Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (3)

 

Otázka: Dlouhodobý majetek

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): tereza

 

Charakteristika DM

 • používá se déle než 1 rok
 • opotřebovává se – odpisy
 • vstupní cena přesahuje určitou hranici – 40 000 Kč
 • pořizuje se za vstupní cenu = kupní cena+všechny náklady

 

Plánování DM – nutno znát výrobní kapacitu

( + jiné druhy kapacity)

 • Kapacita
  – schopnost podniku vytvořit maximální množství výrobků nebo poskytnout určité množství služeb
  – je udána za časovou jednotku (rok, měsíc, den), a to za optimálních podmínek (dostatek kvalitního materiálu, plynulá dodávka zboží, nízká poruchovost, nízká nemocnost)
  – kapacita přepravní (kolik lidí/nákladu je možno přepravit)
  – kapacita obsluhy (množství zákazníků, které můžeme obsloužit)

 

 • Výrobní kapacita
  – schopnosti podniku vyrobit za určitý čas určité množství výrobků za optimálních podmínek

 

 • Výpočet:
  1. Zadána norma výkonnosti
   KAPACITA= VYUŽITELNÝ ČASOVÝ FOND * KAPACITNÍ NORMA VÝKONU * POČET JEDNOTEK ZAŘÍZENÍ
  2. Zadána kapacitní norma času
   KAPACITA = VYUŽITELNÝ ČASOVÝ FOND / KAPACITNÍ NORMA ČASU * POČET JEDNOTEK ZAŘÍZENÍ

Využitelný časový fond:
Rok (365 dní)

dny pracovního volna (víkendy, svátky, dny dovolené)

= odpracované dny

* počet pracovních hodin za den (8h)

= nominální časový fond (odpracované hodiny)

plánované hodiny oprav

= VČF (v hodinách)

 

 • Plánování kapacity:
  1. PLÁNOVANÉ VYUŽITÍ KAPACITY = PLÁN.PRODUKCE*100 / KAPACITA
  2. SKUTEČNÉ VYUŽITÍ KAPACITY= SKUTEČ. PRODUKCE*100 / KAPACITA

 

 • Nedostatečná kapacita – zavedení více směn, odstranění prostojů, zkrácení doby oprav
 • Kapacita závisí na poptávce:
  1. Podniky ponechávají určitou část kapacity nevyužitou → rezerva
  2. Nově zavedené výrobky – nižší prodej – kapacita nevyužita
   Výrobky ve fázi zralosti – kapacita využita více
 • Majetek pořizujeme:
  1. Nahrazujeme kvůli fyzickému opotřebení
  2. Kvůli morálnímu opotřebení – nové zařízení přinese úspory
  3. Rozšiřujeme výrobu stávajících produktů – současná kapacita nedostatečná
  4. Expandujeme na nové trhy – zavádíme nové výrobky
  5. „nařízené investice“ – z důvodu bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí
 • porovnání potřebného objemu výroby a VK = pořídit nebo vyřadit DM

 

Pořizování DM = investiční výstavba

 • Investice strojní
  – do strojů a zařízení
  – zaslání poptávky a objednávky dodavateli → vznik kupní smlouvy
  – v dohodnuté dodací lhůtě proběhne dodávka a převzetí
 • Investice stavební
  – často několikaletá činnost
  – účastní se investor, projektant a dodavatelé
  3 etapy:

  1. Příprava – výběr dodavatele, potřebná povolení, projektová dokumentace
  2. Provádění a kontrola výstavby
  3. Přejímka (hotové výstavby)

 

Způsoby pořízení DM

 • Vlastní výroba
 • Nákup
 • Vklad majetku společníky obchodní činnosti
 • Dar
 • Přeřazení z osobního užívání
 • Finanční leasing – leasingová společnost majetek pořídí, pronajme ho podniku (podnik splácí cenu majetku měsíčně nebo čtvrtletně)
 • DM si můžeme také jen pronajmout (pro stavbu pronajmeme na nutnou dobu bagry, stroje) = operační leasing 

Oceňování DM – vstupní cena

 • Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení vstupní cenou:
  1. Pořizovací cenou – při nákupu od dodavatele
  2. Pořizovací cena= cena pořízení (kupní cena)+náklady (např. doprava stroje, instalace)
  3. Reprodukční pořizovací cenou – použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě. To je např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek starší než 5 let
   – odpisy se pak dělají z ceny, kterou stanoví odhadce
  4. Cenou ve vlastních nákladech – tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí DM.
 • Nehmotný majetek oceňujeme stejně jako hmotný dlouhodobý majetek
  (- pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, cenou ve vlastních nákladech)
 • Finanční majetek oceňujeme pořizovací cenou včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením.

