Ekonomická integrace – maturitní otázka

 

   Otázka: Ekonomická integrace

   Předmět: Ekonomie a finance

   Přidal(a): Ivanka

 

Světová hospodářská centra

Jedním z ekonomických centrem světa je Evropská unie. Dalším centrem se nachází v Severní Americe – USA – a v Asii – hlavně Čína a Japonsko.

 

Ekonomické centrum

 • je místo, kde se koncentruje hospodářská aktivita

 

Ve všech ekonomických centrech převažují principy tržní ekonomiky, přesto má každé centrum svá specifika.

Význam center se liší i dalších ohledech, např. V jejich podílu na světovém obchodu

Rozdíly mezi centry částečně plynou i z odlišných modelů kapitalismu, které odráží postoje a hodnoty obyvatel (např. Tradice, normy)

 

Internacionalizace

 • je proces, v něm se jev stává mezinárodním

 

Globalizace

 • je z pohledu ekonomie proces, při němž dochází k propojování dílčích (národních, regionálních) trhů do jednoho celku (světového hospodářství)
 • propojování může probíhat na trzích zboží a služeb, kapitálu i pracovní síly
 • intenzita globalizace se mění v čase

 

Globální problémy

 • jsou jevy, které negativně ovlivňují nebo mohou ovlivňovat celé lidstvo, a které jsou přitom takto vnímány
 • mezi nejčastěji zmiňované současné globální problémy patří např. Nerovnoměrné rozdělení bohatství, ekologická situace a vyčerpání surovin

Typickým příkladem vyčerpání nerostných surovin je ropa.

 

Globální problémy vyžadují globální řešení. Na řešení některých problémů (např. Globální oteplování) spolupracují vlády. V řešení jiných (např. Nemoci jako je malárie) se výrazně podílejí i neziskové organizace (např. Lékaři bez hranic)

 

Ekonomická integrace

 • označuje provázanost jednotlivých ekonomik
 • ve světovém hospodářství existuje několik stupňů hospodářské integrace lišících se mírou propojenosti ekonomik, a to zóna volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská, měnová, úplná ekonomika a politická unie.

S ekonomickou integrací se sami nejčastěji setkáme v podobě přeshraničních transakcí tržních subjektů. (vývoz a dovoz zboží či služeb z jedné země do druhé, přesuny kapitálu či migrace pracovníků)

 

Celní unie

 • existuje společná celní politika vůdčí ostatním zemím

 

Ekonomická a politická unie

 • sjednocení politického systému
 • příkladem je vznik spojených státu amerických ve druhé polovině 18. století.

 

Mezinárodní ekonomické organizace

 • jako sdružení zemí sledující určitý společný hospodářský cíl členíme podle šíře jejich působení:

Organizace celosvětové (např. Světová banka)

Organizace regionální (např. Evropské sdružení volného obchodu)

 

Některé organizace zahrnují téměř všechny země svět (např. Organizace světových národů –  OSN),  jiné mají výrazně užší členstvo (např. Evropská unie – EU)

Přímo na půdě OSN funguje řada organizací s ekonomických

 

Jednotlivé stupně mezinárodní ekonomické integrace:

 1. Pásmo volného obchodu (odstranění cel mezi státy, např. Dohoda o severoamerickém volném obchodu)
 2. Celní unie (odstranění cla + společná celní politika vůči třetím zemím, např. do roku 2004 celní unie mezi ČR a Slovenskem)
 3. Společný trh (celní unie + volný pohyb výrobních faktorů, např. Středoamerický společný trh)
 4. Hospodářská unie (společný trh + harmonizace národních ekonomik, např. Západoafrická hospodářská a měnová unie)
 5. Úplná ekonomická unie (hospodářská unie + politická integrace a společná měna, např. usiluje o ni Evropská unie)

 

Mezinárodní integrace může mít v zásadě dvě podoby:

Federalistická

 • státy se sjednotí politicky a ekonomická integrace následuje po politické integraci
 • tento proces byl typický pro USA

