Dlouhodobý majetek podniku – otázka z účetnictví

 

Otázka: Dlouhodobý majetek podniku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): UsP

 

Majetek podniku

– souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které slouží podnikateli k jeho podnikání

Dlouhodobý majetek = majetek dlouhodobé povahy, doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok, po dobu používání nemění svoji podobu, jenom se opotřebovává, opotřebení vyjadřujeme v penězích – odpisy

 

Členění dlouhodobého majetku

– hmotný

– nehmotný

– finanční

 

Dlouhodobý hmotný majetek

 • vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč
 • odepisuje se
 • movitý majetek (stroje, automobil, kancelářský nábytek)
 • nemovitý majetek (spojen s pevným základem: pole, lesy, pozemky, sklady, budovy)
 • stáda a tažná zvířata (hřebci)
 • Drobný hmotný dlouhodobý majetek
  • nesplňuje hranici 40 000 Kč
  • používá se déle než 1 rok
  • např. tiskárna, stůl
  • účetní jednotka se rozhodne, jestli majetek zařadí do DM nebo OM

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 • vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč
 • odepisuje se
 • používá se déle než 1 rok
 • např. software, ochranná známka, ocenitelná práva (know-how, licence, patenty)
 • Drobný nehmotný dlouhodobý majetek
  • nesplňuje hranici 60 000 Kč
  • účetní jednotka se rozhodne, jestli majetek zařadí do DM nebo OM

 

Finanční dlouhodobý majetek (= finanční investice)

 • žádná minimální vstupní cena
 • používá se déle než 1 rok
 • záleží na účelu DM
 • neodepisuje se
 • cílem: další zhodnocení, dosažení úroků, výnos z pronájmu, ovládání jiných podniků
 • starožitnosti, umělecká díla, šperky, obrazy, sbírky

 

Jiné členění DM

 • odpisovaný (auta, stroje, budovy)
 • neodpisovaný (pozemky, starožitnosti, umělecká díla, lesy, podzemní vody)

 

Členění DM podle účelu

 • výrobní (ve výrobních odvětvích)
 • aktivní (stroje, dopravní prostředky)
 • pasivní (budovy, sklady)
 • nevýrobní (v nevýrobních odvětvích: cestovní ruch, zdravotnictví)

 

Likvidita dlouhodobého majetku

– nejméně likvidní jsou stroje, budovy

– nelikvidní aktiva = dlouhodobý majetek

 

Pořizování dlouhodobého majetku

– pořizujeme za určitou vstupní cenu

koupí

vlastní výrobou

darem

vklad společníků do obchodní společnosti: přeřazení osobního majetku do podniku (FO – z osobního užívání, PO – majetkový vklad)

– finanční leasing: uzavírá se leasingová smlouva mezi podnikem a leasingovou společností, podnik platí pronájem měsíčně/čtvrtletně -> na konci leasingové smlouvy má podnik u finančního leasingu odkoupit majetek za symbolickou cenu

operativní leasing: krátkodobý, po ukončení leasingové smlouvy se podnik nestává vlastníkem, zůstává u společnosti – vracíme ho zpět leasingové společnosti

 

Oceňování dlouhodobého majetku

– pořizovací cena (cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady – doprava, clo, pojištění)

– cena ve vlastních nákladech – vlastní výrobou, veškeré prokazatelné náklady, které firma vynaložila na výrobu DM

– reprodukční cena (stanovuje se odhadem, nebo posudkem osobního znalce)

 

Využívání dlouhodobého majetku, technické zhodnocení

 

Využití DM

 • čím více využíváme DM, tím dosahujeme vyšší výroby, můžeme prodat více výrobků a máme vyšší zisk
 • extenzivní využití DM – skutečný čas, kdy byl stroj v provozu (v %)
 • intenzivní využití DM- skutečný počet, který stroj vyrobil (v %)
 • komplexní využití DM – celkové využití stroje (v %)

