Doprava a životní prostředí – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Doprava a životní prostředí

Předmět: Logistika, Doprava

Přidal(a): Barbora Dvořáková

 

Ekologické aspekty dopravy

Mezi tradičně sledované vlivy dopravy na životní prostředí patří:

 • nadměrný hluk
 • vibrace a otřesy
 • znečišťování ovzduší
 • znečišťování vody
 • zábor půdy a dělící účinky dopravy
 • přetížení kapacit dopravních cest
 • rizika při přepravě nebezpečných látek

 

Vlastní strategie ekologické šetrnosti dopravy je založena na:

a) aktivních opatřeních:

 • jsou prováděna u zdroje účinku nebo u zdroje rizika
 • týkají se technicko-technologického rozvoje dopravních prostředků, rozvoje ekologicky šetrné dopravy, případně vycházejí z rozvoje a uplatnění bezmotorové dopravy (cyklistická, pěší doprava)

b) pasivních opatřeních:

 • sem patří podpora ekologicky orientovaných uživatelů dopravy a rozvoj prostředků ochrany před škodlivými účinky dopravy

 

jde o následující opatření:

a) technicko-technologická opatření:

 • opatření týkající se dopravních prostředků (snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech, snižování hlučnosti atd.)
 • opatření týkající se dopravní cesty (koordinace rozvoje dopravních sítí, optimální řízení dopravy atd.)
 • komplexní přístup k řešení hybnosti (např. snaha o přesun z přetížených druhů dopravy na dopravy s přebytkem kapacit)

b) dopravně-urbanistická opatření:

 • zvyšování atraktivity městské hromadné dopravy (zvýšení pravidelnosti, zvýšení komfortu, atraktivní tarifní systémy atd.)
 • omezování škodlivých účinků individuální automobilové dopravy (účelným uspořádáním sítě dopravních cest, rozčleněním na komunikace tepnové, sběrné a obslužné)
 • zásahy do systému dopravy v oblasti velkých měst, např. urychlením přestupů cestujících či vyloučením nákladní dopravy z obytných zón
 • rozvoj cyklistické dopravy a rozšiřování pěších zón ve městech
 • ovlivnění klidové dopravy vhodným rozmístěním a budováním parkovišť, garážovacích a odstavných ploch

c) provozně-technická opatření:

 • týkají se širokého okruhu činností spjatých s organizací pohybu dopravních prostředků a s údržbou dopravních cest na odpovídající úrovni
 • zabezpečují rychlost a plynulost pohybu dopravních prostředků, a tím i faktory ovlivňující zatížení prostředí dopravou

 

Negativní vlivy dopravy na životní prostředí

 • Jednou z nejproblematičtějších oblastí z pohledu udržitelného rozvoje společnosti s ohledem na životní prostředí je odvětví doprava. Vliv dopravy na životní prostředí se stává v současné době globálním problémem. 
 • Lidé si začínají uvědomovat problémy spojené s negativními účinky dopravy na životní prostředí, ale stále jsou však tyto účinky podceňovány.

 

Negativní vlivy dopravy na životní prostředí:

 • jsou dány fyzikálními zákonitostmi vyvolanými nutností uvést dopravní prostředky do pohybu, udržet je v pohybu, brzdit je a zastavovat
 • jejich velikost je podmíněna zejména používanou technikou – tedy dopravními prostředky a dopravními cestami (komunikacemi)

 

Rozhodující význam mají:

 • způsob pohonu dopravních prostředků
 • vedení tras komunikací
 • segregace (oddělení) dopravních tras
 • technický stav komunikací
 • technický stav dopravních prostředků
 • způsob a technika řízení dopravního provozu

 

Negativní vlivy dopravy na životní prostředí můžeme rozdělit do dvou skupin:

a) Nepřímé vlivy:

 • při nich se projevuje poškozování životního prostředí prostřednictvím nepřímých řetězových souvislostí (škody na zdraví obyvatelstva vyvolané potravinovými řetězci)

b) Přímé vlivy:

 • ty bezprostředně ohrožují životní prostředí (znečištění ovzduší, vody, hlučnost, vibrace, prašnost, nehodovost, zábory půdy atd.)

