Efektivnost investic, investice, investování – ekonomie

 

   Otázka: Efektivnost investic, investice, investování

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Minninka

 

Investiční strategie:

– je to určitý plán, musím si stanovit jak toho cíle chci dosáhnout

– musíme vědět do čeho investuji peníze

-cílem je dosažení zisku (peníze by se měli zhodnotit)

– volné peněžní prostředky, které nebudu momentálně potřebovat s cílem jejích zhodnocení

 

členění:

1. strategie minimalizace rizika

 • opatrný (konzervativní)– nebude moc riskovat, nižší zisk (výnos), jistý výnos
 • hazardér (agresivní)- může o ty peníze přijít, chce zvýšit svůj majetek, výnos či zisk, je si vědom rizika
 • progresivní- střed, meziinvestor, někde riskuje a někde ne, čím vyšší riziko tím vyšší výnos

– portfolio- p-f- souhrn investic co jsem si pořídila (pozemek, akcie, dům,…)

 

2. strategie maximalizace likvidity

likvidita– jak rychle se té investice zbavím, prodám, zpeněžím

 • nejnižší likvidita (nejhorší)- trvá než se prodá, vyšší výnos (nemovitosti, umělecká sbírka)
 • střední likvidita- ani dobré ani špatné (akcie)
 • nejvyšší likvidita (dobrá)- peníze dostaneme hned, nižší výnos (bankovní poplatky)

likvidita podniku- mají okamžitou hotovost, neinvestuji ale uhrazuji své závazky

 

3. strategie růstu hodnoty (lotosová)

– při vysoké inflaci, když ty peníze chtějí investovat

– peníze do budoucna ( nevýhodné pro lidi, kteří mají málo peněz), pro lidi, kteří momentálně nepotřebují peníze

 

4. strategie maximalizace běžných ročních výnosů

– opak toho předchozího

– při nižší inflaci je vhodná, pro drobnější investory ale i pro ty druhé

reinvestice– znovu investování (rekonstrukce, nové stroje)

 

5. strategie růstu hodnoty a současně maximalizace běžných ročních výnosů

-nereálná, kvůli tomu, že existuje inflace, vždy tam bude nějaké znehodnocení nikdy tam nebude splněno obojí

 

příklad:

máme 1.000.000,- chceme je investovat na 5 let, 20 % p.a.

a) nákup nemovitosti jejíž hodnota vzroste na 2.700.000,-

 

Rok Hrubý nom. výnos daň Čistý nom. výnos Reálný čist. výnos
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 2.700.000,- 2.700.000 1.082.254,-
RPV 884.679,-

 

1,2na5/2.700.000=2.700.000,-/2,48832=1.082.254,-

 

b) akcie jejíchž hodnota naroste na 1.200.000,- roční výnos 20% p.a. (podléhá dani 25%)

1.000.000*20%

 

Rok Hrubý nom. výnos daň Čistý nom. výnos Reálný čis. výnos
1 200.000 50.000 150.000 1.350.000/1,2=1.125000
2 200.000 50.000 150.000 1.123000/1,2=937500
3 200.000 50.000 150.000 937500/1,2=781250
4 200.000 50.000 150.000 781250/1,2=651042
5 1.400.000 (1.200.000+200.000) 50.000 150.000 651041/1,2=542535
RPV 796.609

 

Investice a jejich členění:

-volné peněžní prostředky investujeme (koupě majetku) v budoucnu čekáme jejich zhodnocení

členění:

 • hmotné (nemovitosti) mohu si na to sáhnout
 • nehmotné (patenty, licence) nemohu si na to sáhnout
 • finanční (cenné papíry)
 • obnovovací- obnovení do výše odpisů (nahrazuji stroj jiným strojem)
 • rozvojové- odepíšu 1 stroj, koupím si 2 (zvýšení práce, výnosů)

Investování:

-vlastní vynakládání prostředků

– proces pořizování investic

 

Zdroje financování investic:

