Dohoda ADR – logistika

 

Otázka: Dohoda ADR

Předmět: Logistika

Přidal(a): D@vk@

 

 

Dohoda ADR

 • Je to evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí v mezinárodní silniční dopravě.
 • Dohoda byla vypracována roku 1957, ale v platnost vstoupila až v roce 1968, dohoda je novelizována každé 2 roky
 • Součástí dohody jsou přílohy A, B a její dodatky.

 

Definice nebezpečných věcí

 • Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.
 • Nebezpečné zboží je takové, které lze převzít pouze na základě podmínek stanovených zvláštními předpisy.

 

Příloha A obsahuje

 • Předpisy o nebezpečných věcech
 • Rozdělení do jednotlivých tříd ( 1 – 9 )
 • Podmínky pro balení, označování zásilek nápisy, bezpečnostními, manipulačními značkami.
 • Ustanovení o zápisech do průvodních dokladů
 • Příloha A se zabývá všeobecným ustanovením a ustanovením týkající se nebezpečných látek a předmětů jako je klasifikace, postupy při odesílání, ustanovení o používání obalů a cisteren, ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky , vykládky a manipulace.

 

Dodatky A obsahují:

 • Podmínky chemické stálosti a bezpečnosti látek, obalů
 • Označení jednotlivých tříd bezpečnostními značkami

 

Příloha B obsahuje:

 • Všeobecné předpisy o přepravě nebezpečných věcí všech tříd
 • Požadavky na dopravní prostředky a jejich vybavení
 • Speciální ustanovení týkající se jednotlivých tříd
 • Zásady bezpečné manipulace se zbožím
 • Požadavky na osádky vozidel
 • Příloha B se zabývá ustanovením o dopravních prostředcích a o přepravě. Zde se řadí požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady a také požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

 

Dodatky B obsahují:

 • Ustanovení o cisternách
 • Předpisy o elektrické výzbroji
 • Osvědčení o zvláštní způsobilosti pro přepravu určitého nebezpečného zboží

 

Rozdělení nebezpečného zboží do tříd:

 • Zařazení nebezpečných věcí do určité třídy a přiřazení k obalové skupině se provádí podle kritérií, které jsou uvedeny v dohodě ADR:
  • Výbušné látky a předměty
  • Plyny
  • Hořlavé kapaliny
  • Hořlavé tuhé látky, samovolné se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
  • Samozápalné látky
  • Látky , které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
  • Látky podporující hoření
  • Organické peroxidy
  • Toxické látky
  • Infekční látky
  • Radioaktivní látky
  • Žíravé látky
  • Jiné nebezpečné látky a předměty

 

Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti:

 • Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahu a rozsahu předvídatelných nebezpečí tak, aby se zabránilo vzniku škod, případně aby byly minimalizovány následky.
 • Vyskytne-li se riziko přímého ohrožení veřejnosti, musí účastníci neprodleně uvědomit zásahové jednotky a musí jim sdělit potřebné informace.

 

Odesilatel je povinen:

 • Předat k přepravě jen zásilky, které odpovídají požadavkům dohody ADR
 • Přesvědčit se , že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě dle dohody ADR
 • Předat informace a údaje a požadované průvodní a přepravní doklady
 • Používat pouze obaly a přepravní prostředky schválené a označené pro ADR
 • Zajistit, aby prázdné obaly a přepravní prostředky byly příslušně označené a opatřeny bezpečnostními značkami a aby byly uzavřené a poskytovaly stejnou těsnost, jako kdyby byly plné
 • Jestliže odesílatel používá služeb jiných účastníků ( balič, nakládce, plnič atd. ) musí učinit přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka splňuje předpisy ADR.

 

Dopravce je povinen

 • Ověřit si , že nebezpečné věci je dovoleno přepravovat dle ADR
 • Přesvědčit se, že předepsané doklady jsou v dopravní jednotce
 • Vizuálně se přesvědčit, že vozidla a náklad jsou bez viditelných závad
 • Přesvědčit se, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozidel, bateriových vozidel, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů a MEGC
 • Přesvědčit se, že vozidla nejsou přetížena
 • Přesvědčit se, že byly připevněny bezpečnostní značky a označní předepsané pro vozidla.
 • Přesvědčit se, že je ve vozidle výbava předepsaná v písemných pokynech pro řidiče.

 

Příjemce je povinen:

 • Nezdržovat bez pádných důvodů převzetí věcí a ověřit po vykládce, že předpisy ADR, které se ho týkají, jsou splněny.
 • Provést v případech, kdy je to předepsáno ADR, čištění a dekontaminaci vozidel a kontejnerů
 • Zajistit, aby z kontejnerů bylo poté, co byly zcela vyloženy, vyčištěny a dekontaminovány, odstraněno označení nebezpečnosti.

 

Nakládce je povinen:

 • Předat nebezpečné věci dopravci pouze tehdy, je-li jejich přeprava podle dohody ADR dovolena
 • Musí, pokud předává k přepravě balené nebezpečné věci nebo nevyčištěné prázdné obaly, zkontrolovat , zda obal není poškozen.
 • Nesmí předat k přepravě kus, jehož obal je poškozen, zejména není-li těsný, a jsou úniky nebo možnost úniku nebezpečných látek, dokud závada není odstraněna, tato povinnost se vztahuje též na prázdné nevyčištěné obaly.
 • Musí pokud nakládá nebezpečné zboží do vozidla nebo velkého nebo malého kontejneru, splnit zvláštní předpisy pro nakládku a manipulaci.
 • Musí po nakládce nebezpečných věcí do kontejneru splnit předpisy týkající se označení nebezpečnosti
 • Musí při nakládce kusů dodržet zákazy společné nakládky jakož i předpisy týkající se oddělení potravin , poživatin a krmiv.

 

Balič je povinen:

 • Dodržovat předpisy týkající se podmínek balení nebo podmínek společného balení
 • Pokud připravuje kusy pro přepravu, předpisy týkající se nápisů a bezpečnostních značek na kusech.

 

Plnič je povinen:

 • Ověřit před plněním cisteren, že tyto cisterny a jejich výstroj jsou v dobrém technickém stavu
 • Smí plnit cisterny pouze nebezpečnými věcmi, které je dovoleno v těchto cisternách přepravovat.
 • Musí při plnění cisterny dodržet ustanovení týkající se nebezpečných věcí v sousedních komorách
 • Musí během plnění cisterny dodržet nejvyšší povolený stupeň plnění
 • Musí po naplnění cisterny zkontrolovat těsnost uzavíracích zařízení
 • Musí zajistit, aby žádné nebezpečné zbytky naplněné látky neulpívaly na vnějším povrchu jim naplněných cisteren.
 • Zajistit, aby předepsané výstražné oranžové tabulky a velké bezpečnostní značky byly připevněny na cisterny, a na vozidla.

 

Provozovatel cisternového kontejneru je povinen:

 • Zajistit dodržení předpisů pro konstrukci, výstroj, zkoušky a značení
 • Zajistit, aby údržba nádrží a jejich výstroje byla prováděna způsobem, který zaručí , že cisternový kontejner nebo přemístitelná cisterna bude za normálních provozních podmínek odpovídat předpisům ADR až do své příští inspekce
 • Zajistit provedení mimořádné kontroly, jestliže může být bezpečnost nádrže nebo její výstroje snížena opravou, změnou nebo nehodou.

 

Bezpečnostní poradce:

 • Každá firma zajišťující přepravu nebezpečných věcí musí mít svého bezpečnostního poradce.
 • Zpracovává průvodní doklady, klasifikuje látky z hlediska ADR, vypracovává roční zprávy pro orgány státní správy a zprávy o mimořádných událostech, provádí školení osob podílejících se na manipulaci s nebezpečnými věcmi zajišťuje školení řidičů ADR a povinné výbavy ADR.
 • Poradce může být pouze osoba, která je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu – Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

 

Všeobecné podmínky balení:

 • Nebezpečné věci musí být baleny do obalů, včetně IBC ( tuhé nebo flexibilní přepravní obalové prostředky s vnitřním objemem 3 m³ ) a velkých obalů , dobré kvality.
 • Tyto musí být natolik pevné, aby odolávaly nárazům a namáháním.
 • Obaly, včetně IBC a velkých obalů, musí být uzavřeny v souladu s informacemi poskytnutými výrobcem
 • Obaly musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby bylo při normálních podmínkách přepravy zamezeno úniku obsahu z kusu připraveného k přepravě.
 • Na vnější straně obalů, IBC a velkých obalů nesmějí během přepravy ulpívat žádné nebezpečné zbytky.
 • Tato ustanovení se vztahují na nové, opakované použitelné, obnovené nebo rekonstruované obaly.

 

Použití záchranných obalů:

 • Poškozené, porušené nebo netěsné kusy nebo kusy, které neodpovídají předpisům, nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo vytekly, mohou být přepravovány v záchranných obalech.
 • Musí být učiněna vhodná opatření, která zamezí nadměrného pohybu poškozených nebo netěsných kusů uvnitř záchranného obalu. Pokud záchranný obal obsahuje kapaliny, musí být přidáno dostatečné množství inertního absorpčního materiálu pro eliminaci přítomnosti volné kapaliny.

 

Přepravní doklady

 • Při každé přepravě podléhající ADR musí být v dopravní jednotce doklady předepsané v této kapitole, kromě uvedených výjimek.
 • Použití technik systémů elektronického zpracování dat (EPD) nebo elektronické výměny dat (EDI) jako pomůcky nebo místo papírových dokladů je dovoleno, pokud tyto postupy splňují legislativní požadavky z hlediska průkaznosti a přístupnosti dat během přepravy způsobem nejméně rovnocenným jako u papírových dokladů.

 

Přepravní doklady musí obsahovat:

 • UN číslo s předřazenými písmeny ,,UN´´ – číslo tátky
 • Oficiální pojmenování pro přepravu případně doplněné technickým názvem
 • Pro látky a předměty třídy 1: klasifikační kód
 • Pro radioaktivní látky třídy 7 : číslo třídy ,,7´´
 • Počet a popis kusů
 • Kromě prázdných nevyčištěných obalových, přepravních a dopravních prostředků celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním pro přepravu nebo případně obalovou skupinou
 • Jméno a adresa odesílatele
 • Jméno a adresa příjemce
 • Prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody
 • Údaje uvedené v přepravním dokladu musí být čitelné.

 

Průvodní listina

 • Obsahuje údaje předepsané ADR pro nákladní list, např. pojmenování a identifikační číslo látky, údaje o příjemci a odesilateli, atd… Musí být napsány v jazyce odesilatele a taky anglicky, německy nebo Francouzky.

 

Pokyny pro případ nehody:

 • Jeden výtisk musí být v kabině řidiče, musí být napsány v jazyce země původu, tranzitu a i země určení. V pokynech je uvedeno: náklad, povaha nebezpečí, základní opatření řidiče, dodatečná a nebo zvláštní opatření řidiče, požár, první pomoc, doplňkové informace….

 

Další doklady:

 • Například osvědčení o schválení vozidla, osvědčení o školení řidiče…

 

Označení vozidel

 • Pomocí výstražné tabulky: oranžový obdélník 40 x 30 orámovaný černým proužkem o síle 1,5 cm
 • Pomocí bezpečnostní značky: čtverec postavený na roh různých barev podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.

 

Kemlerův kód

 • Značí nebezpečnost nebezpečné látky pro potřeby přepravy podle dohod ADR a RID. Umísťuje se na výstražnou tabulku na vozidlo přepravující předměty podle těchto dohod. Na cisternách často můžeme vidět např. Kemlerův kód 33, pokud přepravují benzín nebo jinou prudce hořlavou látku.
 • Slouží pro rychlé zjištění přibližných vlastností ( chování ) látky a je umístěn v horní polovině tabulky.
 • Dolní polovina tabulky obsahuje podrobnější kód určující přesně přepravovanou látku.
 • V případě zásahu u dopravní nehody tedy hasiči díky hornímu číslu na první pohled vidí, jaké chování lze od látky očekávat a díky dolnímu číslu mohou ze seznamu ve svém voze nebo na dispečinku zjistit přesný název látky.

 

Na označení nebezpečnosti se používá 8 číslic:

 • 2 – plynná látka
 • 3 – hořlavá kapalina ( plyn )
 • 4 – hořlavá tuhá látky
 • 5 – látka podporující hoření
 • 6 – jedovatá látka
 • 7 – radioaktivní látka
 • 8 – žíravá látka
 • 9 – samovolná reakce
 • Dále se používá X – látka nebezpečně reagující s vodou
 • V případě větší intenzity nebezpečí se čísla zdvojí ( prudká hořlavost – 33 )
 • Protože kód musí mít alespoň 2 číslice, tak se používá nula na doplnění do dvouciferného čísla.

 

Význam písmen použitých při tvorbě klasifikačních kódů:

 • Písmena vyjadřující různé chemické a fyzikální vlastnosti například toxicitu, jedovatost, hořlavost, apod.

 

Značení nebezpečného zboží:

 • Pokud není v ADR jinak předepsáno, musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen UN číslem odpovídajícím obsaženým nebezpečným věcem, kterému jsou předřazena písmena ,, UN ´´. U nezabalených předmětů musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho manipulační, úložné nebo spouštěcí zařízení.

 

 • Všechna označení kusů požadovaná touto kapitolou musí být:
 • Zřetelně viditelná a čitelná
 • Odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti.
 • Záchranné obaly musí být kromě toho opatřeny nápisem ,, ZÁCHRANNÝ ´´.
 • Velké nádoby pro volné ložené látky (IBC) s vnitřním objemem větší než 450 litrů musí být označeny na dvou protilehlých stranách.

 

Kódování konstrukčních typů obalů:

Kód se sestavuje z:

 • Arabské číslice označující druh obalu, např. sud, kanystr, atd.
 • Jedním nebo několika velkými latinskými písmeny označujícími druh materiálu, např. ocel , dřevo, atd.
 • Arabskou číslicí označující kategorii obalu v rámci konstrukčního typu obalu.

 

Pro kompozitní obaly se použijí dvě velká latinská písmena na druhém místě kódu. První písmeno označuje materiál vnitřní nádoby a druhé písmeno označuje materiál vnějšího obalu.

 

Následující obaly se musí použít pro druhy obalů:

1 – sud

2 – dřevěný sud

3 – kanystr

4 – bedna

5 – pytel

6 – kompozitní obal

7 – ( vyhrazeno )

0 – obaly z jemného plechu

 

Následující velká písmena se použijí pro druhy materiálu:

A – ocel  ( všechny druhy a povrchové úpravy )

B – hliník

C – dřevo přírodní

D – překližka

F – rekonstituované dřevo ( jako dřevovláknité či dřevotřískové materiály )

G – lepenka

H – plast

L – textilní tkanina

M – papír vícevrstvý

N – kov ( jiný než ocel nebo hliník )

P – sklo, porcelán nebo kamenina

 

Základní havarijní vak ADR musí obsahovat:

 • Klín jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru kol
 • Dva stojící výstražné prostředky ( kužely nebo trojúhelníky )
 • Reflexní vestu pro každého člena osádky
 • Svítilnu, která nesmí mít kovový povrch, mohlo by vzniknout jiskření
 • Dva hasící přístroje
 • Maska s filtrem pro konkrétní třídu
 • Ochranné brýle
 • Láhve s čistou vodou
 • Rukavice
 • Deka
 • Oční kapky
 • Dvě lampy s oranžovým světlem, které jsou nezávislé na elektrickým zařízení vozidla

 

Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci:

 • Vozidlo a jeho řidič musí při příjezdu na místa nakládky a vykládky splňovat příslušné předpisy ( zejména týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného při nakládce a vykládce )
 • Nakládka nesmí být provedena, jestliže kontrola dokladů a vizuální kontrola vozidla a jeho výbavy prokázala , že vozidlo nebo jeho řidič nesplňují příslušné předpisy.
 • Vykládka nesmí být provedena , jestliže výše uvedené kontroly odkryjí nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky.
 • Podle zvláštních ustanovení smějí být určité nebezpečné věci přepravovány pouze jako ,, vozová zásilka ´´. V takovém případě může příslušný orgán požadovat, aby vozidlo nebo velký kontejner používané pro takovou přepravu byly pouze na jednom místě naloženy a pouze na jednom místě vyloženy.

 

Písemné pokyny pro řidiče

 • Pro případ nehody nebo mimořádné události, k níž může dojít během přepravy , musí být řidiči předány písemné pokyny, v nichž se pro každou přepravovanou látku nebo předmět nebo pro každou skupinu nebezpečných věcí představujících stejné nebezpečí, do kterého látka nebo předmět patří, stručně uvedou:
 • Pojmenování látky nebo předmětu nebo skupiny věcí
 • Třída a
 • UN číslo nebo pro skupinu věcí UN čísla
 • Povaha nebezpečných vlastností těchto věcí, jakož i opatření, která musí provést řidič, a ochranné pomůcky, které musí použít
 • Základní opatření např. varování ostatních uživatelů pozemních komunikací a chodců a přivolání policie / hasičů
 • Dodatečná opatření proti malým únikům a rozsypáním a k zamezení jejich rozšíření, jestliže toho může být dosaženo bez osobního rizika.
 • Zvláštní opatření pro určité věci, pokud to přichází k úvahu
 • Nezbytná výbava pro případné dodatečné anebo zvláštní činnosti
 • Tyto pokyny musí poskytnou odesílatel a musí je předat řidiči nejpozději při nakládce nebezpečných věcí do vozidla. Informaci o obsahu písemných pokynů musí předat dopravci nejpozději s objednávkou přepravy, aby mu umožnil provést všechny nezbytné kroky pro zabezpečení, aby se jeho příslušní zaměstnanci mohli seznámit s těmito pokyny a byli schopni podle nich správně postupovat a aby mohlo být zajištěno nezbytné vybavení vozidla.
 • Odesílatel ručí za správnost informací a včasné dodání

 

Závěr

 • Dohoda je neustále doplňována novými předpisy, ale jedná se především o upřesňování a zpřísňování předpisu pro přepravu jednotlivých tříd případně konkrétních nebezpečných látek.
 • Podobné ustanovení a předpisy se používají rovněž pro železniční přepravu nebezpečných věcí avšak u železniční přepravy se jedná o jinou úmluvu, ovšem podstata je totožná jako v případě ADR.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!