 

Ochrana životního prostředí:

 • šetrnost k životnímu prostředí je jednou z dominantních předností železniční dopravy
 • železnice potřebuje k přemístění stejného množství zboží ve srovnání se silniční dopravou nejmenší zábor pozemků, spotřebuje méně energie, způsobuje méně exhalací a méně hluku
 • České dráhy, a.s. věnují ochraně životního prostředí velkou pozornost. Jako jedna z mála organizací v České republice již mají zavedeno tzv. „Zelené účetnictví“, umožňující sledování nákladů na ochranu životního prostředí.

 

Pozornost Českých drah, a. s. je v oblasti ekologie zaměřena na tři oblasti:

 • odstraňování minulých vlivů železnice na životní prostředí
 • důraz na ochranu životního prostředí u připravovaných projektů
 • snižování zátěže prostředí stávajícími zdroji znečištění

 

Exhalace

K nejškodlivějším negativním vlivům dopravy, jež přímo ohrožují zdraví lidí, patří:

 • plynné i pevné škodliviny, vznikající nedokonalým spalováním pohonných hmot v motorech dopravních prostředků
 • ve světě je již přes 500 mil. automobilů (z toho více než pětinu tvoří automobily nákladní), které patří v dopravě k hlavním zdrojům znečištění ovzduší
 • na druhém místě to jsou letadla, zvláště nadzvuková, která létají ve velkých výškách (vytvářejí kondenzační jádra, zvyšují oblačnost a svými zplodinami narušují ozónovou vrstvu)
 • celkem se doprava podílí asi dvěma třetinami na znečišťování krajinné sféry oxidem uhelnatým, dvěma pětinami uhlovodíky a jednou třetinou oxidy dusíku

 

Výfukové plyny motorů dopravních prostředků:

 • obsahují na 200 různých látek, z nichž většina je jedovatých nebo lidskému organizmu škodlivých

mezi nejdůležitější škodliviny patří:

a) oxid uhelnatý:

 • je hlavním toxickým produktem výfukových plynů
 • vzniká nedokonalým spalováním paliva
 • je absorbován plícemi, váže se na hemoglobin červených krvinek, čímž vzniká oxihemoglobin, jež zabraňuje okysličování tkání
 • způsobuje zpomalování reflexů, zbavuje tělo kyslíku a zvyšuje výskyt bolestí hlavy (při velkých koncentracích může vést až k otravě)

b) oxidy dusíku:

 • vyvolávají katary horních a dolních cest dýchacích, mohou vyvolat zápal plic, způsobují snižování odolnosti vůči virovým onemocněním podílejí se také na poškozování staveb a způsobují i škody na vegetaci
 • v Evropě způsobují asi jednu třetinu okyselení dešťových srážek

c) oxidy síry:

 • působí podráždění horních cest dýchacích a záněty očních spojivek 
 • působí na korozi kovů, poškozují lesní porosty a podílejí se i na snižování výnosů v zemědělství (způsobují okyselení dešťových srážek)

d) smog:

 • může ve velkých městech s hustou automobilovou dopravou v důsledku specifických klimatických situací při nedostatečném provětrávání a s možností inverze již přímo ohrožovat životy lidí 

e) pevné částice:

 • při automobilovém provozu dochází při brždění k uvolňování částic z azbestového brzdového obložení, které jednak ohrožují zdraví lidí, jednak přispívají k znečišťování povrchových vod (jsou splachovány do kanalizace, odkud se dostávají do řek, případně do jezer)

f) prachové částice:

 • hlavním zdrojem jsou dieselové motory
 • jsou karcinogenní

 

Hluk a vibrace

Zdroje hluku:

 • doprava
 • výroba

 

Hluk:

 • je jedním z nejškodlivějších negativních průvodních jevů moderní civilizace působí na člověka svojí intenzitou, délkou trvání, frekvencí, rozložením v průběhu dne a v neposlední řadě i individuální citlivostí každého člověka
 • poškozuje nejen sluchové orgány, ale i cévní, srdeční, zažívací a zejména nervový systém člověka, dochází ke změnám krevního tlaku (sekundárním důsledkem je snížení produktivity práce a zvýšení nákladů na léčení postižených)
 • odhaduje se, že doprava se podílí na celkové hlučnosti životního prostředí více než třetinou, přičemž tento podíl stále vzrůstá
 • zatímco hluk z výroby je soustředěn prakticky jen na pracoviště a výjimečně blízké okolí, hluk z dopravy prostupuje celým územím