 

Členění DM

 • Hmotný DM
  – majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč
  – movitý/nemovitý
  – budova skladu, autobus, průmyslový robot, pole…
 • Nehmotný DM
  – použitelnost delší než 1 rok
  – vstupní cena vyšší než 60 000 Kč
  – patenty, licence, autorská práva, software, know-how, ochranná známka…
 • Finanční DM
  – déle než 1 rok
  – není stanovena výše vstupní ceny!
  – pořízení za účelem dosažení výnosů z úroků, výnosů z pronájmu nebo za účelem ovládání jiných podniků
  – akcie z jiných podniků nebo půjčky na dobu delší než 1 rok

 

Opotřebení DM

 • Morální – opotřebení vlivem zastarání
 • Fyzické – snižuje se přesnost strojů, jsou potřebné úpravy, stroje jsou opotřebované
 • Hodnota se přenáší do nákladů firmy prostřednictvím odpisů

 

 • Odpisy:
  1. Účetní
   – vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku (tentýž majetek může být v jednom podniku v provozu 5 let, ale v druhém podniku pouze 2 roky, kde je využíván intenzivně)
   – podnik provádí podle skutečné doby používáníODPISOVÁ SAZBA V % = 100 / DOBA ŽIVOTNOSTI

   ROČNÍ ODPIS = VSTUPNÍ CENA / 100 * ODPISOVÁ SKUPINA

    

  2. Daňové
   – tento způsob výpočtu odpisů je podniku stanoven – zákonem o daních z příjmů
   – podnik má určenou dobu životnosti DM a způsob jak odpisy počítat
   – 6 stanovených odpisových skupin

   1. Rovnoměrné odpisování:
    = VSTUPNÍ CENA / 100 * ODPISOVÁ SAZBA 

    – Odpisování z ceny zvýšené o technické hodnocení!
    ODPIS OD R. ZVÝŠENÉ VSTUPNÍ CENY = VC / 100 * ODPISOVÁ SAZBA pro zvýšenou vstupní cenu

   2. Zrychlené odpisování:
    V 1. ROCE = VSTUPNÍ CENA / KOEFICIENT pro 1. rokV DALŠÍCH LETECH = 2*ZC / KOEFICIENT pro další roky – POČET LET DOSAVADNÍHO ODPISOVÁNÍ

    – Odpisování z ceny zvýšené o technické hodnocení!
    ODPIS V R. ZVÝŠENÍ ZŮSTATKOVÉ CENY = 2*ZC zvýšená o technické zhodnocení / KOEFICIENT pro zvýšenou vstupní cenuODPIS V DALŠÍCH LETECH = 2*ZC + TZ / KOEFICIENT pro zvýšenou ZC – POČET LET ODPISOVÁNÍ ze zvýšené ceny

 • Zůstatková cena= vstupní cena – oprávky
 • Oprávky = součet doposud provedených odpisů

 

Péče o DM

 • údržba, opravy…
 • DM se opotřebovává morálně a fyzicky
 • abychom redukovali fyzické opotřebení, DM potřebuje údržbu a opravy
 • Nejúčinnější obranou opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku → tedy plánovité nahrazování starého dlouhodobého majetku novým
 • Členění reprodukce:
  1. Reprodukce prostá – stroj nahradíme strojem stejného výkonu
  2. Reprodukce rozšířená – stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem
  3. Reprodukce zúžená – stroj nahradíme strojem s nižším výkonem nebo nenahradíme vůbec

 

Evidence DM

 • Při pořizování DM od dodavatele vzniká kupní smlouva
  vystavení faktury
 • Základní evidenci provádíme na inventárních kartách
  → obsahuje technický popis DM, datum pořízení a datum uvedení do používání
  – povinně musí karta obsahovat inventární číslo DM, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy
 • DM se v určitý den zařadí do používání → vystaví se zápis o převzetí
 • Zařazenému majetku se přidělí inventární číslo + zapsání do karty DM
  na kartě se po celou dobu používání evidují odpisy a ZC
 • Při vyřazení majetku se vyhotoví zápis o vyřazení

(kupní smlouva, faktura, zápis o převzetí, zápis o vyřazení, inventární karta – náležitosti)

 

Financování DM

 • Vlastní zdroje – odpisy, zisk, vklady společníků=základní kapitál, výnosy z vyřazeného majetku
 • Cizí zdroje – bankovní úvěry, emise obligací, koupě na splátky
 • Finanční leasing – finanční, operativní

 

Hodnocení výnosů a rizika investic

statické ukazatelé efektivnosti investic:

 • Výnosnost investice – investice, která nepřináší příslušné efekty, je přirozeně zbytečná
 • Riziko – naše předpoklady se nemusejí splnit a investováním nebude dosaženo předpokládaných výnosůVÝNOSNOST INVESTICE = ČISTÝ ROČNÍ ZISK Z INVESTICE / POŘIZOVACÍ NÁKLAD INVESTICE
  → Udává, kolik nám investice vynese – kolik korun čistého zisku nám ročně přinese každá koruna vynaložená na investici = Return of Investment
  výsledek srovnáváme se ziskem, který požadujeme

   

 • Doba návratnosti investice
  DOBA SPLACENÍ (NÁVRATNOSTI) = POŘIZOVACÍ NÁKLAD INVESTICE / ČISTÝ ROČNÍ ZISK Z INVESTICE
  → Udává, za jak dlouho bude investice splacena z čistého zisku, který přináší
  – jde o převrácenou hodnotu výnosnosti = Payback Method
  – neměla by být delší než doba životnosti této investice 
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy