DPH (daň z přidané hodnoty) – maturitní otázka

 

Otázka: DPH (daň z přidané hodnoty)

Předmět: Účetnictví, Ekonomie

Přidal(a): anonym

 

 

DPH

 • je nepřímou univerzální daní, tvoří část ceny výrobků a služeb
 • je vybírána postupně při každém prodeji (každý přidává nějakou hodnotu)

 

PŘEDMĚT DANĚ = zdanitelné plnění

 • dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani ( v tuzemsku)
 • pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu
 • pořízení nového dopravního prostředku mimo EU
 • dovoz zboží z nečlenských států EU
 • pro rozlišení mezi členskými a nečlenskými státy je nutno sledovat:
  • dodání zboží do jiného členského státu EU
  • pořízení zboží z jiného členského státu EU
 • zahraniční obchod s nečlenskými státy:
  • 1) vývoz = náš export mimo EU
  • 2) dovoz = náš import ze zemí mimo EU

 

POPLATNÍK = kupující, při každém nákupu

 

PLÁTCE

 • osoba povinná k dani = každý podnikatel vykonávající ekonomickou činnost
 • plátcem se můžeme stát ve 3 případech:
  • 1)  F.O. nebo P.O., která má sídlo nebo místo podnikání v ČR a obrat 1 000 000,- Kč
   • tyto osoby musí do 15ti dnů od skončení měsíce, ve kterém obrat překročili, se registrovat na F.Ú.  -> dostanou DIČ (F.O.: CZ + rodné číslo / P.O.: CZ + IČ)
   • plátci se stanou od prvního dne druhého měsíce, kdy obrat překročili
   • po roce se může na F.Ú. odhlásit pokud nedosahuje už takový limit
  • 2) je členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH
  • 3) je identifikovanou osobou (= zůstává plátcem jen pro přeshraniční plnění, jestliže v předchozím kalendářním roce pořídila zboží z EU v hodnotě přesahující 326 000,- Kč)
 • plátce může být také dobrovolný
 • plátcem se stává dnem uvedeným na osvědčení

 

ZÁKLAD DANĚ

 • vše, co za úplatu plátce obdrží na uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky spotřební daně
 • ZD také zahrnuje cla, poplatky, dotace, náklady na balení, pojištění, přepravu

 

SAZBA DANĚ

 • základní 21%
 • snížená 15% (nealko, potraviny, vodné-stočné, MHD)
 • 2. snížená 10% (léky, kojenecká výživa)
 •  zařazení jednotlivých položek najdeme v přílohách daňového zákona

 

OSOBA POVINNÁ K DANI

 • 1) „NEPLÁTCE“
  • nemá povinnost odvádět daň za svých zdanitelných plnění -> NEMÁ NÁROK NA ODPOČET
 • 2) OSOBA REGISTROVANÁ K DANI
  • a) plátce – má povinnost odvádět daň ze všech zdanitelných plnění -> MÁ NÁROK NA ODPOČET
  • b) identifikovaná osoba – má povinnost odvést daň pouze z vybraných zdanitelných plnění -> NEMÁ NÁROK NA ODPOČET

 

VÝPOČET DANĚ

 • A) ZDOLA
  • z ceny bez daně: DPH = základ daně . 0,21 (. 0,15 nebo 0,10)
  • daň se zaokrouhlí dolů na celé Kč do 0,50,- a nahoru nad 0,50,-
 • B) SHORA
  • z ceny s daní: DPH = částka s daní . koeficient
  • koeficient 21/121 = 0,1736… 21% atd.
  • daň se zaokrouhlí stejně jako u a)
 • odpočítávat si daň na vstupu (při prodeji z našich FAV) si mohou jen registrovaní plátci DPH, protože na výstupu sami DPH odvádějí
 • když nejsme plátci DPH, nemůžeme si DPH odpočítávat na vstupu, a to se stává součástí našich nákladů (daňově uznatelných)
 • porušení posloupnosti DPH jedním neplátcem je pro následujícího podnikatele nevýhodné (odvede celou daň na výstupu) a zvýší se cena pro konečného zákazníka
 • daňová povinnost = rozdíl mezi daní zaúčtovanou na výstupu a nárokem na odpočet na vstupu