 

Zdroje hluku v dopravě:

 • zdrojem hluku z dopravy jsou motory dopravních prostředků, styk vozidel s dopravní cestou a aerodynamické účinky karoserií

a) automobilová doprava:

 • zdrojem hluku je vlastní pohonná jednotka motorových vozidel, valení pneumatik po vozovce a aerodynamické vlastnosti karosérie
 • hlučnost je ovlivňována technickým stavem vozidel a stavem krytu vozovky
 • jen v ČR je asi čtvrtina silniční sítě obestavěna domy

b) železniční doprava:

 • hluk je způsobován pohybem ocelových kol vagónů a lokomotiv po ocelových kolejnicích, hlukem motorů lokomotiv, zvukovými návěštími

c) letecká doprava:

 • hluk je způsobován především hlukem motoru
 • dlouholetým a obtížně řešitelným problémem je hluk, jímž trpí lidé žijící v blízkosti velkých letišť (zejména při provozu nadzvukových letadel)

 

Hluková hladina:

 • měří se v decibelech podle normy A (odpovídá citlivosti lidského ucha)
 • dle norem činí základní povolená hladina hluku 50 dB ve dne a 40 dB v noci
 • většina lidí hluk 25 až 30 dB vnímá jako ticho (např. tikot budíku)
 • hluk běžného provozu v městských ulicích dosahuje 65 až 85 dB (může způsobovat poruchy neurovegetativního a krevního oběhu)

 

Vibrace:

 • zdrojem vibrací, jež mají vliv jak na účastníky dopravy, tak i uživatele přilehlých budov (i na jejich životnost), jsou kolejová doprava (železniční, tramvajová) a nákladní a autobusová doprava
 • vibrace staveb však způsobují i přelety proudových a zejména nadzvukových letadel
 • účinky na populaci jsou srovnatelné s účinky hluku

 

Zábor půdy

Zábor půdy je u jednotlivých druhů dopravy:

 • značně odlišný
 • největší zábor půdy vykazuje silniční doprava
 • menší zábory půdy vykazuje doprava železniční a nejmenší doprava letecká

 

Plocha světové silniční sítě: 

 • kolem 750 tisíc km čtverečních
 • např. v USA se odhaduje, že 25 až 30 % rozlohy amerických měst (urbanizované oblasti zabírají 8,3 % rozlohy USA) zabírají ulice, dálnice, parkoviště a další plochy věnované automobilové dopravě – v důsledku toho se propaguje návrat k hromadné dopravě – v tomto případě železniční dopravě!!

 

Rozvoj dopravy je provázen:

 • nepřetržitým růstem dopravních ploch, což je důsledek stále se zvyšujícího počtu dopravních prostředků (dochází k situaci, že zábor půdy pro dopravní účely se může stát limitujícím faktorem dopravní infrastruktury)

 

Na záboru krajiny se podílejí:

 • dopravní prostředky
 • dopravní síť a dopravní infrastruktura (např. silnice, železnice, letiště, přístavy, garáže, depa, autobusové a železniční stanice, lanovky, čerpací stanice pohonných hmot, opravny atd.)

 

Znečišťování vod a ostatní vlivy

Ochrana vod před znečišťováním:

 • je jedním z nejdůležitějších úkolů ochrany a tvorby celého životního prostředí
 • doprava má menší podíl na znečišťování povrchových a podzemních vod než průmysl

 

Hlavní příčiny znečišťování povrchových a podzemních vod:

 • úniky pohonných hmot a mazadel při provozu dopravních prostředků (automobilů, lokomotiv, letadel, lodí) včetně nehod a havárií
 • havárie ropovodů a produktovodů, nádrží pohonných hmot  
 • pouhý 1 litr pohonné hmoty nebo mazadla může znehodnotit v průměru až 1 mil. litrů pitné vody!!
 • Velké nebezpečí pro světový oceán představuje námořní doprava, především provoz tankerů. Americký ekolog M. Mostert napsal: „Kdyby najednou havarovalo deset ropných supertankerů a všechen jejich náklad se vylil do vod světového oceánu, zahynulo by tam vše živé, protože by byla přerušena výměna kyslíku mezi oceánem a atmosférou“.
 • Odhaduje se, že do světového oceánu se každoročně rozlévá přes 6 mil. tun ropy a jejích odpadů, z toho 2,1 mil. z tankerů. K většině havárií došlo v blízkosti pobřeží, kde pak došlo k rapidnímu zhoršení životních podmínek pro obyvatelstvo.

