pořizovací cena není stanovena

– pořizován za účelem dosažení výnosů z úroků, pronájmu…

– akcie jiných podniků, půjčky na dobu delší než 1 rok, termínované vklady

 

Opotřebení DM

Dělení:  * morální (opotřebení vlivem zastarání například software)

* fyzické -> fyzické opotřebení dlouhodobého majetku vyjadřují odpisy

 

Pojmy:

 • Odpis = je pro podnik náklad, vyjadřuje opotřebení dlouhodobého majetku
 • VC = cena, ze které majetek odepisujeme
 • Oprávky = součet všech odpisů za dobu používání
 • Zůstatková cena = cena snížená o oprávky, aktuální hodnota majetku

 

Druhy odpisů

 • Účetní
  • vyjadřují skutečné opotřebení dlouhodobého majetku s přesností na měsíce
  • podnik je může využívat pro přesnější představu o výši opotřebení, ale nemusí

 

Roční odpis = vstupní cena/doba používání *odpisová sazba

Měsíční odpis = roční odpis/ 12 

 

 • Daňové
  • dány zákonem o dani z příjmu, a jejich výše představuje daňově uznaný náklad
  • podnik je musí využívat pro účely výpočtu daně z příjmů
  • v prvním roce využívání je odpis vyšší než v ostatních, protože se majetek nekupuje
  • 1. ledna, ale v průběhu roku
  • v roce technického zh. se zvýší vstupní cena a koeficient -> prodlouží se doba odep.

 

Postup ve firmě při počítání daňových odpisů

 • zatřídíme majetek do odpisové skupiny (najdeme v příloze zákona o dani z příjmu)
 • zvolíme způsob výpočtu – lineární, degresivní, zvolená metoda musí být dodržena po dobu používání, odpisy najdeme v odpisovém plánu na inventární kartě
 • sestavíme odpisový plán – přehled odpisů za dobu používání, v prvním roce můžeme odpis zvýšit

 

Druhy daňových odpisů

a) lineární (rovnoměrné) odpisy

rovnoměrné odepisování = vstupní cena/100 * sazba

– po celou dobu životnosti se každý rok odepisuje stejná částka

 

b) degresivní (zrychlené) odpisy

odpis v prvním roce= VC/koeficient pro první rok

 v dalších letech = 2* ZC/koeficient pro další roky – počet let dosavadního odepisování

– každý rok se odepisuje jiná částka (sestupná tendence)

– používají se u majetku s delší životností (výrobní linka..)

– čím je starší, tím jsou větší náklady na údržbu

 

Péče o DM

– udržuje majetek v dobrém stavu -> zvyšuje dobu používání, zabezpečuje, aby technické parametry

stále na dobré úrovni

– vlivem zanedbané péče dochází ke zvýšení nákladů a tím i snížení zisku

 • Údržba –mazání, seřizování apod. Provádí nejčastěji pracovník, který má majetek svěřen
 • Opravy – podnik zajišťuje sám nebo pomocí dodavatelů, největší důraz kladen na předměty

důležité pro chod podniku. Často se provádí preventivně.

 

Evidence DM

– každý dlouhodobý majetek se určitý den zařazuje do používání, v tento den vystavím zápis o převzetí, zařazenému majetku vystavíme inventární číslo a zapíšeme do karty

–  musíme zavést inventární kartu (karta inventárního DM) obsahuje: obecné údaje o majetku, odpisový plán (seznam odpisů za jednotlivé roky odepisování), zůstatková cena

– inventarizace (porovnání účetního stavu se skutečným)

 

Financování DM

 1. vlastní zdroje – vložený dlouhodobý majetek, fondy, které si firma vytvořila, fondy tvořené ze zisku, hrubý zisk – daň = čistý zisk, odpisy, tržby z prodeje nepotřebného majetku, dar,..
 2. cizí zdroje – úvěry, leasing, splátkové prodeje, emise obligací

 

úvěr x půjčka – ekonomický rozdíl není žádný, u úvěru je jen úrok

splátkový prodej x leasing – úvěry poskytují bankovní instituce a splátkový prodej, kterákoli

instituce, jinak není žádný rozdíl

posouzení finančního leasingu a úvěru – u leasingu nejsme majiteli jako u úvěru

– posoudit výši splátek, které budou výhodnější

– u úvěru je možnost předčasného splacení

– počet splátek by neměl časově převýšit dobu

odepisování

– u leasingu může být a nemusí akontace (zvýšená splátka)

 

LEASING

 • český výraz – pronájem

–     do nákladů – pojištění, opravy, dálniční známka, silniční daň

 • po celou dobu trvání je majitelem leasingová společnost, jsem povinná platit havarijní pojištění
 • na začátku po nás mohou chtít akontaci (první zvýšená splátka) a můžou chtít i poplatky za sjednání leasingové smlouvy

 

výhody: ihned majetek můžu mít, umožňuje nám mít to nejmodernější

nevýhody: platit nájem (leasingová splátka) ve které je obsažena i provize leasingové společnosti

 

Druhy:

provozní(operativní) leasing

 • pronajatý předmět se po skončení pronájmu vrací společnosti (např. měsíčně splácím auto po dobu dvou let a poté ho vrátím) nebo je využíván ke krátkodobému pronájmu (např. buduji výrobní halu a půjčím si bagr)

 

finanční leasing

 • co se týče aut, zde je konkurentem „úvěr“
 • pronajatý předmět po skončení smlouvy přechází do vlastnictví nájemce – bezplatně nebo symbolickou kupní cenou
 • leasing u firemního auta – může a nemusí mít složenou akontaci, majitelem leasingová společnost, kromě smlouvy obdržím i splátkový kalendář, součástí splátky je povinné ručení i havarijní pojištění nebo ho můžu platit zvlášť ale vždy musí být sjednáno, minimální dobu leasingu upravuje zákon o dani z příjmu
 • leasingové splátky i zaplacená akontace je pro firmu náklad (měsíční)
 • rozlišit jestli je plátce DPH (do nákladů si může dát pouze splátku v ceně bez DPH) nebo neplátce DPH(dává celou měsíční splátku tedy i DPH)
 • mám-li koupené auto na leasing-> dát do nákladů – pohonné hmoty, opravy, dálniční poplatky, emise, technická prohlídka

 

zpětný leasing

 • podstatou je, že potřebuji peníze, odkoupí od nás auto a pomocí splátek ho odkupuji zpět a současně ho používám

 

ÚVĚR

 • úvěrová smlouva, banka je v roli věřitele a já v roli dlužníka
 • majetek musí být pojištěn
 • u úvěru jsem majitelem já (u leasingu jiné)
 • firma musí převést auto do svého majetku a musí ho odepisovat

 

SPLÁTKOVÝ PRODEJ

 • úrok je vyšší
 • využívají ho raději občané než firmy

splátky – zadlužení, většinou, dluhy rostou, závěr: konsolidace půjček od banky, aby rodina byla schopna splácet

 

Hodnocení výnosů a rizika investice

Statistické ukazatele efektivnosti investic jsou:

 • Výnosnost investice – udává, kolik korun čistého zisku nám ročně přinese každá koruna vynaložená na investici, čistým ziskem rozumíme zisk po zdanění

Výnosnost investice = čistý roční zisk z investice / pořizovací náklad investice

 • Riziko investice – udává, za jak dlouho bude investice splacena z čistého zisku, který přináší

-> neměla by to být doba delší než životnost této investice

Doba splácení (návratnosti) = pořizovací náklad investice/ čistý roční zisk z investice

 

Průběh hospodaření s dlouhodobým majetkem

 1. Stanovení počtu – odhad, výpočtem – využitelný časový fond, výrobní kapacita
 1. Pořízení DM – nákup, přijatý dar, vlastní výroba, vklad majetku při založení, převod osobního majetku do podnikání, leasing

–  proškolení není vedlejším pořizovacím nákladem při pořízení DM

 1. Zavedení evidence – karta DM(cena, kdy bylo zařazeno do evidence)
 2. Používání DM – odpisy
 3. Péče o DM –  opravy(píchnutá pneumatika), údržby (myčka u auta), technické zhodnocení (zlepšení funkčních vlastností) souhrn úprav, které zlepšují funkční vlastnosti, a musí v souhrnu přesáhnout za rok 40.000Kč
 4. Vyřazení DM –  důvody – fyzicky nebo morálně opotřebován (technický rozdíl), opravy se už nevyplatí, krádež, nepotřebujeme ho

– způsoby – prodej, fyzická likvidace (opotřebování, poškození, krádež,  havárie, převod z podnikání do osobního vlastnictví)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!