Dodavatelsko – odběratelské vztahy

 

   Otázka: Dodavatelsko – odběratelské vztahy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Nikolka

 

 

1)      VÝZNAM DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ

-úkolem je uskutečňovat obchodní činnost, která má stránku hmotnou (dodávka věci, poskytnutí služby), finanční (úhrada dodávky) a stránku informační (doklady týkající se obchodu – dodací listy, faktury)

– tyto vztahy jsou upraveny obchodním zákoníkem

 

Obchodně smluvní vztahy

a)      relativní obchodní vztahy (podnikatel x podnikatel, stát)

b)      absolutní obchodní vztahy (společník a společnost)

c)       závisí na dohodě účastníků, zdali obchodní či neobchodní vztah (byt-vlastní potřeba x dílna)

 

Typy smluv

a)      pojmenované

b)      nepojmenované (atypické)

 

Druhy norem

-převažují normy disponzitivní (=možnost volby – stanoveno ve smlouvě) před normami kogentními (bezpodmínečně dodržet zákon)

 

2)      UZAVÍRÁNÍ DODAVETELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ

 

DODAVETEL                      POPTÁVKA                                                                       ODBĚRATEL

NABÍDKA

OBJEDNÁVKA (nákup kupní smlouvy)

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

DODÁVKA (dodací list)

FAKTURA

PŘEJÍMKA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ (odběratel)

ZAPLACENÍ FAKTURY (odběratel)

a)      POPTÁVKA

-nezávazná písemnost (nevyplývá nám z ní žádná povinnost), ve které projevujeme zájem o koupi výrobku, zboží, služby

 

b)      NABÍDKA

-nezávazná písemnost (nevyplývá žádná povinnost)

-odpovídáme na poptávku:

 • musíme zodpovědět všechny dotazy z poptávky
 • zasíláme prospekty, katalogy
 • nabízený výrobek, zboží, služba je popsán, je uvedena cena včetně DPH, dodací lhůta, popřípadě záruční doba

 

c)       OBJEDNÁVKA
-je-li odběratel spokojen s nabídkou, napíše objednávku (jednorázový odběr) nebo kupní smlouvu (dlouhodobější odběr)

-závazný doklad, který musí mít tyto náležitosti:

 • název a adresa firmy objednávaného zboží
 • přesný popis objednávaného zboží
 • množství a cena
 • termín a způsob dodání
 • způsob placení
 • číslo objednávky, datum objednávky
 • podpis objednávajícího

 

d)      KUPNÍ SMLOUVA

u úpravy dle občanského zákoníku se obě smluvní strany musí dohodnout na celém jejím obsahu

-závazný doklad, který se užívá při dlouhodobých dodávkách (celý rok), aby byla smlouva platná musí obsahovat 2 náležitosti, které jsou uvedeny v Obchodním zákoníku:

 • předmět (název, rozměry, množství, druh, další specifikace)
 • cenu (částka za kus, předběžná cena – odkaz na ceník)

Další náležitosti:

 • platební podmínky
 • dodací podmínky (termín dodání, způsob dodání)
 • množství
 • výhrada vlastnictví
 • právě zpětné koupě
 • reklamační podmínky
 • stanoveno, co se považuje za podstatnou vadu

-co není uvedeno ve smlouvě, řídí se zákonem:

 • doba dodání – v zákoníku je řečeno v přiměřené době
 • množství – pokud je určeno přibližně, musí být odchylka max. 5%
 • přechod vlastnictví – předáním zboží a dokladů
 • jakost – musí být vhodná pro účel uvedený ve smlouvě nebo k čemu se zboží používá

 

3)      PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva zaniká:

 1. řádným splněním kupní smlouvy
 2. zánik nesplněného závazku (odstoupení od smlouvy)
 • z důvodu uvedeného ve smlouvě
 • z důvodu uvedeného v zákoně – prodlení, podstatné porušení povinnosti
 • promlčením (podle OZ – 4 roky)
 • smrtí
 • výpovědí
 • kompenzací závazku
 • prekluze – definitivní zánik závazku

 

Pokud nedojde k řádnému plnění smlouvy, můžeme žádat o náhradu škody.