 

Ekologické narušování krajiny:

sítě komunikací rozčleňují krajinu:

 • např. dálnice znemožňují přirozený pohyb zvěře – proto se v náspech budují tunely umožňující její přechod

značné škody na životním prostředí způsobuje zimní údržba komunikací:

 • dříve používané inertní materiály jako (písek, škvára) byly v sedmdesátých letech vystřídány chemickými posypovými materiály (chlorid sodný, Tonacal)
 • postupem doby se začaly projevovat jejich vedlejší účinky jako je například zvýšená koroze mostních konstrukcí a karosérií, změny v chemizmu půdy v okolí komunikací a změny v chemizmu podzemních vod a škody na vegetaci (ke změnám dochází především vlivem zvýšené koncentrace chlóru v půdě)

 

Pozitivní působení dopravy na životní prostředí

Hlavní přínos dopravy pro tvorbu životního prostředí:

 • doprava je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících vytváření územní struktury hospodářství
 • doprava jak v minulosti, tak i dnes umožňuje efektivnější využívání krajiny, neboť podmiňuje rozmístění sídel i ekonomických objektů
 • díky dopravě bylo možné osídlit a ekonomicky využít i vzdálené, dosud neobydlené oblasti (v minulosti například západ USA, dnes oblast Amazonie a Brazílie atd.)
 • doprava podmiňuje územní a mezinárodní dělbu práce (bez dopravy by nedošlo k vytvoření světového trhu, ani k fungující ekonomice vyspělých států)
 • doprava má značný podíl na zvyšování životní úrovně obyvatelstva a díky zvyšující se rychlosti přepravy se podílí na relativním zmenšování prostoru

 

Podíl dopravní technologie na zkracování cestovní doby:

a) rok 1500 až 1840:

 • průměrná rychlost koňského povozu a plachetní lodi byla 16 km/hod.

b) rok 1850 až 1930:

 • průměrná rychlost parních lokomotiv byla 100 km/hod., parních lodí 25 km/hod.

c) padesátá léta 20. stol.:

 • turbovrtulová letadla dosáhla rychlosti 480 až 720 km/hod.

d) šedesátá léta 20. stol.:

 • proudová letadla dosáhla rychlosti 800 až 1120 km/hod.

 

Environmentální politika v dopravě

Environment = z anglického slova, význam slova je:

 • životní prostředí
 • okolí člověka
 • vnější podmínky pro život

 

Environmentální politika:

 • je politika zaměřená na usměrňování chování společnosti v souladu s cílem zachování podmínek života na Zemi

 

Základní příčiny narůstajícího rozsahu znehodnocování životního prostředí:

 • populační růst
 • industrializace
 • rozvoj urbanizace a vznik velkých aglomerací
 • změny ve využívání půd
 • odlesňování

 

Doprava:

 • je v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů lidské činnosti
 • významně ovlivňuje život člověka a to jak v pozitivním, tak i v negativním směru
 • zatímco negativní vlivy na životní prostředí u jiných odvětví v České republice klesají, u dopravy, zejména silniční, rostou

 

V dopravě uplatňovat především environmentální opatření s cílem:

 • podporovat změnu podílu osobní a nákladní přepravy ve prospěch environmentálně šetrnějších druhů, jako je železniční, kombinovaná a dále veřejná osobní a cyklistická doprava
 • při modernizaci silniční sítě využívat především stávající silnice, popř. jejich koridory a omezit tím fragmentaci (rozdělení) krajiny novými trasami a nesnižovat průchodnost krajiny pro živočichy
 • podporovat vhodná opatření (silniční obchvaty měst, protihlukové bariéry podél silnic i železničních tratí) vedoucí k minimalizaci zdravotních rizik a negativních vlivů na životní prostředí
 • podporovat výstavbu zařízení pro cyklistickou dopravu v kombinaci s veřejnou dopravou a pěší dopravou. 
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!