 

Funkcionalistická

 • státy se propojují nejdříve ekonomickými vazbami a úplná politická integrace je završením toho ekonomického integračního procesu
 • to je cesta, kterou se vydala Evropa

 

Evropská unie (EU)

Historie Evropské unie

1952

 • založení Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO)
 • zakladatelskými zeměmi byli Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko

1957

 • Evropské hospodářské společenství (EHS)
 • vzniká Euratom – Evropské společenství pro atomovou energii a jeho mírové využití

Důvody vzniku EHS

 • ekonomický rozvoj, růst zaměstnanosti a životní úrovně
 • kontrola průmyslových odvětví (zejména německých)
 • protiváha USA, větší trh, hromadná produkce

1959

 • Velká Británie zakládá „konkurenční“ společenství s názvem Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
 • zákládajícími členy byli kromě Velké Británie také Rakousko, Dánsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko a Švýcarsko

1967 

 • dochází k sjednocování ESUO, EHS a Euratom pod názvem Evropské společenství (ES)

Oživení integračních snah dochází v 70 letech. V roce 1971 vypukla světová měnová krize a 1973 přichází světové ropné šoky a významná evropská odvětví se dostávají do krizí (ocel, textil)

1973

 • vstupují Velká Británie, Dánsko a Irsko do ES (nejsou členy ESVO)

1978

 • podepsána dohoda o Evropském měnovém systému
 • byla zavedena měnová jednotka ECU (používala se k mezinárodnímu bezhotovostnímu styku)

1979

 • vzniká Evropský parlament

1981

 • k ES přistupuje Řecko

1986

 • k ES přistupuje Portugalsko a Španělsko

1987

 • Jednotný evropský pakt – dokončení vytvoření jednotného trhu EHS, zajišťujícího volný pohyb osob, zboží a kapitálu

1991

 • podepsány asociační dohody mezi ES a tehdejší ČSFR, Polskem a Maďarskem

1992

 • Maastrichtská dohoda – smlouva o Evropské unii je klíčovou smlouvou na cestě k jednotné Evropě
 • zde už byla vytyčena pravidla hospodářské unie a učiněny první kroky k úplné ekonomické unii, včetně rozhodnutí o zavedení jednotné měny eura

 

Evropská unie má tři pilíře:

 • hospodářská a měnová unie – zavedení společné měny eura (základem toho pilíře jsou již dříve zmíněná tři společenství ESUO, EHS a Euratom) pilíř
 • spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí – větší autorita a vliv Evropského parlamentu, výzkum, vývoj, vzdělání, zdravotnictví, občanství EU pilíř
 • společná zahraniční a bezpečnostní politika pilíř

 

Nejvyšší stupeň nadstátního regulování

 • společná obchodní politika (společné celní a zahraničně obchodní politiky vůdčí nečlenským zemím)
 • společná politika v oblasti zemědělství a rybolovu (je silně dotováno z EU)
 • společná politika v oblasti dopravy

 

Konvergenční kritéria

 1. míra inflace nesmí překročit 1,5% nad průměr míry inflace tří nejlepších států EU
 2. celková zadluženost státu (veřejných rozpočtů) nesmí překročit 60% HDP země
 3. roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3% HDP země
 4. dlouhodobá úroková míra se nesmí odchylovat o více než 2% od průměrné úrokové míry tří nejlepších států

 

1995

 • členy EU se stávají Švédsko, Finsko a Rakousko

1997

 • konference v Amsterdamu a v Lucemburku o dalším osudu EU, rozlišování EU o další členské státy

1998

 • zřízena jediná centrální banka pro celou EU se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem

1999

 • vznik jednotné měny euro
 • Euro postupně nahradilo národní měny v zemích tzv. Evropské měnové unie (EMU), kterou tvořilo dvanáct členských zemí

1.3.2002

 • euro jediná měna v těchto zemích i při hotovostním placením

Květen 2004

 • členy EU se stávají ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Slovinsko, Malta a Kypr