NÁHRADA ŠKODY

– když 1. Účastník způsobí 2. Účastníkovi škodu (vadným plněním, prodlením dodávky), musí uhradit v rozsahu skutečnosti – ušlého zisku

-pokud nebyla ve smlouvě stanovena smluvní pokuta, škoda se uhrazuje v penězích, ale účastníci smlouvy se mohou domluvit na naturálním plnění

-pokud dojde k prodlení s placením faktury, platí dlužník úrok z dlužné částky

 

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

-smluvní pokuta (paušální úhrada škody)
-ručení (bankovní záruka)
-zástava (hypotéka)

 

SPOLEČNÉ ZÁVAZKY (alespoň 3 společníci)

 • solidární – dlužníci jsou vázáni společně a nerozdílně, plnění může být žádáno po každém společníkovi (oni se poté vyrovnají)
 • podílové – stanoveny jednotlivé podíly, pokud není ve smlouvě určeno – stejným dílem

 

ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • ústní (pokud dojde k dodávce ihned)
 • písemné

-individuální písemnost

-osvědčený vzor + příloha všeobecných obchodních podmínek

-formulář + příloha všeobecných obchodních podmínek

 • vyhlášení veřejného návrhu na uzavření smlouvy (inzerát v novinách)
 • veřejná obchodní soutěž

 

DODATEČNÁ DISPOZICE KE KUPNÍ SMLOUVĚ

ODVOLÁVKA – upravuje konkrétní množství zboží, které chce dodat v příslušném období, způsob balení a konečnou úpravu
PŘEPRAVNÍ DISPOZICE – oznamuje adresu skladu, kam má zboží odeslat, způsob dopravy (vlak, auto)

 

4)      PÍSEMNOSTI SPOJENÉ S PLNĚNÍM SMLOUVY

-návěští zásilky – oznámení o zasílání velké zásilky
-přihláška nakládky – oznámení železnici, co budete převážet, kolik vagónů
-dodací list
-faktura
-dopravní doklady: silniční, železniční, poštovní, letecké, námořní

 

NÁVĚŠTÍ – posílá ho dodavatel odběrateli pokud je zásilka odeslána nebo je připravena k expedici (doprava vlastním autem)

-odesílá se: faxem, telefonicky (poté se ještě posílá dopis)

 

PŘIHLÁŠKA NAKLÁDKY – když přepravuje zboží železnicí, co a množství (jednotlivý nebo hromadný charakter)

 

DODACÍ LIST – putuje se zásilkou a slouží ke kontrole u převzetí a musí obsahovat:

 • název firmy prodávajícího a kupujícího
 • číslo dodacího listu
 • datum vyskladnění zásilky
 • datum odeslání
 • číslo objednávky nebo kupní smlouvy
 • popis zásilky, udání množství a ceny
 • jméno pracovníka, který dodací list vypracoval
 • jméno pracovníka, který zásilku vyexpedoval

 

FAKTURA

-vydává dodavatel

-daňový doklad

 

NÁLEŽITOSTI:

ü  název firmy kupujícího a prodávajícího, jejich IČO A DIČ

ü  peněžní ústav a číslo prodávajícího

ü  číslo faktury a den jejího vystavení

ü  konstantní symbol označující účel platby

ü  datum splatnosti a forma její úhrady

ü  cena za jednotku  množství, sazba DPH (v %), vypočítané DPH, celkem

ü  dopravné, balné

ü  celková cena faktury

ü  vyčíslení DPH pro její zaúčtovaní

ü  úrok z prodlení při pozdním zaplacení faktury

ü  číslo objednávky

 

NÁKLADNÍ LIST
-u železniční dopravy
-popis odběratele, dodavatele
-cílová stanice
-množství

PŘEPRAVNÍ LIST
– u silniční dopravy
-popis odběratele, dodavatele
množství

 

POŠTOVNÍ PRŮVODKA
-adresa dodavatele a odběratele
-může být i cena

 

5)      ZPŮSOBY PLACENÍ

-je předem dohodnut v kupní smlouvě nebo objednávce

 • bezhotovostní (z účtu na účet – příkaz k úhradě, příkaz k inkasu)
 • poštovní poukázka typu A (odesílatel hotovost – příjemce účet)
 • v hotovost (osobně)