 • vlastní (vnitřní, interní)- ZK, zisk, navýšení ZK, oprávky
 • cizí (externí, vnější)- musím je vrátit, navýšená částka

–  krátkodobé- oprava, dodavatelé, zaměstnanci, zdravotní pojištění

–  dlouhodobé- úvěry, emise dluhopisů, leasing, investor, který není zapsaný v OR (tichý společník), dotace, příspěvek, granty (účelové jsou na 1 projekt jestli ne tak je musíme vrátit, dary, investice na klič (zaplatíme a oni vše udělají, nemusíme se o nic starat), eskont směnky, faktoring (odkup krátkodobých pohledávek) a forfaiting (odkup dlouhodobých pohledávek), EÁ- rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou u akcií

 

Ukazatele efektivnosti investiční

 

efektivnost= výstup/vstup (jak se mi daná investice vyplatí)

 1. PV (presentvalue)- dnešní hodnota
 2. FV (futuresvalue)- budoucí hodnota
 3. IRR- vnitřní výnosové procento
 4. ROI- rentabilita investic
 5. CF (cash flow)
 6. PBT- doba návratnosti
 7. BIP- bod zvratu
 8. likvidita
 9. zadluženost

 

PV- DNEŠNÍ HODNOTA

– slouží k tomu jestli bude hodnota stejná nebo alespoň podobná té dnešní

PV>IN → vyplatí se, protože je to o něco levnější

PV<IN → ne protože je to o něco dražší

PV=IN → můžu se rozhodnout zda chci investovat nebo ne, je to stejné

-můžu se rozhodnout zda budu investovat nebo ne

-dnešní hodnota slouží k posouzení výhodnosti investice

-podle vypočtené dnešní hodnoty se můžeme rozhodnout zda budeme či nebudeme investovat

 

PV=RN(výnosy v daném roce)/(1+r(IRR/100))na n (počet let)

 

příklad:

je nám nabízena nemovitost za 4.500.000,- předpokládáme 5-ti letý pronájem s ročním nájmem 300.000,- zhodnocení investice 7%, prodej za 5 let za 5.000.000,-

PV=300.000/(1+0,07) na1+300.000/(1+0,07)na 2,…, v posledním roce… + 5.300.000/(1+0,007)na 5= 4.794.990,- nákup se vyplatí PV>IN

(4.794.990,->4.500.000,- )

 

PV=FV/(1+r)na n

 

příklad:

Kolik bychom měli investovat abychom za 4 roky dosáhli hodnoty 3:500.000,- při 4% (zhodnocení, výnos)

PV=3.500.000/(1+4/100) na 4=3.500.000/(1,04)4=2.991.814,-

FV- BUDOUCÍ HODNOTA

 

-jakou hodnotu bude mít současná budova při zhodnocení

 

FV=PV(1+r)na n

 

příklad:

jakou hodnotu bude mít investice ve výši 570.000,- při úroku 1,5% na 5 let

FV: 570.000(1+1,5/100)na 5=614.051,-

 

IRR- VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO

 

-za jakou dobu se vyrovná dnešní hodnota té budoucí

r=(úrok/100)

 

IRR=(  -1)*100

 

příklad:

zjistěte při jakém procentu je jedno že máme 1.000.000,- a za 6 let 1.700.000,-

(odmocnina na 6/1700000/1000000-1)*100= 9,24665633

 

ROI- RENTABILITA

 

-něco se vyplácí

 

ROI= průměrný roční zisk/ investiční náklad

 

příklad:

jak rentabilní byla 5000000 investice při dosaženém ročním zisku 850.000,-

850000/5000000=0,17 za tu dobu se vrátí

 

BIP- BOD ZVRATU

– ukazatel efektivní činnosti podniku

– situace kdy došlo v podniku k vyrovnání tržeb, podnik není ani v zisku ani v ztrátě (je na nule)

– objem produkce od kterého začíná výdělečná činnost (kdy začne tvořit zisk)