Červen 2004

 • podepsání Ústavy EU představiteli 25 států EU

2007

 • jsou členy EU Bulharsko a Rumunsko

21.12.2007

 • je ČR součástí tzv. schengenského prostoru, kde je možný volný pohyb osob bez pasových hraničních kontrol
 • v tomto prostoru bylo v roce 2009 25 států včetně Švýcarska, i když Švýcarsko není členem EU

2008

 • přijalo euro Slovinsko, Kypr a Malta

2009

 • přijalo euro Slovensko

2011

 • poslední zemí, která zavedla euro bylo Estonsko

2013

 • se připojilo Chorvatsko

 

Současnost Evropské unie

Evropská unie má v současnosti 28 členských států.

 

Evropská centrální banka (ECB)

 • je centrální banka pro jednotnou evropskou měnu, euro.
 • hlavním úkolem ECB je udržovat kupní sílu eura a tedy cenovou stabilitu v eurozóně.
 • eurozóna sestává z 18 států Evropské unie, které od roku 1999 zavedly euro

 

Evropský parlament

 • poslanci Evropského parlamentu, kteří v EU hájí zájmy občanů, se volí v přímých volbách na funkční období pěti let.
 • parlament je vedle Rady Evropské unie jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy

 

Má funkci:

 1. kontrolní
 2. rozpočtovou
 3. legislativní – zákonodárná funkce v EU

 

Sídlo:

 • Štrasburk (plenární zasedání)
 • Brusel (výbory)
 • Lucemburk (Generální sekretariát)

Předseda: Martin Schulz (od roku 2012)

 

Evropská rada – nejvyšší politický orgán

 • složená z nejvyšších představitelů států a vlád
 • nemá vlastní legislativní pravomoci – dává Unii podněty a definuje základní politické směry EU

Sídlo:Brusel

Předseda: Herman Van Rompuy

 

Rada Evropské unie (Rada ministrů)

 • řeší základní otázky zákonodárství EU
 • jejich představitelé se pravidelně sejdou, ale pak se opět vrací na svá národní místa ve vládách, kde také pobírají plat

Sídlo: Brusel

Předsednictví: Itálie

 

Evropská komise – nejvyšší administrativní orgán

 • komise se skládá z předsedy a členů (komisařů), které nominují členské státy, a schvaluje Evropský parlament pracující pro EU tzv. plný úvazek
 • má velké pravomoci a spravuje 98% všech rozpočtových výdajů

Sídlo: Brusel

Předseda: Jean-Claude Juncker

 

Rozpočet unie

 • každý členský stát odvádí do společného rozpočtu cca 1% HND (hrubý národní důchod), cla vybírána na vnějších hranicích EU a část odvodů daně z přidané hodnoty = příjmy rozpočtu EU
 • u výdajů neplatí princip reciprocity (vzájemnost)

 

4 základní cíle:

 1. udržitelný růst
 2. ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji
 3. občanství, svoboda, bezpečnost a právo
 4. EU jako globální partner (zahraniční politika EU ve světě)

 

Zemědělství

 • je velmi citlivou oblastí
 • cena zemědělské produkce je tzv. intervenční cenou, která pokrývá náklady na výrobu i u nejméně výkonných rolníků
 • společná zemědělská politika funguje na principu dovozních subvencí (při dovozu do EU je na levnější zemědělské produkty uvaleno vyrovnávací clo) a dotací při vývozu (chce-li výrobce své zboží vyvést mimo Unii, dostává dotaci, aby na světových trzích mohl prodávat za srovnatelnou cenu

 

Strukturální operace

 • podpora rozvoje regionů, které výrazně zaostávají za ostatními
 • podpora hospodářské a sociální konverze území postižených strukturálními problémy
 • podpora adaptace a modernizace politik a systému vzdělávání, rekvalifikací a zaměstnaností

Společným znakem pro strukturální operace je tedy snaha, aby v Unii nebyly hospodářsky a sociálně zaostalé oblasti, které by byly potencionálním zdrojem problémů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!