 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
-běžný způsob placení, kdy majitel účtu dává příkaz bance, aby zaplatila určitou částku z jeho účtu na cizí účet

 

PŘÍKAZ K INKASU
-cizí osoba dává příkaz čerpat z mého účtu peníze na svůj účet
-může pouze osoba, kterou majitel účtu uvedl ve smlouvě o zřízení účtu

 

NÁLEŽITOSTI:

ü  sídlo banky plátce faktury

ü  datum splatnosti faktury

ü  číslo účtu plátce i příjemce a kódy banky

ü  variabilní symbol

ü  konstantní symbol

ü  místo a datum vyhotovení

ü  podpisy podle podpisového vzoru

 

POŠTOVNÍ POKUKÁZKA TYPU A
-odběratel hotovost →dodavatel účet

 

NÁLEŽITOSTI:

ü  částka

ü  název účtu odběratele i dodavatele

ü  konstantní symbol

ü  variabilní symbol

 

6)      UPOMÍNKA

-pokud odběratel nezaplatí, dodavatel mu po termínu splacení posílá:

1.UPOMÍNKA – zdvořilá, číslo a datum nezaplacené faktury, částku faktury, termín její splatnosti
2. UPOMÍNKA – důraznější, nová lhůta splatnosti, upozornění na úrok z prodlení, upozornění na soudní vymáhání dlužné částky
3. UPOMÍNKA – označuje se jako pokus o smír, poté už se záležitost dává k soudu

 

Má-li odběratel vážné finanční problémy a fakturu nemůže v daném termínu zaplatit, zasílá uznání dluhu ve kterém uvádí:

 • omluvu za prodlení s placením
 • důvody prodlení, možný termín placení (popř. žádost o odklad placení)

 

URGENCE – když dodavatel nedodá do lhůty určené v kupní smlouvě (objednávce) odběrateli, odběratel vyhotoví urgenci

 

NÁLEŽITOSTI:

ü  číslo a datum potvrzené kupní smlouvy

ü  problémy, které mu z nedodáním zásilky vznikly

ü  nový termín plnění

ü  upozornění sankce

 

PŘEVZETÍ A PŘEJÍMKA

1.PŘEVZETÍ – např. od dopravce-zboží se přepočítá a zkontroluje se vnější neporušenost obalů
2.PŘEJÍMKA DO SKLADU- na základě přejímky se vyplní doklady –příjemka a zápis do skladní karty

Odběratel při obdržení dodávky provádí převzetí zboží (kontroluje kvantitu a zjevné vady), porovnání s kupní smlouvou (dodacím listem) a později provede odběratel přejímku – důkladná kvalitativní a kvantitativní prohlídka : úplná-kontrolujeme každý kus

namátková – předem se stanoví, kdy je dodávka kvalitní

Při zjištění rozdílu se sepíše Protokol o vadách, která je podkladem pro reklamaci
Kupující není povinen zaplatit, pokud si zboží nemůže prohlédnout.

 

7)      REKLAMACE

NÁLEŽITOSTI:

ü  popis zjištěné závady podle Zápisu o vadách

ü  odvolání na doklady, které se týkají reklamované zásilky

ü  návrh na řešení závad

ü  náhradní plnění-sleva, oprava, výměna

 

ZÁRUČNÍ LHŮTA
-2 roky
-vady (pokud nejsou zjištěny hned při prodeji, nezodpovídá ze ně prodejce, reklamují se během záruční doby

 

REKLAMAČNÍ NÁROKY
-podstatné vady

 • Odstranění vad, dodáním náhradního zboží
 • Oprava zboží, sleva vstupní ceny, odstoupení od smlouvy

 

DRUHY VAD

→kvantitativní, kvalitativní, odstranitelné, neodstranitelné, podstatné a nepodstatné, zjevné a skryté
→faktické vady-vada jakosti
vada kompletnosti (chybí součást nebo náhradní díl, chyba v dokladech,..)
→právní vady – vázne právo 3.osoby (kradené zboží, neoprávněné použití ochranné známky)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!