-je to okamžik minimální nebo maximální produkce, při které je podnik v zisku

– poznáme při jakých N a při jakých tržbách je podnik v zisku

 

1. bod zvratu při lineárním vývoji nákladů a stálé ceny

-lineární vývoj N (nárůst N i tržeb)

-dá se zjistit matematicky a graficky

 

Tržby(cena*množství kusů, p(cena).q(množství))=Náklady (fixní + variabilní náklady)

 

fixní náklady- nedají se rozpočítat na jednici (nejsou závislé na objemu produkce), stálé (zálohy na elektřinu)

variabilní náklady- dají se rozpočítat na jednici (čím víc vyrábí, tím větší cena) potřebuji znát množství (q)

 

bod zvratu při lineárním vývoji

Množství (q) Fixní náklady Variabilní náklady (v*q) Náklady (FN+VN) tržby(p*q) Ztráta/zisk(T-N)
1000 100.000 30.000 130.000 50.000 -80.000
2000 100.000 60.000 160.000 100.000 -60.000
3000 100.000 90.000 190.000 150.000 -40.000
4000 100.000 120.000 220.000 200.000 -20.000
5000 100.000 150.000 250.000 250.000 0
6000 100.000 180.000 280.000 300.000 20.000

 

FN= 100.000,-

v=30,-/ks

p=50,-

 

bod zvratu při nelineárním vývoji

 

Q FN N T Zisk/ ztráta
1000 120000 190000 100000 -90000
3000 120000 240000 270000 30000
5000 120000 270000 400000 130000
6000 120000 282000 420000 138000
8000 120000 400000 480000 80000
10000 120000 580000 500000 -80000

 

Způsoby investování

 • investorský způsob- investor platí a pracuje
 • dodavatelský způsob- investor platí, dodavatel dodá vše potřebné
 • kombinovaný způsob- investor platí, udělá část práce, zbytek dodělá dodavatel
 • způsob na klíč- investor pouze platí, dodavatel dodává
 • hypotéka- banka platí, investor splácí, ručí
 • leasing- provozní (krátkodobý)- platím a zase vracím (stroje)

– finanční (dlouhodobý)- platím po splácení se stávám vlastníkem

investování- proces vynakládání volných peněžních prostředků (investic), hlavní cíl je zhodnocení prostředků s co největším ziskem

 

rozestavěnost investic:

– vztah mezi prostředky které mám a které využívám

 • nadměrná rozestavěnost- méně peněz než investic
 • nedostatečná rozestavěnost- víc peněz než investic
 • optimální- rovnost (nejlepší)

 

CF- CASH FLOW

-in flow- sleduje příjmy, prostředky, které jdou do podniku +

-outflow- sleduje to co podnik platí –

-kladné- když se to vše sečte dohromady a podle toho co vyjde (in>out), (in<out)

-záporné- je buď kladné nebo záporné

-výkaz toku peněžních prostředků

-přehled peněz které jdou z podniku do podniku (příjmy/výdaje)

 

 1. suma CF= Cfp+CFi+CFf+CFd… (sečtení všeho, co podnik provozuje)
 2. CF= zisk + odpisy (posuzuje se jako součet zisků a odpisů)

 

1.příklad:

1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.ro
investování 12.000.000
zisk 1 1 1 1 1
odpis 2 2 2 2 2
CF(sečíst) 3 3 3 3 3
KumlovanýCF (postupně přičítané CF 3 6 9 12 15

-podle KCF(kumlovaný CF) poznáme dobu návratnosti

-za jak dlouho se nám naše investice vrátí (vrátí se ve 4.roce, protože je tam 12 a 12)

doba návratnosti nastane v roce kdy hodnota KCF, převýší investiční náklad nebo se mu alespoň vyrovná

IN=zisk+odpisy (když máme stejné hodnoty)

 

2.příklad:

1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok
investování 12.000.000
zisk -12 1 1 1 1
odpisy 0 2 2 2 2
CF -12 3 3 3 3
KCF -12 -9 -6 -3 0

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!