 

DAŇ NA VÝSTUPU

 • KLADNÁ -> VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST
 • ZÁPORNÁ -> NADMĚRNÝ ODPOČET

 

DATUM USKUTEČNĚNÉHO ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ A DATUM DAŇOVÉ POVINOSTI je dnem dodání zboží či poskytnutí služby

 • plátce je povinen přiznat daň k DUZP nebo ke dni platby (co nastane dříve)

 

OSVOBOZENÍ OD DANĚ

 • poštovní služby, rozhlas a TV vysílání, pojišťovací činnost, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • kalendářní měsíc, případně pokud obrat plátce nepřekročí 10 mil. Kč za předcházející rok, může být ZO čtvrtletní

 

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÉHO DOKLADU

 • Identifikace prodávajícího vč. DIČ
 • Identifikace kupujícího X
 • Evidenční číslo daňového dokladu (faktury)
 • Předmět a rozsah plnění
 • Datum vystavení DD X
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění či přijetí úplaty
 • Jednotková cena bez daně X
 • Sazba daně, výše daně, základ daně (X)

 • DD může být v písemné nebo el. podobě, za správnost odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje
 • DD musí být vystaven do 15ti dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečněné plnění (uchovává se po dobu 10ti let)
 • pokud není hodnota vyšší jak 10 000,- Kč, můžeme vystavit  ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD (paragon) X

 

UPLATŇOVÁNÍ DPH PŘI OBCHODU SE ZEMĚMI EU

 • Od 5/2004 je ČR součástí společného trhu EU = zboží pořízené v jiné zemi EU nebo zasílané do jiné členské země EU nepodléhá celnímu režimu
 • 1)  firma v ČR zasílá zboží do EU
  • doklad, který zboží doprovází musí být průkazně potvrzen, že firma v jiné členské zemi zboží obdržela
  • zboží může být dodáno bez DPH
 • 2) firma z ČR pořídí zboží či službu z jiné země EU
  • nakoupí bez DPH a je DPH povinna přiznat v ČR dle našeho daňového práva, DPH vybírá F.Ú.

 

UPLATŇOVÁNÍ OBCHODU S NEČLENSKÝMI ZEMĚMI

 • 1) při dovozu vybírají DPH celnice, ZD = celní hodnota zboží + clo + spotřební daň (pokud je)
 • 2) při vývozu mimo EU v ČR DPH neplatíme
 • musíme dokázat, že zboží bylo exportováno, například celním dokladem

 

SPOTŘEBNÍ DAŇ

 • Týká se vybraných výrobků = minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů, tabákových výrobků
 • má fiskální (naplnit VR) a stimulační (regulační-omezit spotřebu těchto výrobků) význam

 

ZÁKLAD DANĚ

 • jednotky množství (hl piva, ks cigaret), spotřební daně jsou součástí základu pro výpočet DPH

 

POPLATNÍK

 • konečný spotřebitel

 

PLÁTCE

 • F.O., P.O., která je provozovatelem daňového skladu, výroben, je oprávněným příjemcem nebo odesílatelem, kterým vznikla povinnost platit daň
 • povinnost platit daň vzniká okamžikem uvedení výrobku do volného oběhu na území ČR
 • musí se registrovat u celního úřadu

 

PŘEDMĚT DANĚ

 • výrobky v ČR vyrobené nebo dovezené

 

DAŇOVÝ SKLAD

 • podnik, ve kterém jsou vybrané výrobky vyráběny, upravovány, skladovány, přijímány či odesílány

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

 • kalendářní měsíc

 

Daň se vypočítá vynásobením ZD a sazby daně uvedené v daňovém zákoně

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!