Důchodové pojištění, penzijní připojištění – otázka z ekonomie

 

Otázka: Důchodové pojištění,  penzijní připojištění

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Kaččka

 

 

 

 

 

 

 

Důchodové pojištění

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Celý systém v současné době prochází změnami, kdy zatím existují pouze návrhy těchto změn. Odborná veřejnost má rozdílné názory. Rozhodují se, zda využít třípilířový nebo dvoupilířový systém. V současné době u nás existuje dvoupilířový systém, který zahrnuje:

 • základní pojištění:

–   zahrnuje důchody plynoucí ze sociálního pojištění, říká se      tomu také průběžné financování ze státního rozpočtu

–  dobrovolné penzijní připojištění: část důchodu by byla vyplácena  z dříve naspořených prostředků

 

Uvažuje se nad zavedením povinného penzijního připojištění (třetí pilíř), kdy by se vyžadovala spoluúčast člověka na příjmu v důchodovém věku. Důvody k tomuto rozhodnutí je prodlužování délky lidského věku a snižování počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku.

 

Důchodové pojištění platí:

 • zaměstnanci: jsou automaticky důchodově pojištěni
 • OSVČ: jsou povinni si platit sociální pojištění;

 

Důchody jsou průběžně valorizovány (zvyšovány) v návaznosti na růst životních nákladů. Zvýšení důchodů musí schválit vláda. Valorizace se většinou provádí pevnou částkou + % ze základní výměry.

Důchody jsou vypláceny hotovostně, bezhotovostně prostřednictvím poštovních poukázek typu H a nebo ukládáním na žirový účet. Důchody zpracovává a přiznává Úřad důchodového zabezpečení v Praze.

 

Soustava důchodů

 • starobní
 • invalidní
 • vdovský, vdovecký
 • sirotčí

 

Starobní důchod

Je přiznán člověku, který splní dvě podmínky, a to:

dosažení určité věkové hranice

musí být důchodově pojištěn po určitý počet let (35let)

 

 

Invalidní důchod

 •      O invalidní důchod se žádá, v žádosti je vyjádření všeobecného a odborného lékaře.

člověk má na něj právo, jestliže z důvodu úrazu nebo nemoci nemůže  vykonávat soustavné zaměstnání. Musí být důchodově pojištěn.

 

Invalidní důchod může být přiznán na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Po uplynutí uvedené doby je osoba opět předvolána před komisi ke znovu posouzení jejího zdravotního stavu.

 

 

Vdovský důchod

Vdova má národ na důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání a nebo který splnil ke dni úmrtí podmínky pro nárok na některý z uvedených důchodů. Poskytuje se jeden kal. rok. Může být poskytován i delší dobu, a to z  důvodů,že

 • žena pečuje o nezaopatřené dítě
 • žena už sama pobírá starobní důchod
 • žena sama pobírá invalidní důchod

 

Vdovecký důchod

Nárok vzniká po smrti manželky, jestliže vdovec pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Další podmínky jsou podobné jako u vdovského.

 

Sirotčí důchod

Nárok má nezaopatřené dítě, jestliže mu zemřel rodič. Nárok zaniká výdělečnou činností dítěte a nebo jeho osvojením (adopcí).

 

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem vzniklo v roce 1994 a má občanům s pomocí státu umožnit, aby si mohli pro své stáří pojistit doplňkový finanční příjem ke starobnímu důchodu. Podílí se na něm:

 • účastník (peněžní částku si volíme sami)
 • stát (přispívá určitou částkou)
 • někdo jiný (nejčastěji zaměstnavatel – daňově uznatelný výdej)

 

 

je založeno na principu:

 • dobrovolnosti
 • dlouhodobého spoření (měsíčně)

Uzavřená smlouva mezi účastníkem a penzijním fondem – součástí je penzijní plán, kde jsou uvedeny práva a povinnosti účastníků a PF

po odchodu do penze je mu pak spolu s důchodem od státu vyplácena i naspořená částka, zvýšená o státní příspěvek a podíl na HV PF

částky ukládá na účet u PF

penzijní fond vybrané fin. prostř. investováním zhodnocuje

 

V současné době aktivně působí na našem trhu 20 PF, které jsou sdružené v Asociaci PF v ČR.

Jejím úkolem je :

 • koordinovat, prosazovat, hájit zájmy svých členů
 • organizuje odbornou právní činnost při řešení problémů penzijního připojištění

 

Penzijní fondy jsou kontrolované státem. Státní dozor vykonává MF ČR.

Kontrolují:

 • umisťování investic (komise pro CP provádí dozor)
 • ověřuje schopnost PF krýt nároky na dávky účastníků
 • pokud nehospodaří se svěřenými prostředky správně,  je PF odebrána licence

 

Seznam členů  APF:

Vojenský otevřený penzijní fond, a. s., Spořitelní PF, Allianz – Živnobanka

 

Penzijní připojištění ( z hlediska daně z příjmu)

1) platba příspěvků poplatníkem na PP

úhrn příspěvků zaplacených na PP se st. příspěvkem sníženým o 6.000,- Kč, max. 12.000,-Kč

Poplatník platí 500,-Kč/měs.

tj. 6.000,-Kč/rok – daň. základ se nesníží

Poplatník platí 1.000,-Kč/měs.

tj. 12.000,-Kč/rok – daň. základ se sníží o 6.000,- Kč

 

příspěvek od zaměstnavatele  na penzijní připojištění se   státním příspěvkem  poukázaný na účet zaměstnanci u penzijního fondu je osvobozen – maximálně však do výše 5%  vyměřovacího základu  zaměstnance  pro pojistné na soc. a zdrav. pojištění a příspěvek na státní politiku

 

pro zaměstnavatele ( fyzické i právnické osoby ) daňovým nákladem je příspěvek na penzijní připojištění se   státním příspěvkem  poukázaný na účet jeho zaměstnanci u penzijního fondu- maximálně však do výše 3%  vyměřovacího základu  zaměstnance  pro pojistné na soc. a zdrav. pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

Př.  HM….12 000Kč, zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění 600Kč  nepřevyšuje 5% HM, nestává se součástí zdanitelné mzdy, daňový náklad zaměstnavatele =  360 Kč, nedaňový náklad=240 Kč.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!