 

Technické zhodnocení

 • zdokonalení, modernizace, rekonstrukce nejde o běžné opravy a udržování, ale o přístavby
 • dělí se:
  • malé technické zhodnocení = všechna technická zhodnocení nepřesáhnou za celý rok na jednom majetku částku 40 000 Kč
  • velké technické zhodnocení = všechna technická zhodnocení přesáhnou za celý rok na jednom majetku částku 40 000 Kč

 

Odpisy, opotřebení dlouhodobého majetku

Odpisy = opotřebení se vyjadřuje formou odpisů, odpisy vyjadřujeme v peněžním vyjádření – měsíčně/ročně, zohledňují nám současný stav majetku a pro podnik znamenají náklad, odpisy jsou zdrojem financování – prodej výrobků, vrátí se nám pořizovací cena. Zaokrouhlují se na celé koruny nahoru.

Zůstatková cena = vstupní cena – odpis

∑ odpisů = oprávky

 

Členění odpisů

 • účetní
 • daňově

 

Účetní odpisy

 • vyjadřují skutečné opotřebení DM
 • rozhoduje o nich podnik
 • může si dobu stanovit podle
 • výkonu (počet ujetých km, podle vyrobených kusů)
 • životnosti (používáme odpisovou sazbu, která je v %

 

Odpisová sazba = 100/doba použitelnosti

Roční odpis = vstupní cena x odpisová sazba v %/100

Roční odpis v Kč = vstupní cena/doba použitelnosti

 

Daňové odpisy

 • stanoveny zákonem o dani z příjmu
 • jsou pevně dané
 • počítají se na konci účetního období
 • představují maximální výši odpisů povolenou zákonem
 • určují maximální částku, kterou podnik může zahrnout do nákladů pro účely výpočtu daně z příjmu
 • majetek musíme zařadit do příslušné odpisové skupiny
 • 2 typy odpisování:
 • rovnoměrné

 

Roční odpis = vstupní cena/100 x odpisová sazba

 • odpisové sazby jsou v %
 • zrychlené odpisy (degresivní)
 • v prvních letech máme vyšší odpisy -> zvyšují se náklady, snižují zisk
 • nepoužíváme při výpočtu sazby v %, ale koeficienty

Odpis v 1. roce = vstupní cena/koeficient (v 1.roce)

Odpis v dalších letech = 2 x zůstatková cena/koeficient pro další roky – počet let odepisování

 

Opotřebení dlouhodobého majetku

 • postupná ztráta hodnoty z úvodní ceny, postupná ztráta vlastností
 • 2 typy opotřebení
  • fyzické
   • stroje přestávají být přesné, po používání (obráběcí stroje)
   • fyzicky se opotřebuje i nepoužíváním = kovy zreziví, vnější vlivy – počasí, voda, údržby a opravy
  • morální
   • způsobeno technickým rozvojem (výkonnější stroje)
   • nový design
   • např. auta, mobilní telefony

 

Evidence dlouhodobého majetku

– v DM má firma uložené velké množství finančních prostředků, zároveň je to majetek, který slouží firmě mnoho let, z těchto důvodů je nezbytné, aby byl důsledně evidován

 

– význam evidence:

 • kontrola majetku (inventarizace) – porovnání skutečného stavu se stavem účetním
 • odepisování majetku (účetnictví a daně)
 • přehled o finanční hodnotě firmy (pojišťovny, banky, investoři)

 

Základní evidenci provádíme na inventárních kartách

Inventární karta obsahuje: inventární číslo přidělené dlouhodobého majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy, popř. účetní odpisy, po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku, stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.

Při pořízení DM navíc vypisujeme Zápis o pořízení DM a při vyřazení Zápis o vyřazení DM

 

Vyřazení dlouhodobého majetku

– prodejem

– likvidací

– darováním

– přeřazením do osobního užívání

– důsledkem škody nebo manka

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!