Domácí produkt – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Domácí produkt

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): gavly

 

 

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální)

II. způsoby měření HDP

III. HDP na jednoho obyvatele – srovnání ekonomik

 

I. Definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí,

reálný x nominální)

• Množství veškerého zboží a služeb, které je společnost schopna vyprodukovat za určitou

dobu na určitém území.

• ukazatel ekonomické vyspělosti území (kraj, stát, EU, OECD, svět)

• čim vyšší DP, tím více ekonomicky vyspělé

• zahrnuje: statky (služby a zboží) na území za určitou dobu (1 rok)

• počítá se v penězích → na peníze se dá převést všechno

• neustále se mění

• zařazujeme statky vyrobené pouze v daném roce dům zakoupený po 10letech →

nepočítají se materiály, jen kupčí cena)

• započítáváme pouze fixní cenu

• HDP (Hrubý Domácí Produkt)

celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období na určitém

území

• (souhrn veškeré dokončené produkce zboží a služeb na daném území (stát) za 1

kalendářní rok)

• lépe měřitelný

• možnosti výpočtu:

1. Výdajová (spotřební) metoda

suma výdajů ekonomických subjektů na výrobky a služby

• HDP = C + Ig + G + EX – IM

• HDP – hrubý domácí produkt

• C – spotřeba domácností

• Ig – soukromé hrubé investice (obnovení výroby a dodatečné investice na

rozšíření množství požívaných kapitálových statků)

• G – vládní výdaje na zboží a služby

• EX – export (produkce vyrobená na území státu, ale nebyla zde

spotřebována)

• IM – produkce spotřebovaná na území státu, ale nebyla zde vyrobena

2. Důchodová (příjmová) metoda

součet příjmů (důchodů – “výplat”) domácností, firem, státu

• HND = (M + P) + R + Z + Ú + OSVČ

• HND – hrubý národní důchod (má stejnou hodnotu jako HDP, jen se jinak

počítá a nazývá, jinak je to prakticky to samé)

• M + P – hrubé mzdy a platy (důchod za práci zaměstnanců)

• R – renty (důchod za využití půdy a nemovitosti)

• Z – hrubé zisky (rozděleny na dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň

ze zisku)

• Ú – rozdíl mezi zaplacenými a získanými úroky, jako důchod za poskytnutí

kapitálu

• OSVČ – (osoba samostatně výdělečně činná) hrubé příjmy OSVČ obsahují

všechny formy plateb za VF (výrobní faktor), které používají OSVČ

3. Produktová (zbožová) metoda

• sčítá hodnotu všech finálních statků a služeb prodávaných firmami

domácnostem

• sčítají se všechny přidané hodnoty na daném území za daný čas

• HDP = (P – M) + (Dz – Dn)

• P – produkce

• M – mezispotřeba

• Dz – daně z produktů

• Dn – dotace na produkty

• Možnost růstu HDP

snížení nezaměstnanosti

zvýšení produktivity práce

zvýšení úspor v bankách

zvýší se úvěrové možnosti bank → hospodářský růst

• HDP nezachycuje

• Netržní produkce – statky a služby, které vytvářejí domácnosti a které se

neobchodují na trhu (nedělní oběd, pletený svetr od babičky…)

• Škody na životním prostředí

• Kvalita výrobků a služeb – např. kvalita aut vyráběných v 80. letech a dnes

• Výkon čarné a šedé politiky – která neprochází oficiálním trhem a nezachycují ho

oficiální statistiky, velikost tohoto sektoru je různá

 

II. Měření HDP

V peněžních jednotkách ($€£)

hodnota toho co se v tuzemsku vyrobí a prodá za jeden rok

viz Reálný a Nominální HDP

• V procentech (%%%)

• tzv. tempo růstu – vyjadřuje procentuální změnu oproti minulému roku

• o kolik se vyrobilo více

• vyjadřuje ekonomický růst nebo pokles

• Přepočet HDP na jednoho obyvatele

• tzv. výkonnost 1 obyvatele

• složitý přepočet HDP vyjádřeného v národní měně

• podíl HDP v běžných cenách a středního stavu obyvatel v příslušném roce

Hrubý domácí produkt x Čistý domácí produkt

• HDP

celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období na určitém

území (je jedno, kdo je jejich vlastníkem)

• (souhrn veškeré dokončené produkce zboží a služeb na daném území (stát) za 1

kalendářní rok)

• lépe měřitelný

• ČDP

• množství statků a služeb, které skutečně přibyli za určité období

• HDP – (mínus) znehodnocení kapitálu (odpisy – statky, kterým došla životnost)

Ekonomie – MO 13* Jan Řezníček

Hrubý národní produkt x hrubý domácí produkt

• HNP

• celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného

státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině)

dá také vypočítat jako součet HDP a Čistého příjmu z majetku v zahraničí

• HDP

celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období na určitém

území (je jedno, kdo je jejich vlastníkem)

• (souhrn veškeré dokončené produkce zboží a služeb na daném území (stát) za 1

kalendářní rok)

• lépe měřitelný

Reálný HDP x Nominální HDP

• Reálný HDP

určuje se ve stálých cenách, tj. cenách určitého roku např. r. 2010

stálá cena – zvolí se určitá cena, se kterou se celý rok počítá

př.: zvolí se že vejce stojí 3,- a celý rok s stouto cenou počítá

ignoruje se to, že 2 měsíce stálo vejce 4,- a měsíc 1,-

poskytuje informace o skutečném růstu objemu výroby

je nezávislý na změnách cen (stálá cena)

• Nominální HDP

• je produkt za určité období vyjádřený ve skutečných cenách toho období

• je závislý na změnách cen

• roste nejen vlivem objemu produkce, ale i vlivem růstu cen

 

III. HDP na jednoho obyvatele – srovnání ekonomik

• podíl HDP v běžných cenách a středního stavu obyvatel v příslušném roce

• o první místo se dělí Lichtenštejnsko a Katar (záleží na zdroji)

• hodnota jejich HDP přesahuje $100 000 (cca 1 800 000,-)

• poslední je Libye s $0 (cca 0,-)

• Česká republika je na 52. místě (z 225) s $25 900 (cca 450 000,-)

• Čína je 117 s $8 400 (cca 150 000,-) – i když se tam vyrábí téměř vše, je to kvůli

obrovskému počtu obyvatel

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy